Άρθρο 14 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998 (Α΄200)

Oι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 2637/1998 όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο,
β) Δυο (2) Αντιπροέδρους
γ) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή,
οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μεταξύ επιστημόνων, με γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείο Οικονομικών, που προτείνεται από
τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
ε) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους αναπληρωτές τους που επιλέγει ο Υπουργός.
στ) Έναν εκπρόσωπο (1) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που προτείνεται από τον φορέα με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έγγραφό του, συγκροτείται νόμιμα το ΔΣ και λειτουργεί χωρίς την συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων.
Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ένας εκ των αντιπροέδρων.
Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του τακτικά μια φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από 5 μέλη του ΔΣ.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για άλλη μία τριετία.»