Άρθρο 18 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας κατά περίπτωση, προσαρμόζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄, τις συσκευασίες των προσυσκευασμένων προϊόντων και τις επισημάνσεις στα σημεία λιανικής πώλησης για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται χύδην.
2. Η θητεία των μελών του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης ορισμού των μελών του ΔΣ με τη νέα συγκρότηση.