ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 5 Αδικήματα ζωοκλοπής και ζωοκτονίας

 

Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1300/1982 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως εξής:  «Άρθρο 1Ζωοκλοπή – ιχθυοκλοπή και ζωοκτονία – ιχθυοκτονία1. Ζωοκλοπή και ιχθυοκλοπή: Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή  από εκατό έως πεντακόσιες ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε μίας από τριάντα  (30) ευρώ έως διακόσια (200) ευρώ, τιμωρείται η κλοπή ίππων, όνων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους, καθώς και ιχθύων, μαλακίων, καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών που εκτρέφονται ή αναπτύσσονται σε πάσης φύσεως υδατοκαλλιέργειες σε καθορισμένους υδάτινους χώρους και χερσαίες εκτάσεις, η εκμετάλλευση των οποίων ανήκει ή έχει νομίμως παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.2. Ζωοκτονία και ιχθυοκτονία: Με τις ποινές της παρ. 1 τιμωρείται η θανάτωση με πρόθεση ζώων και υδρόβιων οργανισμών της παρ. 1 και  η με πρόθεση καταστροφή ή βλάβη κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους, καθώς και υδατοκλωβών, δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών ή του περιεχομένου τους.3. Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή, με τα όρια της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 2Διακεκριμένες περιπτώσειςΑν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα αδικήματα του άρθρου 1 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από τριακόσιες έως χίλιες ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε μίας από πενήντα (50) ευρώ έως διακόσια (200) ευρώ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) Αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα, από κοινού.β) Αν κατά την τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων ή ιχθύων ή μαλακίων ή καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών.γ) Αν ο δράστης (αυτουργός ή συμμέτοχος) οπλοφορούσε.δ) Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, ιχθυοπώλης, επαγγελματίας αλιέας, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλος επαγγελματίας συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων. Άρθρο 3Αποδοχή και διάθεση προϊόντων ζωοκλοπής ή ιχθυοκλοπής και ζωοκτονίας ή ιχθυοκτονίας- Κατάσχεση1. Με τις ποινές της παρ. 1 του άρθρου 1 τιμωρείται όποιος με πρόθεση κρύβει, αγοράζει, παίρνει ως ενέχυρο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δέχεται ζώα ή σφάγια ή μέρη από σφάγια ή ιχθύες ή μαλάκια ή καρκινοειδή ή άλλα είδη υδρόβιων οργανισμών που προέρχονται από αδικήματα του άρθρου 1 ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τους ή συνεργεί στη μεταβίβασή τους.2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τις πράξεις της παρ. 1 του παρόντος ως επάγγελμα, ή από συνήθεια, ή η ζημιά που προκλήθηκε στον παθόντα είναι μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τότε επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 2.3. Ζώα, ιχθύες, μαλάκια, καρκινοειδή ή άλλοι εκτρεφόμενοι οργανισμοί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, τα οποία προέρχονται από αδικήματα του άρθρου 1 κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, προσωρινά από την αστυνομική αρχή και οριστικά ύστερα από διάταξη του Εισαγγελέα. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι άγνωστος, το ζώο παραδίνεται για φύλαξη σε μεσεγγυητή και για την τύχη του αποφασίζει το Δικαστήριο.4. Ολόκληρα σφάγια ή μέρη από σφάγια ή ιχθύες ή μαλάκια ή καρκινοειδή ή άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί που προέρχονται από αδικήματα του άρθρου 1, κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, αν είναι γνωστός. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκποιούνται με πρόχειρο πλειστηριασμό με φροντίδα της αστυνομικής αρχής. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη του. Άρθρο 4Αποζημίωση παθόντος – Ευθύνη εις ολόκληρον1. Το αρμόδιο για την εκδίκαση των αδικημάτων των άρθρων 1 και 2 δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά, χωρίς οποιαδήποτε προδικασία, και για την αποζημίωση του παθόντα λόγω της κλοπής ή θανάτωσης των ζώων του ή και λοιπών εκτρεφόμενων οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, ακόμα και αν ο παθών δεν δήλωσε ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.2. Το ίδιο δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντα λόγω ηθικής βλάβης από την τέλεση αδικημάτων των άρθρων 1 και 2. Το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της αξίας των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων ή λοιπών εκτρεφόμενων οργανισμών της παρ. 1 του άρθρου 1.3. Οι συμμέτοχοι των αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 ευθύνονται εις ολόκληρον ο καθένας με τους αυτουργούς για ολόκληρο το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης και αποζημίωσης του παθόντα, τις ενδεχόμενες αποδόσεις και τα δικαστικά έξοδα.4. Αν τα πρόσωπα υπό την επιμέλεια ή την εποπτεία των οποίων βρίσκεται ανήλικος νεότερος από δεκαπέντε (15) έτη, παραλείψουν υπαίτια να τον εμποδίσουν από την τέλεση των αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα.5. Τα πρόσωπα της παρ. 4, σε περίπτωση καταδίκης τους σύμφωνα με την παρ. 4, ευθύνονται ο καθένας για ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης του παθόντα. Άρθρο 5Παρεπόμενες ποινές – Λοιπές κυρώσεις 1. Τα μεταφορικά ή πλωτά μέσα ή ψυκτικοί χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη αδικημάτων των άρθρων 1, 2 και 3 ή για τη μεταφορά κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων, ιχθύων, μαλακίων, καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή για τη συντήρηση προϊόντων από αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3, κατάσχονται και παραδίδονται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή για φύλαξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής, οπότε σφραγίζονται και παραδίδονται για φύλαξη στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, εφαρμόζονται δε σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση και παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή του μεταφορικού ή πλωτού μέσου που κατασχέθηκε, τότε το δικαστήριο καθορίζει με την καταδικαστική του απόφαση την αξία του μεταφορικού ή πλωτού μέσου, που εισπράττεται από τον καταδικασθέντα κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) [ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)].2. Μαζί με τα μεταφορικά και πλωτά μέσα της παρ. 1 κατάσχονται και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτών, η άδεια κυκλοφορίας ή εκτέλεσης πλόων και η άδεια ικανότητας οδηγού ή χειριστή του δράστη. Αν επακολουθήσει καταδίκη, τα μεταφορικά μέσα δημεύονται και εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.  Οι κρατικές πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας ή εκτέλεσης πλόων και η άδεια ικανότητας οδηγού ή χειριστή του δράστη αφαιρούνται και αποστέλλονται για ακύρωση στην υπηρεσία που τις χορήγησε.3. Η αφαίρεση και η ακύρωση των αδειών της παρ. 2 αποτελούν κώλυμα για τη χορήγηση νέας άδειας στον αμετακλήτως καταδικασθέντα πριν περάσει τριετία από την έκτιση της ποινής. Σε περίπτωση υποτροπής το κώλυμα είναι ισόβιο. 4. Αν τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 έγιναν από κρεοπώλες, ιχθυοπώλες, επαγγελματίες αλιείς, εστιάτορες, διευθυντές ξενοδοχείων και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλους επαγγελματίες συναφών επαγγελμάτων, κατά παράβαση της επαγγελματικής τους υποχρέωσης, το δικαστήριο, εφόσον κατά του υπαιτίου απαγγέλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας, απαγγέλλει υποχρεωτικά και ανικανότητα άσκησης επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως πέντε (5) χρόνια, αν για την άσκηση αυτού απαιτείται άδεια της αρχής. Η ανικανότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ανάκληση της σχετικής άδειας.5. Κτηνοτροφικό δάνειο ή επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση άλλης μορφής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ή της υδατοκαλλιέργειας από οποιοδήποτε φορέα ή φορολογική απαλλαγή, δεν χορηγείται από το κράτος στον καταδικαζόμενο για τα αδικήματα των άρθρων 1, 2 και 3 πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την έκτιση της ποινής. Με την καταδικαστική απόφαση για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες, κατά την ημέρα που η απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, όλες οι οφειλές του καταδικαζόμενου προς τους κρατικούς φορείς. Οι αμετάκλητες αποφάσεις διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 5.».

 

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:48 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

  Γιατί αφορά μόνο «ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο»? Για τα υπόλοιπα τι ισχύει?

 • 12 Ιουλίου 2020, 17:48 | ΕΛΕΝΑ ΑΡΕΤΑΚΗ

  «Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο»:

  Αν όχι αυτο σημαινει οτι η ζωοκτονια ειναι νομιμη?
  Η ασαφεια αυτη βαζει σε αμεσο κινδυνο τα αδεποτα ζωα.

  ΜΦΧ

 • 2 Ιουλίου 2020, 20:23 | Ιωάννα Γούναρη

  Με αυτή τη διατύπωση φαίνεται πως προστατεύεται η ζωή μόνο των δεσποζόμενων ζώων και μόνο σε συγκεκριμένους χώρους. Εγκληματική ασάφεια.

 • 2 Ιουλίου 2020, 03:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  «Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο » :

  Αν δεν βρίσκονται σε περιφραγμένο χώρο και πλησίον της οικίας έχει ο καθείς το δικαίωμα να προβεί σε κλοπή ή θανάτωση;

  Κύριοι παρακαλώ να είστε πιο σαφείς γιατί ήδη δημιουργήσατε ένα παραθυράκι στο νόμο.

 • 30 Ιουνίου 2020, 22:53 | Κώστας Δημητρίου

  ίσως πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικά για όσους διέπραξαν αυτά τα αδικήματα & καταδικάστηκαν η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε αγροτικές εργασίες κλπ.