ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 19 Τελική διάταξη

Η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνον για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020.

  • 6 Ιουλίου 2020, 09:44 | Καλτσιδου Γιώτα

    Να αφαιρεθεί από την ΙΣΧΥΟΥΣΑ παράγραφο η τελική της φράση «…με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους»,