Άρθρο 13 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α΄89)

1. Όπου στο ν. 3955/2011 αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 καταργείται.
3. Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).»