Άρθρο 27 – Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

1. Το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 25
Αρμόδια Όργανα
1. Τα θέματα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νομικής βάσης κτήσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής τους αρμοδιότητας, πίνακες με στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνουν τη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ενήλικες/ανήλικοι, φύλο καθώς και την ιθαγένεια της χώρας προέλευσης.

β. Η αίτηση για τη κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) «Ιθαγένεια» από πιστοποιημένο χρήστη της υπηρεσίας Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.».

2. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των οποίων προΐσταται, την αρμοδιότητα περί ορκωμοσίας των αλλοδαπών».

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής: «Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής «2. Το Συμβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. Ένα επίτιμο μέλος ανώτατου δικαστηρίου της χώρας ως Πρόεδρο και τα μέλη που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως ακολούθως:
β. τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
γ. ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους
δ. δύο καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου ή του Διοικητικού Δικαίου, ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ε. τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών
στ. ένα νομικό επιστήμονα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου, των Γραμματέων και του αρμόδιου κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται από το ποσοστό των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης».

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 13:39 | ΕΛΕΝΑ

  ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ 4604/ΦΕΚ_50 /2019 – Άρθρο 39 & Άρθρο 40 και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικογένειες ομογενών από την Τέως Σοβιετική Ένωση.

  (Σχετικά με τις διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων με εγκύκλιο που ακόμα δεν βγήκαν ψηφιακά στο site του Γ.Γ.Ι. και δεν έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τοπικά και για αυτό ζητάμε να γίνει ενημέρωση από την πλευρά σας και αν είναι δυνατόν να ακουστεί και η φωνή μας, επειδή στη Βουλή στις 23-06-2019 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών δέχτηκε την παρέμβαση του Βουλευτή την τροποποίηση που προτείναμε ως Σύλλογος ΑΡΓΩ αλλά δεν γράφτηκε στον νόμο 4604/2019_φεκ_50)

  Στις Αρχές του 90 με τον Νόμο του 1993 γινόταν καθορισμός της ιθαγένειας των Ομογενών οι οποίοι παλιννόστησαν στην Ελλάδα από την Τέως Σοβιετική Ένωση.
  (παράδειγμα: Οι αιτούσες, κάτοχοι της θεώρησης παλιννόστησης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας υπέβαλαν προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αίτηση για τη διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας.
  Με την απόφαση αυτή είχε διαπιστωθεί, κατ` εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2130/93, η ελληνική ιθαγένεια τους και είχε διαταχθεί τότε η εγγραφή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου.
  Γινόταν καθορισμός της ιθαγένειας των Ομογενών επειδή γεννήθηκαν από Έλληνα πατέρα ή μητέρα του οποίου ο πατέρας έγινε Έλληνας υπήκοος από 30.1.1923, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης. Με την αυτή πράξη γινόταν η μεταγλώττιση του επωνύμου.)
  Ο νόμος καταργήθηκε.
  Στον Νόμο 4604/2019 Άρθρο 39 και Άρθρο 40 (nomos_4604_19_ fek_50 Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας) δεν προβλέπει τον καθορισμό της ιθαγένειας των ομογενών από την Τέως Σοβιετική Ένωση οι οποίοι είχαν προγόνους από τον Πόντο και παλιννόστησαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 90.
  Δυστυχώς τα τελευταία 6 χρόνια δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στις οικογένειες Παλιννοστούντων με τον έλεγχο των εγγράφων τους μετά από εύλογο χρόνο, για τεχνικά λάθη στα έγγραφα από την χώρα προέλευσης τους σε συνέχεια ανακαλείται η ιθαγένεια την οποία πήραν με καθορισμό ιθαγένειας ως ομογενείς, αφήνοντάς τους παράνομους για πολλά χρόνια, χωρίς έγγραφα για να συνεχίσουν την νόμιμη ζωή τους μέχρι να λυθεί το γραφειοκρατικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να εργαστούμε, να κάνουμε τις δράσεις μας, τις σπουδές μας κ.τ.λ.
  Και μοναδική λύση που προτείνουν σήμερα – ως αλλογενείς να περνούν από επιτροπή για να πάρουν ιθαγένεια από την ημέρα της αίτησης τους με πολιτογράφηση, χάνοντας όλη την πορεία των 25 + χρόνων της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής τους στην Ελλάδα, προβλήματα με τα περιουσιακά στοιχεία τους κτλ.
  Απορία μας είναι αν είναι σωστό να μην προβλέπει το Άρθρο 40 και τις οικογένειες ομογενών από την Τέως Σοβιετική Ένωση οποίοι παλιννόστησαν με τον Νόμο 1993 (πάγιο αίτημά μας), αλλιώς κατά την γνώμη μας μας αδικούν και είναι αντισυνταγματικό.

  Επίσης στο Άρθρο 39 γράφουν…………… «6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα καταργείται.»
  Παρακαλώ, αν γίνεται να διευκρινιστεί και από την πλευρά σας τι σημαίνει αυτό νομικά.
  Τι εννοούν με αυτό και αν δημιουργούνται και άλλα προβλήματα στις οικογένειες ομογενών.
  Και αφού καταργούνται οι ειδικές ρυθμίσεις, άρα και η εγκύκλιος 7, άρα υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ιθαγένειας μας κατά το άρθρο 40 του Νόμου 4604 αφού όλες οι αποφάσεις των γονιών μας είναι ισχύος και δεν έχουν ανακληθεί.
  Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν, να δίνεται η δυνατότητα απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας από καθαρά αλλοδαπή σύζυγο, λόγω του γάμου της με Έλληνα, έστω και αν αυτός δεν είχε δημοτολογηθεί. Κατά την ημεροχρονολογία του γάμου του και να μην δίνεται η δυνατότητα καθορισμού ιθαγένειας των τέκνων του.

  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
  Με εκτίμηση, Έλενα Τατεβοσιάν – άμεσα ενδιαφερόμενη – Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ – Αλεξανδρούπολη

  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ 69021 στο Υπ. Εσωτερικών & Αρ. ΦΑΚΕΛΟΥ 3212 Δ.Α.Κ. Α.Μ.-Θ στη Κομοτηνή

  Τηλ. Επικοινωνίας: 6945445462
  Email: argo_alexandroupoli@yahoo.gr