Άρθρο 21 – Ανάθεση εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια

Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 136 και 183 του παρόντος, των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

β. Εξαιρετικά, για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, η οποία τεκμαίρεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, η εφαρμογή των ορισμών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και τις Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, με τις οποίες ο ΟΤΑ δύναται να συνάπτει σχετική σύμβαση ανάθεσης των καθηκόντων των άρθρων 136 και 183 του παρόντος. Οι συμβάσεις αυτές υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ. Στις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τουλάχιστον: (α) το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, (β) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, (γ) οι τυχόν ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της νέας τεχνικής υπηρεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής, (δ) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της νέας τεχνικής υπηρεσίας και της λήξης της προγραμματικής σύμβασης, (ε) οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέτει η νέα τεχνική υπηρεσία, (στ) οι όροι άσκησης του οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύμβασης.»

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 09:49 | Γιάννης Φακίνος

    Υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου όπως η Κτηριακές Υποδομές ΑΕ (συγχώνευση Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων-ΘΕΜΙΣ- ΔΕΠΑΝΟΜ), ΕΓΝΑΝΤΙΑ ΑΕ και άλλες που μπορούν αναλάβουν έργα των Δήμων στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τενχική επάρκεια. Δηλαδή μπορεί να συμπληρωθεί το άρθρο με πρόβλεψη για Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου.

  • 19 Νοεμβρίου 2019, 12:44 | Γεώργιος Ροβολής

    Υπάρχουν και φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν τις προϋποθέσεις να αναλαμβάνουν την εποπτεία και επίβλεψη συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών, όπως π.χ. είναι η ΑΤΤΙΚΟ Μετρο Α.Ε. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να επαναδιατυπωθεί η τελευταία φράση της παρ. 2.α του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ως εξής: «… ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ή δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων] της περίπτωσης [ΠΡΟΣΘΗΚΗ: α’] [ΔΙΑΓΡΑΦΗ: β’] της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)»

  • 19 Νοεμβρίου 2019, 10:36 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

    θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαδικασία ανάθεσης εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων των Νομικών Προσώπων των Δήμων που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.