Άρθρο 28 – Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 13:38 | Γεώργιος Δ.Μάρδας

  Γεωργίου Δ.Μάρδα, Δημότη Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, Οικισμός Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου (παλαιό χωριό), Μουδανιά Χαλκιδικής,Τ.Κ.63200 και οδός Αρχύτα,αριθμ. 3,Παγκράτι,Τ.Κ.11635,Αθήνα,2111161215,6977326652,2106545888

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Γ’. Πρόταση για την αντικατάσταση (ή τροποποίηση), νομοθετικώς, του άρθρου 187 του Ν.3462/08-06-2006

  ΠΡΟΣ
  κ. Παναγιώ.τη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών

  Θέμα: Εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδυνάτους δημότες
  Α’. Η προβληματική της εν θέματι σχετικής κοινωνικής πολιτικής
  Κατ’αρχήν, η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., μεταξύ των άλλων μέτρων για τη βελτίωση και αποτελεσματικότητα της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α., προώθησε (2010) στη συναφή αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, για τη ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και το άρθρο 103 με τίτλο: «Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες». Για το λόγο αυτό, κατόπιν αιτημάτων πολλών Δήμων και με γνώμονα της στεγαστική αποκατάσταση των δικαιούχων και την επίλυση των συναφών συγκεκριμένων ζητημάτων που χρονίζουν, προτείνεται η παροχή δυνατότητας μεταβίβασης της κυριότητας των οικοπέδων, ανεξαρτήτως της προηγούμενης ανέγερσης ακινήτων από τους δικαιούχους και υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του συνόλου του τιμήματος ,εφ΄άπαξ ή τμηματικά . Οι δε ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι ρυθμίζονται με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγματι, το πρόβλημα της εκποίησης Δημοτικών ακινήτων έχει δυσκολίες αντικειμενικές, που αφορούν τόσο στο πολύπλοκο συναφές νομοθετικό πλαίσιο, όσο και στην πολύχρονη κοινωνικοοικονομική κρίση της χώρας μας (π.χ. επιλογή της μικρότερης αξίας μεταξύ της αντικειμενικής ή τρέχουσας αγοραίας αξίας του οικοπέδου, καθορισμός της δυνατότητας απόκτησης της κυριότητας του οικοπέδου, χωρίς την προϋπόθεση της ανέγερσης οικοδομής, ανυπαρξία της υποχρέωσης του δικαιούχου του οικοπέδου για πληρωμή τόκων υπερημερίας ,για μη έγκαιρη πληρωμή του τιμήματος, δεδομένου ότι δεν έχει ο δικαιούχος καμμία σχετική νομική υποχρέωση για τη περίπτωση αυτή, αλλά έχει μόνον δικαίωμα να πληρώσει( ή να μην πληρώσει) το τίμημα εγκαίρως κ.λπ. Το όλο θεσμικό πλαίσιο της ad hoc κοινωνικής πολιτικής είναι το εξής:
  α). Το ελληνικό σύνταγμα του έτους 1975, όπως αυτό αναθεωρήθηκε τα έτη 1986,2001και 2008(άρθρα 21§4, 25)
  β). Νόμοι και Π.Δ.: Ν.4368/2016, Ν.4325/2015, Ν.3852/2010, Ν.3463/2006, Ν. 3320/2005, Π.Δ. 410/1995 (καταργήθηκε μερικώς), Π.Δ. 323/1989, Π.Δ. 76/1985.
  Ένα υπόδειγμα- παράδειγμα, που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του θέματος της στεγαστικής αποκατάστασης των δημοτών στη χώρα μας και ειδικότερα αυτό της εκποίησης οικοπέδων στην περιοχή του Δήμου Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής, που βρίσκεται στην περιοχή του βοσκότοπου (τσαΐρι) του Τοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος Διονυσίου. Και συγκεκριμένα, το έτος 1998, ύστερα από σχετική δημοτική προκήρυξη αναγνωρίσθησαν ως δικαιούχοι δημοτικών οικοπέδων, στην εν λόγω περιοχή, οι άστεγοι δημότες της περιοχής αυτής. Από αυτούς τους δικαιούχους ,μέχρι το έτος 2018 ,έκτισαν ,πλήρως,μόνον 17 δικαιούχοι οικοδομές. Άλλοι 4 δικαιούχοι έκτισαν με μπετόν και άλλοι 6 απλώς τοποθέτησαν κολώνες από μπετόν. Στη τελευταία 10ετία ή 15ετία συνέβη και το γεγονός στην περιοχή αυτή, να συνάπτουν ,συνήθως ξένοι άνθρωποι, εκτός του Τοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος, ιδιωτικά συμφωνητικά με πολύ πτωχούς δικαιούχους οικοπέδων και να πληρώνουν οι ξένοι αυτοί άνθρωποι, κατ΄αρχήν όλα τα έξοδα του τιμήματος και της ανέγερσης οικοδομής στο οικόπεδο του συμβαλλομένου με αυτούς δικαιούχου και στη συνέχεια να μεταβιβάζει ο δικαιούχος, με συμβολαιογραφική πράξη, στον συμβαλλόμενο ξένο την κυριότητα του οικοπέδου. Έτσι, μπορούμε να εξειδικεύσουμε διαχρονικά, την περίπτωση της διανομής δημοτικών ακινήτων-οικοπέδων της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου, στο δεύτερο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας αναφοράς μου, κλείνοντας αυτή,επί πλέον, με μία συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του άρθρου 187 του Ν.3463/8-6-2006 (Α.Φ. 114Α΄), το οποίο αναφέρεται στην εκποίηση δημοτικών οικοπέδων, σε αστέγους και οικονομικά αδυνάτους δημότες,όλης της χώρας μας.
  Β΄. Διαχρονική πορεία των δικαιούχων δημοτικών οικοπέδων (κατά προτεραιότητα των ελλήνων μεταναστών-προσφύγων από το Αρναούτκιουι της Κωνσταντινούπολης και του Τσανάκαλε της Μικράς Ασίας) της περιοχής βοσκότοπος (τσαΐρι) ,του τότεΤοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος Διονυσίου , βάσει του Π.Δ. 410/14-11-1995, άρθρο 249.
  Η πρώην Κοινότητα Διονυσίου Νομού Χαλκιδικής, μετέπειτα (από 01-01-1999) Τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα Διονυσίου Δήμου Μουδανιών Νομού Χαλκιδικής και ,από 1-1-2011, Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας (Δ.Ν.Π.)Νομού Χαλκιδικής, της Κεντρικής Περιφέρειας Μακεδονίας ,έχει στην κυριότητά της το 508 τεμάχιο οικοπέδων (πρώην «Βοσκότοπος»).Η πρώην Κοινότητα Διονυσίου (τώρα Τοπική Κοινότητα Διονυσίου της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας) είναι, κυρίως, ένα προσφυγικό χωριό 1500 περίπου κατοίκων, που χωρίζεται σε δύο οικισμούς (ο ένας, ο παλαιότερος, βρίσκεται 2 χλμ περίπου από τη θάλασσα και ο άλλος είναι παραθαλάσσιος, δυτικά του παλαιότερου οικισμού). Οι πρώτοι κάτοικοί της, σχεδόν στο σύνολό τους, ήταν πρόσφυγες, κυρίως, από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης (χωριό Αρναούτκιου) και από την περιοχή της Β.Δ. Μικράς Ασίας (χωριό Τσανάκαλε ή όπως λεγόταν στην αρχαιότητα Ιλιο).Αργότερα,ο Δήμος Μουδανιών με την απόφασή του 303/2006 (η οποία κρίθηκε νόμιμη από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) έκρινε, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διανομής οικοπέδων Δ.Δ.Διονυσίου. Ο ίδιος Δήμος Μουδανιών, επίσης, με την υπ’ αριθ. 104/2008 απόφασή του ,που όρισε, ότι η νομιμότητα αυτής εκρίθη με την 2727/11-4-2008 απόφαση της ως άνω Γενικής Γραμματείας, έκρινε, ότι ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους Δημότες Διονυσίου [ κατά το αρχικό άρθρο 249 του Π.Δ. 410/95 και το ισχύον άρθρο (αντίστοιχο) 187 του Ν. 3463/2006], σύμφωνα με τα εκδοθέντα ως άνω τρία Πρακτικά του Σ.τ.Ε..Με την ως άνω απόφαση 104/2008 του Δήμου Μουδανιών αποφασίσθηκε ,μεταξύ των άλλων: …. «3. Η πενταετής προθεσμία ανέγερσης των οικοδομών από τους δικαιούχους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 187 του Ν.3463/2006, να αρχίζει από 21-01-2008». Ετσι, ως προς το θέμα της έναρξης και λήξης της ως άνω εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων οικοπέδων (σύμφωνα με το άρθρο 249 του π.δ.410/1995 και επίσης του άρθρου 187 του ν.3463/2006) ,ο Ν.3852/7-6-2010,άρθρο284,παράγραφος 3, παρέτεινε την ως ανω πενταετή αρχική προβλεπομένη προθεσμία , με νέα αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών, αρχής γενομένης από 07-06-2010,ενώ ,ο Νόμος 4325/11-05-2015(ΑΦ 47), με το άρθρο του 42 ,παρέτεινε,επίσης, τη νέα αυτή παράταση κατά τρία έτη, με ημερομηνία λήξεως την 07-06-2018.Τελικώς,ο Νόμος 4368/21-02-2016(άρθρο 12) έδωσε σχετική παράταση οκτώ (8) ετών,με ημερομηνία λήξεως την 21-02-2024.Όμως, το όλο θέμα, που προβληματίζει το Δήμο Νέας Προποντίδας, ουσιαστικά και τυπικά, εστιάζεται και σε άλλα κρίσιμα σημεία του άρθρου 187 του Ν.3463/2006.Από τους 356 δικαιούχους οικοπέδων (250 τ.μ. περίπου το καθένα), λίγοι εξ αυτών μέχρι σήμερα, κατέβαλαν το ορισθέν τίμημα των 4.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της τότε (ημερομηνίας αναγνώρισης ως δικαιούχων) τρέχουσας αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου.Οι δικαιούχοι δε που ανήγειραν οικοδομές δεν ξεπερνούν τους 17. Αυτή η εικόνα της μη πλήρωσης ,εκ μέρους του συνόλου σχεδόν των δικαιούχων, των δύο αναγραφομένων όρων (διαλυτικών αιρέσεων) του άρθρου 187 του Νόμου 3463 και του άρθρου 249 του Π.Δ. 410/1995 ,εκφράζει εναργώς την οικονομική αδυναμία των δικαιούχων, όπως καθημερινά καταμαρτυρούν αυτοί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, λαμβανομένης υπόψη και της γενικότερης κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Ζητούν, αυτοί, μείωση, κατά το ήμισυ, του ορισθέντος τιμήματος για κάθε οικόπεδο που διενεμήθη,δηλαδή στο 1/8 της τότε αρχικής αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή στο 1/4της σημερινής μειωμένης τρέχουσας αξίας. Ζητούν, επίσης, να καταβάλουν το τίμημα σε 10 ετήσιες δόσεις ,με δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης για την οριστική καταβολή του τιμήματος .Κυρίως, επί πλέον ,εστιάζουν, εναλλακτικά, το αίτημά τους στην κατάργηση της υποχρεώσεως ανέγερσης της οικοδομής, αφού,τώρα, δεν είναι σε οικονομική θέση,και ούτε αυτό προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να αρθεί ,να ανεγείρουν οικοδομή. Σε αυτό το σημείο προβάλλουν το λόγο, «ότι αφού είναι άστεγοι και οικονομικά αδύνατοι, όπως νομιμοποιήθηκαν με τις σχετικές διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις, πώς μπορούν να πληρώσουν εξ ολοκλήρου το ισχύον τίμημα του οικοπέδου και πώς μπορούν να ανεγείρουν ,σε μικρό χρονικό διάστημα 5 ή 8 ετών, οικοδομή;». Έτσι, αν δεν αλλάξει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς του εν λόγω άρθρου σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος μέσα σε 5 έτη και την ανέγερση οικοδομής μέσα σε αυτό το διάστημα, ώστε, τελικά, να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την κυριότητα του οικοπέδου με συμβόλαιο, βάλλεται ευθέως ο κοινωνικός χαρακτήρας του ίδιου του άρθρου 187, αλλά και το πνεύμα του νομοθέτη.Ισχυρίζονται, επί πλέον, οι δικαιούχοι, ότι η διευκόλυνση του δανείου ,που προβλέπεται στο άρθρο αυτό για τους δικαιούχους, δεν ανταποκρίνεται στη λογική της σύγχρονης οικονομικής εξαθλίωσής τους,λόγω της από δεκαετίας υφισταμένης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, αφού οι ίδιοι δεν μπορούν να ζήσουν σε ανεκτό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, πώς θα μπορούσαν να εξοφλήσουν το υποτιθέμενο δάνειο, που τυχόν θα μπορούσαν να πάρουν;. Τέλος, οι δικαιούχοι αυτοί ζητούν να καταργηθεί, τελείως, η διάταξη του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006, που τους υποχρεώνει να ανεγείρουν οικοδομή μέσα σε πέντε έτη από της οριστικής παραχώρησης των οικοπέδων και αφετέρου να αποκτούν την κυριότητα αυτών των οικοπέδων, με συμβόλαιο, αμέσως μετά την καταβολή του τιμήματος, που και αυτό θα πρέπει να περιορισθεί κατά τα ανωτέρω ,οπότε έτσι να μπορούν, μετά τις σχετικές ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 187, να ανεγείρουν οικοδομή, αυτοί οι ίδιοι δικαιούχοι ή οι κληρονόμοι τους ,σε χρόνο που αυτοί θα μπορούν να το πράξουν. Πρέπει εδώ να σημειωθεί το γεγονός, ότι η αρμοδία υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) θεωρεί, μέχρι σήμερα, τους ως άνω δικαιούχους των οικοπέδων, ως υποχρέους, ως προς την προβλεπόμενη καταβολή του τιμήματος, αλλά και τους ζητά, επί πλέον, να πληρώσουν τόκο ,λόγω μη εξοφλήσεως εγκαίρως του προβλεπόμενου ως άνω τιμήματος. Δεν έγινε, όμως, κατανοητό από τη Δ.Ο.Υ., ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν έχουν καμμία, εκ του νόμου, απολύτως υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας, καθόσον οι ίδιοι έχουν μόνο δικαίωμα (υπό αίρεση) να αποκτήσουν τη κυριότητα των εν λόγω οικοπέδων, αφού βεβαίως εξοφλήσουν όλο το υπό του νόμου προβλεπόμενο ποσόν του τιμήματος και μόνον αυτού. Υπάρχουν 133,ακόμα,αδιάθετα οικόπεδα των 250 τ.μ., περίπου, έκαστο, στην ίδια, ως άνω, περιοχή «Βοσκότοπος» και στα ίδια οικοδομικά τετράγωνα με αυτά που υπήρχαν και από τα οποία διενεμήθησαν οικόπεδα σε 356 δικαιούχους (1998). Δεν υπολογίζονται δε,στα ως άνω133 οικόπεδα,τα οικόπεδα των δικαιούχων ,που παραιτήθησαν του δικαιώματος απόκτησης της κυριότητας των εν λόγω οικοπέδων.Ήδη, ο Δήμος Νέας Προποντίδας δέχεται, για το λόγο αυτό, αρκετές αιτήσεις νέων ανθρώπων της ίδιας περιοχής (Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου) για νέα απ’ ευθείας εκποίηση των εναπομεινάντων, ως άνω, αδιαθέτων οικοπέδων, βάσει του ίδιου άρθρου 187 του Ν.3463/2006.
  Εν όψει όλων των παραπάνω, δηλαδή της κοινωνικοοικονομικής αδυναμίας ,λόγω της ανωτέρω προμνησθείσας κοινωνικο-οικονομικής κρίσης,για την καταβολή του ως άνω αρχικού τιμήματος και για την ανέγερση οικοδομής εντός πενταετίας και κατά συνέπεια απόκτησης της κυριότητας και υπογραφής του συμβολαίου κυριότητας του οικοπέδου, μετά την ανέγερση οικοδομής (μέσα στο ίδιο χρονικό ως άνω διάστημα), όσον αφορά στους παλαιούς δικαιούχους οικοπέδων (1998) και εν όψει της ενδεχόμενης νέας προκήρυξης για την απ’ ευθείας εκποίηση των υπολοίπων οικοπέδων της ίδιας περιοχής «Βοσκότοπος», που οι τελευταίοι αυτοί δικαιούχοι των οικοπέδων θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα με τους παλαιούς δικαιούχους, θα παρακαλούσα να δείτε το όλο θέμα με τη γνωστή κοινωνική ευαισθησία ,που σας διακρίνει, τροποποιώντας το εν λόγω άρθρο 187 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το καθολικό αίτημα των ενδιαφερομένων δημοτών (παλαιών και νέων μελλοντικών δικαιούχων οικοπέδων της εν λόγω περιοχής), και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου που ορίζουν, αφ’ενός τη χρονική υποχρέωση εξόφλησης του τιμήματος του οικοπέδου και ανέγερσης οικοδομής εντός πενταετίας , πριν να γίνουν δηλαδή κύριοι του οικοπέδου, με οριστικό συμβόλαιο και αφ’ετέρου ορίζοντας ως χρονικό όριο εξόφλησης τιμήματος οικοπέδου και ανέγερσης οικοδομής δέκα ή και με παράταση δεκαπέντε έτη, με σχετική νομοθετική διευκρίνηση, ότι η κυριότητα των οικοπέδων, με υπογραφή σχετικού συμβολαίου, αποκτάται με την εξόφληση του τιμήματος του οικοπέδου, που και αυτό θα μπορεί να είναι μειωμένο στο 1/8 της τότε αρχικής αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή στο 1/4 της σημερινής αντικειμενικής αξίας. Λαμβανομένου δε υπ΄όψη: α. Το γεγονός, ότι η ,ως άνω ,εκποίηση, σύμφωνα με την αιτουμένη τροποποίηση του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006, θα ικανοποιήσει το περί δικαίου αίσθημα ενός μεγάλου τμήματος των κατοίκων-δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου, που είναι κακώς εστεγασμένοι και οικονομικώς αδύνατοι. β. Το γεγονός, ότι η άμεση μελλοντική ανέγερση οικοδομών στην νέα αυτή περιοχή, μετά την εν λόγω τροποποίηση, θα δώσει κοινωνικοοικονομική ώθηση, αλλά και στον ευρύτερο χώρο αυτής με ανάλογες επακόλουθες οικονομικές ωφέλειες για τα έσοδα τόσο του Δήμου Νέας Προποντίδας όσο και του Κράτους, καθ’όσον θα αντισταθμίσει και θα υπερβάλει, από οικονομικής εισοδηματικής πλευράς, την πιθανή μείωση των εσόδων από τη νομοθετική ρύθμιση μείωσης του τιμήματος της αντικειμενικής αξίας των οικοπέδων, χωρίς, κατ΄αυτόν τον τρόπο ,να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά απεναντίας αυτός θα ωφεληθεί.γ. Ότι, στην έννοια του αστέγου εντάσσεται και η περίπτωση εκείνη, που η τυχόν ιδιόκτητος κατοικία υπάγεται στην κατηγορία του «κακώς εστεγασμένου», που και αυτή η τελευταία κατηγορία συναρτάται άμεσα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, την ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου, τις αναγκαίες κοινωνικές υποχρεώσεις κ.λπ.δ. Ότι, η ιδιότητα δε του «κατοίκου» της περιοχής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, με άλλο Δημόσιο έγγραφο ή τέλος με λογαριασμό Δημοσίων Φορέων, που αφορούν στο νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, το τηλέφωνο κ.λπ.και ε. Ότι, οικονομικώς αδύνατοι θεωρούνται οι αιτούντες, σύμφωνα με την αποδεκτή μεθοδολογία της Ε.Ε. (Eurostat), όσοι έχουν, στο προηγούμενο οικονομικό έτος, από της ημερομηνίας της λήξεως της υποβολής αίτησης για λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την προκήρυξη εκποίησης οικοπέδων, εισόδημα ίσο ή κάτω του 60% του Κατά Κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος (Κ.Κ.Α.Ε.Πρ.),προτείνουμε την κατωτέρω σχετική νομοθετική ρύθμιση.
  Γ’. Πρόταση για την αντικατάσταση (ή τροποποίηση), νομοθετικώς, του άρθρου 187 του Ν.3462/08-06-2006
  « Αρθρο……..
  Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους ή κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδυνάτους δημότες
  Το άρθρο 187 του Ν. 3463/08-06-2006 (ΦΕΚ 114, Τ.Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους ή κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδυνάτους δημότες
  1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες (ή οι Δημοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες) μπορούν με απόφαση ,που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου τους, να εκποιούν απ’ευθείας οικόπεδά τους σε αστέγους ή κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδύνατους δημότες(ευρισκόμενοι κάτω από το όριο της πτώχειας) ,κατά προτίμηση σε εκείνους ,που κατοικούν στο Δήμο ή την Κοινότητα και κατάγονται τουλάχιστον από ένα γονέα από αρχικούς κληρούχους της περιοχής, στην περίπτωση, βεβαίως, προσφυγικών οικισμών. Με άλλη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, σύμφωνα με κριτήρια, όπως το ύψος του καθαρού ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας, το μέγεθος των μελών της οικογενείας (μονομελών ή πολυμελών) του αιτούντος (στις πολυμελείς οικογένειες λαμβάνονται υπ΄όψη οι σύζυγοι, τα ανήλικα τέκνα και τα προστατευομένα λοιπά μέλη της οικογένειας), η κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας, ο βαθμός των καταστροφών από θεομηνίες των εισοδηματικών πηγών του αιτούντος ,ώστε αυτές να περιορίζουν τα εισοδήματά τους στο οριζόμενο πεδίο του οικονομικώς αδυνάτου (σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο) κ.λπ. Η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται, ύστερα από σχετική προκήρυξη από τους αρμόδιους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ύστερα από σχετική απόφαση των ιδίων Φορέων, που καθορίζει τις κατηγορίες ιεραρχικώς, βάσει ορισμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, δικαιούχων οικοπέδων στην περιοχή τους. Αν οι δικαιούχοι , που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών.
  2. Το τίμημα των οικοπέδων, που εκποιούνται με αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο ένα όγδοο (1/8), τουλάχιστον, της τρέχουσας αξίας τους και καταβάλλεται σε δέκα ετήσιες δόσεις από της ισχύος του παρόντος νόμου και διατίθεται για να εκτελεσθούν έργα, κατά αποκλειστική προτίμηση μέσα στον παραχωρούμενο χώρο. Το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας συντάσσεται, αφού εξοφληθεί το εν λόγω τίμημα του οικοπέδου από τον δικαιούχο. Έως την τελική εξόφληση του εν λόγω τιμήματος του οικοπέδου από τον δικαιούχο, δεν οφείλεται από αυτόν καμμία υποχρέωση καταβολής, επί πλέον, τόκου υπερημερίας επί του καθορισμένου, εξ αρχής, τιμήματος>>.

  Αθήνα 24/11/2019

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 18:42 | Σοφία

  Οσον αφορά την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων….. Θα πρέπει να μεριμνήσει το κράτος και η κοινωνία για την πριμοδότηση των τριτεκνων γονέων – δημοσίων υπαλλήλων με την άμεση, ευέλικτη και χωρις γραφειοκρατία κινητικότητα τους!!!Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποσο δυσκολο είναι να είσαι υπάλληλος και τριτεκνος -πολύτεκνος! Πως θέλετε να αυξηθούν οι γεννήσεις όταν δεν πριμοδοτουντε τα παιδια και κυρίως όταν είναι πανω απο 2!