Άρθρο 02

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ΄ του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης ή μετάταξης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εφόσον η θέση αυτή δεν δύναται να καλυφθεί βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων αντίστοιχων οικείων διατάξεων του φορέα, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης-παραμεθορίου περιοχής.
4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά το χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.».
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:18 | Μιχαλης

  Επίσης κάτι πρέπει να γίνει για τους υπαλλήλους που έχουν πτυχία που δεν ανήκουν σε κανένα κλάδο του οικείου φορέα και του υπουργείου παλαιότερα το άρθρο 71 είχε ρητή μνεία και έλεγε σε περίπτωση που υπάρχουν πτυχία που δεν ανήκουν στον φορέα ή στο υπο
  υργείο που δεν υπάρχουν δηλαδή τα οργανογράμματα τους μπορούσα να κάνουμε μετακίνηση τώρα δεν μπορώ να κάνω ούτε αυτό Με λίγα λόγια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιτυχία πού ποτέ ποτέ δεν θα αναγνωριστούν ποτέ δηλαδή έχουν καταστραφεί άνθρωποι αυτοί και δεν μπορώ να αξιοποιήσω με τους τίτλους γνωστούς πως θα αξιοποιήσετε τους υπαλλήλους αυτούς

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:51 | Μιχαλης

  Υπάρχουν υπάλληλοι πού είναι μοναδική στην ειδικότητα ή στον κλάδο τους και παρόλα αυτά λόγω υπηρεσιακών αναγκών υπηρεσία τους αναθέτει καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας Ανάλογα τι είναι επ αόριστον ο νόμος ορίζει μέχρι 8 μήνες αυτοί συνεχίζουν και βάζουν υπαλλήλους όμως παραπάνω από αυτό γιατί ανήκουν ταυτόχρονα και σε κλάδο και σε ειδικότητα και γίνομαι συγκεκριμένος υπάρχουν υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδο ο οποίος έχει ειδικότητες Οπότε υπηρεσία τι κάνει χρησιμοποιεί τον κλάδο για να χρησιμοποιεί τον υπάλληλο συνέχεια επικαλούμενη ότι υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του κλάδου του ενώ στην ουσία ο υπάλληλος διορίστηκε για να εκτελεί συγκεκριμένο έργο για αυτό Υπάρχει και Η ειδικότητά του υπαλλήλου οι υπηρεσίες του δήμου πιουν τους υπαλλήλους επικαλούμενη τον κλάδο του Ο υπάλληλος Με λίγα λόγια ενώ είναι ο μοναδικός ας πούμε της ειδικότητάς του ή του κλάδου του Μάλλον του κλάδου του υπηρεσία συνεχίζεται και τον απασχολεί σε καθήκοντα αλλού κλάδου η ειδικότητας Όποιος έχει την εμπειρία βάσει του άρθρου 30 του υπαλληλικού Κώδικα δεν απασχολείται στα καθήκοντα που προσλήφθηκε στην ειδικότητά του δηλαδή αλλά σε άλλη ειδικότητα αλλά ο νόμος του Απαγορεύει να συμμετέχει στην κινητικότητα ιδιοτήτων μοναδικός υπάλληλος οπότε η υπηρεσία όταν θα ρθει η ώρα εκείνη να φύγει και ο άλλος θα είναι ο μοναδικός υπάλληλος μου τότε Απορώ κύριοι πώς είναι δυνατόν Ο υπάλληλος που είναι ο μοναδικός μην μπορεί να φύγει αλλά και υπηρεσία αυθαίρετα να συνεχίζει και να τον απασχολεί σε καθήκοντα άλλης ειδικότητας και στην ουσία αλλού κλάδου υπάρχουν υπάλληλοι που απασχολούνται δε διοικητικού ενώ δεν ανήκουν στον κλάδο δε διοικητικού είναι οι μοναδικοί πάλι και ανήκουν στον κλάδο δε τεχνικού τι γίνεται σε αυτούς η αυθαιρεσία των υπηρεσιών τι θα γίνει θα συνεχιστεί δηλαδή Όπου θέλουμε υπηρεσία εξυπηρετεί τον υπάλληλο και το γκολ και τον αναθέτει καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας αλλά όταν θα ρθει η ώρα της μετακίνησης του θα πει ότι δεν τον αφήνω να φύγει διότι είναι ο μοναδικός Με λίγα λόγια για να μην μπερδεύεστε υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα αλλού κλάδου η ειδικότητας Επ αόριστο δεν αναγνωρίζεται το οκτάμηνο βάσει του άρθρου 30 Του υπαλληλικού κώδικα που λέει ότι ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του μέχρι οχτώ μήνες συνολικά 2 + 6 αλλά συνεχίσουν Επ αόριστο και μετά θα μπλοκάρουν και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιτυχία

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:07 | Ιωάννης

  Ορίζοντας ποσοστό 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων για να μπορεί κάποιος/κάποια να συμμετάσχει στο σύστημα κινητικότητας, ουσιαστικά καταργείται ο θεσμός αφού σχεδόν καμία δημόσια υπηρεσία δεν καλύπτει την προϋπόθεση αυτή.Επανεξετάστε σοβαρά τη διατήρηση των υφιστάμενων ποσοστών (50% επί του κλάδου και την ειδικότητα σε κάθε υπηρεσία και όχι επί των οργανικών θέσεων)

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:06 | Ιωάννης Τσουρής

  Κύριε Υπουργέ,

  επί της παρ 4 του άρθρου 2: η Θέσπιση ποσοστού 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων,για να μπορεί κάποιος/κάποια να συμμετάσχει στο σύστημα κινητικότητας, ουσιαστικά καταργεί το Θεσμό αφού σχεδόν καμία δημόσια υπηρεσία δεν καλύπτει την προϋπόθεση αυτή. Παρακαλώ να επανεξετάσετε σοβαρά τη διατήρηση των υφιστάμενων ποσοστών (50% επί του κάθε κλάδου ειδικότητας στην κάθε υπηρεσία και όχι των οργανικών θέσεων, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η συμμετοχή της πλειονότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων στο θεσμό.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:03 | Σύλλογος Υπαλλήλων του ΥΜΕΠΟ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α), σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, απαραίτητη οριζόντια προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ, είναι η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη για διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4369/2016, προβλέπεται ότι σε όλους τους υπάλληλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία με μετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρμογής ο περιορισμός της πενταετίας της παρ.5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.3528/2007 (Α’ 26).
  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4375/2016, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ.3 του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016, σύμφωνα με το οποίο, η ανωτέρω πρόβλεψη της πενταετίας, ισχύει για όσους υπαλλήλους τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε υπηρεσίες ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμοδίου σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ήτοι για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Δημοτική Αστυνομία.
  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο για λόγους ίσης μεταχείρισης, η κατάργηση της εν λόγω διάταξης, ώστε η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων να έχει ομοίως την δυνατότητα να συμμετέχει απρόσκοπτα στην διαδικασία της κινητικότητας

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:35 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πρόταση διαβούλευσης επί του Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

  Άρθρο 2

  Η πρόβλεψη ότι:
  • για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, δυσχεραίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ.
  • Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ουσιαστικά ακυρώνει στην πλειοψηφία τους τη συμμετοχή των μηχανικών στο ΕΣΚ, διότι λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών δεν θα δίδεται η σύμφωνη γνώμη και πρέπει να αποσυρθεί.

  Άρθρο 5

  Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη αναφορά για τη διατήρηση της υπάρχουσας προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση των μετατάξεων.

  Άρθρο 6

  Α. Αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, αναξιοκρατικό, αντιεπαγγελματικό και άδικο, αναχρονιστικό απομεινάρι του παρελθόντος, το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι εκείνων της ΤΕ.
  Είναι ακόμη ανακόλουθο των αρχών που θέσπισε η Κυβέρνηση Ν. 4622/7-8-2019 για το «Επιτελικό Κράτος» (αρθ. 19 παρ. 6) που αναφέρει: « Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης της αριστείας».
  Και αυτό διότι με την άκομψη, στενόμυαλη και αδιάφορη των συνεπειών αυστηρή αδιακρίτως εφαρμογή του προβαδίσματος (αρ. 97) μεταξύ υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρείται συχνά για συντεχνιακούς λόγους, με αδιάφανες μεθοδεύσεις, να καταδικαστούν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και να τους στερηθεί το όραμα και η προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, με την ακύρωση κάθε προοπτικής εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
  Παρά την ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου για την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι συντάκτες των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, αυθαιρετώντας ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθούν να ακυρώσουν όλο το προηγούμενο νομοθέτημα που αναλυτικώς περιγράφει τις κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) οι οποίοι προβλέπεται να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης, αφού σκοπίμως καταχρώνται την δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και επιλέγουν π.χ. μηχανικούς μόνο από τον κλάδο ΠΕ μηχανικών και με αυτό τον τρόπο, μη επιλέγοντας και τον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ μηχανικών, αποκλείουν την κατηγορία των ΤΕ υπαλλήλων, ή όπως με την χρήση του εύσχημου και παραπλανητικού όρου ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ.
  Συχνότατα βέβαια ασκούνται πολύπλευρες πιέσεις προς Δημάρχους και Περιφερειάρχες, προκειμένου ακόμη και να τροποποιήσουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στην κατεύθυνση του αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.

  Απαραίτητη η τροποποίηση του αρ. 97 με απαλοιφή του προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ ή της δημιουργίας μίας νέας κατηγορίας που θα περιλαμβάνει όλους τους αποφοίτους των σχολών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Δεδομένου ότι το προβάδισμα των υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας έναντι της ΤΕ υφίσταται λόγω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής τους εξέλιξης, θα πρέπει να άμεσα να θεσμοθετηθεί ενιαία βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της ενιαίας Τριτοβάθμιας – Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Απαραίτητη επίσης και η τροποποίηση του Ν. 4622/2019 που στο αρθ. 20 παρ. δ αναφέρει ότι: «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται…….. (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.», όπου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «… χωρίς να αποκλείεται κανένας κλάδος των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για την ανάληψη θέσης ευθύνης, που οι αντίστοιχες ειδικότητές τους έχουν το γνωστικό αντικείμενο του έργου της εκάστοτε αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή τμήματος.»
  Όπως είναι γνωστό,
  • τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους, αμφότεροι, έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008, 4009/2011, 4024/2011, 4685/2018).
  • Σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει προχωρήσει την επιστημονική του εξέλιξη και εξειδίκευση, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εν γένει έχει συσσωρεύσει όγκο ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Ειδικότερα όσον αφορά τους μηχανικούς ΤΕ, παρατηρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με εξειδικευμένα εργασιακά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα στο μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης ως βασική προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής λειτουργίας της.
  • Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα όταν αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας μόνο και μόνο διότι πριν 15 ή 20 χρόνια απέκτησαν πτυχίο ΤΕΙ (Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης) και να στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια όπως:
  α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
  • Οι απόφοιτοι των Κολεγίων δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα, διορίζονται στο Δημόσιο ως ΠΕ και εξελίσσονται καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων (ΠΔ 50/2001 αρθ. 26 παρ. 11), ενώ προσφάτως θεσπίσθηκαν (Ν. 4635 αρθ. 169) νέες ευέλικτες και γοργές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και ιδρυμάτων μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμά μας.

  Β. Επιβάλλεται να μειωθεί και να παραμείνει ως έχει η μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, η οποία κυριολεκτικά προτείνεται να πολλαπλασιασθεί.

  Επειδή η ανάθεση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα με αδιαφανή κριτήρια έγινε ο κανόνας την τελευταία δεκαετία, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα να μοριοδοτήται μόνο εφόσον οι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από κρίση Υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν να απολαμβάνουν εξαιρετικών προνομίων και επιλεκτικής ιδιαίτερης ευνοϊκής αντιμετώπισης στο σύνολο των μοριοδοτήσεων.

  Γ. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, μέγιστη διασφάλιση της συνάφειας, είναι για τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικούς, η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία, για τους δε μισθωτούς η προσκόμιση ανάλογων φορολογικών στοιχείων. Η εγγραφή σε επιμελητήρια (π.χ. ΤΕΕ) ή ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ), όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 69/2016, δεν αποδεικνύει και την ενασχόληση με το επάγγελμα τουλάχιστον για την επικαλούμενη περίοδο προϋπηρεσίας.

  Δ. Για την μοριοδότηση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι όπως προβλέπεται στο αρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4485/2017: «Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».
  Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου αναφέρει ότι: Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.»

  Ε. Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων.

  Ζ. Απαραίτητη η συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Σ.Ε.Π.Τ. και Σ.Ε.Π. των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

  Άρθρο 19

  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. του Υπ. Οικονομικών & Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (αρ. ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ – ΦΕΚ Β’ 2844/05-07-2019).
  Η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων θα πρέπει να συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ θετική εισήγηση της τελευταίας, μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να επεκταθεί στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, καθώς και να εφαρμοσθεί στις τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις.

  Άρθρα 20 – 24
  Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού και θα θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
  Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση «…..η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ.»
  Ζητάμε την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
  Όχι στην ανοικτά ομολογούμενη υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών
  Όχι στην έμμεση κατάργηση και ιδιωτικοποίηση δομών των ΟΤΑ
  Όχι στην έμμεση κατάργηση της μονιμότητας
  Ζητάμε την άμεση στελέχωση και στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών με προσωπικό μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και την έκδοση των Υπ. Αποφάσεων για την ελάχιστη προβλεπόμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το άρθρο 2 και συγκεκριμένα η παρ.4 πρέπει να επανεξεταστεί.
  Στην κινητικότητα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι με τους ίδιους όρους. Όμως η απαίτηση της σύμφωνης γνώμης των δημάρχων είναι απαγορευτική για τους Μηχανικούς που υπηρετούν σε Δήμους. Είναι μια διάταξη η οποία καταστρατηγεί το καθεστώς ίσης μεταχείρισης των δημοσίων υπαλλήλων και δημιουργεί ένα καθεστώς ομηρίας των υπαλλήλων Μηχανικών στους ΟΤΑ από τους εκάστοτε δημάρχους. Αν ο νομοθέτης αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ύπαρξης των Μηχανικών στους Δήμους (σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους) θα πρέπει να το δείξει έμπρακτα και όχι μόνο να τους κρατάει δέσμιους.
  Επίσης η αύξηση του ποσοστού κάλυψης των θέσεων του κλάδου του φορέα προέλευσης από 50 σε 65% δεν είναι λειτουργική και ακυρώνει σε πολλές περιπτώσεις την διαδικασία της κινητικότητας. Πολλοί Δήμοι έχουν καταθέσει οργανογράμματα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε υπαλλήλους από τις πραγματικές τους, με αποτέλεσμα να έχουν πολλές κενές θέσεις που ούτε θα καλύψουν ποτέ ούτε και τις χρειάζονται.
  Επομένως η αύξηση αυτού του ποσοστού αποκλείει και αυτή αρκετούς υπαλλήλους από την διαδικασία χωρίς να είναι απαραίτητα καλό για τους φορείς προέλευσης.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:39 | Ελένη Χατζή

  Κύριε Υπουργέ,

  Είναι υποχρέωση της κυβέρνησής σας να εφαρμόσετε την κινητικότητα, η οποία αποτελεί μία πρωτοποριακή για το ελληνικό δημόσιο διαδικασία, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις δυνατές προσλήψεις.

  Η προηγούμενη κυβέρνηση εφάρμοσε ως όφειλε την κινητικότητα, αφήνοντας όμως πάρα πολλά προβλήματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι η τεράστια καθυστέρηση των διαδικασιών. Η κυβέρνησή σας θα έπρεπε να έχει ως στόχο την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και την ενίσχυση της κινητικότητας, η οποία θα συμβάλλει σε ένα πιο αποδοτικό Δημόσιο με πιο παραγωγικούς και ικανοποιημένους δημοσίους υπαλλήλους.

  Στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου θεσπίζετε ποσοστό κάλυψης θέσεων στο φορέα προέλευσης 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, το οποίο, οι έχοντες την ελάχιστη γνώση από τη σημερινή κατάσταση στο Ελληνικό Δημόσιο, με τις συνταξιοδοτήσεις, την έλλειψη προσλήψεων λόγω κρισης και τις κενές οργανικές θέσεις των οργανογραμμάτων, γνωρίζουν ότι δεν ικανοποιείται σε καμία Υπηρεσία. Το ισχύον ποσοστό 50% επί του αριθμού των οργανικών θέσεων του κλάδου του υπαλλήλου, ήταν ήδη απαγορευτικό για μία μεγάλη μερίδα υπαλλήλων ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ, ΕΑΝ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΙΩΣΕΤΕ.

  Επίσης στο Άρθρο 3 θεσπίζετε αυστηρότατα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης των διαδικασιών, σύμφωνα με τα οποία “Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη.”. ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Οι έχοντες την ελάχιστη γνώση από τις διαδικασίες και τις ταχύτητες στο Δημόσιο, γνωρίζουν ότι μία μετάταξη χρειάζεται τουλάχιστον ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί.

  Κύριοι, εάν επιθυμείτε να καταργήσετε τη διαδικασία της κινητικότητας, πιστεύοντας ότι έτσι θα βελτιώσετε τον Ελληνικό δημόσιο τομέα, να το μας δηλώστε ευθέως δημοσίως και όχι εφαρμόζοντας το εν συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου όπου όπως αναφέρετε στην Αιτιολογική Έκθεση «εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση»”.

  Σας παρακαλούμε να μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου η κυβέρνησή σας έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο και σκοπό απέναντι στους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους. Απογοητεύσατε πάρα πολλούς από εμάς.

  Κρίμα!!

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:49 | Έλσα Μαρκότση

  »…επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα…», πως είναι δυνατόν να μη μετράτε υπαλλήλους που έχουν οργανική θέση στο φορέα και που ο χρόνος τους λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας; Βάζετε 65% βάζετε και αυτό, άρα κανείς δε θα μετακινηθεί…

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας,
  Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
  α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
  β) στο άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση», τα εξής: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων να απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις μορφές της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών πρόσληψης και απασχόλησης, να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας»
  • το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν.4443/2016 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ….»,
  • το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο αναφέρει:
  α) εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες, η ανεμπόδιστη άσκηση, των εργασιακών τους καθηκόντων
  β) η μη παροχή εύλογης προσαρμογής συνιστά διακρίσεις.

  Θεωρεί πολύ θετική την εξαίρεση από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση όσων αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας, αλλά κρίνει απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι λόγοι αναπηρίας σε αυτό, καθώς και την επέκταση της εξαίρεσης αυτής και από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από το διορισμό.
  Ως εκ τούτου προτείνει τη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 2 ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
  1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
  «2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
  α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ΄ του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από το διορισμό εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας και λόγους αναπηρίας.
  β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης ή μετάταξης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας και λόγους αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

  Επίσης προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 ως εξής:
  «Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
  1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας και λόγους αναπηρίας, …»

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:17 | Σοφία

  Nόμος 4497/2017(ΦΕΚ 171/13.11.2017), άρ. 80 παρ. 3:

  «Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε Επιμελητήρια και αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης γίνονται σύμφωνα με το ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Απαγορεύονται οι μετατάξεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπαλλήλων των Επιμελητηρίων διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο…»

  Το βρίσκεται ΔΙΚΑΙΟ και λογικό αυτό; Είμαστε εγκλωβισμένοι..μετατάξεις δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε και αποσπάσεις δεν εγκρίνονται για να μην πληρώνουν οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων υπαλλήλους που εργάζονται για άλλους Φορείς. Παρακαλούμε διορθώστε το!

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 08:45 | Παρασκευόπουλος

  Να προβλεφθεί να συμμετάσχουν στην κινητικότητα και οι δημοτικοί αστυνομικοί προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και τα πτυχία τους.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 01:38 | Δημοτικός Αστυνομικός

  κ.Υπουργέ ορθό και δίκαιο θα ήταν να δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα και στους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. Να δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουμε θέσεις αναλόγως των σπουδών μας όπως επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν ως δημοτικοί αστυνομικοί στις Υπηρεσίες τους καθώς όπως θα γνωρίζετε το 2013 καταργήθηκαν οι θέσεις ξαφνικά και σε μια νύχτα.
  Ορθό είναι να μας δοθεί πλέον η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα πτυχία και τις γνώσεις μας σε υπηρεσίες συμβατές με αυτά. Να επιλέξουμε εμείς αυτή τη φορά για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Ευχαριστώ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 00:15 | Γιάννης

  Η διετής δοκιμαστική περίοδος γιατί να αποτελεί πρόβλημα για την ένταξη στο ΕΣΚ και να υπάρχουν υπάλληλοι δυο ταχυτήτων. Στους ΟΤΑ επιτρέπεται και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλληλους όχι? Ιδίως η αμοιβαία μετάταξη θα έπρεπε να εξαιρείται από τη διετή δοκιμαστική περίοδο ξεκάθαρα και χωρίς παρερμηνείες , ισότιμα για όλους.
  Σε ένα ενιαίο δημόσιο, δεν υπάρχει καμία λογική δικαιολογία να μην δοκιμαστεί ένας υπάλληλος σε διαφορετική πόλη, στο ίδιο αντικείμενο χωρίς να επιβαρύνει την υπηρεσία του και το βασικότερο χωρίς να αφήνει πίσω κενή θέση.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:48 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Ο Ν.4440/2016 είχε αντικρουόμενα άρθρα ως προς την συμμετοχή σε αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων που δεν είχαν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό. Το άρθρο 13 παρ.3 το επέτρεπε, και πολύ σωστά, ενώ το άρθρο 4 παρ.2 δεν το επέτρεπε. Ξεκαθαρίστε το και επιτρέψτε στους υπαλλήλους που ζητάνε αμοιβαία μετάταξη και δεν έχουν συμπληρώσει την διετία να συμμετάσχουν στο ΕΣΚ, γιατί δεν προκύπτει καμία δαπάνη για το κράτος και δεν μένει κενή καμία θέση, μια και αρκετοί κατέφευγαν στη λύση της 3μηνης μετακίνησης, αφήνοντας ορφανές οργανικές θέσεις.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:03 | Βασιλεία

  Γνώμη μου είναι ότι για τις αμοιβαίες μετατάξεις δεν πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση συμπληρωσης διετίας από τον υπάλληλο, αφού δεν δημιουργείται πρόβλημα στους φορείς.
  Έτσι θεωρώ στο άρθρο 2 παράγραφος 2 πρέπει να υπάρξει ρητή εξαίρεση της συμπλήρωσης διετίας για αμοιβαίες μετατάξεις.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:42 | ΣΠΥΡΟΣ

  Παρακαλώ πολύ, αξίζει να επανεξετάσετε στο αρθρο 2 παρ.2 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ ,ώστε να ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ο υπάλληλος ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ, αφού δε δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των φορέων.Ευχαριστώ πολύ.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 21:21 | Δημήτρης

  Στο άρθρο 2, παρ. 2α που αναφέρεται στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ, θα πρέπει στην συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ η περίπωση ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ, δίοτι η αμοιβαία ταυτόχρονη μετάταξη ουδέν πρόβλημα δημιουργεί στην οργάνωση και λειτουργία των φορέων προέλευσης και υποδοχής, μη αλλοιούμενης της σύνθεσης του προσωπικού ή του προγράμματος των υπηρεσιών.
  Άλλωστε για τους ΟΤΑ και μόνο, υπάρχει πρόβλεψη εξαίρεσης από την διετή δοκιμαστική περίοδο για μετατάξεις κάθε είδους (ν.4483/2017 αρθ.81).

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 18:02 | Έλσα Μαρκότση

  Το ποσοστό 65% είναι πάρα πολύ υψηλό, με δεδομένο ότι τόσα χρόνια διορισμοί δεν γίνονται οι υπηρεσίες είναι υποστελεχομένες, ο υπάρχον υπαλληλικός κόσμος όμως θέλει να μετακινηθεί και να πάει κοντά στις οικογένειές του, 50% για όλο το δημόσιο θα είναι καλλίτερα. Δώστε ώθηση στην κινητικότητα και όχι εμπόδια!

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 16:25 | Γιωργος Κωττας

  Δε μπορεί να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις και πάντα η μοναδικότητα στον οικείο κλάδο όπως αναγράφεται άρθρο 2, παράγραφος 4 γιατί δεν είναι προς το συμφέρον του Δημοσίου να εργάζονται π.χ Μηχανικοί σε θέσεις που είναι διαφορετικές με το πτυχίο τους. Θα πρέπει μέσω της κινητικότητας να βρεθεί τρόπος ο καθένας να εργάζεται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη και σύμφωνα πάντα με τον κλάδο που ανήκει.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 15:02 | Αφροδίτη

  Οι 5 από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δε διαθέτουν ακόμα ψηφιακό οργανόγραμμα συνεπώς δε μπορούν να συμμετάσχουν στην κινητικότητα ως φορείς υποδοχής. Κάποιες από αυτές είναι υποστελεχωμένες και δε μπορούν να δεχτούν άτομα που το επιθυμούν με μετάταξη. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, υπηρετούντες σ’ αυτές υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους να έχουν εγκλωβιστεί και να μην έχουν τη δυνατότητα να μεταταχθούν ούτε με το 50% ποσοστό κάλυψης του κλάδου τους που ισχύει σήμερα, πόσο μάλλον με το 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 13:33 | Βασιλική

  Ως δημόσια υπάλληλος και νομικός, θεωρώ πως η διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου χαρακτηρίζεται από (προφανώς εσκεμμένη) κακοτεχνία στη διατύπωσή της. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να μείνει πίσω το 65% του κλάδου στον οποίο ανήκει ο αιτών υπάλληλος «επί του συνόλου των οργανικών θέσεων»; πιθανώς να εννοείται «επί του συνόλου των οργανικών θέσεων ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ».. (;) πώς ερμηνεύεται αυτό από τον κατά τ’ άλλα σοφό νομοθέτη; επίσης, ποιές σκοπιμότητες εξυπηρετεί η αύξηση του ποσοστού αυτού από 50% σε 65% (πλην όλων των περιπτώσεων όπως άδειες άνευ αποδοχών κλ κλ); εκτός φυσικά της προφανούς σκοπιμότητας που κινείται προς την κατεύθυνση της εμπόδισης των μετακινήσεων και της δυσκαμψίας των διαδικασιών, με παραθυράκια καταχρηστικής ερμηνείας των διατάξεων από τους φορείς προέλευσης..
  είναι απορίας άξιο εάν ο νομοθέτης της διάταξης γνωρίζει εν τοις πράγμασι το πως λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση στην πράξη και το πόσα εμπόδια οι υπάλληλοι συναντάμε συχνά από τις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων μας οι οποίοι φυσικά κάθε άλλο παρά θετικοί είναι σε μία πρόθεση μετακίνησής μας.
  Αν λοιπόν ο σκοπός είναι να λειτουργήσει η κινητικότητα στην πράξη και μάλιστα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και σε καμία περίπτωση εις βάρος του υπαλλήλου, κι όχι να καταργείται με έντεχνο τρόπο, τότε ΠΡΕΠΕΙ να επανέλθει το 50% που ίσχυε προηγουμένως, άλλως στην πράξη ο νόμος θα μείνει ουσιαστικά ανεφάρμοστος.
  ΚΡΙΜΑ που αντί να κινούμεθα προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης εφαρμογής του νόμου, οι πολιτικές ή όποιες άλλες σκοπιμότητες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και είναι προφανές σε όλους αυτό.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 11:38 | Ιωάννα

  Στο άρθρο 2 παρ.1β περίπτωση ββ του σχεδίου νόμου που είναι στην διαβούλευση, προστίθεται μετά την λέξη απόσπαση το: ή μετάταξη.
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα άνθρωποι που ήθελαν να φύγουν από κάποια υπηρεσία και δεν μπόρεσαν να φύγουν με μετάταξη και έφυγαν με απόσπαση, γιατί στις προηγούμενες κινητικότητες δεν είχαν βγει θέσεις, να αποκλειστούν από την διαδικασία που πρόκειται να βγει.
  Οι υπάλληλοι αυτοί ζήτησαν να φύγουν έστω με απόσπαση, γνωρίζοντας ότι θα μπορούν στην επόμενη κινητικότητα να κάνουν τα χαρτιά τους.
  Η κινητικότητα είναι το μοναδικό σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ώστε να μπορεί κάποιος να αλλάξει την επαγγελματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι άδικο άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει χρόνια το ελληνικό δημόσιο να μην μπορούν να προχωρήσουν μπροστά επαγγελματικά και προσωπικά γιατί τους εγκλωβίζει το σύστημα.
  Πρέπει όλοι να μπορούν να κριθούν για την θέση που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα να μεταταχθούν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η κάθε υπηρεσία να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, ώστε να παράγουν το βέλτιστο δυνατό έργο.
  Οι φορείς προέλευσης δεν θα πρέπει να εγκλωβίζουν ανθρώπους που δεν επιθυμούν να εργάζονται γι’ αυτούς αλλά να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να μπορούν υπάλληλοι που το επιθυμούν να εργαστούν σε αυτούς (π.χ. βελτίωση συνθηκών εργασίας, ψηφιακά οργανογράμματα ώστε να ενταχθούν και αυτοί ως φορείς στην κινητικότητα και να ζητήσουν υπαλλήλους).

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 10:58 | Γιάννης

  Θέλω να εκφράσω την μεγάλη απογοήτευσή μου για ένα ακόμα νομοσχέδιο που δε θα λειτουργήσει στην πράξη, είναι εκ των προτέρων αποτυχημένο και έχει ως κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση μεμονωμένων συμφερόντων, μέσα από την πολυπλοκότητα, απίστευτη γραφειοκρατία του και δυνατότητα που δίνει σε διάφορους να παρεμβαίνουν επί των διαδικασιών.

  Ειδικότερα ΣΧΟΛΙΑ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

  1) Παντού αναγράφεται ότι απαιτείται η έκφραση γνώμης/σύμφωνη ουσιαστικά γνώμη, αρμόδιων οργάνων για μετατάξεις (ακόμα και των υπηρεσιών από τις οποίες θα φύγει κάποιος!!!), ή άλλοι περίεργοι περιορισμοί – εμπόδια για την πραγματοποίηση μετατάξεων (π.χ [αρθ. 2, παρ.4 όπου αναγράφεται για την «μοναδικότητα» κάποιου υπαλλήλου).

  Πρέπει να απαλειφθούν όλες αυτές οι αναφορές στο νομοσχέδιο για τη έκφραση γνώμης γνώμη των »αρμόδιων οργάνων» και οι περίεργοι περιοριμοί/εμπόδια για την κινητικότητα.

  2) Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποια πρόβλεψη, για την εμπλοκή εξειδικευμένων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα που θα επιλεχθούν κεντρικά, που θα βοηθήσουν και θα τρέξουν την διαδικασία έως κάποιο σημείο, προκειμένου οι διαιδικασίες γίνουν πιο γρήγορα και να περιοριστούν κάπως οι εξωτερικές παρεμβάσεις και εμπόδια.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 20:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΟΓΛΟΥ

  Η προϋπόθεση της παρέλευσης 2 ετών από την λήξη της προηγούμενης απόσπασης ή από την λήξη της προηγούμενης μετάταξης να μην απαιτείται για υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε Υπηρεσίες του νομού Αττικής και επιθυμούν να μεταταγούν σε Υπηρεσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο νομού πλήν του νομού Αττικής, επίσης η παραπάνω προϋπόθεση να μην εφαρμόζεται για υπαλλήλους που είχαν αποσπασθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 20:42 | AXILEAS XATZIBOLIOTIS

  Η προϋπόθεση της παρέλευσης 2 ετών από την λήξη της προηγούμενης απόσπασης ή από την λήξη της προηγούμενης μετάταξης να μην απαιτείται για υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε Υπηρεσίες του νομού Αττικής και επιθυμούν να μεταταγούν σε Υπηρεσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο νομού πλήν του νομού Αττικής, επίσης η παραπάνω προϋπόθεση να μην εφαρμόζεται για υπαλλήλους που είχαν αποσπασθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 18:04 | Σχολια

  1.Το ποσοστό 65% είναι αρκετά μεγάλο, καθώς υπάρχουν κλάδοι στελεχωμένοι με ένα το πολύ δύο άτομα.
  2.Να δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους που κατέχουν μοναδική θέση στο φορέα, αλλά δεν ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου τους, να μετατάσσονται με το ΕΣΚ καθώς έμμεσα αίρεται η μοναδικότητα τους.
  3.Να δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στους δημοσίους υπαλλήλους στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 18:16 | ΛΟΛΑ

  Με την ειδική διάταξη περί σύμφωνης γνώμης του δημάρχου για κινητικότητα των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ, δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι υπάλληλοι β κατηγορίας και όχι ίσοι με όλους τους άλλους που υπηρετούν στον ίδιο ΟΤΑ . Θα ήταν προτιμότερο να συλλέξει δεδομένα ο κάθε δήμαρχος για το πόσοι μηχανικοί υπηρετούν σε θέσεις που δεν αντιστοιχούν στον κλαδο τους (πχ σε τμήμα προσόδων, μισθοδοσίας, γραμματείας κλπ) και να προβούν σε εσωτερικές ανακατανομές, όχι σε καταστρατήγηση της ισότητας μεταξύ των υπαλλήλων που θέλουν να μπουν στην κινητικότητα .

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 15:37 | Χουλιάρας Δημήτριος

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 να ισχύσει για την μετάταξη υπαλλήλου πριν την πάροδο διετίας για σοβαρούς λόγους υγείας. Παρά πολύ νεοδιοριζόμενοι της 3Κ/2018 διορίστηκαν μακριά από τα σπίτια τους. Έχοντας περάσει αρκετός καιρός μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, έχουν προκύψει σοβαροί λόγοι υγείας που το επιβάλλουν.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 11:23 | Μιχάλης

  Στην κινητικότητα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι, με τους ίδιους όρους. Όμως το ποσοστό του 65%, της σύμφωνης γνώμης των αιρετών ή της μοναδικότητας θέσεων, είναι απαγορευτικά για πάρα πολλούς κλάδους, ειδικότερα για αυτούς που είναι ειδικευμένοι υπάλληλοι.

  Στις ειδικότητες όπως π.χ. Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικών Γραμματέων ή Εργατών Καθαριότητας, που συνήθως υπάρχουν πολλές καλυμμένες θέσεις στους Φορείς, το 65% δείχνει εφικτό. Όμως σε ειδικευμένες ειδικότητες όπως Υδραυλικών, Ξυλουργών, Πληροφορικής, Εργοδηγών, κ.α., που συνήθως είναι ελάχιστοι, η κάλυψη του ποσοστού του 65% είναι αδύνατη. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο σε μικρούς Φορείς, με ελάχιστο προσωπικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις και για αυτούς τους υπαλλήλους, η κινητικότητα δεν τους αγγίζει καθόλου. Πόσο μάλλον για αυτούς που είναι μοναδικοί στις Υπηρεσίες τους. Θέσεις στους Ο.Ε.Υ. ναι μεν υπάρχουν, αλλά η συνταξιοδότηση συναδέλφων και η μη διενέργεια προσλήψεων, δεσμεύει αυτούς υπαλλήλους.

  Το ποσοστό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στο 50% προς όλους και ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

  Επίσης θεωρώ πως δεν πρέπει για τους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Πολεοδομίας, να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος δεν πρόκειται να δώσει έγκριση για τους υπαλλήλους του, όταν βλέπει πως αυτοί επιθυμούν μετάταξη. Όλοι οι αιρετοί είναι της άποψης, πρώτα να έρθουν περισσότεροι και μετά τα αποχωρήσουν κάποιοι με μετάταξη.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του εργοδότη.

  Ίσοι όροι προς όλους. Αν τα αρμόδια προς διορισμό όργανα, αποφάσιζαν για την μετάταξη υπαλλήλων, ο όρος κινητικότητα δεν έχει νόημα. Πολλές φορές οι αιρετοί δεν θέλουν να ζητήσουν θέσεις, για να μην φύγουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι.

  Οι αιρετοί κοιτούν την κινητικότητα από την δική τους σκοπιά, για να είναι ο Φορέας λειτουργικός και αποδοτικός.
  Οι υπάλληλοι το ίδιο, συνυπολογίζοντας όμως οικογενειακά και οικονομικά θέματα που τους αφορούν.

  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ και όχι αυτός που αναγκάζεται να εργαστεί μακριά από το σπίτι του ή που παραμένει σε μια Υπηρεσία χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξής του. Αναφέρομαι σε υπαλλήλους που δούλευαν, δουλεύουν και θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν και να εξελίσσονται. Αφού δημιουργήθηκε η κινητικότητα, ας λειτουργήσει προς όφελος όλων.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 10:05 | Αλέξανδρος (Εκπαιδευτικός)

  Οφείλετε να δείτε το θέμα των προϋποθέσεων για μετάταξη των εκπαιδευτικών (με αυξημένα προσόντα στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων), οι οποίοι βίωσαν τραγική κοροϊδία στον προηγούμενο κύκλο και δεν ασχολήθηκε κανείς. Ή μπορούν να συμμετάσχουν ή όχι, να ξεκαθαρίζεται. Η αποδέσμευση που ζητείται ειδικά για αυτούς έγινε άθλιο παίγνιο (με αρχική έγκριση από το ΚΥΣΠΕ και απαράδεκτη αναπομπή από τον πρώην υπουργό παιδείας). Να συμμετέχουν ισότιμα θέλουν σε ένα διαφανές σύστημα. Απλοποιήστε τη διαδικασία επί το δικαιότερο (να εξετάζονται τα αιτήματα από την επιτροπή κινητικότητας ίσως). Να σημειωθεί ότι οι οργανικές των εκπαιδευτικών είναι ουσιαστικά στο ΙΔΙΟ το υπουργείο και ΟΧΙ σε περιοχές , όπου καταχρηστικά και για λειτουργικούς λόγους τοποθετούνται με τη λεγόμενη οργανική θέση, οπότε το θέμα του ποσοστό πρέπει να εξεταστεί υπό άλλο πρίσμα- συνεργαστείτε με του ΥΠΑΙΘ ώστε να δοθεί λύση για τον τρέχοντα κύκλο. Πόσοι θα μεταταχθούν τελικά; Ελάχιστοι. Ευελιξία, δικαιοσύνη και λογική (ανα)ζητείται. Και εξετάστε αν κάποιοι χαριστικά πήραν αποδέσμευση.
  Θα συμφωνήσω με τις συναδέλφισσες Άννα και Παναγιώτα και τους συναδέλφους Γιάννη και Θανάση

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 19:35 | Δ.ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

  θέλω να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με το ν/σ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».Στο άρθρο 02 παρ.4 αναφέρεται ότι πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.Εγώ εργάζομαι σε Δήμο του Νομού Αττικής σε θέση ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Όλοι οι προηγούμενοι που είχαν προσληφθεί ως ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ έχουν μεταταχθεί σε θέση ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ με συνέπεια να είμαι ο μοναδικός ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (όλοι βέβαια κάνουμε την ίδια δουλειά).Αυτό με αποκλύει από τη διαδικασία της κινητικότητας παρόλο που έχω τα προσόντα να διεκδικήσω μια καλύτερη θέση εργασίας (απολυτήριο Γενικού Λυκείου,ΕCDL,Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας).
  Θεωρώ ότι για να πετύχει ο Θεσμός της Κινητικότητας πρέπει να αρθούν τέτοια εμπόδια τουλάχιστον για τις απλές κατηγορίες εργαζομένων (ΥΕ και ΔΕ).

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 14:42 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το ορισμό ποσοστού κάλυψης «επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση του προβλήματος της προκαλούμενης υποστελέχωσης των Υπηρεσιών προέλευσης στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης διαδικασιών μετάταξης για την πλειοψηφία ή και το σύνολο των υπαλλήλων σε συγκεκριμένους Κλάδους/ειδικότητες».

  Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα σε όλους του οργανισμούς(και αυτούς με μικρό αριθμό οργανικό θέσεων ανά κλάδο) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας θα μπορούσε:
  α) για ποσοστό κάλυψης μικρότερο του 50% ή του 65% αν αυτό όντως τροποποιηθεί να ζητείται σύμφωνη γνώμη του Υ.Σ. του φορέα προέλευσης όπου θα λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες ανάγκες (οικογενειακές, υγείας κλπ) του υπαλλήλου που κάνει την αίτηση και ταυτόχρονα να γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για κινητικότητα στον επόμενο κύκλο κινητικότητας.

  Σε κάθε περίπτωση δε θα ήταν υπέρ της εύρυθμης λειτουργίας των οργανισμών να εξαιρείται του προγράμματος σημαντικός αριθμός θέσεων.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:17 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 7984 Αθήνα, 22/11/2019

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
  Στο άρθρο 3 η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.
  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:
  • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
  • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf
  Επιπρόσθετα στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπου Υπάλληλοι μη έχοντες τις βασικές γνώσεις και τα από το Νόμο καθορισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο να το κάνουν.
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 150 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 50, όσο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ τα δεύτερα με μόλις 30 μόρια! Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!
  Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  Στο άρθρο 20 σχετικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης τους μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των λειτουργιών τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.
  Τέλος με το άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας έχουν την υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας γιατί η απουσία διαλόγου ουδέποτε βοήθησε τη λήψη ορθών αποφάσεων.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 12:44 | βαλαντης

  AN θελετε να συμπεριλαβετε στο ενεργο προσωπικο και αυτους που ειναι σε μακροχρονια αδεια, για την διενεργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου να ειναι 45 %

  » Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης.
  Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.»

  επισης την μια μας λετε οτι τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, και απο την αλλη αναφερεστε στην μοναδικοτητα του κλάδου .. δηλαδη απο την μια αναφερεστε σε ολους τους κλαδους ανεξαιρέτως , και απο την αλλη σε εναν κλαδο ..( μοναδικοτητα υπαλληλου – κλαδου) στέκει αυτό?

  αν ο καθε κλαδος ειναι καλυμμενος 45 % λογικα το συνολο των υπαλληλων ολων τον κλαδων θα ειναι 45 %.

  το να εχεις 100% σε 2 κλαδους και 30 % σε εναν τριτο
  ποσο ειναι το ποσοστο του συνολου των οργανικων θεσεων που μνημονευετε στο σχεδιο νομου?
  30 στον πρωτο κλαδο
  30 στον δευτερο
  40 στον τριτο* με καλυψη 30% = 12 υπαλλοι)
  30+30+12 72 υπαλληλοι

  δηλαδη 72% καλυψη ….
  πως λιπο θα μεταταχθουν υπαλληλοι που εχουν 100% κλαδο καλυμμενο οταν το συνολικο ποσοστο θα εινια κατω απο 70% του συνολου των οργανικων θεσεων ??( 65 % + ανευ αποδοχων κλπ.)
  αντι να ενισχυσετε τους κλαδου που εχουν λιγους , δεν αφηνετε τους κλαδουσ που ειναι γεματοι να φυγουν …

  ωραια κινητικοτητα…..

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 12:40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Νόμος 4497/2017(ΦΕΚ 171/13.11.2017), άρ. 80 παρ. 3, όλοι οι Υπάλληλοι των Επιμελητηρίων, τα οποία αποτελούν ΝΠΔΔ, χάσανε το δικαίωμα για μετάταξη αλλά μπορούν να δεχτούν υπαλλήλους από όλους τους Φορείς του Δημοσίου. Επίσης, σε περίπτωση απόσπασης μας (δικαίωμα που διατηρήθηκε), η μισθοδοσία καταβάλλεται από το Επιμελητήριο προέλευσης, με αποτέλεσμα να μην δέχεται καμία Διοίκηση να πληρώνει υπάλληλο ο όποιος απασχολείται από άλλον Φορέα. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παραγράφου οδηγεί ΟΛΟΥΣ τους υπάλληλους των Επιμελητηρίων να είναι εγκλωβισμένοι δίχως να μπορούνε στην πράξη να μεταβούν σε άλλη Υπηρεσία. Δημόσιοι Υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας αντιμέτωποι με την αδικία και εγκαταλελειμμένοι στην μοίρα τους αφού καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου. Ελπίζουμε να διαβάσουν το συγκεκριμένο σχόλιο και να επιληφθούν επί του θέματος και να μην πάει και αυτό για ανακύκλωση. Έχουμε προσπαθήσει ξανά με σχόλια σε σχετικά με το θέμα Σχέδια Νόμου αλλά η μοίρα μας γνωστή…

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 12:22 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η πρόβλεψη του ποσοστού κάλυψης των θέσεων του κλάδου του φορέα προέλευσης σε 65% δεν είναι λειτουργική.

  Με αυτή τη πρόβλεψη αποκλείονται εξ’ ορισμού όλοι όσοι υπηρετούν σε θέσεις οι οποίες ανήκουν σε κλάδο που έχει 1 ή 2 οργανικές θέσεις.

  Με αυτό τον τρόπο η κινητικότητα είναι ανεφάρμοστη όχι μόνο σε επίπεδο υπαλλήλων αλλά και για τους οργανισμούς αυτούς αφού δε μπορούν να λειτουργήσουν ούτε ως οργανισμοί προέλευσης ούτε ως οργανισμοί υποδοχής.

  Θα έπρεπε είτε να τεθεί ένα πλαφόν οργανικών θέσεων άνω των οποίων θα τίθεται σε εφαρμογή το ποσοστό κάλυψης, είτε να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους οργανισμούς με μικρό αριθμό θέσεων ανά κλάδο.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 10:35 | Βαγγέλης

  Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού γιατί θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, δηλαδή του Δημάρχου;
  Είναι μια διάταξη η οποία καταστρατηγεί το καθεστώς ίσης μεταχείρισης των δημοσίων υπαλλήλων, καθυστερεί την όλη διαδικασία μετακίνησης των εν λόγω υπαλλήλων και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί ένα καθεστώς ομηρίας των υπαλλήλων ΟΤΑ από τους εκάστοτε δημάρχους.