Άρθρο 15

Το σημείο (i) της παραγράφου 3 του άρθρου 186 του ν.4635/2019 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: «(i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) μήνες, προκειμένου περί δημοτικών κατασκηνώσεων ή τους τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου περί ναυαγοσωστών ή προσωπικού πυρασφάλειας, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται, αντίστοιχα, οι διατάξεις των άρθρων 209, 211 και 206 παρ.1 του ν.3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύουν.».

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:57 | ΡΠ

    ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Θα ειναι μεγάλη αδικια αυτο