Άρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27).
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Γ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
γ) Η υπ’ αρ. 5433/72585/29.06.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1939).