Άρθρο 4 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Μετά από το άρθρο 100 του ν. 4442/2016, προστίθεται Κεφάλαιο ΙΗ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 101
Πεδίο εφαρμογής
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, καθώς και 01.50, μόνο για το τμήμα της δραστηριότητας που σχετίζεται με την κτηνοτροφική εγκατάσταση που λειτουργεί εντός της μικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος. Όπου στους ανωτέρω ΚΑΔ περιλαμβάνεται ως δραστηριότητα η παραγωγή προϊόντων, αυτή αφορά μόνο στη δραστηριότητα παραγωγής του προϊόντος που ασκείται εντός των εγκαταστάσεων εκτροφής.
2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται:
α) Η δραστηριότητα του ΚΑΔ 01.42, «Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών» (ΚΑΔ 01.42.2).
β) Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΚΑΔ 01.49:
βα) Εκτροφή ωδικών πτηνών (ΚΑΔ 01.49.12.04).
ββ) Εκτροφή ερπετών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) και διατίθενται ζώντα (ΚΑΔ 01.49.13).
βγ) Εκτροφή βατράχων (ΚΑΔ 01.49.19.01).
βδ) Εκτροφή σκυλιών, γατών και λοιπών ζώων συντροφιάς (ΚΑΔ 01.49.19.03).
βε) Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες (ΚΑΔ 01.49.19.04).
βστ) Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα (ΚΑΔ 01.49.2), εκτός της εκτροφής σαλιγκαριών που διατίθενται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη (ΚΑΔ 01.49.23), που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
γ) Οι δραστηριότητες που αφορούν σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, οι εκθέσεις ζώων, οι ζωολογικοί κήποι, τα εκτροφεία θηραματικών ειδών, οι εκτροφές περιστεριών, οι εκτροφές εντόμων, οι εκτροφές σκωλήκων, οι πειραματικές εγκαταστάσεις, οι εκτροφές οικόσιτων ζώων όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. Υ1β/2000/29.3.1995 (Β΄ 343) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα καταστήματα λιανικής διάθεσης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, τα ενδιαιτήματα φιλοξενίας ζώων συντροφιάς και οι χώροι προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 102
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
1. Η ίδρυση και η λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου για δραστηριότητες που κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2, σύμφωνα με την υπ‘ αρ. 1958/13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6Α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).
2. Η ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου για δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1958 /13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21) υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών υπάγεται στη διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012.
3. Η ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21) υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών υπάγεται στη διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012.

Άρθρο 103
Αρμόδιες αρχές
1. Αρμόδια αρχή για την έγκριση ίδρυσης και για την έγκριση λειτουργίας ή την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ), εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Αν η κτηνοτροφική εγκατάσταση εκτείνεται εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, αρμόδια είναι η ΔΑΟΚ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012.
2. Όπου στον ν. 4056/2012 και στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η αρμόδια αρχή της παρ. 1.

Άρθρο 104
Μεταβολές γνωστοποίησης λειτουργίας
Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται σε γνωστοποίηση της μεταβολής στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα τυχόν απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14, η υποβολή των ανωτέρω μεταβολών γίνεται μέσω του συστήματος αυτού. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η μεταβολή της γνωστοποίησης υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αν είναι τεχνικά δυνατό, διαφορετικά υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ σε έντυπη μορφή. Η αρμόδια ΔΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας.».

Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012
Στον ν. 4056/2012 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 3 καταργείται.
2. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012 αντικαθίσταται από τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των υποκατηγοριών Α1 και Α2
1. Για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για δραστηριότητες που κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1958 /13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης των υποκατηγοριών Α1 και Α2 της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υπό ίδρυση κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Στην περίπτωση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
γ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει :
γα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γβ) Τον τύπο σταβλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν.
γε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γστ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης, με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.
Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
3. Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων των υποκατηγοριών Α1 και Α2 της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) Έγκριση ίδρυσης.
β) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α΄ 167).
γ) Έγκριση και διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 216/2003 (Α΄ 181), στην περίπτωση εγκατάστασης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων.
δ) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 (Α΄ 175) και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β΄ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.
ε) Διακριτικό αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
στ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις περ. γ), δ) και ε). Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης λειτουργίας:
στα) ελέγχονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν,
στβ) πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από την επιτροπή σταβλισμού του άρθρου 4 και συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ και
στγ) εφόσον συντρέχουν οι όροι λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την έγκριση ίδρυσής της, η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί την έγκριση λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις λειτουργίας θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

Άρθρο 6Β
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β
1. Για την ίδρυση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1958 /13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2002).
Στην περίπτωση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
γ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:
γα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γβ) Τον τύπο σταβλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν.
γε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γστ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης, με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.
Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ΔΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η ΔΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αν είναι τεχνικά δυνατό, διαφορετικά υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ σε έντυπη μορφή.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με την οποία έγινε και η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8-8-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ββ) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017.
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Έγκριση και διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 216/2003 στην περίπτωση εγκατάστασης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων.
βε) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β΄ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.
βστ) Διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
βζ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ. βδ), βε) και βστ). Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.

Άρθρο 6Γ
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β
1. Για την ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958 /13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
β) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και τελεσιδικία αυτής, εφόσον στην περιοχή δεν έχουν αναρτηθεί ή θεωρηθεί δασικοί χάρτες. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρτημένου ή θεωρημένου δασικού χάρτη, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56).
Όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης και εκδίδεται αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
γ) Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, εφόσον η περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
δ) Για περιοχές του δικτύου Natura 2000, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και σχετική απόφαση Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους.
ε) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
στ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:
στα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
στβ) Τον τύπο σταβλισμού των ζώων.
στγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
στδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν.
στε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στζ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.
Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
3. α) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων κάτω των ορίων της κατηγορίας Β της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ΔΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η ΔΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αν είναι τεχνικά δυνατό, διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ σε έντυπη μορφή.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
ββ) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017.
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής καθώς και εκκολαπτηρίων.
βε) Διακριτικό αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998, στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
βστ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ. βδ) και βε). Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.».

3. Στο άρθρο 10, η υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 και η παρ. 5 αντικαθίστανται, μετά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 1 , η οποία αναριθμείται σε βγ’, προστίθεται υποπερ. βδ’, η παρ. 3 καταργείται,, οι παρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα
1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, μετά από αυτοψία, παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της AAA, με απόφαση της AAA, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης τους. Η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης είναι οριστική και:
αα) Ολική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν στο σύνολο των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε τμήμα των υποδομών τόσο ουσιώδες που επηρεάζεται αποφασιστικά η νόμιμη λειτουργία μονάδας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους, διακόπτεται η λειτουργία στο σύνολο της εγκατάστασης.
αβ) Μερική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν σε τμήμα των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της, ώστε το εναπομείναν τμήμα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους, διακόπτεται η λειτουργία στο τμήμα των υποδομών στο οποίο διαπιστώνονται οι παραβάσεις. Στις υποπερ. αα’ και αβ’, η κύρωση επιβάλλεται κατά την κρίση της AAA μετά από εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού.
β) Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη φύση της παράβασης, το μέγεθος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την κατάταξη τους σε κατηγορίες, ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, ως εξής:
βα) Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας των άρθρων 6B και 6Γ ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά την αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας ή τη μεταβολή της, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β και πεντακοσίων (500) ευρώ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β. Εφόσον η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού του άρθρου 4 κρίνει ότι η παράλειψη γνωστοποίησης αφορά στοιχεία ήσσονος σημασίας, μπορεί να επιβάλλει στον φορέα το μέτρο της έγγραφης σύστασης προς συμμόρφωση, αντί των ανωτέρω διοικητικών προστίμων.
ββ) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που δεν επισύρουν τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών.
βγ) Πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που προκαλούν εκτεταμένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δεν είναι δυνατόν να αρθούν με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
βδ) Σε περίπτωση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς έγκριση ίδρυσης και έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ επιβάλλονται οι κυρώσεις της υποπερ. ββ΄.
2. Οι κυρώσεις των περ.α’ και β’ της παρ. 1 επιβάλλονται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.
3. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την οριστική και ανέκκλητη επιβολή τους. Μετά από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας αυτά διπλασιάζονται και διακόπτεται άμεσα η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ακόμη και εάν δεν είχε επιβληθεί η σχετική κύρωση στην αρχική απόφαση επιβολής κυρώσεων.
4. Μετά από τη διαπίστωση των παραβάσεων και πριν από την επιβολή των κυρώσεων, η αρμόδια ΔΑΟΚ, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού, καλεί εγγράφως σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης από όργανο της αρμόδιας ΔΑΟΚ, τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του και να καταθέσει υπόμνημα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου.
5. Η επιτροπή σταβλισμού, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και εφόσον κρίνει ότι:
α) Είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην AAA την έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούμενες βελτιώσεις και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες που μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της αρχικής.
β) Δεν είναι εφικτή η άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και η συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην AAA την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.
6. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση τίθεται ορισμένη προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσμία για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα επιπλέον σε περιπτώσεις εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Αν μετά από την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας και της παράτασης αυτής ο φορέας δεν έχει απομακρύνει από τη μονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως ανεπιτήρητα και για τη διαχείριση τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17. Η διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγματοποιείται με επίσπευση του προϊσταμένου της AAA μετά από την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων της παρ. 4 του άρθρου 17, υπό την εποπτεία της επιτροπής σταβλισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Η AAA, μετά από την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου και αφού ενημερώσει τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ζητά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία της αστυνομικής αρχής και του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νομίμου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό εξοπλισμό της, την αποθήκη και τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
7. Οι πιο πάνω αναφερόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στο νόμο αυτό.».

4. Το άρθρο 11 καταργείται.

5. Στο άρθρο 14, η παρ. 1 αντικαθίσταται, οι παρ. 3, 4 και 5 καταργούνται, οι παρ. 6, 7 και 8 αντικαθίστανται και αναριθμούνται σε παρ. 3, 4 και 5, η παρ. 9 αναριθμείται σε παρ. 6, μετά από την παρ. 6 προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.
Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και αυτές ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.
Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας της παρούσας, η κτηνοτροφική εγκατάσταση μπορεί να λάβει έγκριση λειτουργίας ή να προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, μόνο αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί.
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παρατυπιών.
2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει και για όσες κτηνοτροφικές μονάδες είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις, εφόσον εξασφαλίσουν την άδεια του Δασάρχη που προβλέπεται στο άρθρο 13.
3. Οι άδειες λειτουργίας και οι άδειες εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους.
4. Αιτήματα για χορήγηση άδειας προέγκρισης κτηνοτροφικής εγκατάστασης τα οποία έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ ως αιτήματα χορήγησης έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υποβάλλονται εκ νέου όσα εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης είχαν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο φορέα κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας προέγκρισης και παραμένουν σε ισχύ.
5. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια προέγκρισης που έχει χορηγηθεί παραμένει σε ισχύ και δεν υποβάλλονται εκ νέου όσα εκ των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης είχαν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη χορήγηση άδειας προέγκρισης και παραμένουν σε ισχύ.
6. Πριν από τον προβλεπόμενο έλεγχο για την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης, στις περιπτώσεις υποβολής από τον ενδιαφερόμενο φορέα ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία έκδοσης αυτής, οι εργασίες που πραγματοποιούνται, εκτελούνται αποκλειστικά με ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η διοίκηση δεν δεσμεύεται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ακόμη και εάν έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.
7. Όπου στον παρόντα νόμο και στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προέγκριση εγκατάστασης και άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται αντίστοιχα έγκριση ίδρυσης και έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας.
8. Όπου στον παρόντα νόμο και στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ανάκληση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η διακοπή λειτουργίας για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 6Β και 6Γ και με τη διαδικασία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου της παρ. 7 του άρθρου 10.
9. Ειδικές διοικητικές ενστάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 11, όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργησή του, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί από την επιτροπή ενστάσεων, εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ ως αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α′ 45).».

Άρθρο 106
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 107
Τελικές διατάξεις
1. Το άρθρο 84 του ν. 4442/2016 αναριθμείται σε άρθρο 108.
2. Στην Ομάδα 1η με τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», του Παραρτήματος του ν. 4442/2016, μετά τον ΚΑΔ 01.49 προστίθεται ΚΑΔ, ως εξής:
«01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες».

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:58 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  Σε μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (για αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή να υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλει ο κτηνοτρόφος-επιχειρηματίας, να εγκαταστήσει κλίβανο διπλής καύσης μικρής δυναμικότητας για τις ανάγκες διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων τύπου 1 της μονάδας (νεκρά ζώα). Με 20% περίπου θανάτων στις γεννήσεις και 3-5% φυσικών θανάτων ετησίως, η διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα στο περιβάλλον ενώ η ανάθεσή της διαχείρισης σε ιδιωτικές εταιρίες (αφού δεν υπάρχουν δημόσιες) είναι απαγορευτική τακτική λόγω ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Η κατασκευή και εγκατάσταση του κλιβάνου θα μπορούσε να είναι και επιδοτούμενη μέχρι ένα ποσοστό.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:38 | Κορδαλής Νίκος

  Σε μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (για αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή να υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλει ο κτηνοτρόφος-επιχειρηματίας, να εγκαταστήσει κλίβανο διπλής καύσης μικρής δυναμικότητας για τις ανάγκες διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων τύπου 1 της μονάδας (νεκρά ζώα). Με 20% περίπου θανάτων στις γεννήσεις και 3-5% φυσικών θανάτων ετησίως, η διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα στο περιβάλλον ενώ η ανάθεσή της διαχείρισης σε ιδιωτικές εταιρίες (αφού δεν υπάρχουν δημόσιες) είναι απαγορευτική τακτική λόγω ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Η κατασκευή και εγκατάσταση του κλιβάνου θα μπορούσε να είναι και επιδοτούμενη μέχρι ένα ποσοστό.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:49 | Κορδαλής Νίκος

  Δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού σφαγείου (όπως ισχύει για πτηνοσφαγεία και κονικλοσφαγεία) για αιγοπρόβατα και αμνοερίφια, μικρής δυναμικότητας, σε αντιστοιχία με τον νόμο για τις οικοτεχνίες για μονάδες με ζωικό κεφάλαιο άνω των 500 ζώων για την προαγωγή της πολυαπασχόλησης, της καθετοποίησης και της εμπορίας των παράγωγων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον παραγωγό, την δυνατότητα ίδιας διάθεσης των προϊόντων του στους καταναλωτές και στα δίκτυα διανομής έτσι ώστε να κερδίσει ποσοστό από την διαφορά τιμής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και τελικά την ενίσχυση του εισοδήματός του.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:23 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  Δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού σφαγείου (όπως ισχύει για πτηνοσφαγεία και κονικλοσφαγεία) για αιγοπρόβατα και αμνοερίφια, μικρής δυναμικότητας, σε αντιστοιχία με τον νόμο για τις οικοτεχνίες για μονάδες με ζωικό κεφάλαιο άνω των 500 ζώων για την προαγωγή της πολυαπασχόλησης, της καθετοποίησης και της εμπορίας των παράγωγων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον παραγωγό, την δυνατότητα ίδιας διάθεσης των προϊόντων του στους καταναλωτές και στα δίκτυα διανομής έτσι ώστε να κερδίσει ποσοστό από την διαφορά τιμής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και τελικά την ενίσχυση του εισοδήματός του.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:50 | Κορδαλής Νίκος

  Για μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή, να υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ζωοτέχνη / υπεύθυνου εκμετάλλευσης ή/και ιδιώτη κτηνιάτρου για την υπογραφή υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης ζώων για σφαγή ή/και πάχυνση, εποπτεία και εφαρμογή αιμοληψιών, εμβολιασμών και γεννήσεων και ουσιαστική τήρηση βιβλίου φαρμακευτικής αγωγής, με ευθύνη υπογραφής του ζωοτέχνη/κτηνιάτρου στο ακέραιο, σε αντιστοιχία με την ευθύνη υπογραφής των ιδιωτών μηχανικών για ιδιωτικά έργα.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:24 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  Για μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή, να υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ζωοτέχνη / υπεύθυνου εκμετάλλευσης ή/και ιδιώτη κτηνιάτρου για την υπογραφή υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης ζώων για σφαγή ή/και πάχυνση, εποπτεία και εφαρμογή αιμοληψιών, εμβολιασμών και γεννήσεων και ουσιαστική τήρηση βιβλίου φαρμακευτικής αγωγής, με ευθύνη υπογραφής του ζωοτέχνη/κτηνιάτρου στο ακέραιο, σε αντιστοιχία με την ευθύνη υπογραφής των ιδιωτών μηχανικών για ιδιωτικά έργα.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:26 | Κορδαλής Νίκος

  Οι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ που εξετάζουν και γνωμοδοτούν ΔΕΝ ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην ερμηνεία του νόμου. Όλη η διαδικασία των αδειοδοτήσεων να ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι ΔΑΟΚ να εποπτεύονται από αυτό.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:28 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρέπει να εξασφαλιστεί η γρήγορη αδειοδότηση μια λόγους υγιεινής και ιχνηλασιμότιτα (covit 19) στις εγκαταστάσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Είναι απαράδεκτο ότι σε 227 αιτήσεις στην Ανατολική Αττική κατάφεραν και τακτοποιήθηκαν οι 30 περίπου.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:28 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  ΟΙ υπάλληλοι των ΔΑΟΚ που εξετάζουν και γνωμοδοτούν ΔΕΝ ανοίκουν στο ΥΠΑΑΤ και δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα στην ερμηνεία του νόμου. Όλη η διαδικασία των αδειοδοτήσεων να ανοίκει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:29 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Οι ΔΑΟΚ θα πρέπει να ανήκουν διοικητικά και ουσιαστικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρατηρούνται επανειλλημένως προβλήματα εφαρμογής διατάξεων και νόμων του Υπουργείου από τις ΔΑΟΚ λόγω μη σύνδεσής τους διοικητικά (οι ΔΑΟΚ ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών). Έχει παρατηρηθεί ότι με θετική γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για κάποιο θέμα, η αντίστοιχη ΔΑΟΚ δεν εφαρμόζει τον νόμο δίνοντας άλλη ερμηνεία στην διευκρινιστική εγκύκλιο με πολλαπλά προβλήματα να προκύπτουν από αυτήν την πρακτική για τον επιχειρηματία κτηνοτρόφο.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:36 | Κοντογιάννη Μάγδα

  ΟΙ υπάλληλοι των ΔΑΟΚ που εξετάζουν και γνωμοδοτούν ΔΕΝ ανοίκουν στο ΥΠΑΑΤ και δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα στην ερμηνεία του νόμου. Όλη η διαδικασία των αδειοδοτήσεων να ανοίκει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:23 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στις άδειες διατήρησης να μην μεταβάλλεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου με μείωση με αιτιολογία την πανδημία covit-19 και την πραγματική έλλειψη τροφής σε τοπικό επίπεδο στην Αττική.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:41 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Για μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή, να υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ζωοτέχνη / υπεύθυνου εκμετάλλευσης ή/και ιδιώτη κτηνιάτρου για την υπογραφή υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης ζώων για σφαγή ή/και πάχυνση, εποπτεία και εφαρμογή αιμοληψιών, εμβολιασμών και γεννήσεων και ουσιαστική τήρηση βιβλίου φαρμακευτικής αγωγής, με ευθύνη υπογραφής του ζωοτέχνη/κτηνιάτρου στο ακέραιο, σε αντιστοιχία με την ευθύνη υπογραφής των ιδιωτών μηχανικών για ιδιωτικά έργα.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:10 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού σφαγείου (όπως ισχύει για πτηνοσφαγεία και κονικλοσφαγεία) για αιγοπρόβατα και αμνοερίφια, μικρής δυναμικότητας, σε αντιστοιχία με τον νόμο για τις οικοτεχνίες για μονάδες με ζωικό κεφάλαιο άνω των 500 ζώων για την προαγωγή της πολυαπασχόλησης, της καθετοποίησης και της εμπορίας των παράγωγων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον παραγωγό, την δυνατότητα ίδιας διάθεσης των προϊόντων του στους καταναλωτές και στα δίκτυα διανομής έτσι ώστε να κερδίσει ποσοστό από την διαφορά τιμής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και τελικά την ενίσχυση του εισοδήματός του.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:47 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην έκταση όπου έχω τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μου νόμιμα σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό όπου συντάχθηκε στις 28/11/2013 με το ‘’ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ’’ μου παραχωρείται νόμιμα η εκμετάλλευση της παραπάνω εκτάσεως συνολικής επιφάνειας περίπου 3.000τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση ‘’ΣΚΑΡΠΕΖΑ’’ της τοπικής κοινότητας Μηλεσίου του Δήμου Ωρωπού Αττικής. Επίσης κατέχω βεβαίωση απ’τον γενικό διευθυντή, Ηλία Κεχαγιά, του ΑΜΑΛΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΈΩΝ για την νόμιμη εκμετάλλευση της παραπάνω έκτασης σύμφωνα με το προαναφερθέν μισθωτήριο με αριθμό καταχώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου 16605/11-12-2013. Στην συγκεκριμένη έκταση μου έγινε αυτοψία από την πολεοδομία του Δήμου Ωρωπού, ύστερα από καταγγελία, στις 06/12/2018 όπου και μου διαβιβάστηκε και ο αντίστοιχος χρηματικός κατάλογος του προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών. Μετέπειτα ύστερα από αίτηση μου, στις 8-8-2019, με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 από μηχανικό έλαβα βεβαίωση απ’ το δασαρχείο Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού ότι η συγκεκριμένη έκταση πρόκειται για αναδασωτέα έκταση έχοντας ως αποτέλεσμα ότι η παραπάνω έκταση να είναι στις αρμοδιότητες και αποφάσεις της Δασικής υπηρεσίας και όχι της πολεοδομίας Καπανδριτίου λαμβάνοντας υπόψιν τους νόμους ν.4280/14 άρθρου 52 και ν.4483/17 άρθρου 145 με παράλληλη αναστολή των οποιονδήποτε προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών εντός της έκτασης. Επίσης έχω υποβάλλει σύμφωνα με τον αρίθμ. πρωτ. 14111/18-11-2014 στην Γενική δ/νση περιφ. Αγροτικής οικ. και κτηνοτροφικής για συμπληρωματικά έγγραφα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 1 του ν.4056/2012(πρόχειρο κατάλυμα). Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω παρακαλώ πολύ στην άμεση επίλυση του προβλήματός μου για αν μπορέσω να συνεχίσω νόμιμα την δραστηριότητα μου.

 • 14 Ιουλίου 2020, 10:14 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Σε μονάδες δυναμικότητας από 500 ζώα και πάνω (για αιγοπρόβατα) και αντίστοιχα για βοοειδή να υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλει ο κτηνοτρόφος-επιχειρηματίας, να εγκαταστήσει κλίβανο διπλής καύσης μικρής δυναμικότητας για τις ανάγκες διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων τύπου 1 της μονάδας (νεκρά ζώα). Με 20% περίπου θανάτων στις γεννήσεις και 3-5% φυσικών θανάτων ετησίως, η διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα στο περιβάλλον ενώ η ανάθεσή της διαχείρισης σε ιδιωτικές εταιρίες (αφού δεν υπάρχουν δημόσιες) είναι απαγορευτική τακτική λόγω ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Η κατασκευή και εγκατάσταση του κλιβάνου θα μπορούσε να είναι και επιδοτούμενη μέχρι ένα ποσοστό.

 • 14 Ιουλίου 2020, 09:00 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Σε γενικές γραμμές το παρόν σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα σαν τους άλλους επιχειρηματίες. Έχουμε μια απλούστευση των διαδικασιών , όπως στην άδεια ίδρυσης και λειτουργιάς υδατοκαλλιεργειών, στη άδεια ίδρυσης και λειτουργιάς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  Τα σημεία που χρήζουν αναθεώρηση ή βελτίωση είναι ¨
  1. Στην σελ 24 όπου για τις κτηνοτροφικές μονάδες δυναμικότητας Α1 ΚΑΙ Α2 δέχεται και σαν τίτλος ιδιοκτησίας το αντίγραφο της δήλωσης ακίνητων Ε9 . Επειδή στις μονάδες αυτές η αδειοδoτηση για τα περιβαλλοντικά τους γίνεται με απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών ορών, που δεν δέχεται σαν τίτλος ιδιοκτησίας το αντίγραφο ακίνητων Ε9 θα πρέπει να γίνει το ίδιο και για την άδεια ίδρυσης και λειτουργιάς

  2. Όσον άφορα τη ζωοτεχνική μελέτη που αναφέρεται στο άρθρο 6, είναι θετικό ότι με το παρόν σχέδιο νόμου αυτή αναβαθμίζεται, θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι αυτή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται μόνο από μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος.

  3. Στο παρόν σχέδιο νόμου η άδεια επέμβασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων σε δασικές εκτάσεις αναφέρεται ότι γίνεται στην αρχή της διαδικασίας
  ( άδεια ίδρυσης) ενω στη δασική νομοθεσία αυτό γίνεται στο τέλος και πριν την άδεια λειτουργιάς. Θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί και να υπάρχει μια εναρμόνιση των δυο νομοθεσιών.

  4. Στο άρθρο που αναφέρεται σε ποινές -κυρώσεις( αρθρο 12 σελ 19 ) επειδή το εύρος είναι πολύ μεγάλο απο 500 έως 10.000 ευρώ, θα πρέπει σύντομα τα πρόστιμα αυτά να ειδικευτούν

 • 13 Ιουλίου 2020, 18:21 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Στην μετά τον κοροναϊό εποχή ΠΡΕΠΕΙ να επανεκκινήσει η οικονομία, με βάση τον τόπο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργηθούν επιτέλους οι Τοπικές Αγορές Αγροτών, με πρωτοβουλία των τοπικών παραγωγών, μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε κάθε Δήμο της Αττικής, μόνο με τοπικούς παραγωγούς και μόνο με τοπικά αγροτικά προϊόντα, χωρίς τροφοχιλιόμετρα. Οι τοπικοί κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν τις δυνατότητες να μεταποιήσουν τα τοπικώς παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα, και με παραδοσιακές τοπικές συνταγές να μεταποιούν την παραγωγή τους και να την πουλάνε τοπικά (ΟΧΙ να την στείλουν αλλού). Και οι σχέσεις όλων μεταξύ μας (τοπικών παραγωγών και τοπικών καταναλωτών) θα βελτιωθούν και θα «ζυμωθούν» με ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας και της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της τοπικής οικονομίας.

 • 13 Ιουλίου 2020, 18:08 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Ακόμα και με το ΦΕΚ 916/11-4-2014 δίνει την λύση στην διαχείριση νεκρών ζώων αδάπανος για τον κτηνοτρόφο, σας παραθέτω και μια σχετική ανακοίνωση.
  (Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων ύψους 2 εκ € από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 Ιουνίου 2020
  http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=79&id=37684#.Xvh7Fue_yM8

  Μια νέα δράση που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τις επόμενες μέρες δημοπρατείται το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων, κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους και καλύπτει και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.)

 • 13 Ιουλίου 2020, 18:03 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Καλό θα ήταν να υπήρχε μελέτη για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω των μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να προσαρμοσθούν στις προδιαγραφές του νόμου και να αδειοδοτούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:09 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ONE STOP SHOP Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταθέσεων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, να έχει ο κάτοχος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης και έκδοσης άδειας διακίνησης των ζώων του, και παραγγελία ενωτίων.

 • 13 Ιουλίου 2020, 16:08 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η αρμοδια ΑΑΑ κτηνοτροφικων εγκαταστασεων να ανηκει εξ ολοκληρου στο ΥΠΑΑΤ και να διερυνθει ως προς τον αριθμο των μελων με την προσθηκη κτηνοτροφων του καθε νομου και να δινει πληρη αναφορα νομοθετικων προβληματων με προτεινομενες ειλικρινεις αξιοπιστες και συνεργασιμες λυσεις προς την εκαστοτε ηγεσια του ΥΠΑΑΤ εκσυχρονισμου και καθετοποιησης των κτηνοτροφικων μοναδων και οχι αφανισμου και εξετευλισμου εν μεσω διοικητικων κυρωσεων και χρηματικων προστιμων.Η γαλλικη κτηνοτροφια πρωτη εισηγαγε το θεσμο των αγροτικωνσυνεταιρισμων με καταστατικο σκοπο την εμπλοκη στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ στα προτυπα των ενεργειακων κοινοτητων με δεσμευση δρασεων εξοικονομησης μοναδων ανθρακα που θα πωλουνται στο ταμειο παρακαταθηκων της γαλλιας 30 ευρω τον τονο το οποιο διοχετευει στην αγορα ρυπων, 391 βοοτροφοι γαλλοι και τον φθινοπωρο ακολουθουν και οι αιγοπροβατοτροφοι σε μια εμπλοκη κυκλικης οικονομιας με προσβαση σε νεες αγορες και βελτιωση του εισοδηματος τους.Ειναι η μεθοδογια Carbon AGR1 μετρησης ρυπων η οποια εχει εγκριθει απο το γαλλικο υπουργειο Περιβαλλοντος.Το νεο στρατηγικο πλαισιο FARM TO FORK δηλ απο τη φαρμα στο πιατο συνιστα εφαρμογη γεωργικων πρακτικων απομακρυνσης CO2 απο την ατμασφαιρα το οποιο θα ανταμειβεται ειτε με την ΚΑΠ ειτε δημοσιων η ιδιωτικων προτωβουλιων οπως αγορα ανθρακουχων εκπομπων μεσω ανθρακοδεσμευτικης γεωργιας στα πλαισια του συμφωνου για το κλιμα, και εμεις ως ελληνικη νομοθεσια οπισθοδρουμουμε με νομους αφανισμου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:09 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Η παράταση του νόμου να οριστεί μέχρι τις 31/12/2023 λόγω των οικονομικών καταστάσεων του COVIT 19.

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:53 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1) ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΊ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν. 4056/2012
  2) Η παράβαση των διατάξεων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μετά από έλεγχο των αρμοδίων αρχών του ΥΠΑΑΤ πρέπει να καθορίζονται επακριβώς με την απόφαση που θα εκδώσει ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΑΑΤ. Το διοικητικό πρόστιμο μετά την δεύτερη έγγραφη σύσταση, προτείνεται να κυμαίνεται από 100 ευρώ εως 1000 ευρώ.
  3) Να δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφυγής κατά τις απόφασης διοικητικών κυρώσεων και προστίμου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρων όπως υσχύει σήμερα σε ανάλογες περιπτώσεις(διεύθυνση βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων)

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:37 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1) Υποχρεωτική χρήση ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΤΑ (ΔΗΜΟ) ανα όλες τις περιφέρειες η οποία θα μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησίες του ΥπΑΑΤ, ή δημοτικές εκτάσεις ή εκκλησιαστικές εκτάσεις ή συνεταιρισμών ή συλλόγων και κάθε είδους ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προκειμένου να ανεγερθούν ή να μετεστεγαστούν νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δια βίου του κτηνοτρόφου.
  2) Πως θα αποδεικνύεται ότι υπάρχει επιδημία ζωονόσου ή επιζωοτίας σε ποιές ασθένειες γίνεται αναφορά και με ποιές διαδικασίες θα αποδικνύεται ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, την ασφάλεια των περιοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:19 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1)Να αποσαφηνιστεί ότι στα κτήρια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, να περιλαμβάνονται, σταύλοι, οικία σταυλίτη, γραφεία, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγηστήριο, καθώς και το σύνολο των υπόστεγων σταβλισμού και βοηθητικών χώρων καθώς και το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν τον σκοπ΄π και την λειτουργία της, εντός των ορίων των γηπέδων.
  2) Να παραμείνει η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ όπως έχει, η οποία αφορά στις υποδομές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και με βάση αυτή επιτρέπετε τη λειτουργία τους, και η οποία έχει αντικαταστήσει με το ν. 4056/2012 τις καταργημένες άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.
  3) Όλα τα δικαιολογητικά να καταθέτονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς να γίνετε και η ηλεκτρονική επικοινωνία, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να μετακινείτε από την εκτροφή του.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:39 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Άρθρο 10 (τ. Ν. 4056/2012)
  “Αυτοψία”
  Για την σαφέστερη και ταχύτερη εξέταση τυχόν παραβάσεων προτείνω να διατυπωθεί ο πρώτος στίχος της παρ. 1 του άρθρου ως “Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, παράβαση …”
  Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία της διαπίστωσης της παράβασης καθώς αποφεύγεται η διαβίβαση της υπόθεσης από τις άλλες υπηρεσίες στη ΔΑΟΚ, από εκεί στην Επιτροπή Σταυλισμού και εν συνεχεία η παραπομπή πάλι πίσω σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν μπορεί (εκ της συστάσεώς της) να αποφανθεί για την παράβαση και χρειαστεί γνωμάτευση και από ειδικότερη υπηρεσία. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα στη ΔΑΟΚ ως ΑΑΑ να προωθεί κατευθείαν στην αρμόδια υπηρεσία (όταν είναι προφανής) τυχόν καταγγελιών, παραβάσεων κλπ.

  Παρ. 1β, σημείο βα
  Καλό θα ήταν να προστεθεί και το άρθρο 6Α ή να διατυπωθεί ρητά ότι η περίπτωση αυτή εξετάζεται στα πλαίσια παράβασης της ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

  “Αύξηση δυναμικότητας”
  Επειδή πολλά προβλήματα έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι προκύπτουν από την άνευ αδείας αύξηση δυναμικότητας των μονάδων (μη τήρηση αποστάσεων, ρύπανση λόγω αδυναμίας των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων να χειριστούν τους αυξημένους ζωικούς πληθυσμούς, περισσότερες οχλήσεις, αυθαίρετες κατασκευές κλπ) προτείνω να καθιερωθεί η άνευ αδείας αύξηση δυναμικότητας ως αυτοτελής παράβαση. Για την κλιμάκωση των κυρώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ισοδύναμα ζώων σε συνδυασμό με τις κατηγορίες κλιμάκωσης αποστάσεων του άρθρου 20 και τις κατηγορίες δυναμικότητας (Α1, Α2, Β, κάτω από Β).
  Παραδείγματος χάριν:
  Αύξηση δυναμικότητας κάτω από 1 ισοδύναμο, χωρίς άλλη παράβαση: χωρίς κύρωση σε συνδυασμό με σύσταση.
  Αύξηση δυναμικότητας που δεν αλλάζει τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις: σύσταση για αναθεώρηση/επικαιροποίηση της άδειας εντός μηνός αλλιώς πρόστιμο ύψους ….
  Αύξηση δυναμικότητας που αλλάζει τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις: υποχρεωτική αναθεώρηση της άδειας (ενδεχομένως και αίτημα μείωσης αποστάσεων) και πρόστιμο ύψους … Αν δεν είναι εφικτή η τήρηση των αποστάσεων υποχρεωτική επαναφορά στην αδειοδοτημένη δυναμικότητα.
  Αύξηση δυναμικότητας που δεν αλλάζει την κατηγορία αδειοδότησης: υποχρεωτική αναθεώρηση της άδειας εντός μηνός αλλιώς πρόστιμο ύψους ….
  Αύξηση δυναμικότητας που αλλάζει την κατηγορία αδειοδότησης: υποχρεωτική αναθεώρηση της άδειας και πρόστιμο ύψους …
  Τα παραπάνω εφαρμόζονται συνδυαστικά ανάλογα με την καταγραφείσα παράβαση.
  Η κατ’ αρχήν διαπίστωση της αύξησης δυναμικότητας να γίνεται με βάση τα δηλούμενα στην κτηνιατρική βάση δεδομένων .

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κατάργηση της Επιτροπής Σταυλισμού. Έτσι και αλλιώς ο ρόλος είναι καθαρά γνωμοδοτικός. Δεν μπορεί όλες οι Διευθύνσεις που είναι υπεύθυνες, η κάθε μια από την μεριά της για τον έλεγχο που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της, να τα ρίχνουν όλα στην επιτροπή και πολλές φορές να της ασκείται έμμεση πίεση ενώ δεν έχει κανένα κανονιστικό ρόλο.
  Αφού οι ΔΑΟΚ θα αποστέλλουν την γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της επιτροπής.
  Στην γνωστοποίηση που θα κατατίθεται στην αντίστοιχη ΔΑΟΚ, εκτός του φορέα , θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση τόσο του μηχανικού (Ιδιώτη )όσο και του γεωτεχνικού (Ιδιώτη) όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι που αφορά την κάθε μια ειδικότητα.
  Πιστεύω ότι περιτές επιτροπές στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα δεν χρειάζονται.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:00 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  “Ζωοτεχνικές Μελέτες”
  στο σημείο γ (Τοπογραφικό Διάγραμμα) να προστεθεί “και διάγραμμα κάλυψης με απεικόνιση όλων των λειτουργικών χώρων της μονάδας” καθώς είναι απαραίτητη αυτή η απεικόνιση προκειμένου να μετρηθούν οι αποστάσεις του αρ. 20.

  “Κατηγορία 6Γ”
  Να προβλεφθεί ρητά η υποχρέωση τήρησης των ΚΟΓΠ.

  “Αριθμός καταχώρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”
  Να διατυπωθεί ρητά η δέσμευση ότι ο αριθμός των ζώων της άδειας θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό που προκύπτει από την κτηνιατρική βάση δεδομένων.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:25 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  “Δήλωση ακινήτων Ε9”
  Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν διασφαλίζει τον κτηνοτρόφο και τον εκθέτει σε αγωγές κλπ σε περίπτωση κτηματικών διαφορών φέρνοντας σε δύσκολη θέση και τις υπηρεσίες, που θα πρέπει να ανακαλούν άδειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  Είναι γνωστό ότι σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων εντοπίζεται πρόβλημα με την τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας των οικοπέδων (πχ απουσία τίτλων, εκκρεμείς κληρονομικές διαδικασίες, διαφιλονικούμενα οικόπεδα). Η διαδικασία κατάρτισης του κτηματολογίου δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα καθιστώντας αδύνατη την ανάληψη ευθύνης από μέρους της υπηρεσίας σχετικά με τον νόμιμο δικαιούχο του οικοπέδου. Προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που η μόνη εκκρεμότητα είναι η αδυναμία τεκμηρίωσης της νόμιμης ιδιοκτησίας, να εκδίδεται άδεια υπό την προϋπόθεση της άμεσης και αυτοδίκαιης ανάκλησης σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας όταν περατωθούν οι διαδικασίες κτηματολογίου. Προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση την πρόβλεψη κατάθεσης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο μαζί με αντίγραφα των κατατεθέντων στα κτηματολογικά γραφεία εγγράφων. Συμπληρωματικά μπορεί να προβλεφθεί η άμεση ανάκληση σε περίπτωση καταγγελίας που τεκμηριωμένα θέτει υπό αμφισβήτηση το φερόμενο κάτοχο της ιδιοκτησίας.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:35 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Άρθρα 6Α, 6Β, 6Γ (τ. Ν. 4056/2012)
  “Διαδικασία Επιτρεπτού Παρέμβασης σε Δασικού Χαρακτήρα Εκτάσεις”
  Να διευκρινισθεί με ποια ακριβώς διαδικασία θα χορηγείται η απόφαση επέμβασης καθώς με την ισχύουσα δασική νομοθεσία πρέπει να υπάρχουν έγγραφα από ΔΑΟΚ και Επιτροπή Σταυλισμού σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο αφού η απόφαση επέμβασης είναι προϋπόθεση για την τήρησή τους. Θα πρέπει για την άδεια επέμβασης να ζητείται η γνώμη της ΔΑΟΚ (ίσως και με εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού) αλλά χωρίς τη δέσμευση τήρησης του αρθ. 6. Η άδεια επέμβασης να είναι απαραίτητη για την Έγκριση Ίδρυσης. Στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας και της κοινοποίησής της στις συναρμόδιες υπηρεσίες θα μπορεί η Δ/νση Δασών να ελέγξει αν έχουν τηρηθεί οι όροι της άδειας.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:00 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Άρθρα 6Α, 6Β, 6Γ
  “Διαδικασία Έγκρισης Ίδρυσης”
  Θα πρέπει να προβλεφθεί η ενημέρωση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών στο στάδιο αυτό (οι 50 ημέρες επαρκούν και με πρόβλεψη για σιωπηρή αποδοχή) καθώς είναι δυνατόν να προκύψουν προβλήματα πχ χωροταξικής φύσης ή άλλων απαγορεύσεων, τα οποία να είναι εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο να διορθωθούν εκ των υστέρων και θα επιφέρουν ταλαιπωρία και κόστος τόσο για τον κτηνοτρόφο όσο και για την πολιτεία. Πχ στην κατηγορία Β’ δεν αναφέρονται οι χωρικές δεσμεύσεις, έτσι θα μπορούσε να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης σε περιοχή που απαγορεύεται με βάση το σχετικό ΓΠΣ και αυτό θα γίνει αντιληπτό εκ των υστέρων (αφού έχουν ανεγερθεί κτίρια) από την αρμόδια ΥΔΟΜ επιφέροντας πρόστιμα και ταλαιπωρία που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές τι ελέγχει και με ποια δικαιολογητικά η ΔΑΟΚ πριν εγκρίνει την ίδρυση μιας μονάδας και να διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον χωροταξικά (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, Δάση, Αρχαιολογία, Τουρισμός) δεν υπάρχουν προβλήματα.

 • 13 Ιουλίου 2020, 12:45 | Βοσκόπουλος Γεώργιος

  Στο άρθρο 6 του ν 4056/2012 υπήρχε εξειδίκευση της διαδικασίας σύμφωνα με την κατάταξη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ως προς το είδος των κτιρίων (πρόχειρο κατάλυμα, Θερμοκηπιακού τύπου κ.λ.π.) του άρθρου 2. Στην προτεινόμενη τροποποίηση το άρθρο 2 παραμένει σε ισχύ αλλά δεν υπάρχει καμία εξειδίκευση ως προς τη διαδικασία ανάλογα με το είδος των κτιρίων. Απλοποιείται η διαδικασία αλλά τα δικαιολογητικά αυξάνονται. Στα πρόχειρα καταλύματα μέχρι τώρα εξαιρούνταν η κατάθεση έκθεσης Γεωτεχνικού Συμβούλου. Επίσης στις μεταβατικές διατάξεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξαίρεση αυτή στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί ήδη η προέγκριση και η οποία θα πρέπει να εκληφθεί ως άδεια έγκρισης σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο. Επίσης δεν υπάρχει ταύτιση της νέας «ζωοτεχνικής μελέτης» με την παλαιά «έκθεση γεωτεχνικού Συμβούλου»
  Στην ουσία καταργείται ο προληπτικός έλεγχος από την επιτροπή σταβλισμού, πριν την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας και παραμένει μόνο στις περιπτώσεις των κατηγοριών Α1 και Α2, δηλ σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πως θα ελέγχονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αν πραγματοποιήθηκαν όσα προβλεπόντουσαν στην άδεια ίδρυσης; Θα γίνεται επιτόπιος μόνο από την ΔΑΟΚ ή δε θα γίνεται καθόλου επιτόπιος;Θα πρέπει να διευκρινιστεί.
  Στο άρθρο 10 του ν. 4056/2012 περί επιβολής κυρώσεων μετά από εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού: πότε θα ενεργεί η επιτροπή σταβλισμού αφού δεν θα εμπλέκεται στο 99,9 % των περιπτώσεων αδειοδότησης; αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών;
  Στο άρθρο 14 παρ. 6 του ν. 4056/2012 :σε ποιον προβλεπόμενο έλεγχο αναφέρεται; Προφανώς αυτή η παρ. ξέμεινε.
  Στο άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012 και στις περιοχές NATURA προβλέπεται να γίνεται ειδική οικολογική αξιολόγηση και σε κατηγορίες μικρότερης της Β, ενώ ως τώρα δεν απαιτούνταν.
  Στο άρθρο 6Α και 6Β του ν.4056 και στα περιεχόμενα της ζωοτεχνικής μελέτης, δεν περιλαμβάνεται ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων, ενώ περιλαμβάνεται στο όμοιο 6Γ.
  Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της διαδικασίας στις περιπτώσεις των υφισταμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη.
  Στο άρθρο 104 περί μεταβολών στη γνωστοποίηση λειτουργίας πρέπει να ξεκαθαρισθεί τι ακριβώς θα αφορά. Για παράδειγμα, μία κτηνοτροφική εγκατάσταση αιγοπροβάτων που αδειοδοτήθηκε θα μπορεί μόνο με μία γνωστοποίηση να αλλάξει το είδος των ζώων; Θα μπορεί να αλλάξει ο φορέας; Θα μπορεί να μεταβάλει τη δυναμικότητά του; Θα μπορεί να προσθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις; Θα μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο λειτουργίας ή διαχείρισης των αποβλήτων; Όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν.
  Πρέπει να ξεκαθαρισθεί επιτέλους η διαδικασία χειρισμού των καταγγελιών ανάλογα με τη φύση τους. Θα εμπλέκεται πάντα η επιτροπή σταβλισμού ή θα εμπλέκονται αυτοτελώς οι υπηρεσίες Υγειονομικές, Περιβαλλοντικές, Κτηνιατρικές ανάλογα με το είδος της καταγγελίας.

 • 13 Ιουλίου 2020, 11:54 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Όπως έχει ήδη σχολιάσει και ο κ. Ντινόπουλος θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοσθούν προδιαγραφές και πρότυπα (ήδη υπάρχουν στη νομοθεσία κάποια και μπορούν να αναπτυχθούν και άλλα) σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων.
  Το νομοσχέδιο ουσιαστικά ενοποιώντας τις άδειες βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.

  Για τις υφιστάμενες μονάδες, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν, ας υπάρξει μια ρύθμιση ανάλογη της άδειας διατήρησης για τα εντός οικισμού.

  Αλλά θεωρώ ότι για προχωρήσει η κτηνοτροφία θα πρέπει από εδώ και πέρα οι εγκαταστάσεις να έχουν προδιαγραφές σύγχρονες.

 • 12 Ιουλίου 2020, 10:35 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος

  Στα πρόχειρα καταλύματα, κατηγορίας 1, όταν γίνονται σαν νέες εγκαταστάσεις , πρέπει να γίνονται με προδιαγραφές κανονικών κτηρίων, απλά να είναι ξύλινα με λαμαρίνες. Να τονισθεί ότι ισχύει ο ΓΟΚ και ειδικά οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου. Το ύψος να είναι 3 μέτρα χωρίς την σκεπή,για να υπάρχει αρκετός αέρας , οξυγόνο για την αναπνοή των ζώων . Στην μία πλευρά του στάβλου , συνήθως στην νότια , ανάλογα με την τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο , να υπαρχουν συνεχή ανοίγματα ή συνεχή παράθυρα στο ύψος 1,80 μέτρων με 2,20-2,40 μέτρων . Στην απέναντι πλευρά να υπάρχουν δύο τρία παράθυρα. Στις δίρικτες σκεπές να υπάρχει συνεχές άνοιγμα στον <>, <> . Έτσι θα γίνεται σωστός εξαερισμός , μείωση της υγρασίας και επαρκής φωτισμός. Καλό είναι η στέγη να καλύπτεται με θερμομονωτικό υλικό . Τα ανοίματα τον χειμώνα για την διατήρηση κατάλληλης θεμοκρασίας , πρέπει έχουν την δυνατότητα να κλείνουν . Η υποβολή όλων των αρχιτεκτονικών σχεδίων να είναι υποχρεωτική με την αίτηση για την άδεια ίδρυσης.
  Ξεκάθαρη διατύπωση ότι εντός πρόχειρων καταλυμάτων απαγορεύονται τα σταθερά αμελκτήρια των 25000-30000 € . Κινητά αμελκτηρια , πάνω σε μεταλλικές πλατφόρμες, και μικρά με χειροκίνητους κάδους μπορούν να υπαρχουν και εντός των πρόχειρων καταλυνάτων.
  Στις υφιστάμενες καταστάσεις να είμαστε χωρίς προδιαγραφές ,για τα πρόχειρα καταλύματα, μήπως και μπορέσουν να αδειοδοτηθούν κάποιοι στάβλοι, με στόχο να ηλεκτροδοτηθούν ,και κάπως εκσυγχρονισθούν γιατί αυτός νομίζω ήταν και ο κύριος λόγος αποδοχής τους ζωοτεχνικά .

  Για όλες τις κατηγορίες των στάβλων , η περίφραξη να είναι υποχρεωτική μόνο για τον λειτουργικό χώρο και όχι για όλο το αγροτεμάχιο που μπορεί να είναι και πολύ μεγάλων διαστάσεων , το οποίο όμως υποχρεωτικά θα οριοθετείται με πασάλους στις κορυφές .

 • 4 Ιουλίου 2020, 19:03 | Δημήτρης Σγούρος

  Προτείνω να μη γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών για την έγκριση ίδρυσης κατηγορίας Β και κάτω. Να γίνεται γνωστοποίηση με τα δικαιολογητικά όπως γίνεται π.χ.για ένα καφενείο. Την ευθύνη θα τη φέρει ο ενδιαφερόμενος και αυτοί που θα υπογράφουν τα υποβαλλόμενα. Επίσης προτείνω να υπάρχουν μειώσεις στις αποστάσεις του άρθρου 20.
  Τέλος πρέπει να γίνει κάτι επίσημο για τη χωροθέτηση των πρόχειρων καταλυμάτων. Να μπορούν να γίνουν παντού ανεξαρτήτως χωρικών δεσμεύσεων.