Άρθρο 24 – Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακό Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα.

2. Η καταχώριση στο μητρώο έκαστου στοιχείου ενεργητικού αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό μητρώου. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από 1.03.2020, αποφάσεις που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (Α’ 112), δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια και δεν εκτελούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθμό μητρώου του προηγούμενου εδαφίου.

3. Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα μητρώα και τις βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 4257/2014 (Α΄93) και στο άρθρο 194 του ν. 4555/2018 (Α΄133) μεταπίπτουν στο Μητρώο της παραγράφου 1.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθορίζονται η διαδικασία τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:24 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πρόταση διαβούλευσης επί του Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

  Άρθρο 2

  Η πρόβλεψη ότι:
  • για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, δυσχεραίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ.
  • Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ουσιαστικά ακυρώνει στην πλειοψηφία τους τη συμμετοχή των μηχανικών στο ΕΣΚ, διότι λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών δεν θα δίδεται η σύμφωνη γνώμη και πρέπει να αποσυρθεί.

  Άρθρο 5

  Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη αναφορά για τη διατήρηση της υπάρχουσας προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση των μετατάξεων.

  Άρθρο 6

  Α. Αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, αναξιοκρατικό, αντιεπαγγελματικό και άδικο, αναχρονιστικό απομεινάρι του παρελθόντος, το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι εκείνων της ΤΕ.
  Είναι ακόμη ανακόλουθο των αρχών που θέσπισε η Κυβέρνηση Ν. 4622/7-8-2019 για το «Επιτελικό Κράτος» (αρθ. 19 παρ. 6) που αναφέρει: « Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης της αριστείας».
  Και αυτό διότι με την άκομψη, στενόμυαλη και αδιάφορη των συνεπειών αυστηρή αδιακρίτως εφαρμογή του προβαδίσματος (αρ. 97) μεταξύ υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρείται συχνά για συντεχνιακούς λόγους, με αδιάφανες μεθοδεύσεις, να καταδικαστούν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και να τους στερηθεί το όραμα και η προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, με την ακύρωση κάθε προοπτικής εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
  Παρά την ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου για την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι συντάκτες των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, αυθαιρετώντας ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθούν να ακυρώσουν όλο το προηγούμενο νομοθέτημα που αναλυτικώς περιγράφει τις κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) οι οποίοι προβλέπεται να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης, αφού σκοπίμως καταχρώνται την δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και επιλέγουν π.χ. μηχανικούς μόνο από τον κλάδο ΠΕ μηχανικών και με αυτό τον τρόπο, μη επιλέγοντας και τον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ μηχανικών, αποκλείουν την κατηγορία των ΤΕ υπαλλήλων, ή όπως με την χρήση του εύσχημου και παραπλανητικού όρου ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ.
  Συχνότατα βέβαια ασκούνται πολύπλευρες πιέσεις προς Δημάρχους και Περιφερειάρχες, προκειμένου ακόμη και να τροποποιήσουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στην κατεύθυνση του αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.

  Απαραίτητη η τροποποίηση του αρ. 97 με απαλοιφή του προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ ή της δημιουργίας μίας νέας κατηγορίας που θα περιλαμβάνει όλους τους αποφοίτους των σχολών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Δεδομένου ότι το προβάδισμα των υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας έναντι της ΤΕ υφίσταται λόγω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής τους εξέλιξης, θα πρέπει να άμεσα να θεσμοθετηθεί ενιαία βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της ενιαίας Τριτοβάθμιας – Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Απαραίτητη επίσης και η τροποποίηση του Ν. 4622/2019 που στο αρθ. 20 παρ. δ αναφέρει ότι: «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται…….. (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.», όπου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «… χωρίς να αποκλείεται κανένας κλάδος των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για την ανάληψη θέσης ευθύνης, που οι αντίστοιχες ειδικότητές τους έχουν το γνωστικό αντικείμενο του έργου της εκάστοτε αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή τμήματος.»
  Όπως είναι γνωστό,
  • τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους, αμφότεροι, έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008, 4009/2011, 4024/2011, 4685/2018).
  • Σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει προχωρήσει την επιστημονική του εξέλιξη και εξειδίκευση, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εν γένει έχει συσσωρεύσει όγκο ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Ειδικότερα όσον αφορά τους μηχανικούς ΤΕ, παρατηρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με εξειδικευμένα εργασιακά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα στο μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης ως βασική προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής λειτουργίας της.
  • Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα όταν αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας μόνο και μόνο διότι πριν 15 ή 20 χρόνια απέκτησαν πτυχίο ΤΕΙ (Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης) και να στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια όπως:
  α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
  • Οι απόφοιτοι των Κολεγίων δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα, διορίζονται στο Δημόσιο ως ΠΕ και εξελίσσονται καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων (ΠΔ 50/2001 αρθ. 26 παρ. 11), ενώ προσφάτως θεσπίσθηκαν (Ν. 4635 αρθ. 169) νέες ευέλικτες και γοργές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και ιδρυμάτων μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμά μας.

  Β. Επιβάλλεται να μειωθεί και να παραμείνει ως έχει η μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, η οποία κυριολεκτικά προτείνεται να πολλαπλασιασθεί.

  Επειδή η ανάθεση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα με αδιαφανή κριτήρια έγινε ο κανόνας την τελευταία δεκαετία, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα να μοριοδοτήται μόνο εφόσον οι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από κρίση Υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν να απολαμβάνουν εξαιρετικών προνομίων και επιλεκτικής ιδιαίτερης ευνοϊκής αντιμετώπισης στο σύνολο των μοριοδοτήσεων.

  Γ. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, μέγιστη διασφάλιση της συνάφειας, είναι για τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικούς, η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία, για τους δε μισθωτούς η προσκόμιση ανάλογων φορολογικών στοιχείων. Η εγγραφή σε επιμελητήρια (π.χ. ΤΕΕ) ή ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ), όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 69/2016, δεν αποδεικνύει και την ενασχόληση με το επάγγελμα τουλάχιστον για την επικαλούμενη περίοδο προϋπηρεσίας.

  Δ. Για την μοριοδότηση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι όπως προβλέπεται στο αρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4485/2017: «Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».
  Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου αναφέρει ότι: Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.»

  Ε. Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων.

  Ζ. Απαραίτητη η συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Σ.Ε.Π.Τ. και Σ.Ε.Π. των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

  Άρθρο 19

  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. του Υπ. Οικονομικών & Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (αρ. ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ – ΦΕΚ Β’ 2844/05-07-2019).
  Η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων θα πρέπει να συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ θετική εισήγηση της τελευταίας, μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να επεκταθεί στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, καθώς και να εφαρμοσθεί στις τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις.

  Άρθρα 20 – 24
  Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού και θα θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
  Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση «…..η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ.»
  Ζητάμε την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
  Όχι στην ανοικτά ομολογούμενη υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών
  Όχι στην έμμεση κατάργηση και ιδιωτικοποίηση δομών των ΟΤΑ
  Όχι στην έμμεση κατάργηση της μονιμότητας
  Ζητάμε την άμεση στελέχωση και στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών με προσωπικό μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και την έκδοση των Υπ. Αποφάσεων για την ελάχιστη προβλεπόμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ.