Άρθρο 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στο σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται στην εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.».

  • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:11 | Μαρία Παπαδάκη

    Πολύ θετική εξέλιξη καθώς αρκετά προσοντούχα άτομα έχουν επιλέξει να ασχολούνται και να εργάζονται για επιδοτούμενα προγράμματα από ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, κυρίως με μπλοκάκι σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Θα πρέπει να προβλεφθεί αυτή η εμπειρία που αποκομίζει κάποιος να μοριοδοτείται εφόσον προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ συναφείς θέσεις. Παραδείγματος χάριν μοριοδοτείται η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού και δεν μοριοδοτείται η μακροχρόνια εμπειρία εργασίας σε δημόσιο φορέα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, εφόσον ο φορέας διαχειρίζεται τέτοια προγράμματα διαχρονικά και αποδεδειγμένα κάποιο στέλεχος εργάζεται πέραν των πέντε (5) – έξι (6) ετών σε αυτά τα προγράμματα, θα μπορούσε να εξετασθεί η μετατροπή της σύμβασης σε προσωποπαγή θέση αορίστου χρόνου εάν στον φορέα υφίστανται κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού ή εφόσον προκηρυχθούν οι κενές θέσεις μονίμου προσωπικού σε αυτόν τον δημόσιο φορέα προτείνεται οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι να έχουν προτεραιότητα.

  • 21 Νοεμβρίου 2019, 19:23 | Γρηγόρης Κυριακού

    Αν και η τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου κρίνεται θετική, εν τούτοις θα πρέπει να προβλέψει και την παράταση ή ανανέωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ώστε να εξακολουθήσει να καλύπτεται και η συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως γίνεται δηλαδή και με την ισχύουσα διατύπωση.