Άρθρο 19 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα

1. Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. H νομική υποστήριξη αφορά, είτε τη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το οικείο Υπουργείο ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ανά υπόθεση, είτε την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4194/2013 (Α’ 208) Κώδικα Δικηγόρων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:14 | ΟΕΛ ΟΑΕΔ

  OΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ

  Να επεκταθεί η νομική κάλυψη και στα ΝΠΔΔ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:15 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πρόταση διαβούλευσης επί του Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

  Άρθρο 2

  Η πρόβλεψη ότι:
  • για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, δυσχεραίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ.
  • Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ουσιαστικά ακυρώνει στην πλειοψηφία τους τη συμμετοχή των μηχανικών στο ΕΣΚ, διότι λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών δεν θα δίδεται η σύμφωνη γνώμη και πρέπει να αποσυρθεί.

  Άρθρο 5

  Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη αναφορά για τη διατήρηση της υπάρχουσας προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση των μετατάξεων.

  Άρθρο 6

  Α. Αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, αναξιοκρατικό, αντιεπαγγελματικό και άδικο, αναχρονιστικό απομεινάρι του παρελθόντος, το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι εκείνων της ΤΕ.
  Είναι ακόμη ανακόλουθο των αρχών που θέσπισε η Κυβέρνηση Ν. 4622/7-8-2019 για το «Επιτελικό Κράτος» (αρθ. 19 παρ. 6) που αναφέρει: « Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης της αριστείας».
  Και αυτό διότι με την άκομψη, στενόμυαλη και αδιάφορη των συνεπειών αυστηρή αδιακρίτως εφαρμογή του προβαδίσματος (αρ. 97) μεταξύ υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρείται συχνά για συντεχνιακούς λόγους, με αδιάφανες μεθοδεύσεις, να καταδικαστούν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και να τους στερηθεί το όραμα και η προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, με την ακύρωση κάθε προοπτικής εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
  Παρά την ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου για την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι συντάκτες των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, αυθαιρετώντας ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθούν να ακυρώσουν όλο το προηγούμενο νομοθέτημα που αναλυτικώς περιγράφει τις κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) οι οποίοι προβλέπεται να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης, αφού σκοπίμως καταχρώνται την δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και επιλέγουν π.χ. μηχανικούς μόνο από τον κλάδο ΠΕ μηχανικών και με αυτό τον τρόπο, μη επιλέγοντας και τον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ μηχανικών, αποκλείουν την κατηγορία των ΤΕ υπαλλήλων, ή όπως με την χρήση του εύσχημου και παραπλανητικού όρου ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ.
  Συχνότατα βέβαια ασκούνται πολύπλευρες πιέσεις προς Δημάρχους και Περιφερειάρχες, προκειμένου ακόμη και να τροποποιήσουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στην κατεύθυνση του αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.

  Απαραίτητη η τροποποίηση του αρ. 97 με απαλοιφή του προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ ή της δημιουργίας μίας νέας κατηγορίας που θα περιλαμβάνει όλους τους αποφοίτους των σχολών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Δεδομένου ότι το προβάδισμα των υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας έναντι της ΤΕ υφίσταται λόγω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής τους εξέλιξης, θα πρέπει να άμεσα να θεσμοθετηθεί ενιαία βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της ενιαίας Τριτοβάθμιας – Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Απαραίτητη επίσης και η τροποποίηση του Ν. 4622/2019 που στο αρθ. 20 παρ. δ αναφέρει ότι: «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται…….. (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.», όπου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «… χωρίς να αποκλείεται κανένας κλάδος των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για την ανάληψη θέσης ευθύνης, που οι αντίστοιχες ειδικότητές τους έχουν το γνωστικό αντικείμενο του έργου της εκάστοτε αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή τμήματος.»
  Όπως είναι γνωστό,
  • τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους, αμφότεροι, έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008, 4009/2011, 4024/2011, 4685/2018).
  • Σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει προχωρήσει την επιστημονική του εξέλιξη και εξειδίκευση, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εν γένει έχει συσσωρεύσει όγκο ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Ειδικότερα όσον αφορά τους μηχανικούς ΤΕ, παρατηρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με εξειδικευμένα εργασιακά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα στο μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης ως βασική προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής λειτουργίας της.
  • Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα όταν αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας μόνο και μόνο διότι πριν 15 ή 20 χρόνια απέκτησαν πτυχίο ΤΕΙ (Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης) και να στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια όπως:
  α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
  • Οι απόφοιτοι των Κολεγίων δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα, διορίζονται στο Δημόσιο ως ΠΕ και εξελίσσονται καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων (ΠΔ 50/2001 αρθ. 26 παρ. 11), ενώ προσφάτως θεσπίσθηκαν (Ν. 4635 αρθ. 169) νέες ευέλικτες και γοργές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και ιδρυμάτων μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμά μας.

  Β. Επιβάλλεται να μειωθεί και να παραμείνει ως έχει η μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, η οποία κυριολεκτικά προτείνεται να πολλαπλασιασθεί.

  Επειδή η ανάθεση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα με αδιαφανή κριτήρια έγινε ο κανόνας την τελευταία δεκαετία, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα να μοριοδοτήται μόνο εφόσον οι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από κρίση Υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν να απολαμβάνουν εξαιρετικών προνομίων και επιλεκτικής ιδιαίτερης ευνοϊκής αντιμετώπισης στο σύνολο των μοριοδοτήσεων.

  Γ. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, μέγιστη διασφάλιση της συνάφειας, είναι για τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικούς, η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία, για τους δε μισθωτούς η προσκόμιση ανάλογων φορολογικών στοιχείων. Η εγγραφή σε επιμελητήρια (π.χ. ΤΕΕ) ή ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ), όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 69/2016, δεν αποδεικνύει και την ενασχόληση με το επάγγελμα τουλάχιστον για την επικαλούμενη περίοδο προϋπηρεσίας.

  Δ. Για την μοριοδότηση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι όπως προβλέπεται στο αρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4485/2017: «Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».
  Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου αναφέρει ότι: Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.»

  Ε. Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων.

  Ζ. Απαραίτητη η συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Σ.Ε.Π.Τ. και Σ.Ε.Π. των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

  Άρθρο 19

  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. του Υπ. Οικονομικών & Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (αρ. ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ – ΦΕΚ Β’ 2844/05-07-2019).
  Η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων θα πρέπει να συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ θετική εισήγηση της τελευταίας, μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να επεκταθεί στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, καθώς και να εφαρμοσθεί στις τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις.

  Άρθρα 20 – 24
  Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού και θα θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
  Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση «…..η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ.»
  Ζητάμε την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
  Όχι στην ανοικτά ομολογούμενη υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών
  Όχι στην έμμεση κατάργηση και ιδιωτικοποίηση δομών των ΟΤΑ
  Όχι στην έμμεση κατάργηση της μονιμότητας
  Ζητάμε την άμεση στελέχωση και στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών με προσωπικό μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και την έκδοση των Υπ. Αποφάσεων για την ελάχιστη προβλεπόμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:29 | ΜΕΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  άρθρο 19 παρ 1: Στο παρόν άρθρο και παράγραφο πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και για τους δικαστικούς υπαλλήλους του άρθρου 92 του Συντάγματος

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:52 | Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

  Το άρθρο 19 του νομοσχεδίου για τη «Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημόσιου τομέα» πρέπει να περιλαμβάνει και τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ανεξάρτητες Αρχές. Επίσης, πρέπει να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της θετικής εισήγησης για τη χορήγηση της νομικής υποστήριξης ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της άρνησής της για οποιονδήποτε λόγο. Η χορήγηση της νομικής υποστήριξης πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλου για αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, χωρίς να τίθεται οποιαδήποτε αίρεση από οποιονδήποτε.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:16 | Δημήτριος Μενιάδης

  άρθρο 19 παρ 1:Στο παρόν άρθρο και παράγραφο πρέπει να να γίνει ειδική αναφορά και για τους δικαστικούς υπαλλήλους (ΥΔΔΑΔ) του άρθρου 92 του Συντάγματος.

 • 1. Το άρθρο 19 του νομοσχεδίου για τη «Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημόσιου τομέα» πρέπει να περιλαμβάνει και τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ανεξάρτητες Αρχές.

  Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής «1. Τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. H νομική υποστήριξη αφορά, είτε τη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το οικείο Υπουργείο ή την οικεία Ανεξάρτητη Αρχή ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ανά υπόθεση, είτε την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου».

  2. Επίσης, προτείνεται η αφαίρεση της προϋπόθεσης της θετικής εισήγησης της παρ. 3 για τη χορήγηση της νομικής υποστήριξης. Διαφορετικά, σε περίπτωση του παραμείνει το στάδιο της θετικής εισήγησης ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της νομικής υποστήριξης, ουσιαστικά η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να κρίνει περί της μη αθωότητας του υπαλλήλου, πράγμα ανεπίτρεπτο με βάση τη διάκριση των εξουσιών. Τα μόνα αρμόδια για την κρίση αυτή είναι τα Δικαστήρια.

  3. Περαιτέρω, για την αποτελεσματική λειτουργία των Ανεξαρτήτων Αρχών θεωρούμε απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η μη δίωξη των υπαλλήλων των Αρχών για έκφραση γνώμης ή πράξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αντικειμενική κρίση αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της Διαφάνειας, της Χρηστής Διοίκησης και της Αξιοκρατίας. Εξάλλου υπό το ίδιο πρίσμα έχει καθιερωθεί και η απαλλαγή των Μελών Ανεξάρτητων Αρχών για θέματα που άπτονται του ειδικού ρόλου τους. Η ανεξαρτησία των Αρχών διασφαλίζεται με την ανεξαρτησία των Μελών και των ίδιων των εργαζομένων σε αυτές.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 21:24 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Η παράλειψη επέκτασης της πρόβλεψης για τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (αιρετές Περιφέρειες), επιτείνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα που αντιμετωπίζει αριθμός συναδέλφων οι οποίοι επιβαρύνονται με δαπάνες για νομική τους υποστήριξη σε σύνθετες υποθέσεις, στις οποίες καλούνται εξ’αρχής για απολογία στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης, και είτε δεν παραπέμπονται στο ακροατήριο (σε δίκη), είτε αθωώνονται σε δίκη που ακολουθεί.

  Η διατήρηση πλειάδας αρμοδιοτήτων των κρατικών (προ 1994) Νομαρχιών στις Π.Ε. των αιρετών Περιφερειών, οξύνει το πρόβλημα.

  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρξει επέκταση της παρούσας διάταξης για «νομική στήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα» και στους υπαλλήλους των Περιφερειών.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 20:03 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Το άρθρο αυτό είναι καινοτόμο αλλά έχει αμυντικό χαρακτήρα καθώς στηρίζει τον υπάλληλο έναντι νομικών επιθέσεων κατά του προσώπου του. Είναι ακόμη πιο σημαντικό να προστεθούν διατάξεις βάσει των οποίων θα υπάρχει νομική στήριξη ΚΑΙ όταν ο υπάλληλος επιθυμεί να προβεί σε νομικές ενέργειες μετά από άδικη λεκτική, σωματική ή νομική επίθεση στο πρόσωπό του και σε περίπτωση μη δικαίωσης του υπαλλήλου , επιστροφή των εξόδων στην υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές θα δρούσαν αποτρεπτικά έναντι άδικων όσο και χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών που ταλαιπωρούν υπαλλήλους και υπηρεσίες ενώ σταδιακά θα αναμόρφωναν την υπηρεσιακή παιδεία όλων , πολιτών και υπαλλήλων.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 16:40 | Ευριπίδης

  Δεν συμπεριλαμβάνονται στη νομική κάλυψη οι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί των ΟΤΑ Ά και Β´ βαθμού……!!!

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:21 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 7984 Αθήνα, 22/11/2019

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
  Στο άρθρο 3 η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.
  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:
  • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
  • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf
  Επιπρόσθετα στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπου Υπάλληλοι μη έχοντες τις βασικές γνώσεις και τα από το Νόμο καθορισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο να το κάνουν.
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 150 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 50, όσο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ τα δεύτερα με μόλις 30 μόρια! Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!
  Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  Στο άρθρο 20 σχετικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης τους μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των λειτουργιών τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.
  Τέλος με το άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας έχουν την υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας γιατί η απουσία διαλόγου ουδέποτε βοήθησε τη λήψη ορθών αποφάσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 15:25 | Όλγα Διαμάντη

  Σαν να το βλέπω! Δεν θα υπάρχει ΠΟΤΕ θετική εισήγηση!!! Θα καταβάλλονται ΠΑΝΤΑ εκ των υστέρων τα έξοδα! Δηλαδή μετά από 7-10 χρόνια που θα εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση!! Στο μεταξύ, θα έχεις ξεπαραδιαστεί, θα είσαι ένα ράκος από όλη την διαδικασία και ποιός ξέρει αν θα ζεις! Κανένας δηλαδή σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας για άλλη μία φορά! Πρέπει να αλλάξει το άρθρο! Να ορίζει σε ποιές περιπτώσεις δεν θα είναι θετική η εισήγηση και να προβλεφθεί ενδικοφανής προσφυγή για προσβολή της απορριπτικής απόφασης (σιωπηρής ή μη).

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 09:02 | ΝΙΝΟ

  Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος 4 η οποία να αναφέρει τα εξής:
  Οι ανωτέρω παράγραφοι έχουν αναδρομική ισχύει και για τις υποθέσεις που βρίσκονται εν εξελίξει πριν την ψήφιση του νόμου και δεν έχουν τελεσιδικήσει.

  Διαφορετικά οι προβλέψεις του νομοθέτη θα καλύπτουν μόνον του υπαλλήλους για τις υποθέσεις από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου και μετά όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 29 του ίδιου σχεδίου νόμου και όχι τις προηγούμενες υποθέσεις που ξεκίνησαν πριν.
  Θεωρώ ότι είναι άδικο να μην υπάρχει πρόνοια για τις εν εξελίξει ήδη ενεργές υποθέσεις για το χρονικό διάστημα πριν την ψήφιση του νόμου

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 20:50 | Τινα

  Όταν πρόκειται για αντιδικία μεταξύ δύο υπαλλήλων ο ένας εξ’ αυτών να έχει δωρεάν νομική υποστήριξη?
  Όσο τα στελέχη που παρανομούν δεν υφίστανται τις συνέπειες των πράξεών τους διότι παντα πληρώνει το πτωχοδημοσιο (στην περίπτωση δικαίωσης του υπαλλήλου στα διοικητικά δικαστήρια, για παράδειγμα), το ρουσφέτι θα ζει και θα βασιλεύει

 • Στο άρθρο 19, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής τα ΝΠΔΔ, νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν ρητώς.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 14:47 | Σταματης

  Πρεπει να υπαρχει νομικη υποστηριξη και να παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας .
  μπορει να υπαρχει δολος στην καταγγελια απο πολιτη ή μη
  και να υπαρχει η εκπροσωπηση ουτος η αλλος δεν ειναι δυνατον να μενει ανυπερασπιστος ο υπαλληλος μετα απο καταγγελια,

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 14:21 | Χριστίνα Ζαραφωνίτου

  Στο άρθρο 19 δεν αναφέρεται αν επιστρέφονται τα προκαταβληθέντα έξοδα σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ