Άρθρο 13 Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων

1. Στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4492/2017 (Α’ 156), όπου αναφέρεται ο όρος «Προέλευση», αντικαθίσταται από τον όρο: «Προέλευση Γάλακτος» και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα

1. Η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις:
α) «χώρα αρμέγματος»: το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα,
β) «χώρα επεξεργασίας»: το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος,
γ) «χώρα συσκευασίας»: το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος.
2. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση Γάλακτος: Όνομα χώρας».
3. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης γάλακτος στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση γάλακτος Ε.Ε.».
4. Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης γάλακτος στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση γάλακτος εκτός Ε.Ε.».
5. Η αναγραφή των ενδείξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και με τρόπο ανεξίτηλο, τόσο για τα προσυσκευασμένα όσο και για τα μη προσυσκευασμένα τελικά προϊόντα στα σημεία λιανικής πώλησης.».

2. Μετά από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4492/2017 (Α’ 156) προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Πριν από τη λήξη των εθνικών μέτρων των άρθρων 5 και 6 στις 31.12.2021, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επαναξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους, προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επιφύλαξη αρνητικής γνώμης της Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (L 304).».

  • 6 Ιουλίου 2020, 15:13 | Θεοδωρα Στρατικη

    Να απαγορευτεί πλήρως η συμμετοχή ζώων σε παντός τύπου θεάματα.
    Με εξαίρεση την παρουσία σε ταινίες και σήριαλ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν σε ταλαιπωρία και θα εξασφαλ6ατει η ασφάλεια τους