Άρθρο 12 Εισφορά γάλακτος

Η υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής:
α) Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης – μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.
β) Οι επιχειρήσεις της παρ. 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική – υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ). Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω:
αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν με φροντίδα και ευθύνη τους μόνο τη δειγματοληψία. Το κόστος των αναλωσίμων (φιαλίδια, χημικά αντιδραστήρια), όπως και το κόστος της αποστολής των υλικών δειγματοληψίας και των δειγμάτων γάλακτος από και προς τα Εργαστήρια του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση και εποπτεία του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παρ. 1, όταν γι` αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.».