Άρθρο 16

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 τροποποιείται ως εξής: «8. Όπου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν. 4604/2019, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».