Άρθρο 10 – Αξιολόγηση – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Δ/νση Κτηνιατρικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εισηγείται προτάσεις και μέτρα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 8, τα αρμόδια όργανα και ο συντονισμός αυτών, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7.