Άρθρο 11 – Υποχρεωτική επισήμανση στο κρέας

1. Θεσπίζονται μέτρα σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση του κρέατος στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και στον κιμά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιμα μέρη του κρέατος. Στα παρασκευάσματα κρέατος και στα προϊόντα με βάση το κρέας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφεξής επιχειρήσεις:
α) που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
β) που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
γ) που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος,
δ) που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.
2. Οι επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Καν. (EE) 1337/2013.
3. Η επισήμανση του κρέατος του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013, που προορίζεται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1169/2011 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013.
Για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.
4 Οι επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 1 αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων, πέραν του υγειονομικού πιστοποιητικού, τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 21/2004 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ» και τις διατάξεις της οδηγίας 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου «για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων».
5. Οι επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 1:
α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο.
β) Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων, τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.
γ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησής του και καταγράφουν σε αρχείο την άφιξη και την αναχώρηση από το σφαγείο των ζώων, των σφαγίων ή των τεμαχίων τους και το μέσο ταυτοποίησης των σφαγίων, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση ομάδας ζώων πρέπει να περιλαμβάνονται ζώα στα οποία εφαρμόζονται πανομοιότυπες ενδείξεις.
6. Οι επιχειρήσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του κρέατος:
α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφαγίων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη παραστατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Πρέπει να αναγράφουν ορθά ανά κωδικό παρτίδας, στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας
γ) Αναγράφουν ορθά στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν, όσα προβλέπονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
7. Οι επιχειρήσεις της περ. δ΄ της παρ. 1 κατά τη λιανική πώληση κρέατος:
α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση ή παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με την παράγραφο 3 καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
γ)Αναγράφουν υποχρεωτικά το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) ολογράφως ή με συντομογραφία καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
δ) Αναγράφουν ευκρινώς και ανεξίτηλα τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφαγίου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.
ε) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α΄ της παρ. 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής – τόπου προέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων.

8. Όλες οι επιχειρήσεις της παρ. 1 διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

 • 24 Απριλίου 2017, 13:21 | Πηγής Νίκος

  Προφανώς η συγκεκριμένη διάταξη στόχο την εξάλειψη των κρεοπωλείων, μικρών μεσαίων και μεγάλων( με κριτήριο των τζίρο).
  Η διάταξη αποσκοπεί στην στήριξη των μεγάλων αλυσίδων συσκευασίας κρεάτων και στην διάθεση τους από τις αλυσίδες των surer market.
  Τα μικρά και μεσαία καταστήματα, που συνήθως είναι ατομικές επιχειρήσεις ή απασχολούν 1 ή 2 εργαζομένους, δεν έχουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ούτε την γνώση ούτε την τεχνική κατάρτιση να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο μέτρο.
  Πολλά καταστήματα ενώ εναρμονίστηκαν με το καθεστώς της περιγραφής του είδους των ισοζυγίων και των ζυγαριών με εκτυπωτές ταμπέλας επέλεξαν συστήματα οικονομικά τα οποία δεν πληρούν τα νέα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στα ταμπελάκια των ζυγιστικών, δηλαδή νέα έξοδα για καταστήματα που ήδη έχουν φτάσει στα όρια τους.
  Ο χρόνος που χρειάζεται για να καταχωρηθούν οι κωδικοί που απαιτούνται στις ζυγιστικές στις περισσότερες περιπτώσεις 10 ψηφίοι και άνω είναι χρόνος που καθυστερεί των πελάτη και οδηγεί σε slow service κάτι που τον απωθεί από τα καταστήματα μας και τον οδηγεί στις γνωστές αλυσίδες πώλησης τροφίμων.
  Τα καταστήματα μας πολλές φορές χρησιμοποιούν διαφορετικά κομμάτια κρέατος για παρασκευή πχ κιμά εκεί τι κωδικοί θα χρεισιμοποίουνται; Αυτό οι μεγάλες εταιρίες συσκευασίας το έχουν ξεπεράσει γιατί ενδιαφέρονται άμεσα μόνο για τα ισοζύγια και όχι για την αντιστοιχία κωδικών – ζώου.
  Το θέμα των ελληνοποιήσεων Έχει απασχολήσει κατ΄ επανάληψη αλλά σε ελάχιστες περιπτώσεις και για μικρές ποσότητες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ενώ για καταγγελείες όπως πρόσφατα μέσω διαδικτύου με βίντεο για μεγαλη εταιρία του χώρου καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για τυχόν έρευνα ή πρόστιμα. Όπως επίσης για τις τιμές που πωλούνται κρέατα και την διάρκεια εορταστικών περιόδων από μεγάλες αλυσίδες με τιμές που εξομοιώνουν την τιμή παραγωγού με την λιανική.
  Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα μεγάλα καταστήματα που θα αναγκαστούν για να ανταπεξέλθουν σε αυτό τον όγκο της πρόσθετης εργασίας να προβούν σε αναβαθμίσεις εξοπλισμού και αύξηση προσωπικού ενέργειες που ανεβάζουν το κόστος διατήρησης της επιχείρησης.
  Θα πρότεινα τα παραπάνω να ισχύουν για τις εταιρίες συσκευασίας που έχουν και την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για να τα κάνουν και για τα καταστήματα λιανικής που πωλούν τεμάχια κατ επιλογή του πελάτη να υπάρχου γενικές κατηγορίες όπως π.χ. Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. – Τρίτων Χωρών Τ.Χ. – συνδυασμός των δύο προηγούμενων ο χαρακτηρισμός να γίνεται με βάση το χρόνο και το χώρο που έζησε περισσότερο – Ελληνικά Ελλ. Μόνο για ζώα που γεννήθηκαν μεγάλωσαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.
  Επίσης να υπάρχει ειδική ένδειξη για αποσυσκευασμένα προϊόντα. Όπως κρέατα σε συσκευασίες κενού αέρος που αποσυσκευάζονται και πωλούνται κατά κόρον από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων στις προθήκες τους ( ψυγεία βιτρίνες) και απαραίτητα να συνοδεύεται από την ταυτότητα που υπάρχει στην συσκευασία τους .
  Ως προς τις Ελληνοποιήσης. Θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος αποτελεσματικός με την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και τον έλεγχο των ποσοτήτων και των κεφαλιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Κτηνιατρικές-οικονομικές). Καταγραφή των σφάγειων και αποστολή των στοιχείων για διασταύρωση του σε κεντρική υπηρεσία του υπουργείου βάση των παραστατικών αγοράς τον εμπόρων .
  Τα καταστήματα λιανικής ιδιαίτερα τα παραδοσιακά κρεοπωλεία ανεξαρτήτως τζίρων είναι καταστήματα που υπάρχουν χρόνια στην συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του, είναι ένα σημείο αναφοράς και μία επιλογή όπως είναι η επιλογή του φούρνου, του ψαρά, του μανάβη, του φαρμακείου, του γιατρού. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ πελατών και κρεοπωλών είναι σχέση προσωπική, τα τελευταία χρόνια και λόγο της οικονομικής κατάστασης πολλοί πελάτες έχουν κατέφυγε σε αλλά καταστήματα με δέλεαρ τις χαμηλές τιμές. Με αυτό το δεδομένο οι παραδοσιακοί κρεοπώλες ήμαστε οι πρώτοι που φροντίζουμε για την ποιότητα και την αλήθεια τον προϊόντων μας. Και δεν περιμένουμε κανένα αναγκαστικό μέτρο για να πούμε την αλήθεια στον πελάτη μας που τις πιο πολλές φορές είναι παραπάνω από αυτό, είναι φίλος.
  Πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση των καταστημάτων λιανικής και με μέτρα σαν αυτά γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Το κλείσιμο στο οποίο μας οδηγείτε καθημερινά αποσυνθέτει τον κοινωνικό ιστό και βγάζει πολλούς ανθρώπους στο περιθώριο. Δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, δεν είναι οι υπάλληλοι και οι οικογένειες τους, δεν είναι οι προμηθευτές είναι και ένα σύνολο ανθρώπων που δεν βγάζουν το μήνα και με το τεφτέρι του μικροεπαγγελματία περνούν τις μέρες τους έως ότου προκύψει ένα μεροκάματο ή έλθει η τουριστική σεζόν και δουλέψουν ή πουλήσουν κάτι από την μικρή αγροτική τους παραγωγή ή περνούν την μέρα με ένα κόκκαλο σούπα ή ένα χθεσινό ψωμί ή δύο χτυπημένα λαχανικά. Αυτά είναι η σύγχρονη πραγματικότητα.
  Για αυτά και πολλά άλλα μην προφέρεται λουκέτα, ρίχτε χρήμα στην αγορά τα μικρομάγαζα θα το κινήσουν και θα το ξαναδώσουν στο κράτος.

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, έχοντας την αντιπροεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, συντάσσεται απολύτως με την ετυμηγορία της και εμπιστεύεται τις προθέσεις της, οι οποίες έχουν συζητηθεί και είναι από κοινού αποφασισμένες από όλα τα μέλη της.Για αυτό το λόγο αντί παρατηρήσεων στη διαβούλευση, σας επισυνάπτουμε (σε περίπτωση που την αγνοείται) την ανακοίνωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, που σημειωτέων είναι η μόνη αναγνωρισμένη οργάνωση από το κράτος στον κλάδο του κρέατος.

  Θέμα: Παρατηρήσεις και προτάσεις για το σχέδιο της ΚΥΑ.

  Αναφερόμαστε στο σχέδιο της ΚΥΑ σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.
  Το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ είναι πολύ ευρύ.
  Αφορά σε όλα τα είδη και τις μορφές χρήσης του κρέατος, στα παρασκευάσματα κρέατος και στα προϊόντα με βάση το κρέας καθώς και τα βρώσιμα παραπροϊόντα, των βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών.
  Αφορά επίσης όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις):
  που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την
  επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
  που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
  που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό,
  και την τυποποίηση κρέατος,
  που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.
  Η ιχνηλασιμότητα και η επισήμανση του κρέατος σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ακολουθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της χώρας μας και περιγράφεται διεξοδικά στο σχέδιο της ΚΥΑ και ιδιαίτερα στα άρθρα 6 και 7.
  Επ’ αυτού τα σχόλιά μας είναι θετικά ως προς την εργασία των αρμόδιων
  υπηρεσιακών που συνέταξαν την ΚΥΑ σε ότι αφορά στην πληρότητα των
  ελεγχόμενων διαδικασιών, με την παρατήρηση όμως της πολύ σημαντικής
  αύξησης της γραφειοκρατίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, σφαγής, επεξεργασίας και λιανικής.
  Επισημαίνουμε επίσης, πως οι μονάδες ομαδικής εστίασης δεν συμπεριλαμβάνονται στα αντικείμενα ελέγχου της λόγω ΚΥΑ.
  Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ο ορισμός των επίσημων αρχών που έχουν
  αρμοδιότητα στην εφαρμογή του περιεχομένου της ΚΥΑ και τα καθήκοντα
  που ανατίθενται σε αυτές.
  Αρμόδια αρχή για την εποπτεία του συστήματος ελέγχων καθώς και για την εποπτεία του συστήματος της διαδικτυακής σύνδεσης των επιχειρήσεων (σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ) είναι η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων (υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό και την υλοποίηση των ελέγχων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ). (Σημ. η σειρά αναφοράς είναι από την ΚΥΑ). Αρμόδια αρχή για τη λειτουργία και για την ορθή χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» είναι ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Δηλαδή, υπάρχουν στην πράξη τρεις αρμόδιες αρχές, η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ εποπτεύει τους ελέγχους και το ΑΡΤΕΜΙΣ, οι ΔΑΟΚ και η Υπηρεσία Ελέγχων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που τους εφαρμόζουν και επίσης η Υπηρεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του ΑΡΤΕΜΙΣ.
  Οι αρμοδιότητες των επισήμων αρχών ασκούνται, σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως
  εξής:
  Όσον αφορά στη Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ:
  Λειτουργεί με βάση τα ετήσια σχέδια ελέγχου που καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και την απολογιστική ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται και ανάλυση στατιστικών στοιχείων της υλοποίησης του σχεδίου ελέγχου του προηγούμενου έτους.
  Είναι φανερό από τα παραπάνω πως η εποπτεύουσα αρχή δηλαδή η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ, δεν έχει άμεση εμπλοκή στους ελέγχους αλλά ενημερώνεται γραφειοκρατικά και μάλιστα σε ετήσια βάση.
  Όσον αφορά στην πραγματοποίηση των ελέγχων:
  Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια που συστήνονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΔΑΟΚ, αποτελούμενα από τρεις (3) υπαλλήλους της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Αναγράφεται επίσης στην ΚΥΑ πως, η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών
  και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, μπορεί να διενεργεί, κάθε
  είδους έλεγχο που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της ΚΥΑ, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της.
  Προφανώς η γενική εποπτεία των ελέγχων εξαρτάται απόλυτα από το
  διαθέσιμο προσωπικό της εποπτεύουσας διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ και η
  δυσκολία ουσιαστικής επίβλεψης είναι ακόμη μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη πως η έκταση της εποπτείας του συστήματος αναφέρεται σε όλη την
  επικράτεια.
  Σε ότι αφορά στη διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» που πραγματοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ:
  Συνδέονται υποχρεωτικά όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις (όχι τα φυσικά
  πρόσωπα) και οι επιχειρήσεις λιανικής εφόσον διαθέτουν τρία (3) ή και
  περισσότερα υποκαταστήματα.
  Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί συμπληρώνουν το μηνιαίο ισοζύγιο
  αγορών και πωλήσεων προϊόντων εκτός εάν κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή/και εμπορεύτηκαν κάτω από ογδόντα (80) τόνους κρέατος οπότε αποστέλλουν μόνον στο τέλος κάθε έτους, το «Ετήσιο Ισοζύγιο».
  Αν οι επιχειρήσεις είναι και οι πρώτοι αγοραστές ή οι εισαγωγείς που
  υποχρεούνται στην καταβολή της ειδικής εισφοράς κρέατος 0,2%, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωση σχετικά με την αξία του κρέατος, όπως προβλέπεται στην ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».
  Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για την διατήρηση και εξέλιξη του
  «ΑΡΤΕΜΙΣ» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και
  Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων.
  Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων
  μεριμνά για τη συγκέντρωση από την ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και
  την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της αγοράς σε ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ με ελεύθερη πρόσβαση, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
  Με βάση την περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας και ελέγχων
  όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες
  παρατηρήσεις:
  Στο σύστημα εμπλέκονται τρείς φορείς (ΥΠΑΑΤ – ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΑΟΚ) που έχουν χαλαρή και όχι σαφώς θεσμοθετημένη διοικητική διασύνδεση μεταξύ τους. Ο γενικός συντονιστής φαίνεται να είναι το ΥΠΑΑΤ, πλην όμως οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες καθώς δεν ορίζονται με σαφήνεια τα διοικητικά σημεία επαφής με τους άλλους φορείς ενώ και το ίδιο είναι υπο-στελεχωμένο.
  Επί της ουσίας, η εποπτεία εκ μέρους της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, περιορίζεται μόνον στη γενική παρακολούθηση του συστήματος. Η Διεύθυνση δεν έχει ουσιαστική ανάμειξη στη διεξαγωγή των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τον ΕΛΓΟ και τις ΔΑΟΚ, με έλλειψη όμως ενός γενικότερου συντονισμού δεδομένης της περιφερειακής πολυδιάσπασης.
  Η σε ετήσια βάση και μόνον γραφειοκρατικού τύπου εποπτεία από την Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ στην Αθήνα, είναι προφανές πως δεν μπορεί να έχει βάθος, λόγω έλλειψης προσωπικού και γενικότερης θεσμικής οργάνωσης, δεδομένου του μεγέθους και του νομικού καθεστώτος που διέπει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Είναι γνωστό πως ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί επί της ουσίας διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ελέγχου του, πέρα από την ενδεχόμενη διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα βασίζονται στις ετήσιες αναφορές, είτε ως προκαταρκτικά σχέδια ελέγχων είτε απολογιστικά.
  Προτάσεις βελτίωσης:
  Να ανοίξει για συζήτηση το θέμα της γενικής αναδιοργάνωσης του συστήματος με στόχο τη δημιουργία κεντρικού οργάνου που θα συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων ενώ θα αποφεύγονται και οι επικαλύψεις των ελέγχων.
  Άμεση δημιουργία ενός οργάνου για την αξιοποίηση των πληροφοριών που
  συγκεντρώνονται στο ΑΡΤΕΜΙΣ, με πίνακες κατάλληλους για την διαχείριση των ελέγχων και στατιστικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία της Ομάδας Εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΔΟΚ, πρέπει να έχει άμεση προτεραιότητα.
  Στο ανωτέρω πλαίσιο άμεση εισαγωγή και αξιοποίηση των Γεωγραφικών
  Συστημάτων Πληροφοριών, σε συνεργασία με την ΕΔΟΚ.
  Ολοκλήρωση της σήμανσης του εκτρεφόμενου πληθυσμού και του κτηνιατρικού μητρώου με την εφαρμογή συνεχούς καταγραφής της δυναμικής εξέλιξης των κτηνοτροφικών μονάδων (γεννήσεις, θάνατοι, κλπ.
  Σε ότι αφορά στο θέμα της εισαγωγής και των ταμειακών μηχανών των
  κρεοπωλείων στο σύστημα της ιχνηλασιμότητας και των ελέγχων.
  Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα τα κρεοπωλεία διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
  Με την υπό συζήτηση ΚΥΑ, τα κρεοπωλεία θα υποχρεούνται να αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) ολογράφως ή με συντομογραφία καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
  Τα ανωτέρω σημαίνουν πως στο σύστημα ιχνηλασιμότητας εισάγεται, εκτός
  από τη ζυγιστική και η ταμειακή μηχανή, με στόχο την ολοκλήρωση του
  συστήματος ελέγχων.
  Είναι προφανές πως, η συζήτηση για την χρησιμοποίηση της ζυγιστικής και της ταμειακής μηχανής στο σύστημα της ιχνηλασιμότητας στην πραγματικότητα είναι στρέβλωση της χρηστικότητας των μηχανών αυτών, αφού ουσιαστικά πρόκειται για μηχανήματα παρακολούθησης της αξίας (βάρος και τιμή) και όχι της προέλευσης.
  Σε ότι αφορά στην συμμετοχή της ζυγιστικής μηχανής στην ιχνηλασιμότητα, στο
  πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας του κρέατος από την παραγωγή μέχρι και τον καταναλωτή, η παρουσία της στο σύστημα δικαιολογείται μόνον ως του συνδετικού κρίκου του αγοραστή με το συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής. Η συμμετοχή της συνδυάζεται επίσης και με την ιχνηλασιμότητα της ποσότητας του προϊόντος, στην περίπτωσή μας του κρέατος, αφού και το μικρότερο τεμάχιο πρέπει να έχει ταυτότητα.
  Η ιχνηλασιμότητα δεν συνδυάζεται όμως άμεσα με την αξία του προϊόντος, δηλαδή με την ταμειακή μηχανή, που δείχνει το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή και αφορά την φορολογική αρχή.
  Η ιχνηλασιμότητα βασίζεται στην αναγνωρισιμότητα και αυτή θα πρέπει να επιτύχουμε. Η αναγνωρισιμότητα πρέπει ουσιαστικά να προηγείται της εισαγωγής του προϊόντος στο σύστημα ζυγιστικής-ταμειακής μηχανής, αφού με βάση αυτή, δηλαδή την αναγνωρισιμότητα, ο πελάτης έκανε την επιλογή του. Στο σχέδιο της ΚΥΑ ξεκινούμε από την παραδοχή πως ο πελάτης έχει την πρόθεση να αγοράσει κάτι, δεν αναγνωρίζει όμως αυτό που επιθυμεί να αγοράσει και ζητάμε από τη μηχανή, δηλαδή τα παραστατικά της, να επιβεβαιώσει δηλαδή να αποδείξει την επιλογή του.
  Επειδή λοιπόν η ζυγιστική δεν είναι το κρίσιμο μέσο ελέγχου της ιχνηλασιμότητας, η ως τώρα χρήση της στο σύστημα δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το ίδιο θα συνεχίσει να συμβαίνει με την εισαγωγή και της ταμειακής μηχανής, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο που συνοδεύει τους ελέγχους, όπως εκτέθηκε ανωτέρω
  Αποτέλεσμα είναι, ότι παρά τις καλές προθέσεις, έχει δημιουργηθεί ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχων το οποίο συνοδεύεται από μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη και ακριβή γραφειοκρατία που συντηρείται από την εισφορά 0,2% στο κρέας, τηνοποία μάλιστα πληρώνει ένα μέρος μόνον όσων ασκούν εμπορία, δηλαδή οι πρώτοι αγοραστές.
  Τι προτείνουμε:
  Χρειάζεται ουσιαστική διαφοροποίηση της προσέγγισης του προβλήματος της ιχνηλασιμότητας όπου περιλαμβάνεται το θέμα των ελληνοποιήσεων του κρέατος.
  Η ιχνηλασιμότητα του κρέατος θα πρέπει να έχει πλήρως ολοκληρωθεί πριν από την εισαγωγή του στην ζυγιστική και την ταμειακή μηχανή. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης πριν τη ζύγιση και την πληρωμή θα πρέπει να έχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και με απόλυτα καταληπτό τρόπο, για το προϊόν που θέλει να αγοράσει.
  Δηλαδή, με άλλα λόγια, διαλέγει εν γνώσει του τι θα πάρει, ζυγίζεται και πληρώνει. Δεν περιμένει από την ζυγιστική ή την ταμειακή μηχανή να επιβεβαιώσει την επιλογή του.
  Ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης του προβλήματος με τα εξής βήματα:
  Η εν λόγω ΚΥΑ δεν εκδίδεται ή εκδίδεται αλλά χωρίς την εισαγωγή και της ταμειακής μηχανής.
  Γίνεται συστηματική και μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την αντικειμενική ταξινόμηση των σφάγιων και την ανάλογη διαμόρφωση της τιμής τους.
  Δημιουργία αναγνωρίσιμων σημάτων προέλευσης και ποιότητας τα οποία θα
  εξασφαλίζουν πως το κάθε προϊόν παρουσιάζεται στις προθήκες λιανικής με επαρκή, εμφανή και αξιόπιστη πληροφορία για την επιλογή του.
  Είναι φανερό πως η επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω βημάτων θα
  καταστήσει αυτονόητη την ορθή χρήση και πληροφόρηση από την ζυγιστική και ταμειακή μηχανή, ως προς το είδος, το βάρος, την τιμή και την αξία του προϊόντος.
  Κάθε παρέκκλιση (στο βάρος ή την αξία του προϊόντος) θα είναι έργο των οικονομικών διωκτικών αρχών και θα τιμωρείται ανάλογα.
  Η ΕΔΟΚ έχει στόχο την θεσμοθέτηση εισφοράς σε κάθε επαγγελματία του
  τομέα του κρέατος και την αξιοποίησή της στην οργάνωση του τομέα. Εδώ
  περιλαμβάνεται και η δημιουργία των αναγνωρίσιμων σημάτων προέλευσης και ποιότητας που θα ωφελήσουν όχι μόνον τον τομέα του κρέατος αλλά και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
  Τα ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα μέτρα που έχου παραπάνω, όσον αφορά στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση του έργου των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.

 • 24 Απριλίου 2017, 10:58 | Λευτέρης Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

  Προτείνεται να διευκρινιστεί η πληροφορία που θα πρέπει να εμφανίζεται στην ταμειακή μηχανή και να εξεταστεί το αν αυτη χρειάζεται να υπάρχει σε αυτή τη λεπτομέρια στην απόδειξη (π.χ. όταν ο καταναλωτής έχει ήδη δει την πληροφορία στον πάγκο κοπής, την έχει πάρει με το αυτοκόλλητο πάνω στο προϊόν, χρειάζεται να την πάρει και στην απόδειξη;)

  Όσον αφορά τη διατήρηση του αρχείου για 3 χρόνια, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για τεράστιο όγκο πληροφορίας και να εξεταστεί πρώτον αν χρειάζεται να διατηρηθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και δεύτερον αν μπορεί να διατηρείται σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο.

 • 23 Απριλίου 2017, 16:35 | Βράντζα Παναγιώτα

  Άρθρο 11:
  Παρ. 1: Για να έχει νόημα η πρόταση θα πρέπει να είναι «… προσυσκευασμένο ή μη, νωπό, διατηρημένο με απλή …..»
  Παρ. 4: Τα παραστατικά διακίνησης (υγειονομικό πιστοποιητικό και μετακίνησης) θα πρέπει να πάψουν να είναι χειρόγραφα. Υπάρχει barcode τόσο στα διαβατήρια των βοοειδών όσο και στα ενώτια που θα μπορούσε να «σαρώνεται» από το κτηνιατρικό γραφείο και να εμφανίζεται άμεσα στο σφαγείο, να διαγράφεται άμεσα από την ΚΒΔ, χωρίς καθυστερήσεις και δυνατότητα αλλοίωσης των χειρόγραφων εγγραφών.
  Προφανώς θα πρέπει να αλλάξει άμεσα και ο τρόπος σήμανσης των ζώων, με χρήση μη αφαιρούμενων, ηλεκτρονικών μέσων (ενδοστομαχικοί βόλοι, microchip).
  Παρ. 6 α: «Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφαγίων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης….» για τί είδους σήμανση μιλάμε; Θα πρέπει να ορισθεί και να περιγραφεί.

 • 22 Απριλίου 2017, 13:14 | Σεφέρη Παρασκευή

  Να διευκρινιστεί ότι η αναγραφή της προέλευσης του κρέατος ΔΕΝ αφορά παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας διότι όπως είναι τώρα συνταγμένο δεν είναι ξεκάθαρο και έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι τώρα ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • 21 Απριλίου 2017, 12:35 | ΜΕΤΡΟ

  Η αναγραφή της προέλευσης του κρέατος όσον αφορά τα παρασκευάσματα του κρέατος, τον κιμά, σπλάχνα, κ.λ.π., δεν είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λόγω της διαφορετικής προέλευσης Α΄ ύλης και της ανάμιξης τους από τους προμηθευτές.
  Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διαθέτουν αρχείο με όλα τα εμπορικά στοιχεία καταγωγής/προέλευσης του κρέατος για 3 χρόνια και από την ημερομηνία πώλησης του (αντί για 6 μήνες που ισχύει μέχρι σήμερα).
  Ο όγκος διατήρησης του αρχείου για 3 χρόνια είναι μεγάλος και δυσχεραίνει τη λειτουργία των κρεοπωλείων και των καταστημάτων γενικότερα.

 • 21 Απριλίου 2017, 09:37 | Τσιλιγιάννη Ιωαννα

  5. Οι επιχειρήσεις της περ. β΄ της παρ. 1:
  α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο.
  β) Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων, τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.
  γ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα «εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο» μέσο ταυτοποίησής του και καταγράφουν σε αρχείο την άφιξη και την αναχώρηση από το σφαγείο των ζώων, των σφαγίων ή των τεμαχίων τους και το μέσο ταυτοποίησης των σφαγίων , με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση ομάδας ζώων πρέπει να περιλαμβάνονται ζώα στα οποία εφαρμόζονται πανομοιότυπες ενδείξεις.
  6. Οι επιχειρήσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του κρέατος:
  α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφαγίων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη παραστατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος .

  • Προτιμότερο θα ήταν το μέσο ταυτοποίησης να είναι ίδιο για όλα τα σφαγεία
  εναλλακτικά
  Προτείνεται η προσθήκη της λέξης «εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο» για το μέσο ταυτοποίησης ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το μέσο καλύπτει όλα τα υποχρεωτικά πεδία
  • Η σύνδεση του κρέατος με το ζώο ή την ομάδα ζώων δεν μπορεί να γίνει μόνο με την αναγραφή του βάρους κρέατος αλλά θα πρέπει να έχει υποχρεωτική αναφορά και

 • 12 Απριλίου 2017, 11:52 | ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών Προϊόντων και άλλες διατάξεις.».

  1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις. Θεωρούμε ότι στις ρυθμίσεις που εισάγονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθούν και διατάξεις για την επισήμανση του βόειου κρέατος. Και αυτό διότι το παρόν σχέδιο νόμου θα είναι νομοτεχνικά άρτιο όταν θα καλύπτει όλα τα είδη κρέατος χωρίς να υπάρχουν αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Άρα θα ήταν ορθό να γίνει μνεία στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο «Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο, κρέας καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/1997 του Συμβουλίου.» και εν συνεχεία να επαλειφθεί το εδάφιο (Για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.).

  2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 καθορίζεται η επισήμανση του κρέατος στα σημεία λιανικής πώλησης, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου (παρ. 1 στοιχείο δ΄ του ίδιου άρθρου). Είναι απόλυτα ορθή η ταύτιση των επισημάνσεων των ζυγιστικών και ταμειακών μηχανών. Περαιτέρω οι ζυγιστικές – ταμειακές μηχανές οφείλουν να αναγράφουν στις ετικέτες ή στις αποδείξεις τα κάτωθι στοιχεία: α) Είδος Κρέατος, β) Χώρα Καταγωγής ή χώρες εκτροφής, γ) βάρος του κρέατος.
  Ως προς την χώρα καταγωγής του κρέατος και ειδικότερα για την χώρα καταγωγής του βόειου κρέατος, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1760/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: α) Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις: i) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του ζώου· ii) τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η πάχυνση· iii) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η σφαγή.· β) Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί: i) στο ίδιο κράτος μέλος, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα του κράτους μέλους)» ii) στην ίδια τρίτη χώρα μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα της τρίτης χώρας)»
  Βάσει των παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το βόειο κρέας έχει ένδειξη ΚΑΤΑΓΩΓΗ μόνο εφόσον το βοοειδές από το οποίο προέρχεται, έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί εντός του ιδίου κράτους – μέλους ή τις ιδίας τρίτης χώρας. Για παράδειγμα Γαλλίας ή Γαλλικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στη Γαλλία. Αντίστοιχα Ελλάδας ή Ελληνικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα.
  Αντιστοίχως το βόειο κρέας που προέρχεται από βοοειδές του οποίου η χώρα γέννησης ΔΕΝ συμπίπτει με τη χώρα εκτροφής και σφαγής, ΔΕΝ μπορεί να φέρει ένδειξη καταγωγής. Για το λόγο αυτό η επισήμανσή του θα πρέπει να γίνεται με βάση τη χώρα εκτροφής. Επ’ αυτού οφείλει το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του την κατοχυρωμένη προαιρετική ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των πέντε (5) μηνών για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας».
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να καταστεί συγκεκριμένη η διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και να οριστούν οι ακόλουθες κατηγορίες επισημάνσεων, αν όχι για όλες τις κατηγορίες κρέατος, τουλάχιστον για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας ως εξής:
  Η αναγραφή της καταγωγής ή εκτροφής – προέλευσης του πωλούμενου κρέατος στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών και στις αποδείξεις των ταμειακών μηχανών, γίνεται ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω συντομογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις, και έχουν ως εξής (βλ. σχετικό παράρτημα):

  1) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τίθεται ως επισήμανση το όνομα της χώρας (ΓΑΛΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισμός (ΓΑΛΛΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ κλπ.).

  2) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια τρίτη χώρα, θα τίθεται το όνομα της τρίτης χώρας (ΣΕΡΒΙΑΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ, Η.Π.Α. κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισμός (ΣΕΡΒΙΚΟ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ κλπ.).

  3) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία ΔΕΝ έχουν ένδειξη καταγωγής διότι γεννήθηκαν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα αλλά εκτράφηκαν και σφάχθηκαν σε άλλο κράτος – μέλος ή σε άλλη τρίτη χώρα ή στην Ελλάδα θα ακολουθείται η παρακάτω διάκριση αναλόγως με τον ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ τους στην Ελλάδα.
  α. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλο κράτος – μέλος ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
  β. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλη τρίτη χώρα ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
  γ) Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε ή σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ», εφόσον ο παραγωγός ενέταξε το ζώο υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση των άρθρων 3 και 4 ενώπιον της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει η υπ’ αριθμόν 393/33759/23.03.2015 (ΦΕΚ 498Β΄/01.04.2015) σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Τα μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας είναι πρωτοπόρα όλα αυτά τα χρόνια στις καινοτομίες ενσταβλισμού και πάχυνσης βοοειδών με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μεθόδους εκτροφής, συνεργαζόμενα αρμονικά με τις κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες. Η δραστηριότητα των μελών μας ήταν και είναι πάντοτε υποδειγματική, σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και να προχωρήσεις στις δέουσες νομοτεχνικές τροποποιήσεις του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών Προϊόντων και άλλες διατάξεις.».
  Βέροια, 08.04.2017
  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βεροίας

  Δημήτριος Κόβας

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Κατηγορία 1: ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  Σύμπτωση και των τριών στοιχείων ως προς τη χώραγέννησης/εκτροφής/σφαγής βάσει του άρθρου 13 Καν ΕΚ 1760/2000.
  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΛΙΑ

  Κατηγορία 2: ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΣΕΡΒΙΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΒΙΑ

  Κατηγορία 3: ΚΡΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  Περίπτωση (α)
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

  Περίπτωση (β)
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

  Περίπτωση (γ)
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ»

 • 11 Απριλίου 2017, 19:10 | ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις. Θεωρούμε ότι στις ρυθμίσεις που εισάγονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθούν και διατάξεις για την επισήμανση του βόειου κρέατος. Και αυτό διότι το παρόν σχέδιο νόμου θα είναι νομοτεχνικά άρτιο όταν θα καλύπτει όλα τα είδη κρέατος χωρίς να υπάρχουν αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Άρα θα ήταν ορθό να γίνει μνεία στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο «Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο, κρέας καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/1997 του Συμβουλίου.» και εν συνεχεία να επαλειφθεί το εδάφιο (Για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.).

  2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 καθορίζεται η επισήμανση του κρέατος στα σημεία λιανικής πώλησης, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου (παρ. 1 στοιχείο δ΄ του ίδιου άρθρου). Είναι απόλυτα ορθή η ταύτιση των επισημάνσεων των ζυγιστικών και ταμειακών μηχανών. Περαιτέρω οι ζυγιστικές – ταμειακές μηχανές οφείλουν να αναγράφουν στις ετικέτες ή στις αποδείξεις τα κάτωθι στοιχεία: α) Είδος Κρέατος, β) Χώρα Καταγωγής ή χώρες εκτροφής, γ) βάρος του κρέατος.
  Ως προς την χώρα καταγωγής του κρέατος και ειδικότερα για την χώρα καταγωγής του βόειου κρέατος, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1760/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: α) Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις: i) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του ζώου· ii) τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η πάχυνση· iii) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η σφαγή.· β) Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί: i) στο ίδιο κράτος μέλος, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα του κράτους μέλους)» ii) στην ίδια τρίτη χώρα μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα της τρίτης χώρας)»
  Βάσει των παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το βόειο κρέας έχει ένδειξη ΚΑΤΑΓΩΓΗ μόνο εφόσον το βοοειδές από το οποίο προέρχεται, έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί εντός του ιδίου κράτους – μέλους ή τις ιδίας τρίτης χώρας. Για παράδειγμα Γαλλίας ή Γαλλικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στη Γαλλία. Αντίστοιχα Ελλάδας ή Ελληνικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα.
  Αντιστοίχως το βόειο κρέας που προέρχεται από βοοειδές του οποίου η χώρα γέννησης ΔΕΝ συμπίπτει με τη χώρα εκτροφής και σφαγής, ΔΕΝ μπορεί να φέρει ένδειξη καταγωγής. Για το λόγο αυτό η επισήμανσή του θα πρέπει να γίνεται με βάση τη χώρα εκτροφής. Επ’ αυτού οφείλει το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του την κατοχυρωμένη προαιρετική ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των πέντε (5) μηνών για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας».
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να καταστεί συγκεκριμένη η διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και να οριστούν οι ακόλουθες κατηγορίες επισημάνσεων, αν όχι για όλες τις κατηγορίες κρέατος, τουλάχιστον για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας ως εξής:
  Η αναγραφή της καταγωγής ή εκτροφής – προέλευσης του πωλούμενου κρέατος στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών και στις αποδείξεις των ταμειακών μηχανών, γίνεται ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω συντομογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις, και έχουν ως εξής (βλ. σχετικό παράρτημα):

  1) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τίθεται ως επισήμανση το όνομα της χώρας (ΓΑΛΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισμός (ΓΑΛΛΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ κλπ.).

  2) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια τρίτη χώρα, θα τίθεται το όνομα της τρίτης χώρας (ΣΕΡΒΙΑΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ, Η.Π.Α. κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισμός (ΣΕΡΒΙΚΟ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ κλπ.).

  3) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία ΔΕΝ έχουν ένδειξη καταγωγής διότι γεννήθηκαν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα αλλά εκτράφηκαν και σφάχθηκαν σε άλλο κράτος – μέλος ή σε άλλη τρίτη χώρα ή στην Ελλάδα θα ακολουθείται η παρακάτω διάκριση αναλόγως με τον ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ τους στην Ελλάδα.
  α. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλο κράτος – μέλος ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».
  β. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλη τρίτη χώρα ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
  γ) Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε ή σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, θα τίθεται η επισήμανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ», εφόσον ο παραγωγός ενέταξε το ζώο υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση των άρθρων 3 και 4 ενώπιον της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει η υπ’ αριθμόν 393/33759/23.03.2015 (ΦΕΚ 498Β΄/01.04.2015) σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Τα μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας είναι πρωτοπόρα όλα αυτά τα χρόνια στις καινοτομίες ενσταβλισμού και πάχυνσης βοοειδών με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μεθόδους εκτροφής, συνεργαζόμενα αρμονικά με τις κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες. Η δραστηριότητα των μελών μας ήταν και είναι πάντοτε υποδειγματική, σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας και να προχωρήσεις στις δέουσες νομοτεχνικές τροποποιήσεις του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών Προϊόντων και άλλες διατάξεις.».
  Βέροια, 08.04.2017

  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας

  Δημήτριος Κόβας

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Κατηγορία 1: ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  Σύμπτωση και των τριών στοιχείων ως προς τη χώρα γέννησης/εκτροφής/σφαγής βάσει του άρθρου 13 Καν ΕΚ 1760/2000

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΛΙΑ

  Κατηγορία 2: ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΣΕΡΒΙΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΒΙΑ

  Κατηγορία 3: ΚΡΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  Περίπτωση (α)
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
  Περίπτωση (β)

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

  Περίπτωση (γ)
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
  ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΤΙΚΕΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ»

 • 9 Απριλίου 2017, 22:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το 1980, πριν μπούμε στην ΕΟΚ η αυτάρκεια της Ελλάδας σε μοσχαρίσιο κρέας ήταν 66% ενώ σήμερα είναι στο 13%,πράγμα που δεν δικαιολογείται από την αύξηση της κατανάλωσης και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου παρά μόνο από την χαμηλή και ανεπαρκεί εγχώρια παραγωγή μόσχων για πάχυνση.

  Το 2013, οι εισαγωγές κρέατος ανήλθαν στα 1.110.000.000 ευρώ και σε ανάλογα επίπεδα κινήθηκαν και το 2014.
  «οκτώ στα δέκα έτοιμα σφάγια (σφαγμένα μοσχάρια) που καταναλώνονται σήμερα στη χώρα μας είναι εισαγόμενα».
  Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, το κρεοπωλείο αποτελεί το συνηθέστερο σημείο αγοράς,
  Η ποιότητα του κρέατος και η σχέση εμπιστοσύνης είναι τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής σημείου πώλησης. Το τρίτο κατά σειρά κριτήριο είναι οι τιμές.. Σημειώνεται όμως ,πως το κυρίαρχο κριτήριο όσων επιλέγουν το κρεοπωλείο είναι η ποιότητα, ενώ ο βασικός λόγος επιλογής του σούπερ μάρκετ(σημείο διάθεσης κυρίως εισαγόμενου κρέατος) είναι οι τιμές.

  Οι εννέα στους δέκα ερωτώμενους ανέφεραν ότι επιθυμούν και θέλουν να αγοράζουν ντόπια κρέατα.
  Με δεδομένο ομως ,ότι η συντριπτικά μεγαλύτερη ποσότητα του κρέατος που διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι εισαγόμενο, αναδεικνύεται μία σοβαρότατη αναντιστοιχία μεταξύ των εντυπώσεων και της πραγματικότητας, όσον αφορά την προέλευση του κρέατος που αγοράζουν οι καταναλωτές. Το ποσοστό όσων αγοράζουν εισαγόμενο κρέας θεωρώντας πως είναι εγχώριο, είναι εξαιρετικά υψηλό.

  Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κρέατος που διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι εισαγόμενο φαίνεται να το υποψιάζεται το 54,5% των καταναλωτών ενώ έξι στους δέκα καταναλωτές, δηλαδή το 62%, θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα παραπλάνησης ως προς την προέλευση του κρέατος που αγοράζουν.

  Για να λυθεί επομένως το πρόβλημα της έλλειψης κρέατος στην ελληνική αγορά εδώ και 60 χρόνια ενθαρύνθηκε και αναπτύχθηκε σταδιακά ένας δυναμικός κλάδος της κτηνοτροφίας ,η Πάχυνση Εισαγομένων Μόσχων ,που αντικειμενικό σκοπό, είχε και έχει, κατ’αρχάς να μειώσει το κόστος του εισαγόμενου ανα κιλό κρέατος.
  Αυτό επιτεύχθηκε μόνο με την εισαγωγή μόσχων χαμηλού σωματικού βάρους ,που έχουν σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς. Αντικειμενικός δε σκοπός αυτής της ενέργειας είναι εκτρέφοντας και παχύνοντας , αυτά τα ζώα, για ένα διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών να επιτευχθεί σχεδόν ο διπλασιασμός του αρχικού σωματικού βάρους εισαγωγής. Εδώ όμως θα πρέπει αυστηρά να τονισθεί ,ότι αυτή η αύξηση του βάρους θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με τροφές που παράγονται απο την εγχώρια γεωργική παραγωγή. Ετσι επιτυγχάνεται ο πρώτος και βασικός στόχος της πάχυνσης εισαγόμενων μόσχων. Δηλαδή το κόστος που θα είχε η αγορά των επιπλέον κιλών απο το εξωτερικό διοχετεύεται τώρα 100% στην ντόπια παραγωγή. Επομένως δημιουργείται μια μεγάλη προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν την οποία καρπούνται η ελληνική αγορά. Επίσης όμως εδώ θα πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμισθεί ότι η μακρόχρονη παραμονή του ζώου κάτω από ελληνικές συνθήκες, επιφέρει τον πλήρη εκκλιματισμό αυτού στο εγχώριο περιβάλον, ενώ ο τρόπος εκτροφής και κυρίως η κατανάλωση αποκλειστικά ελληνικών τροφών προσδίδει στο παραγόμενο κρέας την γεύση το άρωμα και τις οργανοληπτικές ιδότητες που έχουν τα αντίστοιχα ζώα που έχουν γεννηθεί στη Ελλάδα. Ιδιότητες που ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται γευστικά και γι’αυτό εκδηλώνει την προτίμηση του για τα ελληνικά κρέατα.Αυτές οι διαφορές στην γευστική ποιότητα οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στο κλίμα στις τροφές και στον τρόπο πάχυνσης που καθιστά αδυνατη την διάκριση του εγχώριου με το εισαγόμενο για πάχυνση μόσχου.Διότι διαφορα μεταξύ κρέατος λόγω προέλευσης δεν υπάρχει παρά μόνο στον τρόπο εκτροφης ειδος τροφής και κλίματος
  Πέρα όμως από την άμεση προστιθέμενη αξία, μέ την χρήση μόνο ελληνικών τροφών ,θα πρέπει να σημειώσουμε ,ότι η πάχυνση εισαγομένων μόσχων έχει επιπλέον και πολύ μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας μέσα από την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας,όπως εργαζόμενοι στις εκτροφές,μεταφορείς ,εκδορείς σφαγείς, εργαζόμενο σφαγείων κρεατοπαρασκευαστηρίων γεωπόνοι,κτηνίατροι,ζωοτέχνες,φαρμακευτικών εταιρειών,εταιρειών παρασκευής προμιγμάτων βυρσοδεψίας,κατασκευαστικών εταιρειών κλπ. Ενώ το απευθείας εισαγόμενο κρέας στερεί 100% τα οφέλει στην εγχώρια αγορά από την αύξηση του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας καθόσον από τη χώρα προέλευσης πηγαίνει κατευθεία στην κατανάλωση παρακάπτοντας όλο το κύκλο εργασίας.
  Επομένως ο κλάδος της Πάχυνσης Εισαγομένων Μόσχων αποτελεί βασικό στοιχείο στηριξης της οικονομίας με την αυξηση του ΑΕΠ (μεσα από την προστιθέμενη αξία στο προϊόν) και στην δημιουργία και διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ενω παράλληλα προσφέρει στον καταναλωτή εξαιρετική και απόλυτα ισοδύναμη ποιότητα κρέατος με αυτα που γεννηθηκαν στην χώρα.
  Συνεπώς αυτός ο τομέας χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη από την πολιτεία προστατεύοντας το προϊόν που παράγει , το οποίο δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με το αντιστοιχο κρέας της άμεσης εισαγωγής. Διότι είναι ένα τελείως διαφορετικό προϊόν, πραγμα που εκδηλώνεται και με την προτίμηση του καταναλωτή αλλά και επειδή όπως αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχουν άκρα αντικειμενικοί και αναμφισβήτητοι παράμετροι που το δικαιολογούν.
  Για την αποτελεσματική επομένως έγκυρη ενημέρωση και προπάντων προστασία του καταναλωτή πιστεύουμε ,ότι το κρέας που παρήχθηκε από οποιοδήποτε ζώο που έχει εκτραφεί τουλάχιστο 5 μήνες στη χώρα μας θα πρέπει το σφάγιο του να έχει την διακριτική ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ για όλους τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω χωρις να χρειάζεται να αναφερεται η χώρα γέννησης του ζώου που μόνο σύγχιση δημιουργεί.

 • 6 Απριλίου 2017, 16:51 | Τσιλιγκίρης Βασίλειος

  Αγαπητοί κύριοι εάν πιστεύετε ότι το πρόβλημα των παράνομων Ελληνοποιήσεων στο πρόβειο κρέας αλλά και οι διάφορες παρατυπίες στο μοσχάρι,π.χ. αφρικανικής προέλευσης για Γαλλικό κτλ αλλά και στα πουλερικά, π.χ. Ρουμανίας για Ελληνικά τότε προχωρήστε άμεσα σε αυτό,αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν θα γίνει τίποτα και πάλι και το μόνο που θα γίνει θα είναι να επομιστουμε εμείς οι κρεοπώλες ένα ακόμα έξοδο για να αναβαθμίσουμε τις ταμειακές μας και το πάρτυ να συνεχίζεται ασυστολα…
  Κατ’εμε θα πρέπει να ξεκινήσετε να ξετυλιγετε το κουβάρι απτην αρχή του,δηλαδή από τους χονδρεμπορους του κρέατος.
  Και εξηγώ:Έλεγχος στους εισαγωγείς του κρέατος για παράνομες ελληνοποιήσεις αρχικά, μετά έλεγχος βάση τιμολογίων για το που έχουν πουλήσει τα εισαγόμενα κρέατα και επιτόπου έλεγχος στον λιανοπωλητη( κρεοπώλη,ταβέρνα, ψητοπωλείο, ξενοδοχείο κλπ)για το εάν συμπίπτουν τα τονάζ της ζυγιστικης αλλά και για το εάν αναγράφονται στους τιμοκατάλογους των υπολοίπων οι προελεύσεις.
  Δειγματοληπτικά και με αυστηρότητα θα λυθεί το ζήτημα,με το να βάλουμε όλοι άλλες ταμειακές και να μην γίνεται ποτέ κανένας έλεγχος δεν γίνεται τίποτα.
  Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι έλεγχοι είναι ελάχιστοι λόγω έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι η αναγραφή θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και για όλα τα στάδια της μεταπώλησης του κρέατος και των παρασκευασμάτων του, δηλαδή δεν μπορεί να πουλάει το σουβλατζίδικο,το ψητοπωλείο, το φαστ φουντ σουβλάκια,μπιφτεκια,παϊδακια και να μην υπάρχει καμμία αναγραφή πουθενά!!!
  Κλείνοντας να επισημάνω ότι σαφέστατα πρέπει να στηριχτεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος ο οποίος παλεύει 365 μέρες αλλά εξίσου θα πρέπει να στηριχτεί και ο παραδοσιακός κρεοπώλης από την ασυδοσία και εκμετάλλευση του κρέατος από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι οποίες σαν άλλοι «παπατζηδες» βγάζουν κραχτη το κρέας σε εξευτελιστικές τιμές,οι οποίες τις πιο πολλές φορές είναι κάτω του κόστους,για να πουλήσουν μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα προϊόντα τους.
  Επίσης να εξετάσετε και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργεί η τραπεζική λογική με τις παροχές από το πλαστικό χρήμα οι οποίες εξαργυρώνονται αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ…
  Τα προβλήματα είναι πολλά όπως αντιλαμβάνεστε αλλά για μία φορά ξεκινήστε να χτυπάτε το πρόβλημα από εκεί που ξεκινάει,όχι εκεί που καταλήγει!
  Καλό Πάσχα με υγεία και φώτιση σας εύχομαι!

 • 28 Μαρτίου 2017, 08:52 | Δελιβασίλης Κωνσταντίνος

  Άρθρο 11 – Παράγραφος 4 & 5 Α-Β-Γ.
  Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από την παρούσα νομοθεσία και όσων αφορά την ρεαλιστική καταγραφή των σφάγιων χοίρων & αιγοπροβάτων ΔΕΝ καθίσταται δυνατή, λόγο των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την σήμανση και καταγραφή, οι οποίες δεν προβλέπουν ατομικό αριθμό αναγνώρισης για σφάγιους χοίρους & αιγοπρόβατα,σε αντίθεση με άλλες χώρες των οποίων τα εθνικά συστήματα σήμανσης και καταγραφείς λειτουργούν σωστά.

  Όπως αναγράφεται στην παράγραφο 5-Γ η τήρηση ενός μέσου ταυτοποίησης (ενώτιο) το οποίο απλά θα αναγράφει μόνο τον κωδικό εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για σφάγιους χοίρους, είτε για αμνοερίφια, ευνοεί φαινόμενα παρανομίας. Τα συνήθης φαινόμενα παρανομίας τα οποία έχει δημιουργήσει η ισχύουσα διάταξη μέχρι σήμερα, είναι κατά την μετακίνηση των ζώων (χοίροι – αιγοπρόβατα) προς το σφαγείο να δίνουν τα ενώτια στον εκάστοτε πελάτη (στην σακούλα), χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στα ζώα, γεγονός το οποίο γεννά μία ασυδοσία παραβάσεων από όλους τους συμβαλλόμενους, διότι τα μέσα ταυτοποίησης και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού.

  Για την πάταξη αυτών των φαινομένων κρίνεται απαραίτητη η άμεση και καθολική τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας σήμανσης – καταγραφής & απογραφής σχετικά με τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. Η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να προβλέπει την χρήση ατομικών αριθμών για χοίρους και αμνοερίφια τα οποία προορίζονται για σφαγή, όπως υφίσταται για τα βοοειδή και έπειτα στην εντατικοποίηση των ελέγχων και της τήρησης των μητρώων διακίνησης των ζώων, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία και η επίτευξη των στόχων αυτής της νομοθεσίας.

  Σε χώρες όπως η Βρετανία, Ολλανδία, Δανία κτλ, κανένα ζώο δεν απομακρύνεται από την μονάδα του προς το σφαγείο, χωρίς να φέρει την σχετική ταυτοποίηση στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ατομικός αριθμός του κάθε ζώου (χοίρος – αιγοπρόβατο).

 • 27 Μαρτίου 2017, 21:33 | kesioglou

  Νομίζω ότι η υποχρεωτική καταγραφή της προέλευσης του κρέατος είναι πρακτικά αδύνατη και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε υψηλά κόστη καθώς επίσης αποπροσανατολίζει και μπερδεύει τους καταναλωτές.
  Πχ ένα κοτόπουλο που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα με σόγια από Βραζιλία, σιτάρι από Βουλγαρία, καλαμπόκι από Ρουμανία είναι άραγε ελληνικό? Κατά την ίδια λογική ένα χοιρινό που είναι ράτσα Δανίας, έχει μεγαλώσει μεχρι μια ηλικία στην Πορτογαλία, πηγαίνει για πάχυνση και σφαγή στην Ισπανία και τελικά τεμαχίζεται και τυποποιείται στην Ελλάδα πως θα πρέπει να χαρακτηριστεί? Πόσο μάλλον ο κιμάς ή το μπιφτέκι που θα γίνει στο Κρεοπωλείο και θα περιέχει και άλλες τεμάχια κρέατος…
  Κατά τη γνώμη μου η προέλευση θα έπρεπε να είναι μια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει αυστηρότερο σύστημα ιχνηλασιμότητας καθώς και επαρκή στοιχεία για τη διατροφική αξία του προϊόντος πχ λιπαρά, πρωτείνες, αλλεργιογόνα κτλ. Η αναγραφή της προέλευσης, ενός τόσο υποκειμενικού θέματος θα έπρεπε να είναι εθελοντική.

 • 27 Μαρτίου 2017, 17:23 | Μάρκος Νικόλαος

  Κατά την γνώμη μου , πρέπει σε κάθε ταμιακή να υπάρχει ένα τμήμα για κάθε χώρα παραγωγής και κάθε μέρα με το Ζ να βγαίνει και το βάρος που πουλήθηκε από την κάθε ποσότητα που θα διασταυρώνεται με τα τιμολόγια ανά πάσα στιγμή . Όλες οι ταμιακές έχουν αυτή την δυνατότητα.
  Σέ κάθε άλλη περίπτωση θα βρίσκεται τρόπος να βαφτίζεται Ελληνικό.