Άρθρο 22 – Διοικητική υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ

1. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών υπό το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης ορίζονται ως δήμοι που δεν έχουν τεχνική επάρκεια και μπορούν:
α) να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.
β) να αναθέτουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 136 και 183 του ν. 4412/2016, των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς τους, στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

2. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης υπό το καθεστώς διοικητικής υποστήριξης μπορούν να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 15:14 | Γιάννης

  Χωρίς το Π.Δ. για την στελέχωση των ΥΔΟΜ ανά δήμο, οι πιο πολλοί δήμοι που τώρα δεν έχουν ΥΔΟΜ δεν έχουν κάνει καμμία ενέργεια για την στελέχωσή τους ούτε διαθέτουν προσωπικό στην ΥΔΟΜ του δήμου που τους παρέχει διοικητική υποστήριξη.
  Θα πρέπει το ΥΠΕΣ να εκδόσει το ανωτέρω Π.Δ. και με βάση την υφιστάμενη στελέχωση να ενημερώσει τους υποστηριζόμενους δήμους πόσους μηχανικούς και ποιες ειδικότητες να διαθέσουν στον δήμο που τους παρέχει διοικητική υποστήριξη.
  Χωρίς τα ανωτέρω οι υποστηριζόμενοι δήμοι δεν θα κάνουν τίποτα και θα συνεχιστεί το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης υπο τον μανδύα της προγραμματικής σύμβασης.
  Από ορισμένα παραδείγματα υποστηριζόμενων δήμων που διαθέτουν προσωπικό στις ΥΔΟΜ των δήμων που τους παρέχουν διοικητική υποστήριξη είναι:
  1)Δήμος Ευρώτα για τον Δήμο Σπάρτης
  2)Δήμος Παγγαίου για τον Δήμο Καβάλας
  3)Δήμος Βισαλτίας για τον Δήμο Σερρών
  4)Δήμος Πετρούπολης για τον Δήμο Αιγάλεω

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 13:50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

  Στο άρθρο 6 που αντικαταστεί τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων ΠολιτικώνΔιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και συγκεκριμένα στην παράγραφο » ββ) 0,83 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχειαναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες,ήτοι 7 έτη» η άποψη μου είναι το λογικό και δίκαιο,τα μόρια να είναι ίδια με το χρόνο στο δημόσιο (1,5 ανα μήνα) τουλάχιστον για λόγους ισονομίας.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 12:50 | Αγαπητός Ξάνθης

  Το άρθρο επιλύει συσσωρευμένα τεχνικά και πολεοδομικά προβλήματα των μικρών νησιών, ανοίγοντας καθαρούς κια αποτελεσματικούς δρόμους υποστήριξης από το Δήμο-Κέντρο.
  Η περίπτωση του Καστελλορίζου, με την υιοθέτηση του από το Δήμο Ρόδου, αποτελεί εμφανέστατη περίπτωση…

  Αγαπητός Ξάνθης
  μεταδιδακτορικός ερευνητής του Παν. Αιγαίου

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:20 | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΏΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Καλησπέρα σας,
  νομίζω ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν οι μικροί Δήμοι δεν θα επιλυθούν με αυτό τον τρόπο αλλά με μια ολιστική θεώρηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Είναι γεγονός ότι όπως πολύ καλά έχει επισημανθεί και όπως είναι γνωστό από εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ότι:
  α.Υπάρχει σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια όσον αφορά τις Υπ. Δόμησης (σε βαθμό που δυστυχώς δεν τιμά τη Δημόσια Διοίκηση
  β. Για να αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια πολλές Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών ή ύδρευση Αποχέτευση έχουν απορροφήσει υπαλλήλους απο άλλες δομές του Δήμου (κυρίως ΥΔΟΜ)και με μεγάλη ευκολία διότι το αντικείμενο είναι ψυχοφθόρο…
  γ. Με την κινητικότητα πραγματοποιούνται αλλαγές σε κάθε Δήμο (δυσμενείς σε μικρούς Δήμους, διότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα)
  Παράλληλα ισχύει το Άρθρο 31 του Ν.4495/2017 όπου
  » Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
  1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
  2. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν κοινής πρότασης από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών……»

  Επίσης στο Νόμο 4555/2018 ισχύει

  » Άρθρο 178 – Υπηρεσία Δόμησης

  Στο νόμο 3852/2010 προστίθεται άρθρο 97Α ως εξής:
  «Άρθρο 97Α
  Υπηρεσία Δόμησης Δήμων
  1. Εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, σε κάθε Δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) εφόσον:
  α) είτε πληρούνται τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστο στελέχωσή τους που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Η συνδρομή ή μη των κριτηρίων της παραγράφου αυτής διαπιστώνεται με απόφαση του δημάρχου, εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου.
  β) είτε είναι δυνατή η στελέχωσή της, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
  2. Σε δήμους όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου, συγκροτούνται ΥΔΟΜ, με απόφαση του δημάρχου, που εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου, ως εξής :
  Εφόσον υπηρετούν στον οικείο Δήμο και σε άλλες οργανικές μονάδες, πλην της ΥΔΟΜ και της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπάλληλοι των ειδικοτήτων που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου και μέχρι του ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται στο ίδιο προεδρικό διάταγμα, για τη συγκρότηση ΥΔΟΜ, αυτοί μετακινούνται υποχρεωτικά, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην ΥΔΟΜ και σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου. Σε περίπτωση που περισσότεροι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, για την κάλυψη των κενών θέσεων της ΥΔΟΜ λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, α) ο μακρότερος χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση με καθήκοντα σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, β) υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προτίμηση στον αρχαιότερο γ) η κρίση του αρμοδίου οργάνου, με βάση τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα, τη συνάφεια της ειδικότητας και τυχόν περαιτέρω εξειδίκευση και τη γενική εμπειρία των υπαλλήλων με τις ειδικότητες που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1.
  3. Εάν, με απόφαση του δημάρχου, διαπιστώνεται αιτιολογημένα η αδυναμία συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται υποχρεωτικά με διοικητική υποστήριξη, από το δήμο της έδρας της οικείας περιφερειακής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή, τα παράβολα που αντιστοιχούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών για ακίνητα κείμενα εντός της επικράτειας των υποστηριζόμενων Δήμων αποδίδονται στο Δήμο που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παραβόλων στο Δήμο ο οποίος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη.»

  Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι:
  Δεν πρέπει να εκδοθεί το από τόσο καιρό απαιτούμενο ΠΔ ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες (που αυτό ορίζει…) και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μετά να δούμε τι θα γίνει με τους Δήμους που δεν κατάφεραν να συστήσουν τη δική τους ΥΔΟΜ;;;
  Η ίδρυση των Παρατηρητηρίων αναμένεται τόσο καιρό και όλοι πιστεύουμε ότι θα αποσυμφορήσει μεγάλο φόρτο εργασίας απ’ τις ΥΔΟΜ (κυρίως μικρών Δήμων) ενώ μπορούν με μικρό αριθμό υπαρχόντων υπαλλήλων (που θα μεταταχθεί)να λειτουργήσουν.
  Σας ευχαριστώ και ελπίζω να ακουστεί η φωνή μικρών Δήμων που αντιμετωπίζουν βασικά λειτουργικά προβλήματα…..

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 10:34 | ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΓΕΝΙΔΟΥ

  Θεωρώ ότι η πρόβλεψη «το προσωπικό των ΥΔΟΜ που ασκεί καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του φορέα ή σε αλλότρια καθήκοντα ή σε επιτροπές εκτός των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ», θα πρέπει να αφορά και τους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ που δέχονται την διοικητική υποστήριξη, αν λάβουμε υπόψιν ότι υπάρχουν ΥΔΟΜ με έναν ή δύο μηχανικούς με διοικητική υποστήριξη από την έδρα του Νομού. Θα πρέπει να τους αφορά και αυτούς η συγκεκριμένη διάταξη. Δεν μπορεί μια ΥΔΟΜ δήμου με έναν μηχανικό να δέχεται διοικητική υποστήριξη από άλλο δήμο και ο μοναδικός μηχανικός της ΥΔΟΜ να είναι σε επιτροπές διαγωνισμών ΜΗΜΕΔ, σε επιτροπές ΠΠΑΕ, παραλαβής έργων, προμηθειών, αλλότρια καθήκοντα και επιτροπές του Δήμου εκτός των αρμοδιοτήτων του στην ΥΔΟΜ.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 11:55 | ανώνυμος

  Στην περίπτωση που οι δήμοι δεν διαθέτουν την τεχνική επάρκεια και με απόφαση δημάρχου αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη σε άλλο φορέα (π.χ. ο Δήμος που ασκεί τώρα την διοικητική υποστήριξη) θα πρέπει για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης η εγκύκλιος 3/2011 (ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-0)στην οποία αναφέρει ότι :»Επισημαίνουμε ότι, επειδή το προσωπικό που μετατάχθηκε για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έχει την υποχρέωση της παροχής διοικητικής υποστήριξης, δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου ή σε αλλότρια καθήκοντα, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου.», να ενσωματωθεί στο παρόν άρθρο ως εξής:
  «3. Το προσωπικό των ΥΔΟΜ που ασκεί καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του φορέα ή σε αλλότρια καθήκοντα ή σε επιτροπές εκτός των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ.»
  Η πάγια τακτική των Δήμων ως τώρα ήταν η μη τήρηση της ανωτέρω εγκυκλίου με αποτέλεσμα το προσωπικό των ΥΔΟΜ είτε να μετακινείται σε άλλες υπηρεσίες είτε να συμμετέχει σε επιτροπές που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των ΥΔΟΜ με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης.