Άρθρο 12 – Χρήση αγροτικών ακινήτων

Οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 13 του ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 168 παρ. 2 περίπτωση β΄ του ν. 4099/2012 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ.14 περίπτωση γ΄ του ν. 4235/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφο 1 του ν. 4351/2015, παρατείνονται έως 31-10-2017. Εξαιρούνται τα αγροτικά ακίνητα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης χρήσης, από 1-11-2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 11 του ν. 4061/2012, όπως ισχύουν, του άρθρου 3 του ν.δ. 497/1974 ή άλλες ισχύουσες διατάξεις. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης, κατά τα ανωτέρω, ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

 • 20 Απριλίου 2017, 11:19 | Θεολογίδης Παναγιώτης

  Η τελευταία πρόταση . . . «Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης, κατά τα ανωτέρω, ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.» . . . δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα τρία είδη παραχωρήσεων που προαναφέρονται εντός του άρθρου.

  1. Δεν μπορεί να αναφέρεται στις αποφάσεις παραχώρησης χρήσης που παρατείνονται γιατί ήδη ορίζεται εντός του άρθρου ημερομηνία λήξης η 31-10-2017,
  2. Δεν μπορεί να αναφέρεται στις αποφάσεις παραχώρησης χρήσης με τις διατάξεις του ν.4061/12 διότι αυτές έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστον πέντε έτη,
  3. Δεν μπορεί να αναφέρεται στις παραχωρήσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 497/1974 διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν μόνο την ενιαύσιο καλλιέργεια των εκτάσεων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και συνεπώς οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει από την έκταση πριν την πλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία της παραχώρησης.

  Κατά την ταπεινή μου γνώμη θα πρέπει η πρόταση αυτή είτε να αφαιρεθεί είτε να προστεθεί ακριβής προσδιορισμός των αποφάσεων παραχώρησης τις οποίες αφορά.