Άρθρο 17 Σταβλικές εγκαταστάσεις

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 (Α΄52), αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητα. Αν μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας κτηνοτροφικής μονάδας εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες. Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταβλισμού και της AAA. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσης του. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 του παρόντος, ισχύουν μειωμένες κατά 20%. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 3475/2006 (Α΄146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών, ιππικών ομίλων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού, φυσικών ή νομικών προσώπων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 και τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται, χορηγείται άδεια εγκατάστασης. Η λειτουργία των ιππικών ομίλων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού αποδεικνύεται από το καταστατικό λειτουργίας τους ή από σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή από έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής».

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:41 | Κορδαλής Νίκος

  Δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των σταβλικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 και απλουστευμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την ιδιοπαραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της μονάδας και επιδότηση για την εγκατάστασή τους.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:21 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  Δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των σταβλικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 και απλουστευμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την ιδιοπαραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της μονάδας και επιδότηση για την εγκατάστασή τους.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:52 | Κορδαλής Νίκος

  Υποχρέωση των ΔΕΚΟ και αντίστοιχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όταν η σταβλική εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα σε κτηνοτροφική ζώνη να υποχρεούνται να συνδέσουν, εφόσον ο κτηνοτρόφος – επιχειρηματίας επιθυμεί, την κτηνοτροφική επιχείρηση με τα δίκτυά τους. Βασικό πρόβλημα τόσο την ενημέρωση όσο και στην λειτουργία της κτηνοτροφικής επιχείρησης αποτελεί η μεγάλη απόσταση από τα δίκτυα των ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα από έλλειψη υποδομών παροχής διαδικτυακής σύνδεσης και ρεύματος. Λόγω αυτής της έλλειψης, όλες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι απλουστεύσεις διαδικασιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απλησίαστες για τον κτηνοτρόφο – επιχειρηματία.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:24 | Ευαγγελία Μωραϊτη

  Υποχρέωση των ΔΕΚΟ και αντίστοιχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όταν η σταβλική εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα σε κτηνοτροφική ζώνη να υποχρεούνται να συνδέσουν, εφόσον ο κτηνοτρόφος – επιχειρηματίας επιθυμεί, την κτηνοτροφική επιχείρηση με τα δίκτυά τους. Βασικό πρόβλημα τόσο την ενημέρωση όσο και στην λειτουργία της κτηνοτροφικής επιχείρησης αποτελεί η μεγάλη απόσταση από τα δίκτυα των ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα από έλλειψη υποδομών παροχής διαδικτυακής σύνδεσης και ρεύματος. Λόγω αυτής της έλλειψης, όλες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι απλουστεύσεις διαδικασιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απλησίαστες για τον κτηνοτρόφο – επιχειρηματία.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:18 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να μετακινηθούν όπως οι άλλες επιχειρήσεις. Συνήθως βρίσκονται κοντά σε βοσκήσιμες περιοχές ή κοντά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια που λειτουργούν ως βοσκότοποι για το κοπάδι, στην μεγάλη πλειοψηφία τους φιλοξενούν και χώρους προσωρινής διαβίωσης του κτηνοτρόφου και της οικογένειάς του, διαθέτουν χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών και εργαλείων, χώρους διαβίωσης προσωρινών ή μόνιμων εργατών, διαθέτουν πηγή ή γεώτρηση πόσιμου νερού για τα ζώα μέσα ή κοντά στην εκμετάλλευση και βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο από άποψη υψομέτρου και κλιματικών ιδιαιτεροτήτων για την καλή διαβίωση των ζώων. Η οποιαδήποτε μετεγκατάσταση ακόμα και με αποζημίωση δεν είναι εφικτή. Το ορθότερο θα ήταν, να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε εγκατάσταση κοντά σε στάβλο ή αν είναι απαραίτητο να γίνει, να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κτηνοτρόφου με βασικό όρο την μη απαίτηση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής επιχείρησης στο μέλλον λόγο αυτής της νέας γειτονίας.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:57 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στις άδειες διατήρησης να μην μεταβάλλεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου με μείωση με αιτιολογία την πανδημία covit-19 και την πραγματική έλλειψη τροφής σε τοπικό επίπεδο στην Αττική.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:29 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Υποχρέωση των ΔΕΚΟ και αντίστοιχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όταν η σταβλική εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα σε κτηνοτροφική ζώνη να υποχρεούνται να συνδέσουν, εφόσον ο κτηνοτρόφος – επιχειρηματίας επιθυμεί, την κτηνοτροφική επιχείρηση με τα δίκτυά τους. Βασικό πρόβλημα τόσο την ενημέρωση όσο και στην λειτουργία της κτηνοτροφικής επιχείρησης αποτελεί η μεγάλη απόσταση από τα δίκτυα των ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα από έλλειψη υποδομών παροχής διαδικτυακής σύνδεσης και ρεύματος. Λόγω αυτής της έλλειψης, όλες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι απλουστεύσεις διαδικασιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απλησίαστες για τον κτηνοτρόφο – επιχειρηματία.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:18 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  Δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των σταβλικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 και απλουστευμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την ιδιοπαραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της μονάδας και επιδότηση για την εγκατάστασή τους.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:26 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Δεν είναι ηθικό να υπάρχει πρόθεση στην αδειοδότηση των προαναφερθέντων χώρων, και όχι στους παραγωγικούς στάβλους που συμβάλουν ενεργά στην τοπική κοινωνία και κατ επέκταση στην Εθνική Οικονομία.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:59 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΠΟΛΎ ΌΠΩΣ ΔΩΘΟΎΝ ΠΑΡΑΤΆΣΕΙς ΈΩΣ ΤΟ ΈΤΟς 2023 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΈΣΩ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗς ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗς ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΜΟΥ

 • 14 Ιουλίου 2020, 10:09 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Να προστεθούν και οι διατηρητέες κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις χωρίς κριτήρια αποστάσεων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται, να χορηγείται άδεια εγκατάστασης.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:43 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Σύμφωνα με το Φεκ 3852/2010 στα άρθρο 75 παρ. Ι 1,2,6,7,8,9,10,11 κλπ. άρθρο 97 (ια) άρθρο Βα1,2,3 γ32-44, τον νόμο 4351/2015 στο άρθρο 6 παρ.1,2,3,5 του άρθρου 3 του ν998/1979(Α289) άρθρο 10 παρ.1 στον ν 4056/2012 άρθρο 17α και κάθε διευκρίνηση αυτών, γίνεται μνεία για την υφιστάμενη ύπαρξη των κτηνοτρόφων και τις υποχρεώσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:20 | Κοντογιάννη Μάγδα

  Αν ανισορροπία σημαίνει θάνατος, ΜΟΝΟ η ισόρροπη ανάπτυξη και συμμετοχή όλων,
  συμμετοχικά και γιατί όχι συνεργατικά, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις
  βιωσιμότητας (αειφορίας) στις τοπικές κοινωνίες. Και οι αστοί, και οι ένστολοι, και οι
  δημόσιοι υπάλληλοι, και οι εκπαιδευτικοί, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και οι εργάτες, και οι
  καλλιτέχνες, και οι νοικοκυρές, και οι συνταξιούχοι, και οι γεωργοί, και οι
  ανθοπαραγωγοί, και οι κτηνοτρόφοι, και οι σπουδαστές, … όλοι μαζί, ίσως μπορούν να
  συζητήσουν για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και τις δυνατότητες επιλογών,
  όπου όλοι μαζί θα επιβιώσουν.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:47 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  Α) Ο λειτουργικός χώρος πρέπει να βρίσκετε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ όπως αναφέρετε και η διευκρινιστική εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου 109/122248-17/11/2017 η οποία αναφερόταν σχετικά στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012 καθώς επίσεις στην υπ αριθμό 940/81279/26-7-2017 ΚΥΑ.
  Β) Στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι οποίες στις 31/12/2017 διαθέτουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης ζώων.
  ONE STOP SHOP Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταθέσεων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδεις λειτουργίας, να έχει ο κάτοχος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης και έκδοσης άδειας διακίνησης των ζώων του, και παραγγελία ενωτίων.
  Γ) Να δίνεται το δικαίωμα στο κτηνοτρόφο το είδος των ζώων να υπολογίζεται σε ισοδύναμο.

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:29 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Οι κτηνοτροφικές μονάδες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 και τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται, να χορηγείται άδεια εγκατάστασης, ως CITY FARM, τα οποία μπορεί να ενταχθούν σε εκστρατείες ενημέρωσης καταναλωτών, σε δράσεις υποστήριξης των γηγενών κτηνοτρόφων, επισκέψιμοι παραδοσιακοί στάβλοι από σχολεία του νομού.

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:18 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1) Μέσα στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταστέγασης να συνυπολογίζεται σαν οικονομική ζημιά η τοπική εφοδιαστική αλυσίδα, η τοπική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, καθώς και η τοποθέτηση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σε κτηνοτροφικό πάρκο σε λειτουργία, εντός περιφερειακής ενότητας.
  2) Η προθεσμία για την απομάκρυνση ζωικού κεφαλαίου να ορίζεται μέχρι 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 6 μήνες.
  3) Να μην διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:52 | Βοσκόπουλος Γεώργιος

  Στις παρ. 7 και 8 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται μείωση των αποστάσεων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΑΑΑ, μετά από γνώμη της επιτροπής σταβλισμού. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μειώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον των μειώσεων 20% επί των αποστάσεων που προβλέπονται για τα νησιά.

 • 8 Ιουλίου 2020, 10:52 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Θα έπρεπε να προβλεφθούν κυρώσεις και πιο ισχυρή αποτροπή και σε περίπτωση παράβασης των αποστάσεων από πλευράς των άλλων δραστηριοτήτων σε βάρος των νομίμων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Παρόλο που η λειτουργία της μονάδας δεν θα επηρεαστεί, αυτή θα στερηθεί κάθε δυνατότητας επέκτασης.