Άρθρο 15 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ως εξής:
«4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο εξής Ο.Α.Σ.. Σε μία Ο.Α.Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1, που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.
5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας.
6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι ΑΣ και ΚΑΣ που είναι μέλη της Ο.Α.Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.
7.Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.
8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.
9. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει.
10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4384/2016, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για την έναρξη λειτουργίας του, ο ΟΔΙΑΓΕ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης επιστρέφεται σταδιακά και ατόκως, εντός επτά (7) ετών από την καταβολή της επιχορήγησης, στον κρατικό προϋπολογισμό.»

 • 26 Μαρτίου 2017, 09:00 | Βαλλής Νίκος

  Άρθρο 15 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)
  1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ως εξής:
  «4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο εξής Ο.Α.Σ.. Σε μία Ο.Α.Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1, που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.
  5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας

  * και των 7 συνεταιριστικών αρχών *

  6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι ΑΣ και ΚΑΣ που είναι μέλη της Ο.Α.Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

  * Καλό είναι σεβόμενοι την 2η Συνεταιριστική αρχή και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΑΣ δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα τα μέλη (ΑΣ και ΚΑΣ) να εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο τους και να εκλέγουν κατά την διάρκεια των κανονικών εκλογών τους έναν αναπληρωματικό του προέδρου αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται . Αντίστοιχα το ίδιο να ισχύει για την ΣΑΣΕ. *

  7.Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.
  8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.
  9. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει

  * και εδώ να εκπροσωπούνται ως ανωτέρω από τον πρόεδρο *

  10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»