Άρθρο 14 Ειδικά εποικιστικά θέματα

Μετά την παρ. 17 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), προστίθεται παρ. 18 ως εξής:
«18. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα δεν ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση και παρήλθε εικοσαετία από τον χρόνο μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου ή της απόφασης.».

 • 13 Ιουλίου 2020, 12:52 | ΝΑΣΙΚΑΣ Ι-ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.

  Μετά την παρ. 17 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), προστίθεται παρ. 18 ως εξής:
  «18. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα δεν ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση και παρήλθε εικοσαετία από τον χρόνο μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου ή της απόφασης.»

  Με την παραπάνω αναρτημένη διάταξη δικαίως τακτοποιούνται ζητήματα που αφορούν νομικά πρόσωπα . Εξακολουθούν παρά ταύτα σήμερα να υφίστανται ανάλογες εκκρεμότητες τεσσάρων δεκαετιών και για φυσικά πρόσωπα όπως η παρακάτω περίπτωση .

  Σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Κώδικα στους αποκαθιστάμενους στα κτηνοτροφικά κτήματα το προβλεπόμενο δικαίωμα νομής παραχωρούνταν εξ’ αδιαιρέτου στους δικαιούχους. Στοχεύοντας στη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας και την ανάπτυξη των κτηνοτροφικών μονάδων επετράπη με το Ν 1334/73 και του εκτελεστικού Π.Δ. 247/74 (Φ.Ε.Κ . 87/Τ.Α./74) ο διαχωρισμός των κτημάτων σε διαιρετούς κλήρους νομής. Η δυνατότητα του διαχωρισμού έπαυσε με το Ν.1734/87 με τον οποίο καταργήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις πλην εκείνων που αφορούσαν την διαχείριση και τα δικαιώματα των αποκατασταθέντων στα ήδη διαχωρισθέντα κτήματα. Επειδή μετά τον διαχωρισμό και την εγκατάσταση των δικαιούχων (το 1979),η προβλεπόμενη τυπική διαδικασία –κύρωσης διανομής ,έκδοσης τίτλων, μεταγραφή-δεν ολοκληρώθηκε ή έγινε καθυστερημένα, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κληρονομική διαδοχή των κτηνοτρόφων στη νομή . Παράλληλα δημιουργήθηκαν και προβλήματα διευκρίνησης των εφαρμοστέων μεταγενέστερων γενικών διατάξεων (Ν.2040/1992-Ν.3147/2003-Ν.4061/2012) για την ειδική αυτή κατηγορία που αποτελούν τα λεγόμενα διαχωρισμένα κτηνοτροφικά κτήματα , όπως ενδεικτικά τα παρακάτω.

  1. TΣΙΑΤΑΛΑΡ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΗΣ) 1979
  2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΣΑ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΙΝΑΣ 1979
  3.ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ΘΕΣΗ ΜΠΟΓΑΖΙΑ 1979
  4.∆ΑΦΙΑ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΙ-ΑΝΗΛΙΑ∆ΕΣ ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ 1979
  5.ΣΙΓΡΙ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) Ι.Μ. ΥΨΗΛΟΥ Μ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1979
  6.ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΣΟΣ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) ΘΕΣΙΣ ΧΑΜΑΝ∆ΡΟΥΛΑ 1979
  7.ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΣΟΣ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) ΘΕΣΙΣ ΒΛΕΤΣΙ 1979
  8.ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΣΟΣ (ΜΗΘΥΜΝΗΣ) ΘΕΣΙΣ ΑΤΣΙΓΓΑΝΕΣ 1979

  Για λόγους ισονομίας , χρηστής διοίκησης και οριστικής λύσης του προβλήματος παραθέτουμε την προτεινόμενη διάταξη :

  « Όταν έχει παρέλθει εικοσαετία από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της κυρωτικής πράξης διαχωρισμού των κτηνοτροφικών κλήρων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 246/74, οι αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι ή οι κληρονόμοι τους διατηρούν το δικαίωμα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των διαχωρισμένων κλήρων τους και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2040/1992 -περί διαιρετού δικαιώματος πλήρους κυριότητας . Επισυμβάντος θανάτου αποκατασταθέντος αρχικού κληρούχου Κτηνοτρόφου πριν την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της κυρωτικής πράξης διαχωρισμού, στην κληρονομία του συσταθέντος δικαιώματος διαιρετής νομής υπεισέρχονται μόνον οι κατά το Αστικό δίκαιο κληρονόμοι κτηνοτρόφοι των οποίων τα δικαιώματα επιμερίζονται κατά την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6,παράγραφος 2 του Ν.1334/ 1973 και οι τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια νομής) εκδίδονται κατ΄εφαρμογή του άρθ. 6 του Ν.Δ. 1189/1972 του αγροτικού κώδικα.

  Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων εξετάζονται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας.>>

  Οι κτηνοτρόφοι –κληρονόμοι αρχικών κληρούχων
  ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου
  ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου
  ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννη
  ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΎΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Αντωνίου
  ΝΑΣΙΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του Αθανασίου
  ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

  ΤΥΡΝΑΒΟΣ 12/7/2020