Άρθρο 04

1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου αυτών οργανικών μονάδων.
Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ. το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.
2. Στο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ένας προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.
3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 του παρόντος δύναται να διενεργήσει συνέντευξη στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής του επομένου εδαφίου.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο (2) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 440/2016, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:07 | Καψάλης Απόστολος

  Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει επιτελούς να εκμεταλλευτεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε θέσεις ευθύνης. Ειδικότερα οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και οι δεξιότητες & εμπειρίες που απέκτησαν πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο από την Ελληνική Διοίκηση. Αρά για να εκσυγχρονίσουμε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας με την Επιτροπή πρέπει να εκμεταλλευθούμε την εμπειρία των αποσπασμένων υπαλλήλων στην Επιτροπή δίνοντάς τους την δυνατότητα να αξιοποιήσουν σε θέση ευθύνης..

  Φυσικά και συμφωνώ απολυτά με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ και της κυρίας Καλογήρου, Φράγκου κτλ για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:24 | Dionysios

  Συμφωνώ

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:47 | Τσανίδης Βασίλειος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.Οι υπάλληλοι αυτοί αποκτούν μια εξειδικευμένη τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Καθώς η επιλογή τους γίνεται από την ίδια την Ε.Ε έχουν μάθει να λειτουργούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνη , τα οποία είναι στοιχεία πολύτιμα για το σύγχρονο, εξωστρεφές Ελληνικό Δημόσιο. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την επιστροφή τους.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:18 | Νίκος Άρχοντας

  Συμφωνώ με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».
  Η προτεινόμενη ρύθμιση κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθότι ο λογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων σε όργανα της Ε.Ε. ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος εναρμονίζεται πλήρως με τον επιτελικό χαρακτήρα, τη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων σε πολύγλωσσο περιβάλλον, την εμπειρία και την τεχνογνωσία που εν τέλει αποκτούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση θα αποτελέσει κίνητρο στο εργατικό δυναμικό του Εξωτερικού ώστε να επιστρέψει και να αξιοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:08 | Ελένη Λιανού

  Συμφωνώ απόλυτα με την επαναφορά της προτέρας του 2018, ρύθμισης του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, με την προσθήκη παραγράφου 6, ως εξής:«6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».
  Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την ανάσχεση του brain drain που αποτελεί διακύβευμα, μέσω του brain gain που αποτελεί προτεραιότητα, της σημερινής Κυβέρνησης.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:01 | Δημήτριος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ και της κυρίας Καλογήρου, Φράγκου κτλ για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».

  Επίσης, η διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει υπαλλήλους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως χειριστές σε Μόμινες Αντιπροσωπείες της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς (δηλ. όπως ίσχυε πρό 3ετίας) και αυτούς που έχουν προεδρεύσει σε ομάδες του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ (2014 ή προγενέστερα).

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:20 | Λουκάς

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Προεδρείου των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:23 | Φράγκου Παυλινα

  Συμφωνώ στην θέση όπως αυτή εκφράστηκε από το Προεδρείο Ελληνων Εθνικών Εμπειρογνωμονων αναφορικά με το λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ο χρόνος θητείας ως αποσπασμένος/νη Εθνικός Εμπειρογνώμονας, δεδομένου ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε συμβάσεις σε ανώτερο επίπεδο από ότι ένας απλός υπάλληλος, καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με συνεργασιες με άλλους φορείς της Ευρωπαικής Επιτροπής όσο και με κράτη μέλη.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:15 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με τη διαδικασία κινητικότητας επιλέγεται υποψήφιος με «πρακτικό επιλογής ειδικά αιτιολογημένο, που περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων».

  Ειδικά όσον αφορά στην αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων, στα ειδικά περιγράμματα της θέσης εργασίας, τα οποία έως σήμερα λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων (και αποτελούν βασικό στοιχείο της διαδικασίας), υπάρχει αναλυτική περιγραφή για την θέση εργασίας όπου περιλαμβάνονται α) πεδίο όπου αναφέρονται τα κύρια καθήκοντα της θέσης, β) πεδίο όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα, με αναλυτική αναφορά των i) τυπικών προσόντων, ii)Γνώσεων-Επιθυμητων προσόντων iii)Ειδικων απαιτήσεων θέσης εργασίας iv) απαιτούμενης εμπειρίας v) απαιτούμενων δεξιότητων.

  Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης καλείται να μοριοδοτήσει καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια, και να συντάξει πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων, χωρίς να έχει εκ των προτέρων οδηγίες για τη βαρύτητα (συντελεστή) καθενός από τα στοιχεία που βαθμολογεί, και για πολλά εξ αυτών ούτε για τον τρόπο απόδειξής τους από τον υποψήφιο.

  Το πως μοριοδοτείται (με τι συντελεστή βαρύτητας) καθένα από τα κριτήρια που αναφέρονται, ούτε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρεται, ούτε στον ισχύοντα νόμο, δημιουργώντας μια σκια στο σύστημα κινητικότητας.

  Παρακαλούμε να προβλέψετε ώστε ο τρόπος βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων επιλογής, να είναι σαφής και καθορισμένος, στους συμμετέχοντες στην κινητικότητα κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και όχι να καθορίζεται εκ των υστέρων υποκειμενικά από την επιτροπή αξιολόγησης.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 11:32 | Δημήτρης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 14:18 | Βικτωρία Καλογήρου

  Συμφωνώ με το σχόλιο του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ για την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».
  Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής:«6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.
  Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».

  Η ρύθμιση κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθότι ο λογισμός του χρόνου υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων σε όργανα της Ε.Ε. ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματα εναρμονίζεται πλήρως με τον επιτελικό χαρακτήρα, τη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων σε πολύγλωσσο περιβάλλον, την εμπειρία και την τεχνογνωσία που εν τέλει αποκτούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση θα αποτελέσει κίνητρο στο εργατικό δυναμικό του Εξωτερικού ώστε να επιστρέψει και να αξιοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 21:11 | Βαλαντης

  Να τα κάνετε ηλεκτρονικά σε τέτοιο βαθμό ώστε η αίτηση να γίνεται ηλεκτρονικά τα στοιχεία να αντλούνται από την απογραφή εφόσον θεωρητικά είναι όλα σωστά Μόλις μου μοριοδοτείται Ο υπάλληλος και περνάει να του στέλνεται ειδοποίηση με email και να του ενημερώνει ότι έχει επιλεγεί για την υποτιθέμενη συνέντευξη αυτομάτως θα στέλνετε e-mail στον διαχειριστή του φορέα υποδοχής στην τριμελή επιτροπή και θα ορίζει αυτόματα ημερομηνία συνεντεύξεις π.χ. 10 μέρες μετά την υποβολή των αιτήσεων την καταληκτική ημερομηνία και στα τρία μέλη της συνέντευξης ο φορέας υποδοχής μάλλον ο φορέας προέλευσης τα στέλνει τα χαρτιά του φακέλου του υπαλλήλου μόνο εάν αυτά που έχει δηλώσει στην απογραφή στην ιστοσελίδα του μπενίν ακριβώς τα ίδια δηλαδή είναι αναληθής αλλιώς δεν θα στέλνει Τίποτα έτσι αναγκάζεται τον φορέα προέλευσης μόνο εάν είναι πλαστά για να λυθεί όλα αυτά που στην ουσία θα είναι γιατί υπεύθυνος για την τήρηση τους είναι αυτός είναι ο φορέας προέλευσης και έτσι Ο υπάλληλος μέσα σε δέκα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων θα καλύπτεται από το φορέα υποδοχής για την υποτιθέμενη συνέντευξη mail είπαμε θα βάλετε αντικαταστάτες στην τριμελή επιτροπή αν θέλετε του φορέα υποδοχής και Αν αυτός δεν μπορεί να συσταθεί αυτόματος υπάλληλος θα επιλέγετε απλά να βγάλετε ένα τρόπο μοριοδότησης για τον υπάλληλο που θα βγαίνει πρώτος από το σύστημα έτσι Δεν χρειάζεται να μπλέκονται πολύ-πολύ ξεκολλάς από τη γραφειοκρατία και τελειώνει η υπόθεση βασικό είναι να υπάρχουν όχι τρεις φορείς όσους φορείς θέλει να αιτείται Ο υπάλληλος και όσες θέσεις να θέλει να δείτε Οπότε σαν την έννοια του μηχανογραφικού θα καταφέρετε κάτι σαν τις πανελλήνιες και όλες οι θέσεις θα καλύπτονται σχεδόν όλες Δηλαδή από τον πρώτο κύκλο της κινητικότητας έτσι έχετε εξαλείψει τη γραφειοκρατία και έχετε στελεχώσει τις υπηρεσίες με την πρώτη δεν θα μπλέκεται ανθρώπινος παράγοντας σχεδόν πουθενά μόνο το είπαμε στο σημείο το οποίο ο φορέας προέλευσης θα αναγκάζεται να πιστοποιήσει ότι αυτά που δεν που μάλλον που τηρούνται στην απογραφή Που ο ίδιος ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να τα τηρεί είναι αναληθή και να υπάρχουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε αυτόν που τηρεί Λάθος στοιχεία λέμε το τελευταίο και έχετε ξεμπερδέψει μέσα σε δύο μήνες έχετε επιλέξει τους υπαλλήλους του έχετε πάρει αν όλοι αυτοί οι φορείς προέλευσης κωλυσιεργούν δεν θα φύγει ποτέ κανείς και τον σύστημα θα καταρρεύσει θέλετε να φτιάξετε δημόσια διοίκηση αυτοματοποίησης Τέτα όλα

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 11:57 | Αθανάσιος Δημόπουλος

  Στην αιτιολογική έκθεση του αρθ. 4 αναφέρεται
  «Η εμπειρία των πρώτων κύκλων κινητικότητας κατέδειξε δυσλειτουργίες που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις καθιστώντας, πολλές φορές, τη διαδικασία κινητικότητας άνευ αντικειμένου. Συνεπεία αυτού, ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονιστικό/εποπτικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη βέλτιστη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών.
  Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επιδιώκεται η διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις σε θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας με γνώμονα, κατά πρώτον, τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τη βούληση του υπαλλήλου.»

  Οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες που ορθά επισημαίνονται, στο προσωπικό παράδειγμά μου που εξέθεσα σε προηγούμενο σχόλιό μου ( http://www.opengov.gr/ypes/?p=7147&cpage=1#comment-31273 ) αναφορικά με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών, δεν οφείλονται στους φορείς υποδοχής, αλλά εν προκειμένω στον φορέα προέλευσης, το Υπουργείο Παιδείας. Το χρονικό διάστημα των 4 μηνών για την έκδοση απόφασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα λόγω της ασάφειας του προηγούμενου νόμου που δεν καθορίζει σαφώς το νομικό πλαίσιο και επιτρέπει στο Υπουργείο Παιδείας να δρα διοικητικά βάση καταργημένων διατάξεων, σε συνδυασμό με τις γραφικές παλινωδίες της υπαναχώρησης από την αρχική θετική γνωμοδότηση κατόπιν παρέμβασης του τότε Υπουργού Γαβρόγλου, καθιστούν την διαδικασία ευτελή και όντως άνευ αντικειμένου. Στην περίπτωσή μου, που δεν είναι η μοναδική, και στις δυο συνεδριάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου στην εισήγηση του αρμόδιου τμήματος περιλαμβάνονταν πίνακας με την σύνθεση του προσωπικού στον κλάδο (ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) για τον φορέα που υπηρετώ (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας), όπου καταγράφονταν πλεόνασμα 28 εκπαιδευτικών (κάλυψη αναγκών του φορέα πολύ πάνω από το 100%). Συνεπώς ούτε το πνεύμα του Νόμου της Κινητικότητας που επιβάλλει την βέλτιστη διαχείριση προσωπικού εξυπηρετήθηκε, εφόσον η αίτησή μου η οποία έγινε δεκτή από δυο φορείς με μεγάλες ανάγκες (ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣ) λιμνάζει λόγω του φορέα προέλευσης, πολλώ δε μάλλον δεν ελήφθη υπ’ όψιν η βούλησή μου ως υπαλλήλου.
  Οι παροικούντες στο Υπουργείο Παιδείας αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη των πολιτικών προϊστάμενων να διατηρούν ακόμα και πλεονάζον ανά ειδικότητα σε περιοχές μετάθεσης προσωπικό, ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη ευχέρεια στην εξυπηρέτηση των πελατειακών τους σχέσεων μέσω των κατά κοινή ομολογία αδιαφανών αποσπάσεων σε διάφορους εποπτευόμενους φορείς, περιφερειακές υπηρεσίες, Μητροπόλεις κλπ.,και ως εκ τούτου την αποστροφή τους για ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα σαν το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εφόσον όμως δηλωμένη βούληση της τωρινής πολιτικής ηγεσίας είναι αυτές οι νοοτροπίες και πρακτικές να αλλάξουν, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία. Αν πρόθεση του Νομοθέτη είναι η ταχύτητα και διαφάνεια των διαδικασιών, αυτές θα πρέπει να ορίζονται σαφώς, με αμιγώς ποσοτικά κριτήρια, και να είναι ανεξάρτητες από πολιτικές – κομματικές αποφάσεις Υπουργών και των διορισμένων από αυτούς Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που καλούνται με τις αποφάσεις τους να δώσουν στις αποφάσεις των προϊσταμένων τους μια επίφαση νομιμότητας.
  Για λόγους πληρότητας του σχολίου εκθέτω ξανά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και επαναλαμβάνω την προτεινόμενη διαδικασία, βάση της οποίας δύναται να καταστεί πλήρως αυτοματοποιημένη η διαπίστωση της δυνατότητας μετάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού, χωρίς τις ατελέσφορες και διοικητικά έωλες διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας.
  Ο Νομοθέτης θα πρέπει να τροποποιήσει την παρ. 6 του αρθ. 3 του Ν. 4440/2016, όπως σήμερα ισχύει «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.» διασαφηνίζοντας ποιές ακριβώς είναι αυτές οι διατάξεις, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το Υπ. Παιδείας δρα βάση της παρ. 7 του αρθ. 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α ́296/30.12.1988) που αναφέρει «Επιτρέπεται η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ` όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων αυτά οργάνων. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.».

  Η διάταξη αυτή, καθώς και συναφείς διατάξεις περί μετατάξεων που προβλέπονταν στον Υπαλληλικό Κώδικα έχουν καταργηθεί – τροποποιηθεί
  α) από την παρ. 1 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει
  «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις: […]», και στην συνέχεια του οποίου δεν εξαιρείται η διάταξη της παρ. 7 του αρθ. 5 του Ν. 1824/1988

  β) από την παρ. 3 του αρθ. 19 του Ν. 4440/2016 που αναφέρει
  «Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, […] τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́26),[…]», στα οποία προβλέπονταν κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών για την διενέργεια μετατάξεων από υπηρεσία σε υπηρεσία και η διατήρηση σε ισχύ ειδικών διατάξεων που προβλέπουν μετατάξεις.

  γ) από το αρθ. 13 του Ν. 4440/2016
  «Το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 71
  Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
  Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, ήτοι η μετακίνηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ.»

  Έγκυρη ερμηνεία αυτών των διατάξεων γίνεται στην αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ) επί ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ σχετικού με μετατάξεις, με τίτλο«Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών υπό μετάταξη σε διοικητικές θέσεις της Κ.Υ. και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4369/2016 και 4440/2016.», στο κεφάλαιο «Ερμηνεία διατάξεων – υπαγωγή» της οποίας αναφέρεται
  α) Στο εδάφιο 15:
  «Η διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται ειδικά στη διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988, οι οποίες μπορούν ακόμα να τύχουν εφαρμογής, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ως ισχύουσες την 2-12-2016. Τούτο συνάγεται εκ του ότι, αφενός η έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ -μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4472/2017 στις διατάξεις του οικείου ν. 4440/2016- τοποθετήθηκε εν τέλει στις 5-9-2017,(προηγούμενα είχε τοποθετηθεί στις 15-4-2017) και αφετέρου ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετατάσσονται πλέον μόνο μέσω του ΕΣΚ (άρθρα 3 παρ. 6 και 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016 ως ισχύει). Εξάλλου μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία (15-9-2017) ίσχυε και το άρθρο 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, (βλ. ρητή κατάργησή του με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016), το οποίο όριζε ότι ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων που δεν ρυθμίζονταν από το κεφάλαιο αυτό, ( ενν . Το Κεφ. Β ́ του ΜΕΡΟΥΣ Δ ́ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» του ΥΚ, που περιλαμβάνει τα άρθρα69-75 περί μετατάξεων ), διατηρούνται σε ισχύ».
  β) Στο εδάφιο 20:
  «Επί των ως άνω τεθέντων ερωτημάτων το Γ ́ Τμήμα ΝΣΚ κρίνει ομόφωνα ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1824/1988, -η οποία υπό την ισχύ των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 κατά την πρώτη τους έκδοση (μορφή), θα εθεωρείτο καταργημένη από το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (2-12-2016)-, μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και την μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του ΕΣΚ, -στο οποίο υπήχθησαν ευθύς εξ αρχής με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και οι εκπαιδευτικοί Α ́βάθμιας και Β ́βάθμιας εκπαίδευσης- εν τέλει στις 15-9-2017, εξακολούθησε να ισχύει μέχρι το τελευταίο αυτό χρονικό σημείο, επομένως ίσχυε στις 2-12-2016 και οι μετατάξεις των εν λόγω εκπαιδευτικών και σε διοικητικές θέσεις της Κεντρικής και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ μπορούν να υλοποιηθούν εντός του οριζομένου από τη διάταξη αυτή πλαισίου, εφόσον συντρέχει σωρευτικά και η προϋπόθεση της έκδοσης ανακοίνωσης/πρόσκλησης ή υποβολής της
  αίτησης του ενδιαφερομένου αποκλειστικά έως την 31/7/2017, που θέτει η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4440/2016. Εξάλλου μέχρι το αυτό χρονικό σημείο (15-9-2017) ίσχυσαν και οι γενικές διατάξεις περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του άρθρου 75, σύμφωνα με την οποία ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, που δεν ρυθμίζονταν από το αντίστοιχο Κεφάλαιο αυτού, διατηρούντο σε ισχύ. […]»

  Με βάση τα ανωτέρω η τροποποίηση που προτείνεται είναι η αποσαφήνιση των «ισχυουσών« διατάξεων, με βασική διάταξη το αρθ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010), διάταξη που τα σε διατεταγμένη υπηρεσία λειτουργούντα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια σκοπίμως αγνόησαν κατά τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου
  «1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.»
  Προϊόν της διαδικασίας που περιγράφεται στην συνέχεια του άρθρου είναι οι πίνακες σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού κατά κλάδο και περιοχή μετάθεσης, βάση των οποίων ο Νομοθέτης μπορεί να καθιστά την αποδέσμευση απλή διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, εφόσον η πληρότητα στον κλάδο του αιτούντος στην περιοχή μετάθεσης υπερβαίνει το ποσοστό που αυτός κρίνει (100%;). Με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο καθίσταται σαφές, και οι αμφιβόλου νομιμότητας και αποδεδειγμένα χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε κεντρικό επίπεδο Υπουργείου, οι οποίες σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα στον νέο Νόμο χρονοδιαγράμματα για τους κύκλους κινητικότητας καθιστούν εκ των πραγμάτων ατελέσφορες τις διαδικασίες κινητικότητας σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, καταργούνται. Περαιτέρω δε δικλείδα διασφάλισης της ομαλότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να αποτελεί ο καθορισμός του χρόνου αποδέσμευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τον Ιούνιο, με το πέρας της λήξης του διδακτικού έτους.
  Ευσεβής πόθος του γράφοντος, αλλά και όλων όσων ένιωσαν ότι εμπαίζονται στον προηγούμενο κύκλο κινητικότητας, θα ήταν η απόδοση δικαιοσύνης και η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσω μεταβατικής διάταξης που θα υπήγαγε τις εκκρεμούσες λόγω των παλινωδιών του Υπουργείου μετατάξεων στο πλαίσιο αυτό, με αναδρομική ισχύ.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 08:13 | Ιωάννα Φίλη

  1. στο σημείο που αναφέρεται: “ … και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού” . Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιού επιπέδου προϊστάμενο, Διεύθυνσης ή Τμήματος?? Στον ισχύοντα ν.4440 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προσωπικού.

  2. Η εμπειρία της συμμετοχής μας, ως φορέας, στον 1ο κύκλο κινητικότητας του 2018, έδειξε ότι στη συνέντευξη μπορούν να διαγνωστούν ή και να διευκρινιστούν πολλά αφανή, στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, σημεία, πχ. θέματα ωραρίου, θέματα αδειών, εκπαίδευσης, λόγοι που επιθυμεί να φύγει από τον φορέα προέλευσης, λάθος πληροφορίες ή και προσδοκίες που μπορεί να έχει ο υποψήφιος για τη θέση ή τον οργανισμό, κλπ. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι με τη συνέντευξη τόσο ο φορέας υποδοχής όσο και ο υποψήφιος έχουν τη δυνατότητα να δουν την μεταξύ τους συμβατότητα. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των αιτούντων πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η προσωπική συνέντευξη είναι πραγματικά αυτή που κάνει τη διαφορά και που στην πράξη κρίνει την υπεροχή ή μη του υποψηφίου για τη θέση, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα του υποψηφίου, την καταλληλότητα του για το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον της υπηρεσίας και το αντικείμενο της θέσης, μπορεί να φανεί ο ενθουσιασμός ή απάθεια του υποψηφίου, καθώς να δει και ο υποψήφιος το στυλ διοίκησης που επικρατεί και κυρίως να ρωτήσει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει για τη συγκεκριμένη θέση ή τον οργανισμό. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον κατάλληλο υποψήφιο στην κατάλληλη θέση προς όφελος και των δύο μερών και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αξιολογώντας μόνο αιτήσεις. Θεωρώ λάθος για τη Δημόσια Διοίκηση το γεγονός ότι η συνέντευξη με την τροπολογία αυτή από υποχρεωτική (τουλάχιστον για τις κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ, με τον ισχύοντα ν.4440) γίνεται προαιρετική. Κάτι τέτοιο δεν είναι προς όφελος ούτε των φορέων υποδοχής αλλά ούτε και των ενδιαφερόμενων προς μετάταξη/ απόσπαση υπαλλήλων. Επίσης με δεδομένο ότι με την τροπολογία αυτή, ουσιαστικά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα υποδοχής να διενεργήσει συνέντευξη ή όχι, επί της ουσίας η αλλαγή αυτή είναι δυσμενής για τον κάθε προς απόσπαση ή μετάταξη υποψήφιο.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 17:46 | ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

  Ο Νόμος 3528/2007 άρθρο 84 Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3839/2010 προέβλεπε την παρακάτω διάταξη για την επιλογή Προϊσταμένων « Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

  Με σχετική τροπολογία στο Ν. 4555/2018 (άρθρο 277) καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα και διαμορφώθηκε ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

  Η διάταξη του άρθρου 277 του Ν. 4555/2018 θίγει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, επιστήμονες που είναι υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι, η επιλογή των οποίων γίνεται από την ίδια την Ε.Ε, αποκτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιόλογη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για τις διοικήσεις των κρατών μελών από όπου αποσπώνται. Στην πλειοψηφία τους δε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των υπαλλήλων αυτών αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία τους, που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης και της ανάσχεσης του brain drain και μέσω του brain gain, η αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας στα όργανα της Ε.Ε και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό βήμα και κίνητρο για την επιστροφή των έμπειρων και προσοντούχων επιστημόνων στη χώρα μας.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

  Προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».
  Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής:

  «6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 10:40 | Σόλων Ποζαπαλίδης

  Όπως περιγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση, η αλλαγή της σύνθεσης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης έχει δύο κύριους στόχους:
  1) Την απλούστευση της διαδικασίας συγκρότησης των επιτροπών του κάθε φορέα, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, λόγω συγκρότησης πολλών επιτροπών σε κάθε φορέα.
  2) Χωρίς να διατυπώνεται ρητά στο σώμα του σχεδίου νόμου, εννοείται ότι η επιτροπή δεν θα καλεί υποψήφιο για άλλη συνέντευξη, εάν έχει ήδη επιλεγεί για μια θέση του φορέα.

  Πιστεύω ότι όντως η διάταξη αυτή θα επισπεύσει τις διαδικασίες, θα ήθελα όμως να σας επιστήσω την προσοχή σε τρία προβληματικά σημεία:
  1) Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υποβαθμιστεί η ποιότητα των συνεντεύξεων, αφού μια επιτροπή θα πρέπει να περάσει από συνέντευξη πάρα πολλούς υποψηφίους. Έχετε ακούσει για τις συνεντεύξεις-παρωδία της ΑΑΔΕ, στην οποία έχουν οριστεί τα υπηρεσιακά συμβούλια ως επιτροπές αξιολόγησης; Το χαρακτηριστικό των συνεντεύξεων αυτών είναι ότι διαρκούν κατά μέσο όρο 3 λεπτά και η βασικότερη ερώτηση που απευθύνεται στους υποψήφιους είναι «Πού μένετε;».
  2) Ενώ τώρα αποφασιστικό λόγο για την επιλογή των υποψηφίων έχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής της σχετικής οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση, με την προτεινόμενη τροποποίηση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τον πρώτο ρόλο στην επιλογή των μελλοντικών υπαλλήλων τους. Απλώς θα μπορεί να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση.
  3) Ο ορισμός τριών προϊσταμένων εν γένει από την ηγεσία του φορέα αρχίζει να θυμίζει έντονα τις παλιές καλές εποχές. Είναι νομίζω υπαρκτός ο κίνδυνος τα μπιλιετάκια από το Γραφείο Υπουργού ή το Γραφείο Διοικητή να «βοηθήσουν» το έργο της επιτροπής να επιλέξει τον «άριστο» για κάθε θέση.

  Ειλικρινά πιστεύω ότι η λύση που δίνεται με τη νέα σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης δεν είναι η βέλτιστη.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 10:20 | Προεδρείο Ελληνων Εθνικών Εμπειρογνωμονων

  Ο Νόμος 3528/2007 άρθρο 84 Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3839/2010 προέβλεπε την παρακάτω διάταξη για την επιλογή Προϊσταμένων « Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.»

  Με σχετική τροπολογία στο Ν. 4555/2018 (άρθρο 277) καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα και διαμορφώθηκε ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

  Η διάταξη του άρθρου 277 του Ν. 4555/2018 θίγει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, επιστήμονες που είναι υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι, η επιλογή των οποίων γίνεται από την ίδια την Ε.Ε, αποκτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιόλογη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για τις διοικήσεις των κρατών μελών από όπου αποσπώνται. Στην πλειοψηφία τους δε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των υπαλλήλων αυτών αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία τους, που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης και της ανάσχεσης του brain drain και μέσω του brain gain, η αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας στα όργανα της Ε.Ε και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό βήμα και κίνητρο για την επιστροφή των έμπειρων και προσοντούχων επιστημόνων στη χώρα μας.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

  Προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών».
  Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής:

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 14:32 | Θοδωρής Αδαμακος

  Δυστυχώς καμία αναφορά δεν γινεται στους τριτεκνους έτσι ώστε να έχουν μια προτεραιότητα στην κινητικότητα. Πρεπει να υπαρχει μια πριμοδότηση ώστε να προστατευτεί αλλά και να διευκολύνεται η τριτεκνη οικογένεια ή τα αιτήματά τους να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της οικογένειας.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 13:43 | Ευάγγελος

  Σε ότι αφορά μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα κριτήρια αξιολόγησης, θα έπρεπε για λόγους δικαιοσύνης να λαμβάνεται υπ΄ όψη το επιστημονικό έργο των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα το έργο που είναι δημοσιευμένο σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές γεγονός που πιστοποιεί και την ποιότητα του. Αντίθετα, το έως τώρα καθεστώς που λαμβάνει υπ΄ όψη τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αδικεί όσους δεν είχαν πρόσβαση στους μηχανισμούς που τους ενέπλεκαν σε αυτά. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών συχνά δεν ήταν καν δημοσιεύσιμα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Η δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό είναι τεκμήριο ποιότητας από μόνη της. Εν κατακλείδι, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων πρέπει να γίνουν δικαιότερα χωρίς να αποκλείουν επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο και ικανότητες.
  Επιπλέον, για όσους δεν τους δόθηκε η ευκαιρία-δυνατότητα να διδάξουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα έπρεπε να λαμβάνεται ως κριτήριο η μακροχρόνια εμπειρία τους στη Δευτεροβάθμια. Ο εκπαιδευτικός για παράδειγμα που διδάσκει Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα έχει την εμπειρία και την παιδαγωγική επάρκεια να διδάξει και σε νέους που εισέρχονται στο Πανεπιστήμιο. Για τον ίδιο λόγο θα έπρεπε να αναγνωρίζεται και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που έχουν διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια για ενήλικες (π.χ. επιμόρφωση εκπαιδευτικών).

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 09:39 | Κονταξής Κωνσταντίνος

  Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στο παρόν Άρθρο και την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 διότι χρήζει άμεσης ανάκλησης.
  Η τελευταία τροποποίηση του αναφέρεται στο Άρθρο 71 του Νόμου 4635 (ΦΕΚ Α 167/30-10-2019):
  «Παράταση του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
  (Α΄ 179), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και το άρθρο 50 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 50
  Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο».
  Πρόκειται για άκρως αντισυνταγματικές πρακτικές, διότι ενώ έχει εγκριθεί η μετάταξη από τον φορέα υποδοχής, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να μεταταγούν, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αποτελεί κατάφωρη καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση. Δημιουργούνται κρατικοί υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. Αυτό αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για όλους, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδας που αποτελεί το θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας. Δεν μπορεί να ισχύει το Ενιαίο Συστήμα Κινητικότητας για όλο το Δημόσιο εκτός του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 12:31 | Σταματης

  πληρεις αυτοματοπιηση της διαδικασιας
  θα πρεπει να εισαγονται ολοι οι παραγοντες στην ηλεκτρονικη εφαρμογη για τα κολληματα του νομου ( 2 ετια , 10 ετια , μοναδικοτητα , βαθμοι εκθεσων αξολογησεις κλπ ) να τα εισαγουν οι υπευθυνοι των γραφειων προσωπικου ή αντιστοιχοι διαχειριστες
  θα ελεγχονται αυτοματα απο την εφαρμογη οι αιτησεις και εφόσον συντρεχουν οι προυποθεσεις να περναει σε επομενο σταδιο. Αλλιως θα κοβονται οι αιτησεις και να ενημερωνεται για τον λογω απορριψης ο αιτων επισης θα πρεπει να δινεται η δυνατοτητα να κανει ηλεκτρονικη ενσταση ο υπαλληλος εφ’οσον κοπει αυτοματα απο το συστημα. για τις αντιρρησεις . να γινeι καπιου ειδους μοριοδοτηση στις αιτησεις απο το συστημα ( σαν τις προκυρηξεις του ασεπ ) και θα διαλεγει το συστημα τους υποφηφιους . Θελετε και συνεντευξη? παρτε τους 2-3 επικρατεστερους που δινει το συστημα και καντε συνεντευξη.
  ενημερωνεται αυτοματα η
  υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα το τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου αυτών οργανικών μονάδων.
  Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ. το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
  και αξιολογει τον υποψηφιο και ενημερωνει την αντισοιχη ηλεκτρονικη εφαρμογη και καταγραφεται ηλετρονικα σε ηλεκτρονικη βαση σαν την απογραφη η συνεντευξη ή το αποτλεσμα της επιτροπης κια σε 10 μερεςς εχει ολοκληρωθει η διαλδικασια επιλογης. ηλεκτρονικα ολα . αιτηση επιλογη σε ενα μηνα θα εχδει παει στη θεση του.
  σηκωνομαστε απο τα νησια για να παμε στην αθηνα με εξοδα δικα μας για να κανουμε μια συνεντευξη για να δουμε αν θα μας παρουν πχ ΑΑΔΕ εφορια , αποκετρωμενη αιγαιου ,
  τι κερδιζετε? χρονο αφου τους διαλεγει το συστημα. και πορους ανθρωπινου δυναμικου και χρηματος .
  Ετσι
  μολισ τελιωσουν οι αιτησεις το συστημα εχει μοροιδοτηση τους υπαλληλους. αν καπιος δεν εχει περασει θα ελεγχεται οι σειρα προτιμησης τους για μετατακη η αποσπαση. κατι σαν μηχανογραφικο δελτιο και θα μετακινουνται ολοι σχεδον ή οχι .
  βαλτε καπιο πολλες επιλογες φορεων και ειστε οκ .
  να δεις πωσ δουλευει το συστημα.. καντε ενα δειγματολιπτικο ελεγχο των αιτησεων και παμε στον επομενο κυκλο .θα πρεπει να εχουν πειθαρχικοι και ποινικη ευτθυνη αυτοι στα γραφεια προσωπικου που αργουν να στειλουν τα χαρτια των υπαλληων μετα πο εγκριση μεταταξης !
  στην ουσια καταργειτα οι 3 μελης επιτρπη αφου θα το κανει το μηχανογραφικο συστυημα , βαλε να καυον ηλετρονικο ελεγχο η 3 μελης εποιτροπη των προσοντων.
  κανε τηλεφιασκεψη στον υποψηφιο με καταγραφη της συνεντευξης για μια 5 ετια …
  ——

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 09:38 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Σύμφωνα με το εν ισχύ Προεδρικό Διάταγμα υπ αρ. 23/1992 (ΦΕΚ Α αρ.6 της 30/1/1992) ορίζεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτείται είτε πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ είτε πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ.

  Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των προαναφερόμενων πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού αποφοίτων είτε ΤΕΙ είτε ΑΕΙ, ζήτησε τον Απρίλιο του 2017 μέσω διαμεσολάβησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου ζητήματα διαχωρισμού να αντιμετωπισθούν με νομοθετική ρύθμιση. Ανταποκρινόμενο το Υπουργείο έδωσε μεταξύ άλλων εγκύκλιες οδηγίες στις κεντρικές υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων και σε φορείς της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να μεριμνήσουν, ώστε οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΡΟΣΟΧΗ, Ανάλογα με το Υπουργείο οι θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών αναφέρονται στα επί μέρους οργανογράμματα κάθε Υπουργείου ή υπηρεσίας είτε ως Κοινωνικών Λειτουργών είτε ως Κοινωνικής Εργασίας, δεν υπάρχει δηλαδή ενιαία ονοματοδοσία παντού σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση αν και πρόκειται περί της ιδίας ειδικότητας) να καταλαμβάνονται τόσο από πτυχιούχους Πανεπιστημίου όσο και από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ως άνω ειδικότητας.
  ΒΛΕΠΕ πηγή: https://www.synigoros.gr/resources/docs/20170427-synopsi-da.pdf

  Επειδή και οι ΤΕ και οι ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί κατέχονται από τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει να είναι δυνατή η μετάταξη ή απόσπασή τους σε κενές θέσεις Κοινωνικής εργασίας/ Κοινωνικών λειτουργών ή σε προσωποπαγείς (εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη στο οργανόγραμμα για ΠΕ /ΤΕ αλλά μόνο για ΤΕ ή μόνο για ΠΕ) ανεξαρτήτως αν ο βασικός τίτλος σπουδών είναι ΤΕ ή ΠΕ. Να αρκεί δηλαδή ως τυπικό δικαιολογητικό μετάταξης ή απόσπασης μόνο η άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (η οποία περιλαμβάνει όλα τα πτυχία Κοινωνικής Εργασίας, και ΤΕΙ και ΑΕΙ).

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 08:13 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, προβλέπεται ότι «Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου αυτών οργανικών μονάδων.»
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υπάρξουν φορείς υποδοχείς (υπηρεσίες) όπου δεν θα είναι δυνατή η συγκρότηση του τριμελούς οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων μετάταξης, λόγω υποστελέχωσης, θα πρέπει να προβλεφτεί με σαφήνεια η πρόβλεψη για την συμπλήρωση των εν λόγω επιτροπών.