Άρθρο 2 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων

 

Μετά το άρθρο 88 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Άρθρο 89

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 75.00, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στη 10η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198).

 

Άρθρο 90

Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών

 1. Η ίδρυση των κτηνιατρικών κλινικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 604/1977 (Α΄ 163). Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
 2. Η λειτουργία των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 604/1977. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
 3. Οι εγκρίσεις ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών και οι εγκρίσεις λειτουργίας των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 91 τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ιδρύσεως ή άδεια λειτουργίας κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

 

Άρθρο 91

Αρμόδιες αρχές

 1. Αρμόδια αρχή για την έγκριση της ίδρυσης κτηνιατρικών κλινικών και την έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η κτηνιατρική δραστηριότητα. Εφόσον η κτηνιατρική δραστηριότητα διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 2. Όπου στην κείμενη νομοθεσίααναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του Κεφαλαίου αυτού.

 

Άρθρο 92

Παράβολο

Για την έγκριση ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους τριάντα (30) ευρώ και για την έγκριση λειτουργίας των κτηνιατρείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση των παραβόλων του πρώτου εδαφίου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

 

Άρθρο 93

Τροποποίηση του ν. 604/1977

Στον ν. 604/1977 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 1. Στο άρθρο 6, προστίθενται εδάφια στο τέλος της περ. α’ και στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1, η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Άδεια λειτουργίας

 1. Για τη λειτουργία κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων, κλινικής, ή ενδιαιτήματος ζώων απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από την προϊστάμενη κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον:

α) Προκειμένου περί κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων:

αα) Υποδεικνύεται με την αίτηση κτηνίατρος ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο

οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του

άρθρου 10.

αβ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και

των απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100.

αγ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος.

Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού υπεύθυνου και του επιστημονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10.

β) Προκειμένου περί κλινικής:

βα) Υφίσταται άδεια ίδρυσης αυτής.

ββ) Υποδεικνύεται με την αίτηση κτηνίατρος, ως επιστημονικός υπεύθυνος.

βγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου σε κλίμακα 1:100, και

βδ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος.

Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού υπεύθυνου και του επιστημονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10.

γ) Προκειμένου περί ενδιαιτήματος ζώων:

γα) Υφίσταται άδεια ίδρυσης αυτού.

γβ) Υποβάλλεται με την άδεια υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την

υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος.

γγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και

του οικοπέδου σε κλίμακα 1:100.

γδ) Συνυποβάλλεται έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού του καταστήματος.

 1. α) Η έναρξη λειτουργίας ή η μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων δηλώνονται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και το οικείο αστυνομικό τμήμα.

β) Σε περίπτωση μεταφοράς κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου, η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει μεταφερθεί η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο, ενημερώνει εγγράφως την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο ήταν εγκατεστημένα πριν από τη μεταφορά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη μεταφορά.».

 

 1. Στο άρθρο 7, ο τίτλος, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Κωλύματα χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής και έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου»

 1. Έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής, καθώς και έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου δεν χορηγούνται:

α) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για ποινικά αδικήματα, τα οποία συνεπάγονται ή για τα οποία έχει επιβληθεί από το δικαστήριο στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει απαγγελθεί ανικανότητα άσκησης επαγγέλματος.

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση ποινικών διατάξεων περί ναρκωτικών και ουσιών που προκαλούν τοξικομανία ή εξάρτηση του ατόμου και περί μεταχείρισης των τοξικομανών.

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν μπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου.».

 

 1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 9

Μεταβιβάσεις σε τρίτους και μεταφορές ενδιαιτήματος, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής

α) Με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 7, η μεταβίβαση σε τρίτους και η μεταφορά της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων θεωρείται ίδρυση νέων, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ή της μεταφοράς.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής σε τρίτους, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016 (Α΄230), υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας του κτηνιατρείου και της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής.

γ) Η μεταφορά των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών θεωρείται ίδρυση νέων, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της μεταφοράς για την ίδρυση και τη λειτουργία τους.».

 

 1. Στο άρθρο 10, οι παρ. 1 και 4 αντικαθίστανται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10

Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας

 1. Τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας κτηνιατρείου, κτηνιατρικής κλινικής ή ενδιαιτήματος ζώων έχει το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής ή η άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος ζώων και, εφόσον η έγκριση ή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άλλο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές.
 2. Την επιστημονική ευθύνη κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων και κτηνιατρικής κλινικής, έχει ο κτηνίατρος που ορίζεται με την άδεια λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να κατέχει πτυχίο κτηνιατρικής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμου ανώτατης σχολής, άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο κτηνιατρικό σύλλογο.
 3. Το πρόσωπο που έχει την επιστημονική ευθύνη απαλλάσσεται από αυτή από την κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή έγγραφης δήλωσης του διοικητικού υπεύθυνου περί απαλλαγής από τα καθήκοντά του ή μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της παραίτησής του. Η αντικατάσταση του επιστημονικού υπεύθυνου είναι υποχρεωτική εντός δέκα (10) ημερών από την αποχώρησή του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή.
 4. Οι ιδιότητες του διοικητικού και επιστημονικού υπεύθυνου του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό είναι κτηνίατρος, σύμφωνα με την παρ. 2.
 5. Προκειμένου περί ενδιαιτήματος ζώων, την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία έχει ο κτηνίατρος που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, ο οποίος την αποδέχεται με δήλωσή του η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή.».

 

 1. Στο άρθρο 12, οι παρ. 2 και 5 αντικαθίστανται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Έλεγχος λειτουργίας – Κυρώσεις

 1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων διενεργείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές.
 2. Αν κατά τον έλεγχο κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων αποδειχθεί ότι:

α) έπαυσε να ισχύει μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας των κτηνιατρικών κλινικών ή της άδειας λειτουργίας των ενδιαιτημάτων, όπως αποχώρηση και μη αντικατάσταση εντός εύλογου χρόνου επιστημονικού ή διοικητικού υπεύθυνου,

β) ο διοικητικός ή επιστημονικός υπεύθυνος κτηνιατρικής κλινικής ή ενδιαιτήματος ζώων επέδειξαν ασύγγνωστη αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών τους,

γ) δεν διαθέτουν τα απαραίτητα όργανα και σκεύη για την κανονική λειτουργία τους,

δ) διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις του παρόντος νόμου,

επιβάλλεται στους διοικητικούς υπεύθυνους των κτηνιατρικών κλινικών και των ενδιαιτημάτων πρόστιμο ύψους από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους έως έξι (6) μήνες ή επιβάλλονται σωρευτικά οι δύο κυρώσεις της παρούσης. Σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να επιβληθεί και οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής ή του ενδιαιτήματος.

 1. Προκειμένου περί κτηνιατρείων, αν κατά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν υφίσταται μία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 463/1978 (Α΄ 96), επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 2.
 2. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εκτελούνται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.
 3. α) Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής ή την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής ή του κτηνιατρείου. Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας Ενότητας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

β) Στα ενδιαιτήματα ζώων που λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2 και η οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, η οποία εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.».

 

Άρθρο 94

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, όπως ιδίως η κλιμάκωση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

 

Άρθρο 95

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου:

α) καταργείται το άρθρο 1 του από 18.10.1925 ν.δ. (Α΄ 322), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 604/1977.

β) δεν εφαρμόζεται για τις εγκρίσεις ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών η εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 604/1977.».

 

 

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:05 | Ευαγγελία Γαλούπη – Κατερίνα Πλευράκη

  Άρθρο 90
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 προβλέπεται ότι στην περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα ημερών, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σχετικής βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο. Πρέπει να καθοριστεί το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, δηλαδή τι ακριβώς θα βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι η βεβαίωση αυτή προφανώς και δεν αποτελεί έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας.
  Άρθρο 92
  Το ύψος των παραβόλων είναι πολύ μικρό. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την αύξησή τους (έως και δεκαπλασσιασμός τους) χωρίς να καταστεί αποτρεπτικό για την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ειδικά για τις κτηνιατρικές κλινικές και τα ενδιαιτήματα το παράβολο μπορεί να διακριθεί και να μοιραστεί σε παράβολο για την έγκριση ίδρυσης και σε παράβολο για την έγκριση λειτουργίας.
  Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ του οποίου θα εισπράττεται ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση των παραβόλων. Λογικά θα πρέπει να είναι η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία της κλινικής ή του κτηνιατρείου.
  Άρθρο 93
  Στην παράγραφο 1 που τροποποιεί το άρθρο 6 του Ν.604/1977, περίπτωση β) υποπερίπτωση βα) όπου αναγράφεται «άδεια ίδρυσης» κλινικής να γίνει έγκριση ίδρυσης. Στην υποπερίπτωση ββ) της ίδιας περίπτωσης β) σχετικά με τον επιστημονικό υπεύθυνο της κλινικής, να προστεθεί η φράση «ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10».
  Όπου γίνεται αναφορά σε κατάθεση τοπογραφικού διαγράμματος με κάτοψη εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:100 [υποπερίπτωσεις αβ), βγ) και γγ)], η κλίμακα να γίνει 1:50 (η εμπειρία έχει δείξει ότι η κλίμακα 1:100 δεν είναι ευανάγνωστη). Επιπλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα να φέρει βεβαίωση μηχανικού ή να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες. Το συγκεκριμένο κρίνεται απαραίτητο ειδικά για τα κτηνιατρεία γιατί ο φάκελος των δικαιολογητικών και το κατάστημα ελέγχεται ΜΟΝΟ από την κτηνιατρική υπηρεσία και όχι από τριμελή επιτροπή στην οποία υπάρχει μέλος που είναι μηχανικός. Στις περίπτωσεις αυτές υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί έγκριση λειτουργίας σε καταστήματα που δεν είναι πολεοδομικά νόμιμα.
  Σε όλες τις περιπτώσεις (κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές, ενδιαιτήματα), η συνυποβολή περιγραφικής έκθεσης του εξοπλισμού του καταστήματος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα εάν στη σχετική νομοθεσία δεν καθοριστεί έστω ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός. Έως τώρα, όπου στη σχετική νομοθεσία γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό των καταστημάτων αυτών, χρησιμοποιούνται οι όροι «απαραίτητα» ή «σχετικά» όργανα, εργαλεία και σκεύη, χωρίς να καθορίζονται ποια είναι αυτά. Επομένως, ποιο το νόημα ο ενδιαφερόμενος να καταθέτει περιγραφική έκθεση εξοπλισμού του καταστήματός του όταν δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη και καθορισμένη απαίτηση από το νομοθέτη; Εξυπακούεται ότι εάν δεν καθοριστεί έστω ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός των εν λόγω καταστημάτων δε δύναται η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία να εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.604/1977, ως προς το ότι «δε διαθέτουν τα απαραίτητα όργανα και σκεύη για την κανονική λειτουργία τους».
  Δεδομένου ότι η μεταφορά των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών θεωρείται ίδρυση νέων, δεν γίνεται αντιληπτή η ανάγκη της έγγραφης ενημέρωσης από την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει μεταφερθεί η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο ήταν εγκατεστημένα πριν από τη μεταφορά. Εξάλλου, δεν είναι δυνατό να γνωρίζει η κτηνιατρική υπηρεσία εάν πρόκειται για ίδρυση νέου κτηνιατρείου ή νέας κλινικής ή εάν πρόκειται για μεταφορά από άλλη Π.Ε. παρά μόνο εάν το δηλώσει υπεύθυνα ο ενδιαφερόμενος. Επομένως και πάλι είναι υποχρέωση του ενδιαφερομένου να δηλώσει τη μεταφορά της έδρας του κτηνιατρείου του. Άρα ας το δηλώνει απευθείας στην κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ήταν εγκατεστημένος πριν την αλλαγή έδρας.
  Στην παράγραφο 4 που τροποποιεί το άρθρο10 του Ν.604/1977 προβλέπεται η υποχρέωση του κτηνιάτρου να είναι εγγεγραμμένος σε «αναγνωρισμένο κτηνιατρικό σύλλογο». Ωστόσο, η εγγραφή των κτηνιάτρων σε κτηνιατρικούς συλλόγους είναι προαιρετική και δεν θα ήταν σωστό να υποχρεώνονται σε εγγραφή προκειμένου να ασκήσουν την οποιαδήποτε κτηνιατρική δραστηριότητα δεδομένου ότι το δικαίωμα άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος παρέχεται μέχρι σήμερα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας από το ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση που διατηρηθεί η υποχρέωση εγγραφής σε κτηνιατρικό σύλλογο, να διευκρινιστεί ποιοι κτηνιατρικοί σύλλογοι θεωρούνται ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ και βάσει ποιας νομοθεσίας «αναγνωρίζονται».

  Τέλος, κρίνεται απαραίτητο και επιβεβλημένο, με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.604/1977, να αντικατασταθεί το άρθρο 13 «Ενστάσεις». Η συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται δεδομένου ότι στους περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται πλέον φορέας – υπηρεσία «Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής» άρα δε δύναται να οριστεί μέλος επιτροπής που να είναι εκπρόσωπος ανύπαρκτου δημόσιου φορέα. Επιπλέον, θα πρέπει να αντικατασταθεί η εκπροσώπηση από «επαγγελματικό Κτηνιατρικό Σύλλογο» και το τρίτο μέλος της επιτροπής να είναι κτηνίατρος μέλος του Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, δεδομένου ότι ειδικά ως προς τον έλεγχο άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους που αποτελέι πειθαρχικό παράπτωμα, αρμόδια πειθαρχικά όργανα είναι το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (άρθρο 16 του Ν.1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/07-09-1984). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Ν.604/1977 σύμφωνα με την οποία «η προθεσμία άσκησης της ένστασης και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση των επιβληθεισών ποινών» ή τουλάχιστον να τροποποιηθεί και η όποια αναστολή εκτέλεσης να αφορά ΜΟΝΟ στα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα και όχι στις διοικητικές κυρώσεις όπως είναι η παύση λειτουργίας του καταστήματος.

 • 13 Ιουλίου 2020, 21:45 | ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE – Terrestrial Animal Health Code , Chapter 7.7.)., για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων σχετικά με την περισυλλογή, την υιοθεσία και την επανατοποθέτησή
  τους στο περιβάλλον, απαιτείται η δημιουργία  ενδιαιτημάτων αδέσποτων ζώων  από τους Ο.Τ.Α, τα οποία  αποτελούν τον χώρο προσωρινής διαμονής και περίθαλψης  και ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς ( η οποία έχει κυρωθεί με τον ν.2017/1992 ). Επισημαίνεται ότι   ενδιαιτήματα καθορίστηκαν ως χώροι διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, τα ενδιαιτήματα τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και του Π.Δ  463/1978 , προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (γνωμοδότηση ΝΣΚ 200/2018)   Επειδή σε όλη την Ελλάδα  διατηρούνται παράνομα ενδιαιτήματα αδέσποτων ζώων,   με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι κανόνες ευζωίας των ζώων προτείνουμε την αυστηροποίηση  των κυρώσεων  ( αύξηση του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται ώστε να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα)  για τις περιπτώσεις  που διαπιστώνονται ενδιαιτήματα  ζώων συντροφιάς  να λειτουργούν χωρίς άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας (περίπτωση άρθρου 12 παράγραφος 5 εδάφιο β του σχεδίου νόμου )