ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ   Άρθρο 1 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

 

Μετά το άρθρο 83 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΕ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 

Άρθρο 84

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 03.21 και 03.22 που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και με ΚΑΔ 01.49.19, ως προς τα υδρόβια και αμφίβια ζώα.

 

Άρθρο 85

Ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας

 1. α) Η ίδρυση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 7, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 παρ. 1 του ν. 4282/2014 (Α΄ 182).

β) Εξαίρεση αποτελούν οι χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που εγκαθίστανται σε ιδιωτικές, μη δασικές χερσαίες εκτάσεις, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000, και υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η ίδρυση των οποίων υπάγεται στη διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 5, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014.

 1. Η λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται στη διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 5, σύμφωνα με το άρθρο 22α του ν. 4282/2014.
 2. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και την εισήγηση για τη χορήγησή της ή για την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης ίδρυσης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4282/2014, είναι η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα υδατοκαλλιέργειας.

 

Άρθρο 86

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4282/2014

Στον ν. 4282/2014 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. Οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 τροποποιούνται και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιπλέον των ορισμών των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Έγκριση ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία χορηγείται η έγκριση ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΕ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Στην έγκριση ίδρυσης για πλωτές μονάδες εμπεριέχεται και η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της υδάτινης έκτασης. Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

β) «Γνωστοποίηση ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η γνωστοποίηση που ο φορέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που εγκαθίσταται σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000, και υπάγεται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΕ΄ του ν. 4442/2016. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αν είναι τεχνικά δυνατό, διαφορετικά υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων σε έντυπη μορφή.

γ) «Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η γνωστοποίηση που ο φορέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, πριν από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΕ΄ του ν. 4442/2016. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αν είναι τεχνικά δυνατό, διαφορετικά υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων σε έντυπη μορφή.

δ) «Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων»: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων είναι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και για την εισήγηση για τη χορήγησή της ή για την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης ίδρυσης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την παραλαβή και κοινοποίηση της γνωστοποίησης της λειτουργίας τους.

ε) «Αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία»: Η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας και η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

στ) «Αναμίσθωση»: Η ανανέωση της παραχώρησης υδάτινης έκτασης, η οποία αρχικά είχε παραχωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.

ζ) «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

η) «Επέκταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η αύξηση της υδάτινης έκτασης που μισθώνεται σε σχέση με την αρχικά μισθωμένη.».

 

 1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ΄ τροποποιείται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

 

 1. Στο άρθρο 20, ο τίτλος, η παρ. 1 και η παρ. 4 αντικαθίστανται, η περ. β’ της παρ. 2 καταργείται και οι περ. γ΄ ως και ι΄ της παρ. 2 αναριθμούνται, μετά την παρ. 4 προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20

Ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας»

«1. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας, όπως η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται σε αυτή.

 1. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, αν πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις, ή η απόδειξη της νόμιμης χρήσης της χερσαίας έκτασης.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας ή η επωνυμία του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

γ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας και ειδικότερα:

γα) Η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος.

γβ) Η ονομασία θέσης.

γγ) Οι συντεταγμένες της μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας και ειδικότερα:

δα) Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

δβ) Τα καλλιεργούμενα είδη.

δγ) Η δυναμικότητα όσον αφορά τους τόνους ανά έτος.

ε) Το μίσθωμα της έκτασης και ειδικότερα:

εα) Το ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα και έτος.

εβ) Ο τρόπος καταβολής.

εγ) Η διαδικασία αναπροσαρμογής.

στ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

ζ) Τα στοιχεία που αφορούν στην εγκατάσταση της μονάδας και ειδικότερα:

ζα) Η προθεσμία εγκατάστασης.

ζβ) Η διαδικασία εγκατάστασης.

ζγ) Τα αγκυροβόλια.

η) Τα στοιχεία που αφορούν στις απαγορεύσεις αλιείας και διέλευσης στην υδάτινη έκταση.

θ) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

 1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της θαλάσσιας ή λιμναίας υδάτινης έκτασης. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν από τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολό της ή σε μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται. Αν η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας λήξει και δεν ανανεωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση της χερσαίας έκτασης ή πληρούνται οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη και όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν από τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολο ή μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται.

 1. Ειδικά για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, που εγκαθίσταται σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχής του δικτύου NATURA 2000, και περιλαμβάνεται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011, υποβάλλεται γνωστοποίηση ίδρυσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22.
 2. Για την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της παρ. 1 ή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της παρ. 4, ο φορέας υδατοκαλλιέργειας υποχρεούται σε καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4442/2016 και την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4442/2016. Το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας κυμαίνεται από πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ, ενώ για την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

 

 1. Στο άρθρο 21, το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2, η υποπερ. στστ΄ της περ. α΄ της παρ. 2, η οποία αναριθμείται σε υποπερ. αε’, και οι περ. γ΄ και δ’ της παρ. 2 αντικαθίστανται, η υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 καταργείται και οι υποπερ. της περ. α’ της παρ. 2 αναριθμούνται, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2, που μετά την αναρίθμηση έχει διαμορφωθεί σε υποπερ. αγ’, ενοποιούνται σε ένα εδάφιο και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας

 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. α) Για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 26, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) βα) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για γνωμοδότηση.

ββ) Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

γ) Μετά από τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 1. α) Μετά από την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση χορήγησης της έγκρισης ίδρυσης της μονάδας υδατοκαλλιέργειας στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση, η οποία συμπληρώνεται υπηρεσιακά από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων με την απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.

αα) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Πριν από την υποβολή της ΜΠΕ δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

αβ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

αγ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), κατά περίπτωση. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζεται ανάλογα η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.

αδ) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην άδεια χρήσης νερού, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

αε) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθμού, η οποία αφορά στην τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία.

β) βα) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ζητείται ξανά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης. Η ΑΕΠΟ διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ββ) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν. 4014/2011, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 2, συμπληρώνει το Παράρτημα Δ΄ «Κατάλογος των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ» της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 50129/1392/10.9.2013, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συμπληρωθεί ανάλογα, σύμφωνα με την περ. β΄, διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την έκδοση βεβαίωσης σχετικά με το αν πληρούνται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία (στο εξής κτηνιατρική βεβαίωση). Όταν πρόκειται για μονάδες εκτροφής οστρακοειδών, στη βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας διατυπώνεται και γνώμη ως προς τη δυνατότητα ένταξης σε Κατηγοριοποιημένες Περιοχές Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/627 της Επιτροπής (EE L 131). H αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία διαβιβάζει την κτηνιατρική βεβαίωση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρούσα, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, την έγκριση ίδρυσης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί την έγκριση ίδρυσης στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις δασικές και κτηματικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν κατά την προέγκριση μίσθωσης και στους δήμους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη χορήγησή της. Αν η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών παρέλθει άπρακτη, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενημερώνει σχετικά τις συναρμόδιες υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την άπρακτη παρέλευσή της και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

 1. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παρ. 2 δεν είναι πλήρης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μήνα, ενημερώνεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειμένου να απορρίψει την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερόμενο φορέα.
 2. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.».

 

 1. Στο άρθρο 22, το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται, η υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 καταργείται και οι υποπερ. ββ’ έως στστ’ της περ. α’ της παρ. 1 αναριθμούνται σε υποπερ. αα’ έως αε’, η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1, όπως αναριθμείται σε υποπερ. αα’, τροποποιείται, η υποπερ. στστ΄ της περ. α΄ της παρ. 1, όπως αναριθμείται σε υποπερ. αε’, και η περ. β’ της παρ. 1 αντικαθίστανται, μετά την περ. 2 προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

«1. α) Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 (Α΄ 189), κατά περίπτωση.

αβ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

αγ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.

αδ) Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην άδεια χρήσης νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

αε) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθμού, η οποία αφορά την τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία.

β) Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21.».

 1. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υποπερ. αγ’ της περ. α΄ της παρ. 2, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 21 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.
 2. α) Ειδικά για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού, που εγκαθίσταται σε ιδιωτική μη δασική χερσαία έκταση εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και υπάγεται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011 ο φορέας υποβάλλει γνωστοποίηση ίδρυσης της μονάδας στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής, το οποίο τηρεί μαζί με τα δικαιολογητικά της περ. β΄. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στην έδρα της μονάδας επικαιροποιημένα και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

βα) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001, τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 ή το άρθρο 13 του ν. 1734/1987, κατά περίπτωση.

ββ) Υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4014/2011.

βγ) Άδεια χρήσης νερού.

βδ) Κτηνιατρική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία μετά την υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

βε) Η πράξη με την οποία καθορίζονται οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, όπου απαιτείται.

βστ) Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270).

βζ) Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20.

γ) Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις δασικές και κτηματικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και στους δήμους τη γνωστοποίηση ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας που προβλέπεται στην παρ. 3 μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.».

 

 1. Μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:

«Άρθρο 22Α

Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

 1. α) Πριν τεθεί μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας σε λειτουργία, μετά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση της ίδρυσής της και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του άρθρου 4 για τις πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ο φορέας της υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής, το οποίο τηρεί μαζί με τα δικαιολογητικά της περ. β΄. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στην έδρα της μονάδας επικαιροποιημένα και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

βα) Έγκριση ίδρυσης ή αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης.

ββ) Οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

βγ) Απόφαση έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθμού για την τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία. Η απόφαση έγκρισης κτηνιατρικών υγειονομικών όρων και χορήγησης κωδικού αριθμού εκδίδεται μετά από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και τη διενέργεια αυτοψίας.

γ) Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις δασικές και κτηματικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και στους δήμους τη γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

 1. Μόνο μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας μπορεί να εισαγάγει το ζωικό κεφάλαιο και να θέσει τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας σε λειτουργία.
 2. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής, ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της μονάδας και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Ως προς την κοινοποίηση της μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας εφαρμόζεται ανάλογα η περ. γ΄ της παρ. 1.».

 

 1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23

Ανανέωση – τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

 

 1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περ. α΄ και β΄ ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν από τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 13.

 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις εξής περιπτώσεις:

α) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης, ή

β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει άμεσα τον φορέα της μονάδας.

 1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης ίδρυσης μίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο φορέας αυτής υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής, πριν από την επιδιωκόμενη μεταβολή. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της επιδιωκόμενης μεταβολής, ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της μονάδας και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις δασικές και κτηματικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και στους δήμους τη μεταβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης της παρούσας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.».

 

 1. Στο άρθρο 25, το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται, μετά την παρ. 3 προστίθεται νέα παρ. 4, οι παρ. 4 έως 8 αναριθμούνται σε 5 έως 9 αντίστοιχα και το άρθρο 25 του ν. 4282/2014 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25

Διοικητικές Κυρώσεις

 

 1. α) Σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις και ασκούν υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΕ΄ του ν. 4442/2016 και του παρόντος νόμου, χωρίς να έχουν αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης, επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4442/2016, όπως εξειδικεύεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4442/2016. Οι ανωτέρω υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου να προβούν στην απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων με δική τους επιβάρυνση. Αυθαίρετη κατάληψη νοείται και η μη ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 13.

β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ημέρα κατάληψης της ανωτέρω υδάτινης έκτασης και οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και δημεύονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παρ. 4, και εκποιούνται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την απόφαση δήμευσης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της οικείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία υδάτινη έκταση. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία καθορίζονται η σύνθεση, η ιδιότητα των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε ειδικότερο ζήτημα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος δύο φορές εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής. Οι σχετικές δαπάνες καταστροφής καταλογίζονται με το πρωτόκολλο καταστροφής σε βάρος του κατόχου των εγκαταστάσεων, βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Για τη διαδικασία βεβαίωσης μεριμνά η οικονομική υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Αν η εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτη της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την πρόσκληση καλείται ο κάτοχος εγκαταστάσεων να απομακρύνει αυτές από τις δημόσιες υδάτινες εκτάσεις, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής και αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β΄.

 1. Στο φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα των εκπροσώπων των ελεγκτικών αρχών της παρ. 4 ή αρνείται ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο για τη διαπίστωση της παράβασης της παρ. 1 ή αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή μη πλήρεις ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που του ζητούνται, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
 2. α) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

γ) Σε όσους παραβιάζουν τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία και από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτήν.

 1. α) Στον φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις που ασκεί υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης, επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016.

β) Στον φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας που παραλείπει την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή γνωστοποιεί αναληθή στοιχεία ή παραλείπει την υποβολή γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4442/2016.

γ) Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τη διαδικασία, τα κριτήρια επιμέτρησης, την είσπραξη και βεβαίωση των προστίμων της παρούσας, καθώς και ως προς τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης επιβολής τους, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4442/2016.

 1. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και της περ. β’ της παρ. 3 είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, λιμενικές και αστυνομικές υπηρεσίες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, οι οποίες και συντάσσουν σχετική αιτιολογημένη έκθεση.
 2. α) Τα πρόστιμα των παρ. 1, 2 και της περ. β’ της παρ. 3 επιβάλλονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της παρ. 5, με βάση την έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται άμεσα, επί αποδείξει, στον ενδιαφερόμενο.

β) Πριν από την επιβολή του προστίμου, ο παραβάτης καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης κλήσης.

 1. Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων του παρόντος, ως κριτήρια επιμέτρησης, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται, κατά περίπτωση και σε συνδυασμό, το εμβαδόν της υδάτινης έκτασης που έχει καταληφθεί αυθαίρετα, το μέγεθος της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η φύση και η πολλαπλότητα της παράβασης, καθώς και η υποτροπή ως προς την ίδια παράβαση.
 2. Τα διοικητικά πρόστιμα των παρ. 1, 2 και της περ. β΄ της παρ. 3 εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης.
 3. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της περ. α΄ της παρ. 6, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων τη διαβιβάζει άμεσα στη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση, ολικά ή μερικά, ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ή την απόρριψη της ένστασης.».

 

 1. Στο άρθρο 27, οι παρ. 3 και 5 αντικαθίστανται, μετά την παρ. 8 προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

αα) λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους αλλά

αβ) αποδεδειγμένα παράγουν προϊόν και

αγ) έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης μέχρι 29.8.2018,

μπορούν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.8.2020.

Οι μονάδες της παρούσας καταβάλουν μίσθωμα από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την υδάτινη έκταση στην οποία είναι εγκατεστημένες. Για τον καθορισμό του ύψους, καθώς και του τρόπου είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω μισθώματος εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12.

β) Έως τις 31.8.2020 αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής που έχουν εκδοθεί, οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται:

γα) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις της συναφούς σχετικής νομοθεσίας, όπως της περιβαλλοντικής, της νομοθεσίας περί χωροταξικού σχεδιασμού και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παραβάσεων,

γβ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες, χωρίς να αιτηθούν την παραχώρηση του συνόλου της υδάτινης έκτασης που έχουν εγκατασταθεί, έχουν καταλάβει αυτήν αυθαίρετα και

γγ) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας με υπέρβαση της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας έχει λήξει, ο υπολογισμός του ποσοστού υπέρβασης γίνεται με βάση την τελευταία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ή σύμβαση μίσθωσης.

 1. Κατά τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταβολή όμως της τελικής πληρωμής της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της προηγούμενης απόκτησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 2. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους και δεν απαιτείται για τις μονάδες που είναι κάτοχοι των αδειών αυτών να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης ή γνωστοποίηση ίδρυσης ή γνωστοποίηση λειτουργίας.
 3. Αιτήσεις για ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, που έχουν εκδοθεί με βάση προηγούμενο νομικό πλαίσιο και των οποίων ο χρόνος ισχύος λήγει, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
 4. Αιτήσεις για αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπως τροποποιούνται με το Κεφάλαιο ΙΕ΄ του ν. 4442/2016, και ενημερώνονται οι φορείς για τις απαραίτητες ενέργειες. Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας του παρόντος εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 20.
 5. Υφιστάμενες μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και τα μισθώματα που προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται μέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τις μισθώσεις αυτές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
 6. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 7. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4262/2014 (Α΄114), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014, ενώ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τη μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.
 8. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά:

α) σε «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας», νοείται η «έγκριση ίδρυσης» και

β) στον «Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», νοείται ο «Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

 

Άρθρο 87

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται και να εξειδικεύονται ειδικότερα ζητήματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα, σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου και τις κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 4282/2014, καθώς και να καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων γνωστοποίησης ίδρυσης και γνωστοποίησης λειτουργίας.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014, όπως το ύψος, ο χρόνος και τρόπος καταβολής τους.

 

Άρθρο 88

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 120/2018 (Α΄ 227).

 

 • 14 Ιουλίου 2020, 12:00 | Δημητρης

  Διατύπωση προτεινόμενης διάταξης ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4282/2014:
  Άρθρο
  1. Στις διατάξεις του ν. 4282 / 2014 (Α 182) “Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις” όπου
  αναφέρεται,
  α) “ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Αποκέντρωσης” αντικαθίσταται από ”ο
  Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας” και
  β) “η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης”
  αντικαθίσταται από “η αρμόδια υπηρεσία αλιείας της οικείας Περιφέρειας”.
  2. Στις αποφάσεις εκμίσθωσης, αναμίσθωσης, ή απόρριψης εκμίσθωσης του Περιφερειάρχη, οι
  ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ειδική διοικητική ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία διαβιβάζεται
  αμελλητί στην Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Σήμερα, διαπιστώνεται από όλους τους εμπλεκόμενους, ότι οι δυσχέρειες στην στην αδειοδότηση
  (μίσθωση, αναμίσθωση, λύση, άδεια λειτουργίας, έλεγχος) παραμένουν. Το πείραμα του ν. 4282/2014
  απέτυχε καθώς έχρισε αδειοδοτούσα υπηρεσία και μάλιστα την ονόμασε one stop – shop τη Διεύθυνση
  Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση βασικά απέτυχε διότι
  βρίσκεται μακριά από την τοπική κοινωνία, δε διαθέτει αρμόδια υπηρεσιακή δομή και δεν εφαρμόζεται η
  βασική διοικητική αρχή ότι η αεκτελεστική αρμοδιότητα δεν είναι υπόθεση των ‘στενά οριζόμενων”
  κρατικών αρχών, οι οποίες οφείλουν να έχουν επιτελικές δομές.
  Σήμερα, το 2020 καθολικό αίτημα είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το Κράτος, η εγγύτητα στον
  πολίτη, η αποφασιστική γνώμη των αιρετών Περιφερειών, και η ενδυνάμωση των θεσμών Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης.
  Ουσιαστικά,
  Α) Στη διαδικασία αδειοδότησης των εκτατικών υδατοκαλλιεργειών (ν. 4492/
  2017
  , Κεφάλαιο Γ) οι αρμόδιες
  υπηρεσίες, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, όπως ακριβώς προτείνεται με την προ-
  τεινόμενη διάταξη
  Β) Ανάλογη είναι η διάταξη στον τομέα της κτηνοτροφίας. Η αδειοδοτούσα αρχή είναι η οικεία υπηρεσία
  της Περιφέρειας ΔΑΟΚ (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) [ν. 4056/2012, άρθρα ]. Υπάρχει επιπλέον
  το άρθρο 11, όπου ένσταση (από τους ενδιαφερόμενους) στις αποφάσεις της αδειοδοτούσας αρχής,
  υποβάλλεται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Με τον ίδιο τρόπο, ένσταση στις αποφάσεις της
  αρμόδιας υπηρεσίας, να υποβάλλεται στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών του ΥΠΑΑΤ.
  Γ) Στο ν. 3852 / 2010 “Καλλικράτης” προβλέπονταν σαφώς ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκούταν από τις
  αρμόδιες υπηρεσίες της αιρετής περιφέρειας και ορθως προβλεπονταν
  Δ) στην υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης εμπλέκονται αποφασιστικά όλες σχεδόν οι υπηρεσίες της
  Περιφέρειας (1. Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 2. Υπηρεσία Δόμησης, 3. Υπηρεσία Κτηνιατρικής, 4. Υπηρεσία
  Ανάπτυξης) αλλά όχι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την παρακολούθηση της αλιευτικής νομοθεσίας (ν.δ.
  420/1970, οι οικείες υπηρεσίες Αλιείας.
  Η παρούσα προτεινόμενη διάταξη έρχεται να εναρμονίσει τις διαδικασίες αδειοδότησης των εντατικών
  υδατοκαλλιεργειών με τις εντατικές εκτροφές της ζωικής παραγωγής (ν.4056/2012), να ολοκληρώσει την
  αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην αιρετή Περιφέρεια (ν.3852/2010), να αποδώσει την αρμοδιότητα στην
  τυπικά αρμόδια υπηρεσία (ν.δ. 420/1970), να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των
  υδατοκαλλιεργειών (4497/2017 όπως τροποποιήθηκε
  4582/2018
  ), καθώς οι υφιστάμενες προβλέψεις σχετικα με το αντικειμενο και την μεταφορα του στην αποκεντρωμενη διοικηση
  απέτυχαν.Αλλωστε οι εξαγγελιες του Υπουργου Εσωτερικων απ οτι γνωριζουμε ειναι η μετακινηση προσωπικου απ τις αποκεντρωμενες προς τις Περιφερειες και τους Δημους με παραλληλη ενισχυση των αρμοδιοτητων τους

  Στο αρθρο 22 παρ.γ του ποροντος σχεδιου αναφερει:
  γ) Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στις δασικές και κτηματικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και στους δήμους τη γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υποβολή της……………
  .ΕΔΩ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ , ΤΩΝ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!!

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:45 | APC A.E.

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αποτελούν ουσιαστική απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς η «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» που ισχύει με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αντικαθίσταται από δύο διακριτές πράξεις, την «έγκριση ίδρυσης» και την «γνωστοποίηση λειτουργίας» μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
  Οι δυο αυτές άδειες / εγκρίσεις θεωρούμε ότι επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο στις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  Επιπλέον στο σύνολο του σχεδίου νόμου υπάρχει αναντιστοιχία στους χρησιμοποιούμενους όρους της Κτηνιατρικής άδειας / Κτηνιατρικής Βεβαίωσης και έγκριση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
  Η χορήγηση κτηνιατρικής βεβαίωσης κατά το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης αλλά και η θετική αξιολόγηση ή η Κτηνιατρική άδεια/έγκριση στο στάδιο προ της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρούμε ότι επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
  Ενόψει και της επικείμενης προσαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας στον Καν. (ΕΕ) 2016/429 (και την κατάργηση μεταξύ άλλων της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ) που τίθεται σε εφαρμογή την 21 Απριλίου 2021, προτείνεται να γίνει αναφορά στο σύνολο των άρθρων στο «Π.Δ. 28/2009, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά» ή στην «Κτηνιατρική νομοθεσία».
  Η APC ΑΕ συμφωνεί απόλυτα με τις επιμέρους παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των συλλογικών φορέων του κλάδου ΕΛΟΠΥ – ΠΑΝΕΜΜΙ – ΣΕΘ.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:47 | APC A.E.

  Ενόψει του γεγονότος ότι επίκειται η έκδοση σειράς Π.Δ. για ίδρυση Π.Ο.Α.Υ., στις οποίες θα προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και θα ορίζεται η μέγιστη δυναμικότητα των μονάδων εντός αυτών, είναι αναγκαία η ψήφιση διάταξης νόμου με την οποία θα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΑΑΤ να ρυθμίζει με απόφασή του τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την κάλυψη της συνολικής δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το οικονομικό μέγεθος των υποψήφιων επιχειρηματικών φορέων, όσο και την παραγωγική λειτουργία μέχρι σήμερα των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επίσης, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας εντός των Π.Ο.Α.Υ. πρέπει να καθορίζονται σε αυτή.

  Συμπερασματικά, προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 26 του ν. 4282/2014

  «13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια μοριοδότησης για κάλυψη της συνολικής δυναμικότητας των Π.Ο.Α.Υ. που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, είτε με ίδρυση νέων μονάδων, είτε με επέκταση υφιστάμενων. Κατά τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη – μεταξύ άλλων – κριτήρια οικονομικού μεγέθους του υποψήφιου φορέα, της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και της επιτυχούς και πλήρους λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων του φορέα εντός τη ίδιας Π.Ο.Α.Υ..»

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:13 | ΕΛΟΠΥ – ΠΑΝΕΜΜΙ -ΣΕΘ

  Κεφάλαιο Α
  Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση – συμπλήρωση του άρθρου :

  Σε όλα τα άρθρα του ν. 4282/2014 που τροποποιούνται να γίνει διόρθωση της αναφοράς από «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» σε «έγκριση ίδρυσης».
  Ομοίως για τις σχετικές αναφορές στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Αναλυτικά προτάσεις επί των άρθρων:
  Άρθρο 20 του Κεφαλαίου Γ του ν. 4282/2014
  Προσθήκη περίπτωσης θ) κτηνιατρική βεβαίωση και αναρίθμηση των περιπτώσεων.
  ι) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας

  Άρθρο 21 «Διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»
  Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
  2α)
  αγ) Για τις χερσαίες, συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), κατά περίπτωση. Για τα έργα που υλοποιούνται σε δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και εν γένει σε εκτάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ν. 4280/2014 τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία και περιλαμβάνει την έγκριση επέμβασης του σχετικού νόμου.
  Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζεται ανάλογα η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.

  «Άρθρο 22 Διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής
  αα) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 (Α΄ 189), κατά περίπτωση. Για τα έργα που υλοποιούνται σε δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και εν γένει σε εκτάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ν. 4280/2014 τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία και περιλαμβάνει την έγκριση επέμβασης του σχετικού νόμου.

  «Άρθρο 22Α Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στην έδρα της μονάδας επικαιροποιημένα και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Όσον αφορά την Απόφαση της Κτηνιατρικής περίπτωση βγ της παραπάνω παραγράφου, ο φορέας οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μονάδας προκειμένου αυτή να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης.

  «Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις
  1. α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:
  αα) λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους, αλλά:
  αβ) αποδεδειγμένα παράγουν προϊόν και
  αγ) έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης μέχρι 29.8.2018, μπορούν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.12.2021
  Προστίθεται παράγραφος 7 και ακολουθεί αναρίθμηση των παραγράφων 7 εως 10
  7. Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω τροποποίησης των επιμέρους τους αδειών βάσει των οποίων εκδόθηκαν, ακολουθούν την διαδικασία του άρθρου 23.

  Κεφάλαιο Β
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4282/2014.

  Στο ίδιο άρθρο που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του ν. 4282/2014, θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιληφθούν και άλλες, προς τροποποίηση διατάξεις του υπόψη νόμου, οι οποίες έχουν σχέση με την αδειοδότηση, ή/και τη λειτουργία των μονάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση αφορούν στην «απλούστευση πλαισίου άσκησης της δραστηριότητας των υδατοκαλλιεργειών», καθόσον κατά την εφαρμογή τους, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου.
  Οι διατάξεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
  – Οι παρ. 2 του άρθρου 7, «Αναμίσθωση»,
  – η παρ. 5 του άρθρου 13, «Υποχρεώσεις μισθωτή»,
  – παρ. 3 του άρθρου 17, «Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς»,
  – το άρθρο 18, «Ρήτρα διασφάλισης, ως προ τις νέες μισθώσεις»,
  – η παρ. 1γ’ του άρθρου 23, «Ανανέωση – τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας».

  Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί περαιτέρω το άρθρο 25 «Διοικητικές κυρώσεις», όπως αυτό τροποποιείται με το σχέδιο νόμου, (προσθήκη στην παρ. 1β’, νέα παρ. 3δ, συμπλήρωση των παρ. 5, 6α και 8).

  Επί των διατάξεων αυτών παρατηρούνται τα εξής:

  1. Άρθρο 7, παρ. 2. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι, η αναμίσθωση γίνεται, μετά από αίτηση του μισθωτή, που υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς να προβλέπεται τι θα συμβεί σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

  Με την ερμηνεία που έχει δοθεί ο μισθωτής μπορεί να χάσει το δικαίωμα αναμίσθωσης. Πρόκειται για ερμηνεία καταστροφική για μια επιχείρηση, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση επί σειρά ετών, έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα αυτό, για μια παράβαση διαδικαστικού χαρακτήρα. Θα πρέπει επομένως να προστεθεί διάταξη, με την οποία να ορίζονται διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες και το χρονικό διάστημα, μετά το οποίο θα χάνεται το δικαίωμα αναμίσθωσης.

  2. Παρ. 5 του άρθρου 13. Στην παράγραφο αυτή μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: «…απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό, ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου…».

  Η απαγόρευση αυτή αφορά στο διάστημα, από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις της μονάδας και τεθεί αυτή σε λειτουργία.
  Πρόκειται για διάταξη, που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, ενώ είναι αρνητική για τις επιχειρήσεις, καθόσον δεν επιτρέπει σε αυτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μετεξελιχθούν και να εφαρμόσουν τυχόν αναπτυξιακό τους σχεδιασμό.
  Προτείνεται η διάταξη αυτή να επαναδιατυπωθεί χωρίς την υπόψη απαγόρευση.

  3. Παρ. 3 του άρθρου 17. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι:… «για την ίδρυση, επέκταση, ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός ΠΟΑΥ, απαιτείται μόνο η γνώμη των Φορέων Διαχείρισής τους…»

  Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα δημιουργήσει, ενδεχόμενα, πρόβλημα νομιμότητας, για τις νέες κυρίως μονάδες εντός ΠΟΑΥ, καθόσον το ΓΕΝ και τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν τους ζητήθηκε (ως όφειλε η Διοίκηση) να γνωμοδοτήσουν για την ίδρυση των ΠΟΑΥ, γνωμοδότησαν θετικά, διατηρώντας το δικαίωμα τους να γνωμοδοτούν και για την ίδρυση κάθε νέας μονάδας εντός αυτών, λόγω της μεγάλης σχετικά έκτασης των ΠΟΑΥ και της ευρείας διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών της έκτασης τους. Σημειώνεται ότι, η θεσμοθέτηση της διάταξης έγινε, θεωρώντας ότι για την ίδρυση των ΠΟΑΥ, θα υπάρχουν σύμφωνες γνώμες, χωρίς επιφυλάξεις, των παραπάνω φορέων.

  Μετά από αυτά η διάταξη θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ανάλογα, ώστε να ζητείται η γνωμοδότηση και των παραπάνω φορέων.

  4. Άρθρο 18. Με το άρθρο 18, ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αναστέλλονται οι μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων, για ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας για λόγους που ρητά αναφέρονται σε αυτό.

  Επειδή, όπως άλλωστε είναι κατανοητό, η αναστολή των μισθώσεων αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας, για την ανάπτυξη του κλάδου και την επιχειρηματικότητα, με κοινωνικές προεκτάσεις, θεωρούμε ότι η απόφαση του Υπουργού θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.ΥΔ).
  Θα πρέπει το άρθρο αυτό να συμπληρωθεί ανάλογα.

  5. Παρ. 1γ’ του άρθρου 23:

  α. Στην παρ. 1γ’ του άρθρου 23 ορίζεται ότι: Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (νυν έγκριση ίδρυσης), ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τρείς (3) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος αυτής, χωρίς να προβλέπεται τι θα συμβεί σε περίπτωση μη υποβολής εμπρόθεσμα της αίτησης.

  Και στην περίπτωση αυτή, όπως στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7, ο φορέας της μονάδας μπορεί, σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί, να χάσει το δικαίωμα ανανέωσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης, με προφανείς τις καταστροφικές συνέπειες για το φορέα της μονάδας, για μια παράβαση διαδικαστικού χαρακτήρα.

  Θα πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη, με τις διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη υποβολής εμπρόθεσμα της αίτησης ανανέωσης της άδειας, όπως και για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7.

  6. Άρθρο 25, όπως τροποποιείται από το σχέδιο νόμου, (συμπλήρωση της παρ. 1β’- προσθήκη νέας διάταξης, ως περίπτωση δ’ της παρ. 3 και συμπλήρωση, με την αναφορά στην περίπτωση αυτή, στις παρ. 5, 6α και 8).

  α. Στην παρ. 1β’ του άρθρου 25 ορίζεται μεταξύ των άλλων: «Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών……… οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και δημεύονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…».

  Με την ερμηνεία που έχει δοθεί, στην «κατάσχεση και δήμευση των εγκαταστάσεων», περιλαμβάνεται και ο εκτρεφόμενος ζωικός πληθυσμός.
  Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει για τις περιπτώσεις, «μη ελεύθερης, στην πρότερη κατάσταση, απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13», οι οποίες εξομοιώνονται μεν με την «αυθαίρετη κατάληψη», αλλά ο ζωικός πληθυσμός τους έχει αναπτυχθεί κατά το χρόνο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας, αντίθετα με ότι συμβαίνει στην «αυθαίρετη κατάληψη».

  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί η παρ. 1β’ του άρθρου, με διάταξη με την οποία να εξαιρούνται οι παραπάνω περιπτώσεις από την κατάσχεση και δήμευση του εκτρεφόμενου πληθυσμού.
  β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 να προστεθεί περίπτωση δ’ με τις διοικητικές κυρώσεις, των περιπτώσεων υποβολής εκπρόθεσμα των αιτήσεων αναμίσθωσης (παρ. 2 του άρθρου7) και ανανέωσης της έγκρισης ίδρυσης (παρ. 1γ’ του άρθρου 23). Αναγκαία προσθήκη μετά τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραπάνω διατάξεις.

  γ. Στις παρ. 5, 6 α και 8 του τροποποιημένου άρθρου 25, να περιληφθεί και η νέα περίπτωση δ’ της παρ. 3, που αφορά παραβάσεις της αυτής κατηγορίας με αυτές της περίπτωσης β’ της ίδιας παραγράφου, αλλά και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25.

  Μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, προτείνονται οι ακόλουθες, προσθήκες/ συμπληρώσεις κλπ, στο σχέδιο νόμου:

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 7, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
  «Στους παραβάτες της παραπάνω προθεσμίας, των έξι (6) μηνών, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3δ’ του άρθρου 25 του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της μίσθωσης, ο φορέας της μονάδας παύει να έχει το δικαίωμα αναμίσθωσης της υδάτινης έκτασης».

  2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη λειτουργίας τους, η οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό, ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου, γίνεται μετά από έγκριση της διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με την προϋπόθεση, ότι εξασφαλίζονται στη νέα νομική μορφή του μισθωτή τα βασικά κριτήρια επιλογής του, για τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης».

  3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  «3. Για την ίδρυση, επέκταση, ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός ΠΟΑΥ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».

  4. Το άρθρο 18, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «Άρθρο 18
  Ρήτρα διασφάλισης, ως προς τις νέες μισθώσεις

  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.ΥΔ.), μπορεί να αναστέλλονται οι μισθώσεις θαλασσίων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας γενικά ή ειδικά, για συγκεκριμένα είδη, για την αποφυγή αντιπαραγωγικών αποτελεσμάτων, ιδίως δε του κινδύνου δημιουργίας πλεονασματικής παραγωγικής ικανότητας, ή ικανότητας που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης».

  5. Στην παράγραφο 1γ’ του άρθρου 23, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
  «Στους παραβάτες της παραπάνω προθεσμίας, των τριών (3) μηνών, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3δ’ του άρθρου 25 του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της έγκρισης ίδρυσης, ο φορέας της μονάδας παύει να έχει το δικαίωμα της ανανέωσης της».

  6. Στην παράγραφο 1β’ του άρθρου 25, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
  «Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η κατάσχεση και η δήμευση, δεν αφορά τον εκτρεφόμενο πληθυσμό, για τις περιπτώσεις μη ελεύθερης, στην πρότερη κατάσταση, απόδοσης από το μισθωτή στο Ελληνικό Δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του παρόντος. Ο εκτρεφόμενος πληθυσμός στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν εξαλιευθεί εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, πωλείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την παραπάνω διαδικασία και το αποτέλεσμα, αφαιρουμένων των δαπανών, αποδίδεται στο νόμιμο φορέα της μονάδας».

  7. Μετά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25, προστίθεται περίπτωση δ’, ως ακολούθως:
  «δ). Σε όσους παραβιάζουν την προθεσμία υποβολής της αίτησης αναμίσθωσης υδάτινης έκτασης, της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος και την προθεσμία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, της παραγράφου 1γ’ του άρθρου 23 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο, ως εξής:

  i. ίσο με το 25% του καταβαλλόμενου ετήσιου μισθώματος, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της αίτησης και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, ή της έγκρισης ίδρυσης.
  ii. ίσο με το ύψος του καταβαλλόμενου ετήσιου μισθώματος, για κάθε μήνα μετά τη λήξη της μίσθωσης, ή της έγκρισης ίδρυσης και για δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο.
  Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο μήνας υπολογίζεται ολόκληρος, ως τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη ημέρα έναρξής του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

  8. Στις παραγράφους 5, 6 α και 8, του τροποποιημένου άρθρου 25, να προστεθεί και η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 αυτού.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:43 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Προτείνονται τα εξής:
  1. Στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών πρέπει:
  α) να γνωμοδοτούν κατά τις διαδικασίες έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας της χωρικής τους αρμοδιότητας διότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας των Περιφερειών, τα Τμήματα Αλιείας είναι αρμόδια μεταξύ άλλων ιδίως για:
  • Την προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
  • Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των υδατοκαλλιεργειών εκτατικής μορφής.
  • Την άσκηση αρμοδιοτήτων του ν. 4282/2014 περί Υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων.
  • Το συντονισμό όλου του τομέα που σχετίζεται με την παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία αλιευτικών προϊόντων από την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτού.
  • Τον χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.
  • Την γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
  • Την ενημέρωση, κατάρτιση, συνεργασία, παροχή πληροφοριών σε αλιείς, μεταποιητές, υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ και τηνπροώθηση των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων κλπ.)
  • Την Επιθεώρηση -Έλεγχο στον Τομέα Διακίνησης και Εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

  β) να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές στις οποίες η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιεί α)την έγκριση ίδρυσης β) την γνωστοποίηση ίδρυσης γ) την γνωστοποίηση λειτουργίας δ) την μεταβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης, διότι:

  I. Σύμφωνα με τον ν.4282/2014 ‘Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις’ οι Υπηρεσίες Αλιείας αποτελούν συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση παραβάσεων, συντάσσοντας και σχετική αιτιολογημένη έκθεση (αρθ. 25, παρ4). Επιπλέον αποτελούν μέλος της τριμελούς επιτροπής που διενεργεί πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης κατασχεμένων εγκαταστάσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (αρθ.25,παρ1β).

  2. Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί της νομιμότητας και της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση,ολικά ή μερικά, ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ή την απόρριψη της ένστασης, αιτιολογώντας και μνημονεύοντας τις απόψεις των ελεγκτικών αρχών.

  3.. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από:
  α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.
  β) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας ου παραπάνω Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων.
  γ) Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ με τον αναπληρωτή του
  δ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του
  ε) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), κάτοχοι θέσεων ευθύνης σε σχετικούς τομείς, οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον αρμόδιο Υπουργό.
  στ) Δύο επιστήμονες που υπηρετούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας, ειδικοί στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών που ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  ζ) Ιχθυολόγο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), που προτείνεται από αυτό με τον αναπληρωτή του.
  η)Εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ ΠΕ) που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.
  Ανάλογα με την θεματολογία συμμετέχουν μετά από πρόσκληση του Προέδρου :
  θ) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΕΒΕΕ) που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του, για θέματα εξαγωγών
  Ι) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ειδικοί στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης
  Στο ΕΣΥΔ συμμετέχουν με απόψεις και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι :
  • Του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου,
  • Αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης Καταναλωτών,
  • Μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης
  • Επαγγελματικών Οργανώσεων Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών
  Οι εκπρόσωποι των παραπάνω Οργανώσεων ορίζονται από τις ίδιες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο.
  Επίσης ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα μπορούν μετά από πρόσκληση να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:04 | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Έχει παρατηρηθεί ότι επειδή η παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270) αναφέρεται ρητά σε «θερμοκηπιακές κατασκευές για υδρόβιους οργανισμούς» που ανεγείρονται σύμφωνα με τις «εγκεκριμένες μελέτες – εγκεκριμένους τύπους του ΥΠΑΑΤ», στις περιπτώσεις που ο τύπος της εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας αφορά υπέργεια – επίγεια δεξαμενή, η συγκεκριμένη διάταξη δεν γίνεται δεκτή από τις κατά τόπον πολεοδομίες κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών για χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

  Κατά συνέπεια η χερσαία υδατοκαλλιέργεια οργανισμών, αν και αγροτική παραγωγή, υπόκειται σε πολύ περιοριστικούς για τον τύπο της όρους δόμησης (μέγιστη κάλυψη 30%), καθιστώντας ανάλογες επενδύσεις μη βιώσιμες.

  Επί του παραπάνω προτείνεται είτε να συμπεριληφθούν σύγχρονοι τύποι δεξαμενών στην εγκεκριμένη τυπολογία θερμοκηπίων του ΥΠΑΑΤ, είτε στην περίπτωση α – αγ την παραγράφου 2 του άρθρου 21 και αντίστοιχα στην περίπτωση β- βστ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4282/2014 να γίνουν οι εξής αλλαγές όπως σημειώνονται παρακάτω με κεφαλαία γράμματα:

  Άρθρο 21
  «αγ) […] Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ εφαρμόζεται ανάλογα η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους ΚΑΙ ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.»

  Άρθρο 22
  «βστ) Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, Ή ΤΟΥ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270).»

 • 13 Ιουλίου 2020, 16:48 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Με την προτεινόμενη τροποποίηση αντί της απλοποίησης προστίθενται νέες διαδικασίες (γνωστοποίηση λειτουργίας, έκδοση κτηνιατρικής άδειας του π.δ. 28/2009) για την ίδρυση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, χωρίς όμως να βελτιώνεται η διαδικασία αδείας ίδρυσης και λειτουργίας που ισχύει. Με το νέο προτεινόμενο πλαίσιο θα απαιτείται προέγκριση μίσθωσης και έγκριση ίδρυσης και επιπλέον κτηνιατρική άδεια και γνωστοποίηση λειτουργίας.

  Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αλλά και να εναρμονισθεί με αυτήν των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων προτείνονται τα κάτωθι:
  – Να μετονομαστεί η προέγκριση μίσθωσης σε έγκριση ίδρυσης για την έκδοση της οποίας να ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει έως σήμερα.
  – Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να αντικατασταθεί από την γνωστοποίηση λειτουργίας για την υποβολή της οποίας θα είναι απαραίτητα το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρο 21 και 22 του 4282/2014 όπως ισχύουν με τις παρακάτω τροποποιήσεις.
  – Η ΜΠΕ ή δήλωση για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) να υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ και η ΑΕΠΟ ή οι ΠΠΔ να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σαν δικαιολογητικό κατά την γνωστοποίηση λειτουργίας.
  – Η σύμβαση μίσθωσης να υπογράφεται μετά την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης και της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ, ώστε να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό κατά την γνωστοποίηση λειτουργίας.
  – Η κτηνιατρική άδεια να εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/2009 και να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό κατά την γνωστοποίηση λειτουργίας.

  Θετική κρίνεται η πρόβλεψη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

 • 8 Ιουλίου 2020, 17:45 | APC A.E.

  Σε συνέχεια του από 7/7/2020 σχολίου μας ακολουθεί η τροπολογία

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  ΑΡΘΡΟ …

  1α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

  «Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών γνωμοδοτεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα τεθεί το θέμα από τον Υπουργό.
  Μπορεί με πρωτοβουλία του να υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τεκμηριωμένες προτάσεις για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και την επίλυση προβλημάτων του κλάδου».

  β. Οι περιπτώσεις β’, γ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

  «β. Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του παραπάνω Υπουργείου με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών της υπόψη Γενικής Δ/νσης.

  γ. Εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

  ε. αα). Έναν επιστήμονα, που υπηρετεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή σε ερευνητικό ίδρυμα της χώρας, ειδικό στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

  ββ). Εκπρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (Enterprise Greece), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

  στ. Εκπρόσωποι: αα) Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό και
  ββ) Της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με τον αναπληρωτή του, οι ποίοι προτείνονται από τον Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης».

 • 7 Ιουλίου 2020, 17:46 | APC A.E.

  Με την ευκαιρία τροποποίησης διατάξεων του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (182 Α) προτείνω και την παρακάτω αιτιολογούμενη τροποποίηση αναφορικά με το ΕΣΥΔ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Με το άρθρο 3, του νόμου, καθορίζονται, η αρμοδιότητα του ΕΣΥΔ και η σύνθεσή του.
  Για την αποτελεσματικότητα του έργου του ΕΣΥΔ, υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι διατάξεις του άρθρου, με διεύρυνση της αρμοδιότητάς του (να μπορεί να υποβάλλει με πρωτοβουλία του στο ΥΠΑΑΤ προτάσεις, για ρύθμιση θεμάτων του κλάδου και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων) και ενίσχυση της σύνθεσής του, με εκπροσώπους φορέων που μπορούν να συμβάλλουν στο έργο του, όπως ο Οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» (Enterprise Greece), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
  Σημειώνεται ότι, θα διατηρηθεί η εκπροσώπηση των φορέων που ορίζονται από την ισχύουσα διάταξη και ο αριθμός των μελών του ΕΣΥΔ.