Άρθρο 23 – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους – Λήξη διοικητικής υποστήριξης

1. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1.03.2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.
2. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από το δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η πολεοδομική πράξη. Δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης της παρ. 1, εκτελούνται από το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.

3. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δόμησης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Φάκελοι υποθέσεων, εκκρεμείς ή αρχειοθετημένοι, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη παραδίδονται στις υπηρεσίες των δήμων που αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη άσκησης της αρμοδιότητας. Για την παράδοση συντάσσεται αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 18:53 | Έλσα Μαρκότση

  Ας δούμε πρώτα ποιά πρέπει να είναι η ελάχιστη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και ποιά των ΥΔΟΜ και με ποιές ειδικότητες. Ας γίνει αποτίμηση και μετά αν η κάθε μια μπορεί να υπάρχει ας ιδρυθεί, διαφορετικά να γίνει μια μεγάλη Τεχνική Υπηρεσία και μια ΥΔΟΜ σε επίπεδο Περιφεριακής Ενότητας. Έτσι, πάρα πολλά προββλήματα θα λυθούν, θα γίνουμε αποτελεσματικοί, θα υπάρχει εξειδίκευση εργασίας και το κράτος αλλά και οι ΟΤΑ θα κάνουν μέγιστη οικονομία.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 15:15 | Κώστας

  Στον νόμο πρέπει να αναφερθεί ότι η ίδρυση ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική για όλους τους δήμους έως τις 1.3.2020, ειδάλλως θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 16:58 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Σταματήστε επιτέλους τις παρατάσεις στην διοικητική υποστήριξη. Εδώ και 9 χρόνια οι εργαζόμενοι στις ΥΔΟΜ είμαστε «αιχμάλωτοι» των Δημάρχων που αδιαφορούν, βολεύονται με τις παρατάσεις και δεν τους ενδιαφέρει να ιδρύσουν ΥΔΟΜ. Προβλέψτε λοιπόν ρητά ότι από 01-01-2020 σταματαει η εξυπηρέτηση όλων αυτών των Δήμων που αδιαφορούν. Είμαστε σε τραγική κατάσταση. Δείτε επιτέλους με άλλο μάτι και εμάς τους εργαζόμενους που διαρκώς μειωνόμαστε…

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:57 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 7984 Αθήνα, 22/11/2019

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
  Στο άρθρο 3 η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.
  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:
  • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
  • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf
  Επιπρόσθετα στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπου Υπάλληλοι μη έχοντες τις βασικές γνώσεις και τα από το Νόμο καθορισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο να το κάνουν.
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 150 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 50, όσο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ τα δεύτερα με μόλις 30 μόρια! Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!
  Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  Στο άρθρο 20 σχετικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης τους μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των λειτουργιών τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.
  Τέλος με το άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας έχουν την υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας γιατί η απουσία διαλόγου ουδέποτε βοήθησε τη λήψη ορθών αποφάσεων.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 11:52 | Θ.Μ.

  Το 2011 όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαμε σε Τμήμα Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταταχθήκαμε υποχρεωτικά σε Δήμο προκειμένου να στελεχωθεί η πολεοδομική υπηρεσία, έχοντας παράλληλα διοικητική υποστήριξη από όμορο δήμο. Λόγω των συνταξιοδοτήσεων, σήμερα έχουμε απομείνει μόνο δύο μηχανικοί, που παράλληλα απασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα που αφορούν αρμοδιότητες του δήμου, όπως επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών, επιτροπές παραλαβής προμηθειών και το κυριότερο επιτροπές παραλαβής δημοσίων έργων σε ρόλο προέδρου. Ενώ λοιπόν μας παρέχεται διοικητική υποστήριξη, η οποία θα λήξει την 1/03/2020 σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από τον Δήμο για στελέχωση της υπηρεσίας μας. Αντιθέτως, θέλουν να μας μετακινήσουν ή να μας έχουν με παράλληλα καθήκοντα(μεγάλη εφεύρεση) στην τεχνική υπηρεσία, αδιαφορώντας για την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης.
  Κατά την άποψη μας, πρέπει να εκδοθεί το πολυπόθητο Π.Δ. για την ελάχιστη στελέχωση των Υ.ΔΟΜ., το οποίο θα διασφαλίζει ότι, υπάλληλοι όπως εμείς με εμπειρία σε πολεοδομικά θέματα, θα παραμείνουμε στις Υ.ΔΟΜ. ασκώντας αποκλειστικά πολεοδομικά καθήκοντα, αφού γι αυτό άλλωστε και μετακινηθήκαμε από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η άλλη λύση είναι να μεταφερθούμε στις περιφέρειες, προκειμένου όμως να στελεχώσουμε αποκλειστικά τις υπηρεσίες δόμησης και όχι τις τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειών.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 16:35 | Πέτρος

  Από το 2011 ως σήμερα ελάχιστοι Δήμοι πανελλαδικά έχουν προχωρήσει σε ίδρυση Υπηρεσίας Δόμησης και έχουν μεσολαβήσει σχεδόν εννέα χρόνια. Το διάστημα έως 1.3.2020 είναι πολύ μικρό για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από τους άλλους Δήμους. Επίσης, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Δόμησης είναι υποστελεχωμένες λόγω συντάξεων, μετατάξεών, μετακινήσεων του προσωπικού τους σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων και συμμετοχή των μηχανικών σε έργα και επιτροπές που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά τους.
  Μόνη λύση είναι η μεταφορά των ΥΔΟΜ στις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή στις περιφέρειες όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.4368/2016 (σελ. 24) στο οποίο αναφέρει:
  «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ανάθεσης των αντίστοιχων υπηρεσιών στον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από μία κεντρική πολεοδομική υπηρεσία στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας και ένα πολεοδομικό γραφείο στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.»
  Επιπροσθέτως, η εξαίρεση του υπηρετούντος προσωπικού από έργα και επιτροπές που δεν έντάσσονται στις αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ θα διευκόλυνε περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση. Μακροπρόθεσμα,αν ήταν δυνατόν θα μπορούσαν να καλυφθούν τα κένα στελέχωσης με προσλήψεις προσωπικού.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 11:36 | ανώνυμος

  Για αποφυγή ασάφειας στον παρόν άρθρο, θα πρέπει να αναφέρεται να προστεθεί στην παράγραφο 1:
  Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της τεχνικής επάρκειας των Δήμων στους παρέχεται διοικητική υποστήριξη θα τηρηθούν οι διαδικασίες του προηγούμενου άρθρου.