Άρθρο 14

1. Στο άρθρο 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: «δ) για την πιστοποίηση της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισμό ατόμων με αναπηρία».

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαφωνεί πλήρως με την εισαγωγή της παρ. 3 και του εδαφίου δ) στα άρθρα 7 και 165 του ν.3528/2007 αντίστοιχα καθώς:
  α) οδηγούν στην άνιση μεταχείριση των υποψήφιων υπαλλήλων με αναπηρία εφόσον θέτουν μια «ειδική» διαδικασία για την πιστοποίηση της φυσικής καταλληλόλητάς τους ως προς την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, και δη είτε διορίζονται με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις, σε σχέση με αυτή που θα ακολουθούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι υπάλληλοι (βλ. παρ. 2 άρθρου 7 του ν.3528/2007).
  β) θέτουν νέο εμπόδιο στον διορισμό των ατόμων με αναπηρία, καθώς, αντίθετα με ό, τι η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017 υπαγορεύει, σύμφωνα με την οποία κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται «να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους», θα αυξήσει, σε αντίθεση μάλιστα και με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, τη γραφειοκρατία σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, καθώς όπως αναφέρονταν στην αιτιολογική έκθεση του ν.4210/2013 η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.3852/2007 έλαβε χώρα υπό το εξής σκεπτικό: «Με την προτεινόμενη διάταξη η διαδικασία αυτή, η οποία ήταν και εξαιρετικά χρονοβόρα, απλοποιείται, δεδομένου ότι πλέον θα πιστοποιείται με τις γνωματεύσεις παθολόγων ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η γραφειοκρατία προς όφελος του πολίτη».
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστηρίζει ότι στη βάση των απαιτήσεων: α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τη οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, β) του άρθρου 5 του ν.4443/2016, γ) της παρ.2 του άρθρου 63 του ν.4488/2017, καθώς και των τελικών συστάσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επί του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης, στις οποίες αναφέρεται ότι η χώρα οφείλει «να διασφαλίσει την πρόβλεψη μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης στο χώρο εργασίας» (παρ.39), πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθεσίας που θα διασφαλίσει την εφαρμογή της πρόβλεψης της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.3528/2007, η οποία αφορά στην παροχή στους υπαλλήλους με αναπηρία κατάλληλης και δικαιολογημένης τεχνικής υποστήριξης ή άλλως «εύλογων προσαρμογών»

  Επιπρόσθετα ζητάμε την συμπερίληψη των παρακάτω προτάσεων στο εν λόγω νομοσχέδιο:
  Α. Ως προς την ισότιμη αντιμετώπιση και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
  Με δεδομένη την συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 και τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν. 4443/2016, που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει άμεσα και σε προτεραιότητα να διασφαλιστούν:
  1) η οριζόντια συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, διοικητικές διαδικασίες, δράσεις, μέτρα και προγράμματα του Υπουργείου για την πλήρη ένταξη του δικαιωματικού μοντέλου της αναπηρίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τη Σύμβαση και
  2) οι αναγκαίες εύλογες προσαρμογές σε υποδομές/ υπηρεσίες/ πολιτικές/ διαδικασίες κ.λπ. που απαιτούνται ώστε οι εργαζόμενοι με αναπηρία στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν να λειτουργήσουν, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να εξελιχθούν στον κλάδο τους χωρίς διακρίσεις σε βάρος τους και απολύτως ισότιμα με κάθε άλλο συνάδελφό τους χωρίς αναπηρία. Οι εύλογες προσαρμογές θα πρέπει να βαρύνουν τους οικείους προϋπολογισμούς αντίστοιχα.
  Δε νοείται πλέον, σε εργαζόμενους με αναπηρία στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μην καλύπτονται έξοδα μετακίνησης με προσβάσιμα μέσα εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας, έξοδα συνοδού σε εργαζόμενους με προβλήματα όρασης και κινητική αναπηρία ή διερμηνέα στη νοηματική, όπου απαιτούνται, έξοδα προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού κ.λπ.
  Β. Ως προς τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 και της τροποποίησής του
  Με την ψήφιση του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ σε μόνιμες ή θέσεις αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποχικές θέσεις κ.α.
  Ωστόσο, δυστυχώς, με το άρθρο 84 του ν.4604/2019 καταργήθηκε η εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στις προκηρυσσόμενες θέσεις των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
  Ως εκ τούτου ζητάμε την κατάργηση του άρθρου 84.
  «Άρθρο 84. Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να καθορίζονται παθήσεις συμβατές με τους κλάδους/ειδικότητες του προηγούμενου εδαφίου, ώστε να υπάγονται στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της παρούσας περίπτωσης άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.»