Άρθρο 13

1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα μπορούν να διατεθούν προς διορισμό υποψήφιοι σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.».

2. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου εντός έτους από το διορισμό του, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αμέσως στο ΑΣΕΠ, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του φορέα για αντικατάσταση μετά τη συμπλήρωση της αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανομής του οικείου Υπουργού της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), με την οποία θα ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, η εν λόγω προθεσμία ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλως σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του εκάστοτε νόμου με τον οποίο οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.»

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου εντός έτους από το διορισμό του, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋποθέσεως. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.»

4. Η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου 4 της παραγράφου 11, των εδαφίων 2, 3 και 4 της παραγράφου 12, καθώς και της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως προστίθενται ή τροποποιούνται με το παρόν άρθρο αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες αναπληρώσεων. Η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα ολοκληρωθούν. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

  • 22 Νοεμβρίου 2019, 14:11 | Αλεξάνδρα Βασιλείου

    H ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να επεκταθεί και στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 «Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας-Διαδικασία-Διορισμός», διότι και στις παλαιές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας που έχουν εκδοθεί έως 31-12-2009, υφίσταται το ίδιο πρόβλημα, δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους , μέχρι την υποβολή των αιτημάτων αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι διατιθέμενοι για διορισμό υποψήφιοι να μην αποδέχονται το διορισμό και το γεγονός αυτό να προκαλεί μεγάλο διοικητικό βάρος με αλλεπάλληλα αιτήματα αναπληρώσεων για τις ίδιες θέσεις, χωρίς να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της κάλυψης των αναγκών μας.