Άρθρο 6 Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)

 

 1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται και η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με ν.π.δ.δ. ή με τους φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α` ή β` βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.».

 

 1. Στην παρ. Γ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) προστίθεται εδάφιο μετά από το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄, καταργείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού,

β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων.

Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.».

 

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 134 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και της υποπερ. α΄ των περ. Α΄ και  Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 135 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του, ήτοι από την 1η.1.2017, στον διοριζόμενο ή νόμιμο προσωρινό αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγροτικής  Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ».

 1. Η περ. μζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:

«μζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής, καθώς και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων μονάδων οποιασδήποτε βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών.».

 1. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενους του θα πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με τη μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης αρχομένης μετά διετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
 • 14 Ιουλίου 2020, 08:47 | Χριστίνα Λίγδα

  Η σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ όπως έχει ορισθεί (ΦΕΚ 3570/25.09.2019) δεν ανταποκρίνεται στη σύνθεση Δ.Σ. ερευνητικού κέντρου (σύμφωνα με το ν. 4310/2014, αποτελείται από τον διορισθέντα Δ/ντη του Κέντρου ή Κεντρικής Διοίκησης, τους διορισθέντες Διευθυντές Ινστιτούτων, εκπρόσωπο ΓΓΕΤ, κοινό εκπρόσωπο ερευνητών και ΕΛΕ και εκπρόσωπο ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού). Το γεγονός αυτό δημιουργεί προφανή προβλήματα λειτουργίας, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν στην έρευνα.
  Μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καθόριζε ότι η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο με Δ.Σ., το οποίο θα είχε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο (4310/2014), θα αποτελούσε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • Κύριε Υπουργέ,

  Εκφράζουμε την απόλυτη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι φέρατε τους εργαζόμενους του Οργανισμού μπροστά στην πιο δυσάρεστη έκπληξη, όσον αφορά το πρωτοφανές νομοθέτημα για αναζήτηση ποσών προσωρινώς καταβληθέντων σε 413 εργαζόμενους του Οργανισμού. Παρόλο που το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει ευθέως εκφράσει με αποφάσεις του τη βούληση για άφεση των εν λόγω ποσών, με σκεπτικό και επιχειρήματα που συνοδεύουν τις εν λόγω αποφάσεις και έχει ζητήσει την πολιτική και νομική κάλυψη γι αυτό με συγκεκριμένα έγγραφά του, προχωρείτε με το νομοθέτημα αυτό ένα βήμα παραπέρα, όχι μόνο μη ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα, αλλά μετατρέποντας μια διαφορά μεταξύ ιδιωτών, σε νομική υποχρέωση του Οργανισμού.

  Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στερήσατε από τους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ενημερωθούν εγκαίρως και όπως καλόπιστα ανέμεναν, για την κατάληξη των προσπαθειών που είχατε δεσμευθεί ότι θα κάνετε και όπως επίσης ο Σύλλογος είχε ζητήσει με την από 12/06/2020 επιστολή του (αριθ.πρωτ. 207/12.06/2020). Αντ’ αυτού βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε δική σας νομοθετική πρωτοβουλία στη μέση του καλοκαιριού, η οποία όχι απλώς δεν αντιστοιχεί σε αυτά που το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει ζητήσει, αλλά του αφαιρεί κάθε δυνατότητα ευχέρειας να αποφασίσει οτιδήποτε στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου που ως ένα σημείο τουλάχιστον διαθέτει, προσθέτοντας του πλέον νομική υποχρέωση να προχωρήσει σε αναζήτηση των εν λόγω ποσών.

  Κύριε Υπουργέ,
  Με την επιστολή αυτή και μέχρι η Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων προχωρήσει στις δικές της αποφάσεις, ζητάμε την άμεση απόσυρση της εν λόγω διάταξης και την αντικατάστασή της με τις εισηγήσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει επανειλημμένα κάνει με αποφάσεις του για νομοθετική κάλυψη στη βούλησή του που είναι η άφεση των εν λόγω ποσών.

 • 13 Ιουλίου 2020, 09:51 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ

  Άρθρο 6, παρ.2
  Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο από το έτος 2011, με την ΚΥΑ 188763/10-10-2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. Με την παρούσα ρύθμιση, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του ΔΣ ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4310/2014, όπως ισχύει και ο οποίος εφαρμόζεται και στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ. Ωστόσο, η συγκρότηση του ΔΣ του ΕΛΓΟ δεν αντιστοιχεί στη σύνθεση του ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ στα οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπρόσωποι του ερευνητικού και μη ερευνητικού προσωπικού.
  Προτείνουμε προσωρινά, στο τέλος παρ. Γ, να υπάρξει διάταξη τροποποίησης του άρθρου 3 της υφιστάμενης ΚΥΑ, που αφορά τη σύνθεση του ΔΣ του ΕΛΓΟ, να συμμετέχει εκπρόσωπος των ερευνητών, καθώς και τα τρία από τα επτά μέλη του τουλάχιστον να έχουν προσόντα ερευνητή βαθμίδας Α΄ ή τακτικού καθηγητή ΑΕΙ μέχρι την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

  ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

 • 13 Ιουλίου 2020, 09:14 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ

  Άρθρο 6, παρ.2
  Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο από το έτος 2011, με την ΚΥΑ 188763/10-10-2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. Με την παρούσα ρύθμιση, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του ΔΣ ερευνητικού κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4310/2014, όπως ισχύει και ο οποίος εφαρμόζεται και στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ. Ωστόσο, η συγκρότηση του ΔΣ του ΕΛΓΟ δεν αντιστοιχεί στη σύνθεση του ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ στα οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπρόσωποι του ερευνητικού και μη ερευνητικού προσωπικού.
  Προτείνουμε προσωρινά, στο τέλος παρ. Γ, να υπάρξει διάταξη τροποποίησης του άρθρου 3 της υφιστάμενης ΚΥΑ, που αφορά τη σύνθεση του ΔΣ του ΕΛΓΟ, να συμμετέχει εκπρόσωπος των ερευνητών, καθώς και τα τρία από τα επτά μέλη του τουλάχιστον να έχουν προσόντα ερευνητή βαθμίδας Α΄ ή τακτικού καθηγητή ΑΕΙ μέχρι την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

  ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:14 | Γεωργία Ουζουνίδου

  παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4589/2019 (Α΄ 13):
  Η προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά στη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στον Γενικό Δ/ντη Αγροτικής Έρευνας να ισχύσει και για τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Δ/νση Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων και Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών έργων και Προϊόντων έρευνας) και να εξισωθεί με το προβλεπόμενο επίδομα θέσης των Δ/ντων των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ_ΔΗΜΗΤΡΑ με αναδρομική ισχύ, όπως προτείνεται και για τον Γενικό Δ/ντη Αγροτικής Έρευνας.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:22 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 6 – παρ. 5
  Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενους του θα πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με τη μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης αρχομένης μετά διετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος

  σας γνωρίζουμε ότι,
  1. έχουμε φορολογηθεί για τα ποσά αυτά δύο (2) φορές και με 20% και στην κλίμακα
  2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΕΙ 4 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΑΣ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 08:42 | ΡΕΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Είναι αδιανόητο να παρακρατούνται απο χαμηλόμισθους υπαλλήλους για μια δεκαετία χρήματα για τα οποία έχουν φορολογηθεί κιόλας.Υπάρχουν ήδη τεράστιες μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων του οργανισμού και δυστυχώς με αυτή τη ρύθμιση πλήττονται πάλι οι ασθενέστεροι.Πώς να υπάρξει ύστερα πνεύμα συνεργασία και εύρυθμης λειτουργίας????

 • 2 Ιουλίου 2020, 14:40 | Θάνος Πολύδωρος

  Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την εν ισχύ παράγραφο 4 του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, που αναφέρει πως «Οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), τα δημοτικά και του διαδημοτικού χαρακτήρα θέατρα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις». Με αφορμή λοιπόν την τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, καλό είναι να ευθυγραμμιστεί και το άρθρο 265 του Ν.3463/2006.

 • 2 Ιουλίου 2020, 08:42 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η παρ. 3 του σχεδίου νόμου να γίνει: Η παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

  «5. Οι διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 134 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ και των περ. Β΄ και Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 135 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του, ήτοι από την 1η.1.2017, στον διοριζόμενο ή νόμιμο προσωρινό αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ».