Άρθρο 16 Ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Το άρθρο 8 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Ισχύς, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 5 καθώς και η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγούνται άπαξ και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 για τη χορήγησή τους.
2. Οποιαδήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων γνωστοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. Ειδικά, σε περίπτωση αλλαγής του υπεύθυνου επιστήμονα, η σχετική άδεια τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας εντός πέντε (5) ημερών από τον ορισμό του νέου υπεύθυνου επιστήμονα.
3. Ανάκληση της άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις:
α) αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης,
β) μεταφοράς ή μετεγκατάστασης της επιχείρησης,
γ) συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας,
δ) αποχώρησης του υπευθύνου επιστήμονα εφόσον δεν έχει οριστεί άλλος υπεύθυνος,
ε) διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης,
στ) παράβασης των διατάξεων για την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως έξι (6) μήνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά για τις περ. α) και β), υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση νέας άδειας και την ταυτόχρονη ανάκληση της προηγούμενης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. Η αίτηση εξετάζεται από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 6. Έως την έκδοση της νέας άδειας, το κατάστημα λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μπορεί να λειτουργεί προσωρινά βάσει της άδειας που έχει χορηγηθεί.
4. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
5. Η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων τροποποιείται ή ανακαλείται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. Οι αποφάσεις αυτές επιδίδονται με απόδειξη στον κάτοχο της άδειας και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Ε.Ο.Φ..».
2. Οι άδειες λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χορηγηθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια και είναι σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Σε περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.

 • 9 Ιουλίου 2020, 14:52 | Κατερίνα Πλευράκη – Ευαγγελία Γαλούπη

  Δεδομένου ότι η άδεια θα χορηγείται πλέον άπαξ, θα πρέπει να προβλέπεται ξεκάθαρα ότι η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ανακαλείται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του καταστήματος από την αρμόδια υπηρεσία, διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του 2538/1997 βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε.

  Στην περίπτωση της μεταφοράς ή μετεγκατάστασης της επιχείρησης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η αίτηση για τη χορήγηση νέας άδειας πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα, σύμφωνα με την 375/133799/2014 (ΦΕΚ Β΄2921) δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστεί από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 6.
  Επιπλέον, πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστεί επακριβώς το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί προσωρινά βάση της προηγούμενης άδειας, δεδομένου ότι πολλές φορές καθυστερεί πολύ η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή το νέο κατάστημα μετά την εξέταση από την επιτροπή διαπιστώνεται ότι δεν πληροί ή δεν δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέας άδειας, με αποτέλεσμα τα φάρμακα να διατηρούνται σε χώρο μη επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2538/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4691/2020, σ’ αυτή την περίπτωση προβλέπεται κατάσχεσή τους.

  Επίσης πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση που η μεταφορά ή ή μετεγκατάσταση ή η αλλαγή του νέου υπεύθυνου επιστήμονα διαπιστωθεί ότι έγιναν χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη αίτηση ή γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία, εντός των προβλεπόμενων 5 ημερών.

 • 6 Ιουλίου 2020, 15:07 | Άννα

  Η τροποποίηση του άρθρου 8 είναι θετική. Στην παράγραφο 1 όμως, γίνεται αναφορά στο άρθρο 6 του ν. 2538/97 το οποίο αφορά στις προϋποθέσεις της λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και όχι στις προϋποθέσεις της χονδρικής. Πρέπει να γίνει διόρθωση και να παραληφθεί η αναφορά στο άρθρο 6 προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και παρεξηγήσεις στο μέλλον.

 • 6 Ιουλίου 2020, 14:11 | Στράτος

  Θεωρώ ότι είναι θΕΤΙΚΟ και προς τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός να μην χρειάζεται ανανέωση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων κάθε πέντε χρόνια χωρίς να υπάρχει κάποια μεταβολή. Ωστόσο, το άρθρο 6 το οποίο μνημονεύεται στην παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις προϋποθέσεις της λιανικής πώλησης και όχι στη χονδρική. Επομένως, καλό είναι να διορθωθεί η παράγραφος 1 και να γίνει αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία λιανικής και χονδρικής πώλησης προς αποφυγή παρεξηγήσεων στο μέλλον κατά την εφαρμογή του νόμου.