Άρθρο 25 – Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι δημάρχων και περιφερειαρχών

Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη, ανάλογα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητα του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον έναν (1) ανά δήμαρχο και τους δύο (2) ανά περιφερειάρχη.».

  • 22 Νοεμβρίου 2019, 17:36 | Κωνσταντίνος Παπαδάκης

    Μήπως θα πρέπει να ληφθεί μέρμνα για τους Δημόσιους Υπαλλήλους που θα γίνουν άμισθοι Ειδικοί Συνεργάτες για την λήψη ειδικής άδειας κατά τις ημέρες παροχής των σχετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας;