Άρθρο 18

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4369/2016 (Α΄33) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.».

 • 1. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές παραμένουν σήμερα οι μόνες Υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχει θεσμοθετηθεί η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.

  Προτείνουμε τη σύσταση ενός Α’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανά συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, με Απόφαση του/της Προέδρου της, και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτό. Προτείνουμε στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να μετέχουν με διετή θητεία:
  α) ο/η Αναπληρωτής/ρώτρια Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος της οικείας Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/ρώτρια του/της, ως Πρόεδρος,
  β) ένας/μία (1) πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  γ) ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, τα οποία καθορίζονται με κλήρωση και
  δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.

  Προτείνουμε τη σύσταση ενός Β’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινό για όλες τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, με Απόφαση του/της Προέδρου του ΑΣΕΠ, και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτό. Προτείνουμε στη σύνθεση του Β’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου να μετέχουν με διετή θητεία:
  α) ένας/μία (1) Σύμβουλος της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου,
  β) δύο (2) Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής στην οποία υπηρετεί ο/η πειθαρχικά διωκόμενος/η υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους, τα οποία καθορίζονται με κλήρωση,
  γ) τέσσερις (4) διοικητικοί προϊστάμενοι άλλων Αρχών με τους αναπληρωτές/τριες τους οι οποίοι/ες καθορίζονται με κλήρωση και
  δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Αρχή στην οποία υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους.

  2. Υποστηρίζουμε τη σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου ανά Αρχή με Απόφαση του/της Προέδρου της και τη συμμετοχή σε αυτό δύο τουλάχιστον αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων. Επειδή αυτό δεν ακολουθείται σήμερα σε όλες τις Αρχές, προτείνουμε να νομοθετηθεί σε όλες τις Αρχές ότι στη σύνθεση του Υπηρεσιακού τους Συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία:
  α) ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας της οικείας Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, τα οποία ορίζονται με κλήρωση
  β) ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας άλλης Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, τα οποία ορίζονται με κλήρωση,
  γ) ένας/μία (1) Προϊστάμενος/μένη Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της και
  δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους/τις αναπληρωτές/ρώτριες τους.

 • Στο άρθρο 18 προτείνεται να προστεθεί διάταξη που να ορίζει ρητά τη συμμετοχή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάθε Ανεξάρτητης Αρχής (άρθρο 21 του Ν.4369/2016) των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων καθώς και εκπροσώπου του Επαγγελματικού Σωματείου, Συλλόγου ή Σωματείου στο οποίο ο/η εργαζόμενος/η είναι μέλος.