Άρθρο 09 – Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης

Τα προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

  • 21 Απριλίου 2017, 12:00 | ΟΠΤΙΜΑ

    Σήμερα είναι υποχρεωτική η αναγραφή, σύμφωνα με τον κανονισμό 1169 του 2011, της χώρας προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων (άρθρο 9 και 26), εάν μπορεί να παραπλανηθεί ο καταναλωτής σχετικά με την πληροφορία αυτή. Από την άλλη, δεν έχει ακόμα καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης για το γάλα και το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων. Έτσι, η εφαρμογή της πρότασης μόνο για τα εγχώρια προϊόντα, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω αύξησης του πολυπλοκότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ δεν θα υπάρχει για τα εισαγόμενα προϊόντα ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό του καταναλωτή. Θα μπορούν να παράγονται π.χ. από γάλα εκτός ΕΕ, αλλά να αναγράφουν π.χ. Προέλευση: Γαλλίας, γιατί είναι ο παραγωγός.