Άρθρο 03

1. Το άρθρο 6 του ν.4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε δύο κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην κάλυψη προσωρινών αναγκών με απόσπαση.
2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
3. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
4. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
7. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.
8. Φορείς υποδοχής οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης μετάταξης, για θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητα για τις οποίες υπάρχει υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέσεις.
9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
10. Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας αφορά μόνον τους υπό την ανωτέρω παρ. 9 φορείς με αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου.
11. Ο Πίνακας για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.
13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».
2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του συστήματος που περιγράφεται στο παρόν άρθρο ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:52 | Σοφία

  Παράγραφος 13:»Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας».

  Με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκαριστούν οι μετατάξεις τόσων ανθρώπων που έχουν επιλεγεί ήδη από τους προηγούμενους κύκλους για μετάταξη αλλά χωρίς δικιά τους ευθύνη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία.

  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο διάστημα για ολοκλήρωση των εκκρεμών μετατάξεων αλλιώς η διάταξη αυτή μπλοκάρει όλη την ουσία του συστήματος κινητικότητας και πρέπει να μεταβληθεί με την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους αρμόδιους ολοκλήρωσης των μετατάξεων στο διάστημα που απαιτείται και όχι τιμωρώντας τον ίδιο το δημόσιο υπάλληλο με μη ολοκλήρωση της μετάταξης του αν η διαδικασία δεν προχωρήσει χωρίς δική του ευθύνη.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:31 | nat

  Άρθρο 3
  Παρ.1
  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,
  Έχω συμμετάσχει στον β’ κύκλο κινητικότητας 2018, μετά από ταξίδια για συνεντεύξεις στην πρωτεύουσα ,με το σχετικό οικονομικό και ψυχικό κόστος.
  Οι απαιτήσεις των θέσεων για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι υψηλές, τόσο σε τυπικά όσο και ουσιαστικά προσόντα.Ξένες γλώσσες, γλώσσες προγραμματισμού, μεταπτυχιακές σπουδές.
  Έχω την μεγάλη χαρά να έχω επιλεγεί αξιοκρατικά μέσω του νόμου της κινητικότητας σε Υπουργείο σε θέση που αντιστοιχεί στα προσόντα μου και, τολμώ να πω, ότι ικανοποιείται ένα μεγάλο μου όνειρο.

  Μετά τον Νοέμβριο του 2018 που έκανα αίτηση, έχω προ 2 μηνών την έγκριση του φορέα υποδοχής και έχω και την έγκριση του φορέα προέλευσης.
  Δρομολογώ πλέον την ζωή μου σε αυτή την κατεύθυνση, με όλες τις οικογενειακές και οικονομικές αλλαγές που φέρνει αυτή η θετική και αξιοκρατική διαδικασία.

  Σας παρακαλώ, επειδή είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε τις ‘συμπληγάδες πέτρες» της Δημόσιας Διοίκησης, εξαιρέστε ΚΑΙ τις αποφάσεις μετάταξης, όπως προτίθεστε για τις αποσπάσεις, και αφήστε και τις μετατάξεις να προχωρήσουν για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.

  Είναι κρίμα να περνάμε από απαιτητικές αλλά αξιοκρατικές συνεντεύξεις και να πρέπει να επιδοθούμε σε αγώνα «δημοσίων σχέσεων» για να προωθηθούν τα έγγραφά μας από υπάλληλο σε υπάλληλο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:40 | ΝΑΤ

  Άρθρο 3
  Παρ.1
  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,
  Έχω συμμετάσχει στον β’ κύκλο κινητικότητας 2018, μετά από ταξίδια για συνεντεύξεις στην πρωτεύουσα ,με το σχετικό οικονομικό και ψυχικό κόστος.
  Οι απαιτήσεις των θέσεων για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι υψηλές, τόσο σε τυπικά όσο και ουσιαστικά προσόντα.Ξένες γλώσσες, γλώσσες προγραμματισμού, μεταπτυχιακές σπουδές.
  Έχω την μεγάλη χαρά να έχω επιλεγεί αξιοκρατικά μέσω του νόμου της κινητικότητας σε Υπουργείο σε θέση που αντιστοιχεί στα προσόντα μου και, τολμώ να πω, ότι ικανοποιείται ένα μεγάλο μου όνειρο.

  Μετά τον Νοέμβριο του 2018 που έκανα αίτηση, έχω προ 2 μηνών την έγκριση του φορέα υποδοχής και έχω και την έγκριση του φορέα προέλευσης.
  Δρομολογώ πλέον την ζωή μου σε αυτή την κατεύθυνση, με όλες τις οικογενειακές και οικονομικές αλλαγές που φέρνει αυτή η θετική και αξιοκρατική διαδικασία.

  Σας παρακαλώ, επειδή είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε τις ‘συμπληγάδες πέτρες» της Δημόσιας Διοίκησης, εξαιρέστε ΚΑΙ τις αποφάσεις μετάταξης, όπως προτίθεστε για τις αποσπάσεις, και αφήστε και τις μετατάξεις να προχωρήσουν για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.

  Είναι κρίμα να περνάμε από απαιτητικές αλλά αξιοκρατικές συνεντεύξεις και να πρέπει να επιδοθούμε σε αγώνα «δημοσίων σχέσεων» για να προωθηθούν τα έγγραφά μας από υπάλληλο σε υπάλληλο.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 20:19 | Πέτρος Γερμανός

  Το Ε.Κ.Α.Β. Δεν εχει προσωπικό.
  Διασωστες Πλ.Ασθενοφόρου.
  Κατ.εξερεσει μεταταξεις για να ενίσχυθει. Τοσο δυσκολο#???

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 12:39 | Λεωνίδας

  Άρθρο 3
  Παρ.1
  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας….»

  Αλλαγή της προθεσμίας για τους προηγούμενους κύκλους σε μεγαλύτερο εύρος διαστήματος. Θα πρέπει να υπάρξει και ρύθμιση για ποινικές ευθυνές , πειθαρχικές κλπ. για υπηρεσίες που κωλυσιεργούν και τους επικεφαλής τους αιρετούς

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 12:12 | κωνσταντίνος

  Παράγραφος 13:»Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας».

  Η ανωτέρω προθεσμία είναι ασφυκτική και ουσιαστικά καταργεί την κινητικότητα ( Νόμος του Ελληνικού Κράτους) για να ωφεληθούν οι φορείς και οι υπάλληλοι που πρόλαβαν.

  Παρακαλούμε για την αλλαγή του εδαφίου 13 ως προς την προθεσμία γιατί θα μείνουν υπηρεσίες χωρίς προσωπικό που περιμένουμε βοήθεια από συναδέλφους που απλά καθυστέρησαν οι διαδικασίες μετάταξης τους για γραφειοκρατικούς λόγους.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 11:16 | Κυριακή

  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΔΥΝΑΤ

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 11:17 | Γεωργία

  Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(13)ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ.
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 23:05 | Στέφανος

  Δεν παίζω Λόττο. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιζα αν ήξερα ότι και να κερδίσω το κέρδος μου εξαρτάται από πλήθος άλλων παραγόντων ανεξάρτητων και από εμένα όσο και την τύχη μου. Ας μην μεταβάλλουμε και άλλες διοικητικές διαδικασίες σε τυχερά παίγνια όπου μάλιστα κάποιοι μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της κληρωτίδας. Οι χρόνοι για τις μετακινήσεις είναι οι ευκταίοι. Δεν έχετε πάρα να πείτε ότι να δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες στο τρίμηνο η ευθύνη βαραίνει τον φορέα προέλευσης ο οποίος θα αμείβει τον υπάλληλο που θα εργάζεται στον φορέα υποδοχής ώσπου να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της μετακίνησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με τους χρόνους που γνωρίζουμε σήμερα, απλά κοροϊδευόμαστε. Αν επιθυμείται έλεγχο της διαδικασίας και ευνοιοκρατία είμαστε σε καλό δρόμο.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 22:02 | ΜΑΤΙΝΑ

  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή …..»

  Η προθεσμία των δύο μηνών που τίθεται είναι ασφυκτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα Υπουργεία, τα οποία έχουν πολλές περιφερειακές υπηρεσίες, με επιτακτική ανάγκη άμεσης στελέχωσης, υπεβλήθησαν χιλιάδες αιτήσεις υποψηφίων προς μετάταξη, στο πλαίσιο του Β κύκλου ΕΣΚ 2018 και οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η καθυστέρηση που παρατηρείται από φορείς προέλευσης για τη χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, καθώς και για τη μεταφορά πιστώσεων στο φορέα υποδοχής.
  Ως εκ τούτου, προτείνεται η επιμήκυνση της προθεσμίας κατά 2 μήνες ακόμη.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 21:03 | Διαλεκτάκης Μανόλης

  -Ο αποκλεισμός δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στα νοσοκομεία και στα καταστήματα κράτησης από την μία είναι άδικος για τους υπαλλήλους αυτούς που δεν έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους (πτυχία -δεξιότητες κ.τ.λ.) και να αξιοποιηθούν από την διοίκηση ανάλογα και από την άλλη είναι καταστροφικό για τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό το οποίο γερνάει με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. γι αυτό το λόγο π.χ. στα καταστήματα κράτησης υπάρχει το ηλικιακό όριο προσλήψεων (30 ετών).
  -Η φύση της εργασίας απαιτεί καλή φυσική κατάσταση ( γι΄αυτό υπάρχουν και ανάλογα τέστ για τις προσλήψεις) καλή υγεία η οποία δεν είναι δεδομένο αλλά ζητούμενο σε ένα γερασμένο προσωπικό που εργάζεται μέσα σε ένα πλήθος αντίξοων συνθηκών συγχρωτισμού, μη σταθερό ωράριο, νυκτερινές βάρδιες, λοιμώδη νοσήματα (ηπατίτιδες, HIV,).
  -Γι΄αυτούς τους λόγους, που έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, τόσο από την λειτουργική πλευρά δηλαδή να λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές με επαρκή και ασφαλή τρόπο , αλλά και από οικονομική πλευρά, πληθώρα αναρρωτικών αδειών πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, κακή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, καλό θα ήταν να αρθεί ο αποκλεισμός αυτός και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές με διορισμούς με ένα ελάχιστο υποχρεωτικό χρόνο υπηρεσίας σε αυτές τα 15 έτη. Από την άλλη θα μπορούσαν να ενισχυθούν υπηρεσίες του δημοσίου όπου τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα απόδοσης των υπαλλήλων με μετατάξεις από τις αποκλεισμένες υπηρεσίες και όχι με νέους διορισμούς. Με αυτό τον τρόπο θα υπήρχε μια καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και μια δικαιότερη και ίση αντιμετώπιση των υπαλλήλων που έχουν αποκλειστεί από την κινητικότητα.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 09:27 | Γιώργος

  Η προθεσμία του αρθρού 3 (13) είναι πολύ μικρή γιατί :

  Oι πάρα πολλές υποθέσεις μετατάξεων που προέκυψαν από τους τελευταίους δυο κύκλους κινητικότητας, καταλήγουν στις Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων οπού υπάρχει εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  Επίσης μεγάλος αριθμός μετατάξεων θα είχε ήδη ολοκληρωθεί εάν δεν μεσολαβούσε η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των δυο εκλογικών αναμετρήσεων,η περίοδος των θερινών αδειών και η ενημέρωση των νέων μελών της Κυβέρνησης.

  Τέλος υπάρχουν οι αιρετοί που καταπατούν τους νόμους και παρεμποδίζουν την διαδικασία.

  Με αυτή τη διάταξη εγείρονται ερωτήματα για αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε αιρετούς και υπαλλήλους για παρεμπόδιση νόμιμης διαδικασίας, παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας για ενέργεια, βλάβη συμφερόντων υπαλλήλων και υπηρεσιών που θίγονται κ.α

  Αντί για αυτό επιχειρείται τιμωρία των υπαλλήλων ,και κατάργηση της κινητικότητας για τους μη ευνοούμενους.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 09:52 | Νεφέλη

  Κύριε Υπουργέ

  Να αλλαχθεί η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 13.

  Δηλαδή επιθυμία σας είναι να χάσουν άνθρωποι τις θέσεις στις οποίες
  επιλέχθηκαν για μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Επειδή δεν έχουν γνωριμίες ή επειδή πολύ απλά λόγω της γραφειοκρατίας οι υποθέσεις τους πήγαν αργότερα από κάποιους άλλους πχ στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

  Μήπως για αυτό υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις σε ορισμένους φορείς για παράδειγμα στο Υπουργείο Παιδείας για την σύμφωνη γνώμη ; Για να καθυστερήσουν εσκεμμένα και να ακυρωθούν ;

  Με ποιο κριτήριο επιλεκτικά καταστρέφονται οι ζωές και οι καριέρες ανθρώπων που επιθυμούν να δουλέψουν με όρεξη και να είναι παραγωγικοί για τη Χώρα , επιλέγοντας υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, που ταιριάζουν στα προσόντα τους, που βοηθούν στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής τους.

  Πρώτα εξετάστε παρακαλώ τα αιτήματα σε τι στάδιο βρίσκονται και μετά σταματήστε τα . Μια μετάταξη π.χ για την οποία εκκρεμεί μόνο η αλλαγή της πίστωσης και η δημοσίευση στο ΦΕΚ γιατί να σταματήσει λόγω χρόνου , στη Χώρα που δυστυχώς δεν τηρούνται οι προθεσμίες.

  Στηρίξαμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας, με τα αρχικά μηνύματα από την ανάληψη των καθηκόντων σας που μόνο θετικά ήταν. Τώρα γιατί επιχειρείται κάτι τέτοιο ;

  Για να ικανοποιηθούν οι νέοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες που διαμαρτύρονται για το προσωπικό των δομών τους, η λύση δεν είναι στο να εμποδιστούν ένας δυο υπάλληλοι να φύγουν , οι οποίοι σίγουρα έχουν τους λόγους τους και ίσως να είναι εντελώς αντιπαραγωγικοί αν παραμείνουν.

  Εάν πχ δεν μπορούν να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και να κατανείμουν σωστά το προσωπικό δεν φταίνε οι απλοί εργαζόμενοι που πάντα υποφέρουν στις αλλαγές. Σε μερικές περιπτώσεις οι φορείς έχασαν και τις προηγούμενες κινητικότητες και θα χάσουν και τις επόμενες γιατί απλά δεν μπορούν ή δεν θέλουν να βάλουν τους υπάλληλους που είναι αρμόδιοι να δουλέψουν (πχ στη Διοίκηση) γιατί είναι κομματικοί τους φίλοι.

  Έρχονται όμως και διαμαρτύρονται ότι θα τους φύγει πχ ένας υπάλληλος και αυτό θα φταίξει για την λειτουργία του φορέα τους !!!

  Οι προηγούμενοι αιρετοί με τις ευλογίες της προηγούμενης κυβέρνησης προκάλεσαν μεγάλη δυσλειτουργία στη Δημόσια Διοίκηση και φυσικά ευνόησαν τους πολιτικά προσκείμενους σε αυτούς υπαλλήλους, σε αντίθεση με άλλους που ακόμη ταλαιπωρούνται με τη γραφειοκρατία.

  Πρόκειται για μεγάλη αδικία.

  Παρακαλούμε μη βάλετε πιο βαθιά το μαχαίρι στη πληγή της Δημόσιας Διοίκησης με αυτό τον τρόπο. Επανεξετάστε τόσο την προθεσμία των δύο μηνών όσο και το ποσοστό των επόμενων κύκλων του (65%)

  Ευχαριστώ

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 16:24 | Ευριπίδης

  Η κινητικότητα δεν είναι ένα μπαλάκι στα χέρια της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας να το πετάει από εδώ κι από εκεί και να το χρησιμοποιεί όπως θέλει αυτή ανά πάσα στιγμή. Το νόημα της κινητικότητας είναι να καλυφθούν θέσεις φορέων με εξειδικευμένο κι έμπειρο προσωπικό, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί για να γίνουν παραγωγικές οι υπηρεσίες του δημοσίου. Πάντοτε οι καθυστερήσεις στην κάθε είδους κινητικότητα οφείλονταν είτε στους αιρετούς είτε στα υπουργεία, με απώτερο στόχο το πάγωμα των μετακινήσεων. Το να θέτετε στενό χρονικό περιθώριο (π.χ. 2 μήνες για τις εκκρεμείς μετατάξεις), χωρίς να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κωλυσιεργούντες, αποτελεί αδιαφορία προς τον υπάλληλο – Έλληνα πολίτη και την οικογένειά του κι εξυπηρετεί μόνο πολιτικές σκοπιμότητες. Ταυτόχρονα αντίκειται στο βασικό αγαθό της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των Ελλήνων πολιτών βάση του Συντάγματος, αφού ξανά κάποιες μετατάξεις θα ολοκληρωθούν με το σύστημα κινητικότητας (αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη και υπογράφει ο εκάστοτε υπουργός ή αιρετός άμεσα την κινητικότητα), ενώ η πληθώρα των μετατάξεων θα καθυστερείται σκοπίμως και δεν θα ολοκληρώνεται χωρίς ανταλλάγματα.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 15:18 | Δήμητρα

  Με τη διάταξη 13 του άρθρου 3, για τους προηγούμενους κύκλους του ΕΣΚ καταργείται κάθε έννοιας της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης καθώς τιμωρούνται υπάλληλοι για πράξεις οργάνων διοίκησης και για την γραφειοκρατία του δημοσίου χωρίς να ευθύνονται.

  Στην ουσία αντί να τιμωρηθούν υπάλληλοι που αρνήθηκαν να εκδώσουν πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και λοιπά δικαιολογητικά παρανόμως και αφού είχαν εγκρίνει στο σύστημα την μετακίνηση, τιμωρούνται οι υπάλληλοι που » τόλμησαν » να αιτηθούν μετάταξη ή απόσπαση.
  Επιπλέον καλούνται οι υπάλληλοι να » πληρώσουν» την καθυστέρηση της διαδικασίας λόγω των εκλογών και του περιορισμού που θέτουν οι νόμοι της χώρας μας πριν και μετά από κάθε εκλογική διαδικασία. Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να προστεθούν στην προθεσμία τόσοι μήνες όσοι και η καθυστέρηση ( εγκύκλιος αρ.24722/3-4-2019 του ΥΠΕΣ ).

  Εν ολίγοις να προσμετρηθούν τουλάχιστον πέντε (5) μήνες ακόμη καθώς μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων την 1η Σεπτεμβρίου 2019, δεν ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες μέχρι την οργάνωση των υπηρεσίων.

  Ελπίζω να διορθωθεί μια μεγάλη αδικία και το λάθος που πάει να γίνει

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | γιώργος

  i have a dream…..προτείνω να σταματήσετε να μπαλώνεται το ΕΣΚ με διάσπαρτες διατάξεις και να αναθεωρήσετε τη διαδικασία της κινητικότητας από την αρχή…
  Παρακάτω σας παραθέτω πως θα μπορούσε να μοιάζει η κινητικότητα με την μορφή των »ημερών καριέρας» όπως ακολουθείται από τις σύγχρονες και μοντέρνες διοικήσεις.

  Αρχικά ο κάθε φορέας (π.χ Υπουργείο) διενεργεί δημόσια κάλεσμα προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και όχι αναγκαστικά σε προκαθορισμένες περιόδους και κύκλους.Σε αυτό το κάλεσμα θα αναγράφονται λεπτομερώς οι κενές θέσεις προς προσφορά. Όμοια και οι ΟΤΑ μπορούν να το κάνουν σε ομάδες (π.χ ίδιο νομό, ίδια περιφέρεια κτλ ). Αυτό εξυπηρετεί στο ότι δεν πέφτουν όλοι μαζί με ότι συνεπάγεται στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών κτλ.

  Στη συνέχεια επιλέγεται ένας μεγάλος χώρος (π.χ συνεδριακό κέντρο, γήπεδο μπάσκετ κτλ) για να στεγάσει την εκδήλωση. Σε κάθε γωνιά του χώρου θα υπάρχουν αντιπροσωπείες από κάθε διεύθυνση, η οποία επιθυμεί να ενισχυθεί με προσωπικό καθώς και κάθε επιτροπή επιλογής. Επιπρόσθετα θα υπάρχει και γραφείο ενημέρωσης που να παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους. Στην συνέχεια ο κάθε υπάλληλος θα παίρνει σειρά και θα διενεργεί επί τόπου μια 10λεπτη συνέντευξη.

  Για να εισέλθει κάποιος στο χώρο αυτό θα πρέπει πρώτα να έχει ένα αντίστοιχο χαρτί, τύπου πρόσκλησης. Αυτή η πρόσκληση ουσιαστικά θα είναι ένα έγγραφο από το φορέα προέλευσης, που να πιστοποιεί το ότι ο υπάλληλος δύναται να συμμετάσχει στη κινητικότητα.

  Ο κάθε υπάλληλος υποβάλλει αίτημα στο apografi.gov προς το γραφείο προσωπικού και αυτό αντίστοιχα του απαντάει ηλεκτρονικά εάν επιτρέπεται να συμμετάσχει ή όχι. Στη συνέχεια ο υπάλληλος και μόνον αυτός κάνει μια εκτύπωση από το σπίτι του και μαζί με την ταυτότητα του πλέον μπορεί να εισέλθει στο χώρο της εκδήλωσης. Έτσι δεν υπάρχει τεράστιος αριθμός υπαλλήλων να »ενοχλούν» το γραφείο προσωπικού καθώς ο κάθε φορέας θα κάνει την εκδήλωση σε διαφορετικό χρόνο από τον άλλο. Επίσης ξεκαθαρίζει απόλυτα εάν ο υπάλληλος μπορεί και του επιτρέπεται να συμμετάσχει. Αυτό το χαρτί-πρόσκληση- voucher θα αναγράφει επάνω όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονομα/νο, φορέας προέλευσης, ΑΦΜ, βαθμό, κατηγορία κ.α).

  Κατά την είσοδο λοιπόν, ο υπάλληλος θα κάνει check in στην υποδοχή και μετά θα είναι ελεύθερος να γυρνάει από γωνιά σε γωνιά και να διενεργεί συνέντευξη σε όσες θέσεις επιτρέπει ο νόμος. Πρακτικά έτσι οι επιλογές του υπαλλήλου θα είναι πλήρως στοχευόμενες και περιορισμένες.

  Πρακτικά λοιπόν, μέσα σε ένα Σ-Κ ο κάθε φορέας θα ολοκληρώνει όλες τις συνεντεύξεις και ταυτόχρονα θα έχει έτοιμη μια database με τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους. Αυτή η βάση αναρτάται δημόσια στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ, εντός 5 ημερών.

  Εντός 5 ημερών οι επιτροπές επιλέγουν τους υπαλλήλους βάζοντας ένα check δίπλα από το όνομα. Άμεσα (εντός 5 ημερών) ο υπάλληλος επιλέγει και αυτός check δίπλα από τη θέση που τον διάλεξαν, παρέχοντας έτσι την σύμφωνη γνώμη. Επί μέρους λεπτομέρειες μπορεί να ορίζει ο νόμος.

  Συνοπτικά λοιπόν σε 15 ημέρες έχουν διενεργηθεί συνεντεύξεις και έχουν επιλεγεί οι υπάλληλοι, ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και η database με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

  Από εκεί και πέρα κ.Υπουργέ…παλέψτε με την γραφειοκρατία…

  ….i have a dream

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 14:30 | Φώτης

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 13 η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αλλάζει όλη την ουσία της κινητικότητας. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 όχι μόνο δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί και οι αποφάσεις τους σε ΦΕΚ.

  Εάν ακόμη δεν έχει κάνει ενέργειες ο φορέας υποδοχής υπάρχει μια λογική ότι μάλλον δεν θα το κάνει ποτέ και ίσως να μην γίνουν. Στις περιπτώσεις όμως συναδέλφων που τα έγγραφα είναι ήδη στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους
  ( δηλαδή στο προτελευταίο στάδιο), γιατί να ακυρωθεί όλη η διαδικασία; Δεδομένης της γραφειοκρατίας που υπάρχει, των εορτών και των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η προθεσμία των δύο μηνών είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

  Με ποιο κριτήριο θα ακυρωθεί επί της ουσίας ένας Νόμος του Ελληνικού Κράτους κατά περίπτωση και για μερικές μέρες διαφορά κάποιοι υπάλληλοι θα ωφεληθούν έναντι άλλων;

  Σε τι θα εξυπηρετήσει αυτό;

  Με την ολοκλήρωση των αιτημάτων του 2018 που βρίσκονται στα τελευταία στάδια, θα ενισχυθούν πολλές υπηρεσίες και θα υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός για τους επόμενους κύκλους τόσο για υπηρεσίες όσο και για τους φορείς. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει σύγχυση και φυσικά η κινητικότητα δεν θα έχει την ποιότητα των αποτελεσμάτων στα οποία στοχεύει.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:45 | Χρυσοβαλαντης

  ισχυε το εξης αρθρο 4
  5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές τεκμαίρεται ότι πληρούνται. Ειδικά για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 του παρόντος λαμβάνουν υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του υποψηφίου.

  σωστο !!!

  τωρα τους αφηνεται ανετους να αργησουν να στειλλουν τον ελεγχο και αποστολη των στοιχειων – δικαολογητικων ( προυποθεων) και να κοβεται
  ο υπαλληλος . δηλαδη δολος ??? των εμπλεκομενων ???

  ———————

  «»»7. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης»»

  επισης

  λετε

  5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
  6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

  λετε ¨¨: «Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, ..»
  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ απο ποτε θα γινουν οι αιτησεις ημερομηνια …..

  ΕΠΙΣΗς
  11. Ο Πίνακας για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.

  παλι δεν λετε ποτε ξεκινανε οι αιτησεις αλλα μεχρι ποτε πρπει να αξιολογηθουν ..
  δηλαδη αν οι αιτησεις αρχισουν 15 /11 + 10 μερες = 25 /11 αρα εχουν 20 μερες να τα αξιολογησουν ??
  πιστευετε οτι θα τηρηθουν ???? θα τα καταφερουν να τηρησουν τις προθεσμίες???

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:06 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 7984 Αθήνα, 22/11/2019

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
  Στο άρθρο 3 η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.
  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:
  • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
  • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf
  Επιπρόσθετα στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπου Υπάλληλοι μη έχοντες τις βασικές γνώσεις και τα από το Νόμο καθορισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο να το κάνουν.
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 150 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 50, όσο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ τα δεύτερα με μόλις 30 μόρια! Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!
  Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  Στο άρθρο 20 σχετικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης τους μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των λειτουργιών τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.
  Τέλος με το άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας έχουν την υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας γιατί η απουσία διαλόγου ουδέποτε βοήθησε τη λήψη ορθών αποφάσεων.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 12:23 | Μαρία

  Άρθρο 3
  Παρ.1
  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας….»

  Η Ανωτέρω προθεσμία των δύο μηνών είναι πολύ μικρή και επι της ουσίας αν εφαρμοσθεί προκαλεί ακύρωση των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας και τιμωρία των υπαλλήλων που :

  α) δεν προωθήθηκαν τα αιτήματά τους έγκαιρα σε όλα τα στάδια, χωρίς να φταίνε
  β) φεύγουν ή πάνε σε ΟΤΑ και για αυτούς σταμάτησε η Διαδικασία λόγων των αυτοδιοικητικών εκλογών ( διπλών ) από τον Απρίλιο έως και αρχές Σεπτεμβρίου.

  Μήπως γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν αιτήματα των νέων Αιρετών ( Δημάρχων και Περιφερειαρχών ) για να μην φύγουν κάποιοι υπάλληλοι ; αντί να οργανώσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους και να πάψουν να στηρίζονται σε 1 ή 2 υπαλλήλους κατά περίπτωση που κάνουν όλη την δουλειά.

  Συντελείται αδικία σε σχέση με άλλους που » πρόλαβαν » και έφυγαν και που δεν τους δυσκόλεψαν οι υπηρεσίες γενικότερα ( είτε λόγων γνωριμιών, είτε λόγω τύχης κ.α). Με αυτόν τον τρόπο η αξιοκρατία δεν διασφαλίζεται στο ελάχιστο και προκαλείτε σύγχυση σε υπαλλήλους και υπηρεσίες.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 10:50 | μαρία

  Άρθρο 3
  Παρ.1 Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».

  Το αποκλειστικό διάστημα των δύο (2) μηνών από τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του νόμου μόνο με έμμεση ακύρωση ισοδυναμεί. Στα πλαίσια της «χρηστής» διοίκησης και της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης θα έπρεπε να δοθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωσής τους. Δεν γίνεται να ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για κάποιους βάσει αυτών των κύκλων και κάποιοι που δεν έχουν κληθεί ακόμη ή χειρότερα για αυτούς που έχουν επιλεγεί και δεν προλάβουν να μεταφερθούν οι πιστώσεις να σταματά η διαδικασία.
  Οι αποκλειστικές προθεσμίες που θέτει το δημόσιο θα πρέπει να τηρούνται παντού όχι μόνο εις βάρος πάντα των δημοσίων υπαλλήλων.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 23:35 | Λένα

  Έλαβα μέρος στον β΄Κύκλο κινητικότητας (2018) επιλέχθηκα από τον φορέα υποδοχής σχετικά σύντομα και η υπηρεσία μου παρανόμως δεν έστελνε τα δικαιολογητικά που ζητούνταν για να με καθυστερήσει για αρκετούς μήνες.
  Στο μεταξύ και ενώ η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, σταμάτησε κάθε ενέργεια λόγω εκλογών ( για 4 κ 1/2 μήνες περίπου) έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
  Εκ τότε η διαδικασία συνεχίζεται πολύ αργά λόγω της γραφειοκρατίας και πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρχές του 2020. Με την προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 3, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσω τη θέση στην οποία επιθυμώ να μεταταχθώ, και να υποστώ ανεπανόρθωτη βλάβη ( οικογενειακή, οικονομική, επαγγελματική ) χωρίς να φταίω. Επιπλέον η υπηρεσία στην οποία θα μετακινηθώ , έχει έλλειψη προσωπικού με κίνδυνο να είναι μη λειτουργική εάν ακυρωθούν οι μετατάξεις λόγω προθεσμίας. Πως μπορώ σαν δημόσιος λειτουργός να νιώσω ασφαλής στην άσκηση του επαγγέλματός μου , όταν καταπατούνται τα δικαιώματά μου για βελτίωση στην εργασία μου; Γιατί να ακυρωθούν έμμεσα οι προηγούμενοι κύκλοι και να επιβραβευθούν η καταπάτηση του νόμου ( μη αποστολή δικαιολογητικών ) και ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι διάφορες υπηρεσίες τα αιτήματα των υπαλλήλων ( καθυστερήσεις στα υπουργεία, υπογραφές κ.α) . Παρακαλώ να αλλαχθεί η προθεσμία για τους προηγούμενους κύκλους προκειμένου να ολοκληρωθούν τα αιτήματα που προχωράνε.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 21:06 | Δήμος

  Στο άρθρο 3,παράγραφο 13 με την αποκλειστική προθεσμία των δύο μηνών που δίνεται για την έκδοση των Αποφάσεων μετάταξης, ακυρώνονται οι προηγούμενοι κύκλοι κινητικότητας και » τιμωρούνται » επί της ουσίας οι υπάλληλοι των οποίων τα αιτήματα δεν έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο, χωρίς να είναι δική τους η ευθύνη. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού με την εγκύκλιο αρ.24722/3-4-2019 του ΥΠΕΣ πάγωσε όλη η διαδικασία έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Υπήρξε δηλαδή μια καθυστέρηση πέντε (5) μηνών λόγω των διπλών εκλογών, στην διάρκεια των οποίων οι μετατάξεις υπαλλήλων υπηρεσιών πλην των ΟΤΑ (π.χ Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Παιδείας κ.α) συνεχίστηκαν και έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αδικία σε βάρος μερίδας υπαλλήλων και μια ευνοϊκότερη μεταχείριση για άλλους. Η καθυστέρηση για την υπογραφή κυρίως της σύμφωνης γνώμης και της μεταφοράς πιστώσεων είναι πολύ μεγάλη, χωρίς να αναζητούνται πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες στους ενδιάμεσους φορείς που καθυστερούν. Πρέπει να δοθεί προθεσμία 6 μηνών τουλάχιστον για τα εκκρεμή αιτήματα. Τέλος γιατί να αποτελεί εξαίρεση η αποστολή των αποφάσεων προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και όχι πχ η αποστολή των φακέλων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την μεταφορά των πιστώσεων; ή η υπογραφή της Απόφασης της σύμφωνης γνώμης για την μεταφορά των πιστώσεων;

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 20:55 | Βασίλης

  Με τη διάταξη 13 του άρθρου 3 το μόνο που καταφέρνει το νομοσχέδιο είναι να τιμωρήσει όλους εμάς που αφού περιμέναμε 7 χρόνια παγωμένοι λόγω μνημονίων να διοριστούμε όντας επιτυχόντες ΑΣΕΠ, τώρα περιμένουμε 1,5 χρόνο να ολοκληρωθεί η κινητικότητα (προσωπικά έκανα αίτηση στον πρώτο κύκλο του 2018, πέρασα από συνέντευξη τον… Σεπτέμβριο του 19, μου ανακοινώθηκε ότι παίρνω τη θέση και τώρα περιμένω τις πιστώσεις που δε βλέπω να ολοκληρώνονται πριν την προθεσμία που δίνεται). Αντί να αναζητηθούν ευθύνες στους υπηρεσιακούς παράγοντες που κωλυσιεργούν την πληρώνουν οι υπάλληλοι. Παρακαλώ όπως δοθεί μια λογική παράταση της τάξεως των τεσσάρων μηνών ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς μετατάξεις, οι οποίες στην πλειονότητα τους αφορούν ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποτίθεται ότι είναι προτεραιότητα να στελεχωθούν με προσωπικό.Συν το ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να απλοποιηθεί ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων καθώς είναι η πλέον χρονοβόρα διαδικασία. Μη συντελείτε μια αδικία σε βάρος υπαλλήλων που ουδόλως ευθύνονται για τις καθυστερήσεις τόσο των φορέων προέλευσης όσο και υποδοχής.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 20:02 | Νικος

  Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

  Αυτά όμως είπατε ότι στην ουσία ο 1ος κύκλος θα είναι τα αιτήματα όλων των φορέων και ο δεύτερος κύκλος θα είναι όσες θέσεις έμειναν κενές και όσες δεν δέχτηκε εγκρίθηκαν για προσλήψεις Ωραία αν δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη δεν έχουν γίνει από οργανογράμματα των αποκεντρωμένων διοικήσεων στην ουσία θα περιμένουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ενταχθούν στο σύστημα της κινητικότητας δηλαδή περιμένετε ακόμα ένα χρόνο υπάλληλοι και υπηρεσία και επίσης εφόσον έχουν κάνει το οργανόγραμμα τους και τα περιγράμματα θέσης εργασίας οι αποκεντρωμένες Οπότε οι αποκεντρωμένες για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι εκτός κινητικότητας Διορθώστε την αδικία με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να είναι δυνατόν να αδειάζουν ή να μην μπορούν να δεχτούν προσωπικό Βάλτε μία εξαίρεση στις αποκεντρωμένες το Υπουργείο το ίδιο άργησε να μεριμνήσει για τα Νέα οργανογράμματα των αποκεντρωμένων τα οποία απέρριψε το συμβούλιο της επικρατείας και θέλει να τροποποιηθούν έτσι θα είναι πιο καλά και για τις αποκεντρωμένες μισές δουλειές κάνουμε

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 17:35 | Σόλων Ποζαπαλίδης

  Οι αυστηρές προθεσμίες που τίθενται είναι εξαιρετικά φιλόδοξες (για να μην γίνω κακός και τις χαρακτηρίσω εξωπραγματικές). Υποψιάζομαι όμως ότι τίθενται για να πιεστούν οι φορείς και στην πράξη το ΥΠΕΣ θα αναγκαστεί να δώσει παράταση ή παρατάσεις.

  Αλήθεια, με βάση το πληροφοριακό σας σύστημα μπορείτε να υπολογίσετε τον μέσο όρο του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε στους προηγούμενους κύκλους της κινητικότητας για να ολοκληρωθεί μια μετάταξη, από τη λήξη των αιτήσεων επιλογής των υπαλλήλων μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ; Εάν ναι, παρακαλώ να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αν δεν μπορείτε, ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθείτε γιατί άραγε ένα πληροφοριακό σύστημα υλοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης δημόσιας πολιτικής.

  Ας επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας.
  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η διαδικασία της μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2,5 μήνες! Από τις 2 Μαρτίου, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υπαλλήλων, έως τις 15 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει αποσταλεί περίληψη της απόφασης μετάταξης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

  Συγγνώμη αλλά σε αυτό το σημείο με έπιασε νευρικό γέλιο. Τέλος πάντων, οι 2,5 μήνες θα ήταν αρκετοί αν όλα δούλευαν στην εντέλεια σε όλο το μήκος, πλάτος και βάθος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Κάτι που είναι μάλλον απίθανο να συμβεί στις περισσότερες των περιπτώσεων.

  Ας εξετάσουμε το πρόβλημα πιο αναλυτικά. Τα τρία κυριότερα σημεία συμφόρησης (ελληνιστί bottlenecks) στις διαδικασίες του ΕΣΚ, νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι τα ακόλουθα:
  1) Η καθυστέρηση ή πλήρης άρνηση απάντησης από τους φορείς προέλευσης σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής των υπαλλήλων στην κινητικότητα.
  2) Οι εσωτερικές διαδικασίες επιλογής των φορέων.
  3) Η μεταφορά πιστώσεων μισθοδοσίας από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υποδοχής.

  Το πρώτο πρόβλημα είχε λυθεί με την προηγούμενη τροποποίηση του νόμου, αφού αν ο φορέας προέλευσης δεν απαντούσε εντός προθεσμίας η διαδικασία προχωρούσε κανονικά βάσει των στοιχείων που είχε δηλώσει ο υπάλληλος. Εάν η νέα τροποποίηση του σχεδίου νόμου δεν διαγραφεί, το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί δριμύτερο, με τους φορείς πλέον να έχουν πλήρη γνώση τι χρειάζεται να μην κάνουν, ώστε να μην χάσουν υπαλλήλους.

  Το δεύτερο πρόβλημα γίνεται προσπάθεια να λυθεί με την κατάργηση των πολλαπλών επιτροπών αξιολόγησης ανά φορέα. Παρόλα αυτά, ειδικά για τους μεγάλους φορείς, το χρονικό διάστημα των 2,5 δεν επαρκεί σε καμιά περίπτωση. Εκτός και αν υπονοείται ότι η επιλογή θα ολοκληρώνεται χωρίς συνεντεύξεις, αφού θα χρησιμοποιούνται τα μπιλιετάκια με τους «άριστους», όπως έγραψα σε προηγούμενο σχόλιο.

  Το τρίτο πρόβλημα παραμένει, ο κάθε φορέας κάνει ό,τι του κατέβει και οι φορείς προέλευσης μπορούν να βρουν την ευκαιρία να καθυστερήσουν μερικούς μήνες ακόμα. Και κάθε χρόνο από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, όσον αφορά τους εποπτευόμενους φορείς, το σχετικό αίτημα περί μεταφοράς πίστωσης δεν κάνει βόλτα στον κύριο διατάκτη, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στο ΓΛΚ.

  Και, τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις εξής απορίες.
  Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΣ διαφωνούν με όσα έγραψα ανωτέρω;
  Αφού ξέρετε ότι σε 2,5 μήνες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ΕΣΚ, σε τι αποσκοπεί αυτός ο ανασχεδιασμός;

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 17:14 | Κώστας

  Πέρασα συνέντευξη Μάιο. Με επέλεξαν. Επίτηδες το υπουργείο Δικαιοσύνης (φορεας προελευσης) καθυστερεί να αποστείλει τα απαραιτητα έγγραφα που θα επρεπε να κανει εντος 10ημερων. Ηρθαν οι εκλογες. Μετά να μην οριστουν ποιοι θα ειναι υπευθυνοι για υπογραφες στα εγγραφα με την νεα κυβερνηση? Μετα άνθρωποι ειναθ και οι υπαλληλοι. Να μην πάνε διακοπες τον Αυγουστο Σεπτέμβριο? Ερχεται το τριήμερο 28ης Οκτωβριου. Μια βδομάδα πριν κ μετα να μην τα παρατησουμε ολα? Κλεισαμε έναν χρόνο απο τις αιτησεις του 2ου κυκλου του 2018. Πλησιαζουν Χριστούγεννα. Ε να μην κολλησουν ολα για ένα μήνα? Σοβαρά θέλετε να βαλετε κ διορία 2 μηνών για έναν θεσμό που ευαγγελιζοταν τις γρηγορες μεταταξεις? Μηπως φταίμε οι αιτουντες που δεν εψαρμοζεται τίποτα? Ποιες ηταν οι κυρωσεις για όσους καθυστέρησαν την διαδικασια?

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 16:35 | Μαρία

  Οι προηγούμενοι κύκλοι κινητικότητας έχουν δημιουργήσει ένα κεκτημένο για τον υπάλληλο στον οποίο έχει ανακοινωθεί η επιλογή του προς μετάταξη. Είναι εύλογη η πεποίθησή του ότι η σταθερότητα της νομικής κατάστασης του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής και να προβαίνει σε μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αντίθετα, η πρόβλεψη για ακύρωση των διαδικασιών μετάταξης που δεν ολοκληρώνονται εντός δυο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αντίκειται στην αρχή της προηγούμενης εμπιστοσύνης της διοίκησης.
  Στην αιτιολογική έκθεση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου δεν γίνεται κάποια αναφορά στην παράγραφο 13 του άρθρου 6 του Ν. 4440/2016, όπως αντικαθίσταται, πέραν της γενικής μνείας περί σύντμησης των διαδικασιών και εξοικείωσης των φορέων με χρονικά αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες προγραμματισμού. Δεν προκύπτει ούτε ο σκοπός της ρύθμισης ούτε η αναλογικότητα αυτής. Ενώ στο πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας που έχουν προηγηθεί ο νομοθέτης συνέδεε τη μετάταξη του υπαλλήλου με την απόφαση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής επιλογής, η ανωτέρω διάταξη τη συνδέει με την χρονική ολοκλήρωση των παρεπόμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Εδώ γίνεται διαχωρισμός της περίπτωσης απόσπασης όπου το ορόσημο είναι η σύμφωνη γνώμη του συλλογικού οργάνου κάτι που αναλογικά θα έπρεπε να προβλέπεται και για την μετάταξη.
  Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μετατάξεων είναι μια πραγματικότητα. Η μετάταξη ενός μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που έχει επιλεγεί με το σύστημα της κινητικότητας εκκρεμεί σε διάφορα στάδια της διαδικασίας για λόγους που δεν σχετίζονται με τον ίδιο. Καταρχάς, προκηρύχθηκαν χιλιάδες θέσεις και υποβλήθηκαν πολλαπλάσιες αιτήσεις με τους φορείς υποδοχής να μην μπορούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο. Επιπρόσθετα, πλήθος αποφάσεων είναι προς υπογραφή από τους αρμόδιους Υπουργούς επί μακρόν. Επίσης, οι φορείς προέλευσης, θέλοντας να εμποδίσουν την μετακίνηση των υπαλλήλων, καθυστερούν σημαντικά και συστηματικά τη διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων, με το Υπουργείο Οικονομικών να εκδίδει πρόσφατα εγκύκλιο για τη συντόμευση της διαδικασίας μεταφοράς τους παρακάμπτοντάς τους. Επιπλέον, οι εκατοντάδες υποθέσεις μετατάξεων που προέκυψαν από τους τελευταίους δυο κύκλους κινητικότητας, καταλήγουν στις Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων όπου διεκπεραιώνονται από συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων με ανάλογη εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τέλος, αρκετές υποθέσεις μετατάξεων θα είχαν ήδη ολοκληρωθεί εάν δεν μεσολαβούσε η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των δυο εκλογικών αναμετρήσεων,η περίοδος των θερινών αδειών και η ενημέρωση των νέων μελών της Κυβέρνησης.
  Είναι προφανές ότι η πραγματική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου αριθμού μετατάξεων που εκκρεμούν ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο θα υπερβεί το διάστημα των δύο μηνών που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
  Εάν ο σκοπός του νομοθέτη είναι να ελέγξει τη λειτουργία της Διοίκησης και να περιορίσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετακίνησης η όποια ρύθμιση οφείλει να κινείται προς την απλούστευση της διαδικασίας και τον περιορισμό του διοικητικού βάρους. Στον αντίποδα, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης έχει ως αποτέλεσμα την τιμωρία του υπαλλήλου που νομίμως έχει επιλεγεί προς μετάταξη, την εύνοια όσων έχουν επιλεγεί προς απόσπαση και την άνευ προηγούμενου ακύρωση των εργατοωρών που έχουν αφιερωθεί από την Διοίκηση για την διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών μέχρι το σημείο παρέλευσης της δίμηνης προθεσμίας.
  Στην περίπτωση όπου δεν εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση όλων των μετατάξεων που έχουν ήδη λάβει την έγκριση των επιτροπών αξιολόγησης και δεν προστατευτούν οι υπάλληλοι που έχουν νομίμως επιλεγεί, η συγκεκριμένη διάταξη εγκυμονεί κινδύνους για πάγωμα των εκκρεμούντων διαδικασιών μετατάξεων σε οποιοδήποτε στάδιο και ουσιαστικά την ακύρωση των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας στην πράξη με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 16:38 | Σόλων Ποζαπαλίδης

  Σχόλιο για την ακόλουθη διάταξη:
  13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας με μόνη εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή απόσπασης για την οποία έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.».

  Δηλαδή θα τιμωρηθούν οι επιλεγέντες για μετάταξη ή απόσπαση υπάλληλοι, επειδή οι φορείς καθυστέρησαν και συνεχίζουν να καθυστερούν; Και ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκλογικές αναμετρήσεις;

  Πουθενά όμως δεν βλέπω απόδοση ευθυνών. Δεν φταίει κανένας για την κατάσταση αυτή;

  Προτείνω η αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών να γίνει 4 μήνες και, παράλληλα, να προβλεφθεί η δειγματοληπτική διερεύνηση των πραγματικών αιτίων των καθυστερήσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 14:50 | βαλαντης

  9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ
  , καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, δεν ικανοποιήθηκαν
  ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑς !!

  ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΕΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ Ο 2 ΚΥΚΛΟΣ ΟΧΙ ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ απο φορεις αλλα μονο και για οσες θεσεις για προσληψη δεν εγκριθηκαν

  στην ουσια Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  δηλαδη αν πρεπει να υπαρχει ετησιος προγρμματισμος προσληψεων απο χωρησεων για να τρεχει η κινητικοτητα μια φορα το χρονο,
  αν δεν προλαβεις τον πρωτο κυκλο ισως σταθεις τυχερος στον δευτερο αλλιως του χρονου. αλλιως περίμενε ενα χρονο μετα….
  επισης αν δεν εγκριθουν οι αιτηματα

  στην ουσια ειναι ενας κυκλος

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 13:40 | Ιωάννα Φίλη

  Επί της ουσίας λοιπόν, πρόκειται για έναν (1) κύκλο κινητικότητας με δυνατότητα επανάληψης του ΙΔΙΟΥ κύκλου τον Οκτώβριο, αφού τον Οκτώβριο θα μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ φορείς που συμμετείχαν τον Ιανουάριο για τους οποίους θα συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (και όχι όλο το Δημόσιο, όπως θα γίνεται τον Ιανουάριο).
  Νομίζω πως θα πρέπει να απεικονιστεί η παραπάνω πραγματικότητα στην παρ. 1 και όχι να δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ κύκλους κινητικότητας, όπως όντως ισχύει σήμερα με τον ν.4440.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 23:24 | δημητρης

  Θα ηθελα να σας πω οτι ο χρονος των 2 μηνων , απο την δημοσιευση του παροντος οπως λετε, που δινετε για την ολοκληρωση των εκρεμων μεταταξεων ειναι λιγος , εκτος και αν το κανετε εσκεμενα για να μην πραγματοποιηθουν παρα πολλες μεταταξεις. Εχω παραδειγμα συγγενικου μου προσωπου οπου περιμενει την ολοκληρωση της διαδικασιας και ο φακελος παρεμεινε για υπογραφη στο γραφειο της υπουργου παιδειας 20 ημερες και υπογραφηκε την εικοστη πρωτη. Μπορειτε να μου πειτε ποια θα ειναι η τιμωρια της υπουργου που εκανε να υπογραψει ενα εγγραφο 21 ημερες? Απο εκει πρεπει να ξεκινησετε και οχι απ την τιμωρια των υπαλληλων που εκαναν αιτηση μεταταξης. Ολοι οι ενδιαμεσοι κωλησιεργουν αλλοι εσκεμενα και αλλοι απο τεμπελια.Σημειωνω οτι ο φορεας προελευσης της περιπτωσης που αναφερω εκανε να εκδωσει ενα πιστοποιητικο απαραιτητο για την μεταταξη 8,5 ολοκληρους μηνες γιατι δεν ηθελε να φυγει ο υπαλληλος του ουτε και εκει υπηρξε καμια ποινη.Εκτος των αλλων ειχαμε και φετος το παγωμα των μεταταξεων για αρκετους μηνες λογω των εκλογων.Ελπιζω να διορθωσετε το λαθος που ετοιμαζετε.Ευχαριστω.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 20:36 | Λεωνίδας

  Παρακαλώ να επανεξετάσετε την παράγραφο 13 του άρθρου 3 όσον αφορά τους προηγούμενους κύκλους κινητικότητας.Είναι άδικο για όλους όσους αναμένουν να ολοκληρωθούν οι προηγούμενοι κύκλοι κινητικότητας. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνονται ουσιαστικά οι προηγούμενοι κύκλοι. Ποιούς θα εξυπηρετήσει κάτι τέτοιο;
  Γενικότερα φαίνεται μια προσπάθεια ακύρωσης της διαδικασίας της κινητικότητας.Το ποσοστό 65% κάλυψης θέσεων στο φορέα προέλευσης ουσιαστικά ακυρώνει την κινητικότητα.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 16:48 | Βαλαντης

  Πρέπει να βάλετε μέσα Τις αποκεντρωμένες για τον εξής λόγο και οι άλλες υπηρεσίες ειδικά τις αποκεντρωμένες διότι αυτή τη στιγμή θα επιλέγεται για τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις που κάποιοι θα φύγουν από τις αποκεντρωμένες θα μείνουν κενές και δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα προσωπικό και θα μείνω ακόμα πιο λίγοι 2 λέτε ότι σε δύο μήνες ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο μήνες αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι φορείς προέλευσης η προσόντα καταργούν τα Μελέτη κάτι τέτοια τις ποινικές ευθύνες και τις πειθαρχικές ευθύνες των φορέων προέλευσης που κωλυσιεργούν εσκεμμένα των υπαλλήλων που είναι σε διάφορα γραφεία Και διάφορες υπηρεσίες που καλώς ή κακώς αργούν Ποιος θα τις πληρώσει δηλαδή κάποιος που κάνει αίτηση του 18 που έκανε αίτηση ακόμα δεν τον έχουν καλέσει για συνέντευξη δεν τον κάναν τίποτα και περιμένετε εσείς Σε δύο μήνες να κάνετε εσείς οι ίδιοι βάλατε προθεσμίας τριών μηνών και δεν τηρήθηκαν ποτέ και περιμένετε εσείς να τηρηθούν όλες αυτές οι προθεσμίες αέρας κοπανιστός δεν πρέπει να εμπλέκεται καν άνθρωπος σε αυτήν τη διαδικασία θα πιστοποιούνται ηλεκτρονικά τα είπα και τα ξαναείπα όλα από την αρχή μέχρι το τέλος από τη στιγμή που απορροφούνται από την ιστοσελίδα της απογραφής τα στοιχεία του υπαλλήλου που παίζεται το μισθολογικό κλιμάκιο οι τίτλοι σπουδών να βάλουν και έχετε μέσα και στην απογραφή ακόμα την ηλεκτρονική αξιολόγηση του υπαλλήλου που γίνεται θέσπιση και είναι εδώ και μερικά χρόνια δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να αναμειγνύεται υπάλληλος κάνουν καθόλου ο φορέας προέλευσης εφόσον το επιθυμεί τσεκάρει των υπαλλήλων που επιθυμεί σύμφωνα με τη μοριοδότηση αν είναι ένας αν οι 5-6 βλέπει ηλεκτρονικά και στοιχειοθετεί μόνο φορέας προέλευσης ηλεκτρονικά αν θέλετε την το κριτήριο επιλογής γιατί επιλέχθηκε και κοινοποίηση στον υπάλληλο που επιλέγετε γιατί ούτως ή άλλως σε συνέντευξη που θα κάνω και θα κάνει και ένας άλλος και ένας τρίτος δεν ξέρω τι τον ρώτησαν τον προηγούμενο και τη ρώτησαν εμένα και το ίδιο και ο άλλος Άρα ποιος ο λόγος της συνέντευξης και καθυστερούμε εδώ κάνουν συνεντεύξεις και γράφουν στις ηλεκτρονικές συνεντεύξεις χωρίς να καλούν τους υπαλλήλους και γράφουν ότι θέλουν και βαθμολογούν ότι θέλουν ότι ρωτήθηκε αυτό ρωτήθηκε κοινό χωρίς στην ουσία να έχει καλέστηκαν ο υπάλληλος φανταστείτε αποκεντρωμένες η δήμους που έχουν πολύ μακριά τον πάρω να τον καλέσουν να έρθει να κάνεις Εντάξει θα κάνετε τίποτα δεν γίνεται Απλά το πολύ-πολύ μιλάνε για τον υπάλληλο ότι σου γραψα με μία συνέντευξη ότι σε καλέσαμε και γράφουν ότι θέλουν Οπότε ποιος ο λόγος είναι εντάξει να γράψουν ότι θέλουν ας τελειώνουμε με αυτή την καραμέλα της συνέντευξης διαλέγεις τους υπαλλήλους με μοριοδότηση και τελείωσε η υπόθεση ποιος είναι αυτός που θα φανεί η έκθεση αξιολόγησης του φαίνεται έχουμε 22 αξιολόγηση τρεις που είναι ηλεκτρονικές φτάνουν και περισσεύουν αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στις αξιολογήσεις και τελειώνει η υπόθεση σε ένα μήνα έχουν από τη λήξη των αιτήσεων έχουνε βγει τα αποτελέσματα από τη στιγμή που τσεκάρει ο φορέας υποδοχής τα στοιχεία τα θέματα γιατί τα έχει υποβάλει το γραφείο προσωπικού και αντίθετα έχει θεωρήσει ηλεκτρονικά διαφορετικά και κινήσει τις διαδικασίες και εκκρεμούν πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον του υπαλλήλου που είχε πλαστά πτυχία και λοιπά και λοιπά οπότε είμαστε εντάξει Δεν υπάρχει λόγ,,ος ούτε συνέντευξη ούτε τίποτα το 50% και το 65 που λέτε είναι αέρας κοπανιστός είναι δυνατόν να είναι 65% καλυμμένη όλοι αυτοί πάλι Πώς είναι δυνατόν να προχωράμε μπροστά από τη μία θέλετε να έχετε το 65% των υπαλλήλων καλυμμένο και από την άλλη κινητικότητα για επίλυση έχει το 65% καλυμμένο για να φύγει κανένας εσύ στην ουσία δεν θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 14:51 | Σταματης

  Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο.
  οι αιτησεις γιατι να ειναι σε φορεις και γιαιτι 10 θεσεις ..

  ΝΑ κανει αιτηση οσους φορεις θελει να κανει και οσες θεσεις θελει. Δεν μπορω να καταλαβω την εννοια της συνετευξης. αλλη μια γραφειοκρατικη ιστορια.. να μου παρουν συνευξη να με ρωτησουν τι ? κολλυσιεργουμε σε απλα πραγματα.
  να γινει μοριοδοτηση και να φευγουν οι υπαλληλοι στο αψε σβησε .
  και αν ο φορεα υποδοχης αργει να συγκροτηση τα μελη για την συνεντευξη θα καθυστερουμε και αλλο? η συνεντευξη εγινε για να διαλεγουμε πιο θα παρουμε . τι κινητικοτητα ειναι αυτη? να αλλαξει η συνεντευξη κια να γινει μια διαοφορειτκη βαθμολογηση ρων τνω αιτουμενων ετσι θα ολοκληρωνετε πιο γρηγορα η διαδικασια. Σε διαλεξαμε ελα για συνεντευξη, στειλε φορεα προελευσης στα χαρτια του υπαλληλου στειλε και αλλα ,

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 14:50 | κοννα

  θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για υπαλλήλους που έχουν ήδη μεταταχθεί με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας (ΕΣΚ) από τους προηγούμενους κύκλους και τώρα βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο λόγω της διάσπασης των 5 δήμων της χώρας βάσει του 4600/2019, που τους ζητάνε να μεταταχθούν σε νέο υπό σύσταση δήμο μακρυά από την πόλη επιλογής τους κατά την αίτηση τους. Αυτό πρέπει να ισχύσει και για το προσωπικό των ΝΠΔΔ των δήμων που διαιρέθηκαν και πρόκειται να μην λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι (άρθρο 156 του ίδιου Νόμου) λόγω διαφωνίας των δημάρχων.Όταν ένας υπάλληλος ζητάει μετάταξη μέσω του ΕΣΚ και ειδικότερα προς φορέα υποδοχής στην παραμεθόριο (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ παραμεθορίου) δεν μπορεί λόγω της διάσπασης των δήμων να τον στέλνουν χωρίς την θέληση του σε άλλο υπό σύσταση δήμο που η έδρα του είναι διαφορετική από την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος να μεταταχθεί. Αυτό είναι ακόμα πιο άδικο σε νησιωτικούς δήμους.Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος προς μετάταξη θα είναι σαν να τιμωρείται που αποφάσισε να αποκεντρωθεί ζώντας στη παραμεθόριο και να υποβάλλει την οικογένεια του σε επιπλέον ταλαιπωρία μετακινούμενος καθημερινά εκτός της βάσης του.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 13:12 | Σπύρος

  Παράγραφος 13:»Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας».

  Εδώ δεν έχουν καλέσει κόσμο ακόμα για συνέντευξη από το Β’Κύκλο του 2018, και εσείς περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 2 μήνες??
  Μπλοκάρονται οι μετατάξεις τόσων ανθρώπων με αυτή την διάταξη που περίμεναν υπομονετικά ένα χρόνο τώρα, πρέπει να δοθεί διάστημα τουλάχιστον (6) έξι μηνών για ολοκλήρωση των εκκρεμών μετατάξεων.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 09:15 | Άννα

  Το όριο των τριών φορέων είναι πολύ μικρό για όσους ενδιαφερόμαστε για επαρχιακές πόλεις! Στην πόλη μου έχουν αναρτήσει ψηφιακά οργανογράμματα 5 διαφορετικοί φορείς, που είναι πολύ πιθανόν να βγάλουν από μία κενή θέση ο καθένας στην κατηγορία ΠΕ. Με αυτή τη λογική μας περιορίζετε σε τρεις μόνο αιτήσεις!! Μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα αυτός ο περιορισμός για τα μεγάλα αστικά κέντρα, στην επαρχία όμως με τις λιγοστές επιλογές σε κενές θέσεις, είναι άτοπος και άδικος αυτός ο περιορισμός! Δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε δέκα κενές θέσεις σε τρεις μόνο φορείς.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 22:31 | Σπύρος

  «Η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη».

  Στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που τελέσθησαν, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Με αυτό το άρθρο ο φορέας προέλευσης μπορεί σκόπιμα να καθυστερήσει την μετάταξη μη στέλνοντας εγκαίρως τα δικαιολογητικά, για να κρατήσει τον υπάλληλο που επιθυμεί να αποχωρήσει.
  Και ο φορέας υποδοχής λόγω φόρτου εργασία ή αμέλειας μπορεί να συντελέσει ώστε να παρέλθει άπρακτο το διάστημα που απαιτείται και η διαδικασία να καταστεί ατελέσφορη.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί.
  Η διάταξη αυτή μπλοκάρει όλη την ουσία του συστήματος κινητικότητας και πρέπει να μεταβληθεί με την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους αρμόδιους ολοκλήρωσης των μετατάξεων στο διάστημα που απαιτείται και όχι τιμωρώντας τον ίδιο το δημόσιο υπάλληλο με μη ολοκλήρωση της μετάταξής του αν η διαδικασία δεν προχωρήσει χωρίς δική του ευθύνη.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 17:07 | Βαλαντης

  Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη. Δηλαδή με λίγα λόγια αν οι υπηρεσίες κολλήσει αργήσουν επίτηδες εσκεμμένα ο υπάλληλος την πατάει αντί να φτιάξετε τη γραφειοκρατία όπως είπανε να τα κάνετε Όλα ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι τον έλεγχο των δικαιολογητικών την οποία την ευθύνη ποινικής δίωξης και πειθαρχικής έχουν τα αρμόδια γραφεία προσωπικού εφόσον έχετε βάλει τους της γνησιότητας των τίτλων σπουδών θα γράφουν ότι επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων Ο υπάλληλος που τα εισάγει από τους δύο ιστοσελίδα της απογραφής είναι σωστά ότι έχει βέβαια ότι η γνησιότητα Των σπουδών και θα φροντίσει να ενημερώνει και τα μισθολογικά κλιμάκια αφού τα παίρνετε από την εφαρμογή της κινητικότητας της απογραφής στην ουσία και θα τα βάλετε όλα μέσα θα βάλει τους περιορισμούς διετία διετία δεκαετία μοναδικότητα του Κλάδου που για μένα κακώς γίνεται η μοναδικότητα του κλάδου διότι έτσι καταστρέφεται Ο υπάλληλος και δεν μπορεί να πάει πουθενά πουθενά δεν μπορεί γιατί αν είναι ένας και είναι ένα στον κλάδο την έχει πατήσει δηλαδή έχει τελειώσει η καταστροφή αυτός ο άνθρωπος Επίσης όλα αυτά πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά να μην εμπλέκεται πουθενά άνθρωπος να τα και άλλα να έχουν τα θέματα πειθαρχικής και ποινικής δίωξης οι υπάλληλοι του γραφείου προσωπικού και αυτοί που εισάγουν τα δεδομένα και τα στοιχεία του κάθε υπαλλήλου έτσι όταν θα είναι γνήσια όλα και κάνεις την αίτηση και θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος αν θέλετε να δείτε αν υπάρχει απατεωνιά ακόμα επίσης είναι δυνατόν Ο υπάλληλος που υπάρχει που έχει πτυχίο που δεν προβλέπεται σε τυπικό προσόν στον οικείο κλάδο ούτε στην υπηρεσία ούτε στο υπουργείο δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλά έχει τη μοναδική ειδικότητα Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να φύγει
  Κάντε το σαν τα μηχανογραφικά των Πανελληνίων και των διορισμών να δηλώνει ο κόσμος ότι θέλει να μην υπάρχει περιορισμός πουθενά να γίνουν όλα ηλεκτρονικά να επιλέγει όσους φορείς θέλει ο Παύλος όσες θέλεις θέλει αρκεί να πληρεί τα προσόντα και να βγαίνει αυτόματα η επιλογή του από το σύστημα έτσι κανένας δεν θα είναι αδικημένος

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 14:59 | ΑΝΝΑ

  Πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής,διοτι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής. Είναι πολύ θολό το σημείο αυτό σε όλη την δημόσια διοίκηση και δεν προκύπτει κάτι από το προσχέδιο Νόμου που καταθέτετε ,δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.Να επιτρέπεται η μεταφορά των πιστώσεων. από τον ένα φορέα στον άλλον,με την μεταφορά ταυτόχρονα του υπαλλήλου.

  Επίσης δεν νομίζετε ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μπαίνουν στο ΕΣΚ όλες οι κενές θέσεις των οργανογραμμάτων.

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για όλους όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενους κύκλους και οι θέσεις παραμένουν κενές και για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν.Τι νόημα έχει να ξανακάνεις αίτημα σε μια θέση κενή και παραμένει κενή που όμως δεν κλήθηκαν ποτε οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν από την επιτροπή του φορέα Υποδοχής , και που όμως έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας .
  Α.Τ.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 13:06 | Ηλίας

  Άρθρο 3
  Παρ.1
  «13. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προηγούμενης αποκλειστικής προθεσμίας….»

  Δηλαδή, μια διαδικασία κινητικότητας:
  α. που διαρκεί τουλάχιστον 1 χρόνο (για τον Β’ κύκλο 2018 και πολύ περισσότερο για τους προηγούμενους),
  β. που έχει εγκριθεί από την υπηρεσία προέλευσης,
  γ. που έχει εγκριθεί από υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής,
  δ. που δημιουργούνται προσδοκίες και ελπίδες για την εξέλιξη και σωστή αξιοποίηση των προσόντων ενός υπαλλήλου (π.χ. μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, η οποία μπορεί να είναι στον φορέα που βρίσκεται),
  ε. που ενδεχομένως θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και τα προσωπικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου και
  στ. συμπεριλαμβανομένου της πιθανότητας να μην μπορεί να συμμετέχει σε άλλο κύκλο (π.χ λόγω εξαίρεσης υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, εκτός πρώην υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ειδικά για τον Β κύκλο του 2018),

  μπορεί να ακυρωθεί επειδή, τα έγγραφα κόλλησαν στο γραφείου κάποιου υπαλλήλου…ή επειδή ο φορέας προέλευσης αργεί ν απαντήσει σε κάποιο έγγραφο του φορέα υποδοχής…ή επειδή καθυστερεί η μεταφορά των πιστώσεων από το ΓΛΚ…κλπ.

  Παρακαλώ, όπως επανεξετάσετε το συγκεκριμένο εδάφιο για τους προηγούμενους κύκλους γιατί έτσι θα είναι σαν να προκαλείτε μια έμμεση ακύρωση τους και είναι πραγματικά κρίμα για τους ανθρώπους που στήριξαν τις ελπίδες τους σε αυτούς.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 12:45 | Αντρέας

  Προσωπικά συμμετείχα στο β κύκλο κινητικότητας του 2018, πέρασα από συνέντευξη τον Φεβρουάριο του 2019 και ακόμα περιμένω… Και τώρα μου λέτε ότι όλο αυτό ακυρώνεται;;;ενώ μεσολάβησαν 2 εκλογικές διαδικασίες που παγώνουν τα πάντα;;;; Απελπισία… Γιατί δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος; που κολλάει η διαδικασία; διορθώστε αυτά και μετά ακυρώστε μας…

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 12:14 | Σταματης

  κανουν οι υπαλληλοι αιτηση ηλεκτρονικα και και μετα ζητατε τα χαρτια των υπαλληλων να δειτε αν ειναι σωστα . Δηλαδη δεν εμπιστευεστε αυτα που δηλωνουν οι αιτουντες. εχετε κανει νομο για λεγχο γνησιοτητας των δικαιολογητικων !!
  θα πρεπει να εισαγονται ολοι οι παραγοντες στην ηλεκτρονικη εφαρμογη για τα κολληματα του νομου ( 2 ετια , 10 ετια , μοναδικοτητα κλπ ) να τα εισαγουν οι υπευθυνοι των γραφειων προσωπικου ή αντιστοιχοι διαχειριστες
  και να ξεμεπρδευουμε απο την γραφειοκρατεια μια για παντα !! θα ελεγχονται αυτοματα απο την εφαρμογη οι αιησεις και εφόσον συντερχουν οι προυποθεσεις να περναει σε επομενο σταδιο. Αλλιως να κοβοντια η . επισης θα πρεπει να δινεται η δυνατοτητα να κανει ηλεκτρονικη ενσταση ο υπαλληλος εφ’οσον κοπει αυτοματα απο το συστημα. μετα θα αποφασεισει η επιτροπη κινητικοτητας πιο ευκολα μονο αν ειναι 2 ή περισσοτεροι υποψηφιοι. σε 2 μηνες ολα καλα … καντε ενα δειγματολιπτικο ελεγχο των αιτησεων και παμε στον επομενο κυκλο .θα πρεπει να εχουν πειθαρχικοι και ποινικη ευτθυνη αυτοι στα γραφεια προσωπικου που αργουν να στειλουν τα χαρτια των υπαλληων μετα πο εγκριση μεταταξης !


  περιπτωση λυση 2
  θα πρεπει να εισαγονται ολοι οι παραγοντες στην ηλεκτρονικη εφαρμογη για τα κολληματα του νομου ( 2 ετια , 10 ετια , μοναδικοτητα κλπ ) να τα εισαγουν οι υπευθυνοι των γραφειων προσωπικου ή αντιστοιχοι διαχειριστες
  θα ελεγχονται αυτοματα απο την εφαρμογη οι αιτησεις και εφόσον συντρεχουν οι προυποθεσεις να περναει σε επομενο σταδιο. Αλλιως θα κοβονται οι αιτησεις και να ενημερωνεται για τον λογω απορριψης ο αιτων επισης θα πρεπει να δινεται η δυνατοτητα να κανει ηλεκτρονικη ενσταση ο υπαλληλος εφ’οσον κοπει αυτοματα απο το συστημα. μετα θα αποφασεισει η επιτροπη κινητικοτητας πιο ευκολα για τις αντιρρησεις . να γιενι καπιου ειδους μοριοδοτηση στις αιτησεις απο το συστημα ( σαν τις προκυρηξεις του ασεπ ) και θα διαλεγει το συστημα τους υποφηφιους . Θελετε και συνεντευξη? παρτε τους 2-3 επικρατεστερους που δινει το συστημα και καντε συνεντευξη.
  τι κερδιζετε? χρονο αφου τους διαλεγει το συστημα. και πορους ανθρωπινου δυναμικου και χρηματος .
  Ετσι
  μολισ τελιωσουν οι αιτησεις το συστημα εχει μοροιδοτηση τους υπαλληλους. αν καπιος δεν εχει περασει θα ελεγχεται οι σειρα προτιμησης τους για μετατακη η αποσπαση. κατι σαν μηχανογραφικο δελτιο και θα μετακινουνται ολοι σχεδον ή οχι .
  βαλτε κιαπιο πολλεσ πειλοιγες φορεων και ειστε οκ .
  να δεις πωσ δουλευει το συστημα.. καντε ενα δειγματολιπτικο ελεγχο των αιτησεων και παμε στον επομενο κυκλο .θα πρεπει να εχουν πειθαρχικοι και ποινικη ευτθυνη αυτοι στα γραφεια προσωπικου που αργουν να στειλουν τα χαρτια των υπαλληων μετα πο εγκριση μεταταξης !

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 10:58 | γιώργος

  αυτοδικαίως ατελέσφορη…δηλαδή όταν ένας υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στη κινητικότητα πρέπει να πάει σε χαρτορίχτρα για να του πει το αυτονόητο!!!! Δηλαδή το εάν θα υλοποιηθεί η μετακίνηση του, καθώς εάν περάσει η αποκλειστική ημερομηνία τότε αυτή θα χαρακτηρίζεται »αυτοδικαίως ατελέσφορη».

  Αυτό αποτελεί μια μαζικά έμμεση ακύρωση των αιτημάτων, αφού όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια δεν ικανοποιήθηκαν σε καμία προηγούμενη κινητικότητα. Γιατί να ικανοποιούνται και σε αυτή ; Από την στιγμή που ουσιαστικά δεν έχουν ληφθεί μέτρα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

  Επίσης οι φορείς αυτοί που δεν κάνουν τις μετακινήσεις στην ώρα τους, θα τιμωρούνται με την απαγόρευση κάλυψης των κενών αυτών θέσεων με νέες προσλήψεις!!! Ουαουουου. Λες και τον υπάλληλο που διαχειρίζεται αυτές τις διαδικασίες τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.

  Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια έμμεσης ακύρωσης των εκκρεμών αιτημάτων (κύκλοι 2017-2018 ) με το εδάφιο 1.13. Για ποιο λόγο βιάζεστε να τις ακυρώσετε;
  Το ασφυκτικό πλαίσιο των 2 μηνών δεν συμβάλλει πουθενά.

  Συνοπτικά λοιπόν, θεωρώ πως η προσέγγιση σας πάνω στο σύστημα κινητικότητας πάσχει σοβαρά σε μερικά σημεία. Αντί να βρείτε τρόπους καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και απλοποίησης των διαδικασιών, αναλώνετε χρόνο στην »έμμεση ακύρωση των βαρέων γραφειοκρατικών διαδικασιών» σαν αυτό να αποτελεί τη λύση της παθογένειας.
  Αντιθέτως φαινόμενα όπως οι φορείς προέλευσης να αρνούνται να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα στο φορέα υποδοχής ( ναι καλά ακούσατε!!!), οι υπάλληλοι να κωλυσιεργούν εσκεμμένα τις διοικητικές διαδικασίες, οι φορείς υποδοχής να αδιαφορούν κ.α περνάνε ατιμώρητα και σίγουρα θα συνεχίσουν να είναι έτσι.

  Τα παραπάνω ολίγα σας τα έγραψε ένας ταπεινός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Δημόσια Διοίκηση, έγραψε 200 σελίδες αναλύοντας στα συστήματα κινητικότητας των χωρών της Ε.Ε.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 07:15 | Βλαβιανός Δημήτρης

  Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο
  Το όριο των τριών φορέων είναι πολύ μικρό. Θα πρέπει να αυξηθεί

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 07:57 | Βλαβιανός Δημήτρης

  Στο άρθρο 3.Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο…
  Το όριο των τριών (3) φορέων είναι πολύ λίγο. Θα έπρεπε να υπηρχε μεγαλύτερο όριο φορέων στους οποίους μπορείς να δηλώσεις ότι θα ήθελες να μετακινηθείς.