Άρθρο 06

1. Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ των οποίων δύο (2) έτη Διεύθυνσης.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον.
ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή
β) έχουν τον Α΄ βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.
Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Γραμματέων του άρθρου 36 του ν.4622/2019.
5. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
7. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:
35 % για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.
γγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς μοριοδοτούνται με 50 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν 30 μόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια.
εε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 μόρια.
στστ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.
ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β`2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β`1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιμόρφωση που παρέχεται από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης και ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 50 μόρια,
η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και
η καλή με 10 μόρια,
με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.
θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 μοριοδοτείται με 30 μόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη,
ββ) 0,83 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη και
γγ)
i) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος,
ii) 4,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης,
iii) 6,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου ή του εξαμήνου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας ή πλήρες έτος αντίστοιχα. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις της υποπερίπτωσης γγ λαμβάνεται υπόψη αρχικά η περίπτωση iii, ακολούθως η περίπτωση ii και τέλος η περίπτωση i μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).
δ) Δομημένη Συνέντευξη
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 86.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει μέσο όρο βαθμολογίας ανά ενότητα της συνέντευξης μικρότερη του 300, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
6. Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες, των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών, οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της διατάξεως αυτής μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή στη συνέντευξη καλούνται αλφαβητικά όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά πρώτους στη σειρά κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης ανεξαρτήτως εάν έχουν επιλέξει το σύνολο ή ορισμένες από τις προαναφερόμενες ενιαίες θέσεις ευθύνης».
3. Η περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργείται.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι δομημένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του ΑΣΕΠ. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των ΣΕΠ διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις θα διενεργούνται στην έδρα του ΑΣΕΠ.».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η επιλογή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων (Σ.Ε.Π.Τ.), το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται α) από τα τρία τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, β) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου για τα Υπουργεία και τα εποπτευόμενα από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του που θα πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος από άλλο φορέα ή τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του που θα πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος από άλλο φορέα, γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας του οικείου φορέα, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης του οικείου φορέα, και εφόσον οι ανωτέρω δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από άλλο φορέα, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση που στον φορέα προβλέπεται ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, αναπληρωτής του ορίζεται προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου φορέα. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και ισχύουν. Το Σ.Ε.Π.Τ. συνιστάται στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συγκρότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Τ. ορίζεται ο γραμματέας του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αρχής. Η θητεία των Σ.Ε.Π.Τ. είναι τριετής.».
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα ΣΕΠ και τα ΣΕΠΤ του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας αντίστοιχα και για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού και τα νπδδ αυτών, τα οποία συνιστώνται και συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.».
7. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης:
33% για την ομάδα κριτηρίων (α)
33% για την ομάδα κριτηρίων (β)
34% για την ομάδα κριτηρίων (δ)

8. Οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, αφορούν σε προκηρύξεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση: α) το δέκατο εδάφιο της παρ. 3δ του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζεται και για εκκρεμείς προκηρύξεις, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης ή δεν έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, β) οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 9 έχουν εφαρμογή και για εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
9. Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Περιφέρειες και υπηρετούν ως μόνιμοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των Περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου με αρμοδιότητες την υγεία.
10. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο, εφεξής αντικαθίστανται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 12:14 | Νάνσυ

  Για τις Γενικές Διευθύνσεις θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι κατηγορίας ΠΕ (και όχι ΠΕ ή ΤΕ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται στη μοριοδότηση το προβάδισμα ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 12:31 | A.M.

  Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΔΙΚΟ…

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:09 | γιος Γεν. Δντη

  Υποτιμάτε πολύ τα αγγλικά.

  Επίσης δίνετε μεγάλη αξία με υπερβολικό συντελεστή σε διατελέσαντες διευθυντές.

  Η συνέντευξη θα πρέπει να γίνεται για όλους τους υποψηφίους και να έχει καθοριστικό ρόλο με τα υπόλοιπα κριτήρια να είναι συμπληρωματικά.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:41 | Νάνσυ

  Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου:
  1) Διορθώνει πολλά σημεία του ισχύοντος Νόμου 4369/2016, που βασιζόταν κυρίως σε αναξιοκρατικά κριτήρια.
  2) Η τήρηση του πλαφόν των 10 ετών, όσον αφορά την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης είναι άδικη και θα έπρεπε να καταργηθεί.
  3) Εφόσον διατηρηθεί το πλαφόν των 10 ετών, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το διάστημα που υπερβαίνει το πλαφόν θα πρέπει να μοριοδοτείται με το ελάχιστο των 1,5 μορίων/μήνα.
  3) Η μοριοδότηση της ΕΣΔΔΑ είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ υψηλή. Το ίδιο ισχύει και για τη μοριοδότηση του διδακτορικού. Θα πρέπει να μειωθούν.
  4) Η μοριοδότηση της άριστης γνώσης μια ξένης γλώσσας είναι πολύ χαμηλή. Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητο προσόν για τις ανώτατες θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να μοριοδοτηθεί με περισσότερα μόρια.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:16 | Μιχάλης Μυτιληναίος

  Ο Νόμος 4485/2017 καθορίζει με σαφήνεια ότι, τα 5ετή πτυχία του «πρώτου κύκλου σπουδών» θα χαρακτηρίζονται ως «ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι». Επομένως ένας τέτοιος τίτλος δεν μπορεί να μοιράζεται ο μισός στον πρώτο και ο άλλος μισός στον δεύτερο κύκλο σπουδών, όπως ερμήνευε λανθασμένα η ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/ 25-10-2018 του Υπ. Ανασυγκρότησης!
  Αφορά καθαρά τίτλο του πρώτου κύκλου, στον οποίο όμως θα πρέπει να εντάσσονται τα επιπλέον 50 μόρια που παίρνει ως εξειδικευμένος και άρα διαφορετικός τίτλος από τα 4ετή πτυχία. Επιπλέον, το 5ετές ως διαφορετικό από τα 4ετή πτυχία, δεν θα πρέπει να προσμετράται ως δεύτερο, αν πχ στα προσόντα ενός υποψηφίου υπάρχουν και τα δύο (5ετές και 4ετές πτυχίο), εφόσον δεν είναι ισοδύναμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να μοριοδοτείται αυτοτελώς, όπως αυτοτελώς προσμετρώνται και τα μόρια αποφοίτησης από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξάρτητα από τυχόν άλλα μεταπτυχιακά του δεύτερου κύκλου σπουδών (που και εδώ είναι διαφορετικά). Έτσι λόγου χάριν, κάτοχος πτυχίου πολυτεχνείου και συνάμα πτυχίου 4ετούς φοίτησης θα πρέπει να μοριοδοτείται με 150 + 100 μόρια στον πρώτο κύκλο σπουδών.
  Εν κατακλείδι, το άρθρο 6/ παρ. 3/ α) / αα) θα πρέπει να ανασυνταχθεί ως εξής:
  «Οι ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 50 επιπλέον μόρια των 100 του βασικού τίτλου και ενσωματώνονται στο βασικό κύκλο σπουδών.
  Αν υπάρχει και δεύτερος τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών που αφορά σε τετραετή φοίτηση, μοριοδοτείται με 100 μόρια.»

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:04 | NIKH

  Κύριε Υπουργέ,
  Ένα σημείο που θα πρέπει να αναθεωρηθεί αφορά στην έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων. Παραβλέπετε προκλητικά ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο οι θέσεις ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης των περισσοτέρων υπουργείων και ορισμένες κρίσεις εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί και επιλέγετε να τροποποιήσετε τους όρους επιλογής ήδη προκηρυγμένων θέσεων, προκειμένου να διασώσετε το δημοσιοϋπαλληλικό κατεστημένο.
  Η πρόβλεψη της παραγράφου 7 του σχεδίου, με την οποία επιχειρείτε κυριολεκτικά από το «παράθυρο» την τροποποίηση των όρων ήδη προκηρυγμένων θέσεων ευθύνης, εισάγοντας νέους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, ήτοι 33% για την ομάδα κριτηρίων (α), 33% για την ομάδα κριτηρίων (β)και 34% για την ομάδα κριτηρίων (δ), αντί των συντελεστών 40% για την ομάδα κριτηρίων (α), 25% για την ομάδα κριτηρίων (β) και 35% για την ομάδα κριτηρίων (δ), παραβιάζει βασικές συνταγματικές διατάξεις καθώς και την αρχή της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας των διαδικασιών και θα εγείρει πληθώρα προσφυγών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
  Το κράτος οφείλει να έχει συνέχεια. Ωστόσο αυτό που φαίνεται να σας απασχολεί είναι μήπως τυχόν ξεβολευτούν οι προϊστάμενοι των αναθέσεων, που τόσα χρόνια έχει εκθρέψει το κομματικό σύστημα και αναλάβουν θέσεις ευθύνης άνθρωποι νέοι, με υψηλά τυπικά προσόντα και εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, που μπορούν να κομίσουν κάτι νέο στην επικρατούσα τελματωμένη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
  Αυτή είναι η αριστεία για εσάς κύριε Υπουργέ; Πολύ κακό δείγμα γραφής..

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:02 | Καθ. Αντωνία Μοροπούλου

  Στο άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διαρκείας μοριοδοτείται με 150 μόρια, ενώ συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών μοριοδοτούνται με 50 μόρια.
  Κατά συνέπεια, οι ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – Integrated Master με την ως άνω προωθούμενη διάταξη δεν λογίζονται ως συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και υποβαθμίζονται, ενώ αντιθέτως εκ του ορισμού τους, τα Integrated Master, στο πλαίσιο των ενιαίων αδιάσπαστων πενταετών σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα έπρεπε να μοριοδοτούνται με 150 μόρια, ως απολύτως συναφή με τις βασικές σπουδές των ειδικοτήτων των Μηχανικών βάσει των προγραμμάτων σπουδών του ΕΜΠ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:59 | Ilias

  Στις περισσότερες υπηρεσίες επιλογές διευθυντών έγιναν τελευταία φορά το 2008, σε ορισμένες έγιναν το 2010 και σε ορισμένες έγιναν και εφέτος. Επομένως, ένας υποψήφιος έχει σήμερα πολυετή άσκηση καθηκόντων διευθυντή μόνο εάν ήταν αρεστός και του είχε γίνει ανάθεση καθηκόντων διευθυντή. Σας το λένε οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Και από τον αυξημένο αριθμό των σχολίων του παρόντος άρθρου συγκριτικά με τα υπόλοιπα άρθρα, προκύπτει ότι η επιλογή προϊσταμένων είναι το μεγάλο διακύβευμα για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης.
  Εσείς με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζετε ότι όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα διευθυντή για τρία χρόνια μπορούν να είναι υποψήφιοι γενικοί διευθυντές, λες και η άσκηση καθηκόντων διευθυντή αποδεικνύει την αξιοσύνη τους. Βέβαια, με τον νόμο για το επιτελικό κράτος (Ν 4622/2019) νομοθετήσατε χειρότερες ρυθμίσεις αφού ορίσατε ότι όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα διευθυντή για πέντε χρόνια μπορούν να είναι υποψήφιοι υπηρεσιακοί γραμματείς, όμως δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι έχουν αυξημένα επιστημονικά προσόντα αλλά δεν άρεσαν για να τους ανατεθούν καθήκοντα διευθυντή.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:36 | Δαμιανός Σ.

  Τα ΑΓΓΛΙΚΑ (και όχι άλλη ξένη γλώσσα) θα πρέπει να είναι απόλυτα απαραίτητο κριτήριο θέσης Γενικού Διευθυντή και μόνο αν δεν υπάρχει σε κανέναν το προσόν αυτό να αξιολογούνται οι υποψήφιοι κανονικά. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Το ίδιο και για διευθυντές, απλώς εκεί θα ήταν ανεκτή η καλή γνώση των ΑΓΓΛΙΚΩΝ.

  ——————————————————

  Πολύ δικαιότερο και πιο «πραγματικών συνθηκών» το παλιό σύστημα με ίδιο συντελεστή εμπειρίας προϊσταμένων / διευθυντών / γενικών.

  Επιτρέπει να αναπτυχθεί πολύ πιο ωφέλιμος συναγωνισμός ικανών ανθρώπων.

  Συνεπώς όχι σε ξεχωριστούς συντελεστές εμπειρίας που δίνουν μόνιμο πλεονέκτημα σε κατόχους θέσεων.

  —————————————————-

  Δεν είναι γελοίο κάποιος να έχει πλήθος μορίων από «προσόντα» μεγαλύτερο από τους συνυποψήφιους και στη συνέντευξη να είναι κάτω από αυτούς π.χ. 25%, αλλά τελικά να καταλαμβάνει τη θέση στις λεπτομέρειες;

  Δλδ να κρίνεται ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ πιο ακατάλληλος σε «ζωντανή αξιολόγηση» αλλά τελικά να προκρίνεται;

  Ανυ από τη συνέντευξη προκύψει μεταξύ υποψηφίων διαφορά βαθμολόγησης μεγαλύτερη του 25% τότε μια καλή λύση θα ήταν να προκρίνεται αυτός με την μεγαλύτερη βαθμολογία χωρίς να λαμβάνονται ΚΑΘΟΛΟΥ υπόψιν τα υπόλοιπα κριτήρια.

  ———————————————–

  Είναι ντροπή κι απαράδεκτο να υπάρχει short list για συνέντευξη μόνο με τους 7 επικρατέστερους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Πλήθος εντυπωσιακά καλών στελεχών θα μείνει ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ την αξία του επειδή κάποιοι αντί να δουλεύουν έκαναν συλλογή (συχνά αγορασμένων όλοι ξέρουμε πώς) «προσόντων» για να παίρνουν ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ μόρια;;;;

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:26 | Ανδρέας

  Θεωρείται αξιοκρατικά δίκαιο:

  – Να μην μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης για αυτούς που τοποθετήθηκαν χωρίς κρίσεις, ή/και προσωρινά.
  – Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μετά από κρίσεις/προκύρηξη να μοριοδοτείται μόνο για τα 3-4 έτη της προβλεπομένης θητείας.
  – Η άμεση εφαρμογή της μεγίστης συνολικής θητείας στην ίδια θέση ευθύνης (από άποψη αντικειμένων – αρμοδιοτήτων), π.χ. 6 χρόνια και μετά υποχρεωτική εναλλαγή προσώπων-ανανέωση.
  – Να μοριοδοτείται ισότιμα και η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης του ιδιωτικού τομέα.
  – Να μοριοδοτείται ισότιμα πραγματική συναφής προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, με ανώτατο όριο ίδιο με την αντίστοιχη του δημοσίου τομέα.
  – Να μοριοδοτείται (για θέση ευθύνης) πραγματική δημόσια υπηρεσία στο Δημόσιο μέχρι τα 15 έτη.
  – Τα 250 μόρια των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ είναι υπερβολικά. Για θέσεις ευθύνης με ειδικές γνώσεις (Ιατρών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Νομικών) η μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να ελαχιστοποιείται (50 μόρια) ή να μηδενίζεται.
  – Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, να μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Αυτά τα πτυχία εκ των πραγμάτων είναι συναφή με το αντικείμενο της θέσης, διαφορετικά δεν είναι συναφή ούτε τα ίδια τα βασικά πτυχία. Επιπλέον σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών να λαμβάνουν επιπλέον 150 μόρια.
  – Να μειωθεί στο 25% η συμμετοχή της συνέντευξης για όλες τις περιπτώσεις.
  – Για τις θέσεις του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή να αρκούν μόνο η προϋπηρεσία προϊσταμένου τμήματος για 3 έτη.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:12 | Λουκάς Γεωργίου

  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω η παρ. 9 του άρθρου 6 να διαμορφωθεί ως εξής: «Ιατροί Δημόσιας Υγείας κλάδου ΕΣΥ που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν οργανικά στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στις αποκεντρωμένες Διοικήσεις συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις αυτών, οποιουδήποτε επιπέδου με αρμοδιότητες την υγεία και την κοινωνική ιατρική. Οι αναφερόμενοι προΐστανται κατά προτεραιότητα στις ανωτέρω θέσεις ευθύνης. Εν ελλείψει αυτών στις θέσεις προΐστανται απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σπουδών την υγεία και τη δημόσια υγεία. Κατά τη μοριοδότηση των Ιατρών Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εκτός των άλλων, και ο χρόνος σπουδών του βασικού πτυχίου (5 ετής η 6 ετής ) καθώς και oi τίτλοι ιατρικής ειδικότητας (μίας ή περισσοτέρων) .
  Λ Γ

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:37 | ΜΤ

  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ευνοούν υπέρμετρα τους έχοντες ήδη θέση ευθύνης -ανεξαρτήτου του τρόπου που αυτοί τοποθετήθηκαν- έτσι, κάποιος προϊστάμενος που έχει τοποθετηθει με ανάθεση, χωρίς να έχουν γίνει κρίσεις στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, έχει τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπαλλήλους που παρά τα τυπικά τους προσόντα, δεν έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης.

  Επιμέρους ζητήματα, όπως π.χ. η ανεπαρκής μοριοδότηση του 2ου μεταπτυχιακού, το γεγονός ότι σε διευθυντική θέση δύναται να τοποθετηθεί μόνο όποιος έχει ήδη τοποθετηθεί σε θεση ευθύνης κ.α., καταδεικνύουν την στρεβλή κατεύθυνση του εν λόγω άρθρου, που δεν προωθεί την δικαιότερη και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας εν γένει, αλλά συντελεί στην διατήρηση της ευνοιοκρατίας και της αδιαφάνειας.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:06 | ΟΕΛ ΟΑΕΔ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ( ΟΕΛ ΟΑΕΔ )
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Ν 3528/2007, Ν 3839/2010, Ν 4369/2016
  Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο Νόμου βελτιώνει σε κάποιο βαθμό τον τελείως άδικο και αναξιοκρατικό Νόμο 4369/2016, που ψήφισε και εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο N.4369/2016 βασιζόταν αποκλειστικά σε ρεβανσιστικά κριτήρια, και είχε ως μοναδικό στόχο την απομάκρυνση όλων των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης, που είχαν τοποθετηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την αντικατάστασή τους από άτομα που θα πληρούσαν κυρίως κομματικά κριτήρια. Σημειωτέον, ότι οι προϊστάμενοι στο δημόσιο τομέα είχαν τοποθετηθεί κατόπιν αξιολόγησης βάσει του προηγούμενου Νόμου 3839/2010 και μάλιστα οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων είχαν αξιολογηθεί από Ανεξάρτητο Όργανο, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (όπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του ΑΣΕΠ). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ένα παράδειγμα της μοριοδότησης του Νόμου 4369/2016. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε δύο υποψηφίους Α και Β για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης κάποιου Υπουργείου , όπου ο Α είχε προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης 10 χρόνια σαν Τμηματάρχης, 10 χρόνια σαν Διευθυντής και 10 χρόνια σαν Γενικός Διευθυντής και ο Β είχε προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μόνο 10 χρόνια σαν τμηματάρχης, έπαιρναν και οι δύο τα ίδια μόρια στο κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας! Και στη συνέχεια στη συνέντευξη μπορούσε να προηγηθεί ο πιο «συμπαθητικός».
  Δυστυχώς, ο Νόμος 4369/2016-όχι μόνο στην επαγγελματική εμπειρία- αλλά σε όλα τα κριτήρια, άλλαξε προς το χειρότερο τον προγενέστερο Νόμο 3839/2010, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δίκαιος, μελετημένος και αξιοκρατικός.
  Το παρόν Σχέδιο Νόμου φαίνεται να διορθώνει αρκετά σημεία του Ν.4369/2016, αλλά διατηρεί ακόμα κάποιες στρεβλώσεις, όπως:
  – Διατηρεί την έκπτωση σε προσόντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Θα πρέπει να επανέλθουν τα οριζόμενα στο Νόμο 3839/2010, ο οποίος όριζε ρητά ότι οι υποψήφιοι για τις Γενικές Διευθύνσεις θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ (και όχι ΠΕ ή ΤΕ). Άλλωστε, η εξίσωση των δύο αυτών κατηγοριών είναι αντισυνταγματική.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται στη μοριοδότηση το προβάδισμα ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.
  – Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης και Τμήματος, όπου επίσης θα πρέπει να τηρείται στη μοριοδότηση το προβάδισμα ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.
  – Το παρόν Σχέδιο Νόμου διατηρεί την αναιτιολόγητα υπερβολική μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ με 250 μόρια(!) που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει η μοριοδότηση να επανέλθει στα 180 μόρια (όπως ίσχυε πριν) και η μοριοδότηση του μεταπτυχιακού που είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης στα 160 μόρια (όπως ίσχυε πριν) αντί των 150 μορίων. Κατ ’αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι αδικαιολόγητα μεγάλη η διαφορά μεταξύ ενός μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με το αντικείμενο και του πτυχίου της ΕΣΔΔΑ. Γιατί άλλωστε η ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να προηγείται τόσο πολύ σε μοριοδότηση έναντι άλλων σχολών αναγνωρισμένων και διεθνώς αξιολογημένων Πανεπιστημίων της χώρας (π.χ. υπάρχουν μεταπτυχιακά σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στο ΕΚΠΑ που έχουν διεθνή αναγνώριση και διακρίσεις).
  – Το ίδιο ισχύει για τη μοριοδότηση του Διδακτορικού. Η προηγούμενη κυβέρνηση αύξησε τη μοριοδότηση από 200 σε 300 μόρια. Το παρόν σχέδιο νόμου διατηρεί αυτή την υπερβολική μοριοδότηση, χωρίς λόγο. Συνήθως όσοι επιλέγουν να κάνουν μια διδακτορική διατριβή είναι περισσότερο προσανατολισμένοι σε ακαδημαϊκή καριέρα. Άραγε, κάποιος που έχει ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή με θέμα την προσχολική αγωγή είναι περισσότερο ικανός να διοικήσει μια Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από κάποιον που έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο ΟΠΑ , στο ΕΚΠΑ ή σε άλλο καταξιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Σίγουρα όχι και όμως ο πρώτος θα προηγηθεί κατά 150 μόρια του δεύτερου!
  – Επίσης, γιατί καταργήθηκε η πρόβλεψη της μοριοδότησης του πτυχίου με βάση το βαθμό που προέβλεπε ο Ν.3839/2010, με αποτέλεσμα να παίρνει τα ίδια μόρια αυτός που αποφοίτησε από μια σχολή με βαθμό 5 και αυτός που αποφοίτησε με βαθμό 10;
  – Τέλος, ΠΡΟΣΟΧΗ σε μια αβλεψία στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας , εκεί όπου αναφέρεται :
  «αα) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη».
  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ως εξής :
  «αα) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ΕΦOΣΟΝ ΑΥΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη».

  Διαφορετικά θα συμβεί το οξύμωρο να μοριοδοτηθεί για κάποια χρόνια ένας υπάλληλος που δεν κατείχε κάποια θέση ευθύνης, ενώ ο υπάλληλος που κατείχε θέση ευθύνης για τα ίδια χρόνια δεν θα μοριοδοτηθεί καθόλου γι’αυτά.
  Π.χ. ο υπάλληλος Α έχει 10 χρόνια ως τμηματάρχης και 10 χρόνια ως υπάλληλος :θα μοριοδοτηθεί για τα 10 χρόνια με 3 μόρια/μήνα και για τα 10 χρόνια με 1,5 μόριο/μήνα.
  Ο υπάλληλος Β έχει 15 χρόνια ως τμηματάρχης και 5 χρόνια ως υπάλληλος: θα μοριοδοτηθεί : για τα 10 χρόνια με 3 μόρια το μήνα (αφού πλεονάζουν τα 5) και 10 χρόνια με 1,5 μόριο/μήνα.
  Τα 5 χρόνια που πλεονάζουν από την προϋπηρεσία του ως τμηματάρχης θα πρέπει να μοριοδοτηθούν με 1,5 μόριο/μήνα.
  Επιπλέον προτείνεται να μην υπάρχει το πλαφόν των δέκα ετών όσον αφορά τη μοριοδότηση σε θέση ευθύνης.( όπως ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο 3839/2010 )

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:46 | Α. Α.

  Στα κριτήρια αξιολόγησης
  στην παράγραφο 3
  αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.

  να αλλάξει σε

  αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς μοριοδοτούνται με επιπλέον 50 μόρια.

  δηλαδή οι τίτλοι (integrated master) να μοριοδοτούνται με 100+50 μόρια στο κριτήριο αυτό και να αφαιρεθεί η σχετική μοριοδότηση στην ενότηττα 3.ββ

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:18 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πρόταση διαβούλευσης επί του Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

  Άρθρο 2

  Η πρόβλεψη ότι:
  • για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, δυσχεραίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ.
  • Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ουσιαστικά ακυρώνει στην πλειοψηφία τους τη συμμετοχή των μηχανικών στο ΕΣΚ, διότι λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών δεν θα δίδεται η σύμφωνη γνώμη και πρέπει να αποσυρθεί.

  Άρθρο 5

  Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη αναφορά για τη διατήρηση της υπάρχουσας προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση των μετατάξεων.

  Άρθρο 6

  Α. Αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, αναξιοκρατικό, αντιεπαγγελματικό και άδικο, αναχρονιστικό απομεινάρι του παρελθόντος, το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι εκείνων της ΤΕ.
  Είναι ακόμη ανακόλουθο των αρχών που θέσπισε η Κυβέρνηση Ν. 4622/7-8-2019 για το «Επιτελικό Κράτος» (αρθ. 19 παρ. 6) που αναφέρει: « Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης της αριστείας».
  Και αυτό διότι με την άκομψη, στενόμυαλη και αδιάφορη των συνεπειών αυστηρή αδιακρίτως εφαρμογή του προβαδίσματος (αρ. 97) μεταξύ υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρείται συχνά για συντεχνιακούς λόγους, με αδιάφανες μεθοδεύσεις, να καταδικαστούν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και να τους στερηθεί το όραμα και η προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, με την ακύρωση κάθε προοπτικής εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
  Παρά την ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου για την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι συντάκτες των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, αυθαιρετώντας ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθούν να ακυρώσουν όλο το προηγούμενο νομοθέτημα που αναλυτικώς περιγράφει τις κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) οι οποίοι προβλέπεται να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης, αφού σκοπίμως καταχρώνται την δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και επιλέγουν π.χ. μηχανικούς μόνο από τον κλάδο ΠΕ μηχανικών και με αυτό τον τρόπο, μη επιλέγοντας και τον αντίστοιχο κλάδο ΤΕ μηχανικών, αποκλείουν την κατηγορία των ΤΕ υπαλλήλων, ή όπως με την χρήση του εύσχημου και παραπλανητικού όρου ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ.
  Συχνότατα βέβαια ασκούνται πολύπλευρες πιέσεις προς Δημάρχους και Περιφερειάρχες, προκειμένου ακόμη και να τροποποιήσουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στην κατεύθυνση του αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.

  Απαραίτητη η τροποποίηση του αρ. 97 με απαλοιφή του προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ ή της δημιουργίας μίας νέας κατηγορίας που θα περιλαμβάνει όλους τους αποφοίτους των σχολών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Δεδομένου ότι το προβάδισμα των υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας έναντι της ΤΕ υφίσταται λόγω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής τους εξέλιξης, θα πρέπει να άμεσα να θεσμοθετηθεί ενιαία βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της ενιαίας Τριτοβάθμιας – Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Απαραίτητη επίσης και η τροποποίηση του Ν. 4622/2019 που στο αρθ. 20 παρ. δ αναφέρει ότι: «Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται…….. (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.», όπου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «… χωρίς να αποκλείεται κανένας κλάδος των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για την ανάληψη θέσης ευθύνης, που οι αντίστοιχες ειδικότητές τους έχουν το γνωστικό αντικείμενο του έργου της εκάστοτε αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή τμήματος.»
  Όπως είναι γνωστό,
  • τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους, αμφότεροι, έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008, 4009/2011, 4024/2011, 4685/2018).
  • Σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει προχωρήσει την επιστημονική του εξέλιξη και εξειδίκευση, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εν γένει έχει συσσωρεύσει όγκο ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Ειδικότερα όσον αφορά τους μηχανικούς ΤΕ, παρατηρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με εξειδικευμένα εργασιακά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα στο μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης ως βασική προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής λειτουργίας της.
  • Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα όταν αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας μόνο και μόνο διότι πριν 15 ή 20 χρόνια απέκτησαν πτυχίο ΤΕΙ (Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης) και να στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια όπως:
  α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
  • Οι απόφοιτοι των Κολεγίων δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα, διορίζονται στο Δημόσιο ως ΠΕ και εξελίσσονται καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων (ΠΔ 50/2001 αρθ. 26 παρ. 11), ενώ προσφάτως θεσπίσθηκαν (Ν. 4635 αρθ. 169) νέες ευέλικτες και γοργές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και ιδρυμάτων μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμά μας.

  Β. Επιβάλλεται να μειωθεί και να παραμείνει ως έχει η μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, η οποία κυριολεκτικά προτείνεται να πολλαπλασιασθεί.

  Επειδή η ανάθεση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα με αδιαφανή κριτήρια έγινε ο κανόνας την τελευταία δεκαετία, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα να μοριοδοτήται μόνο εφόσον οι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από κρίση Υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν να απολαμβάνουν εξαιρετικών προνομίων και επιλεκτικής ιδιαίτερης ευνοϊκής αντιμετώπισης στο σύνολο των μοριοδοτήσεων.

  Γ. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, μέγιστη διασφάλιση της συνάφειας, είναι για τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικούς, η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία, για τους δε μισθωτούς η προσκόμιση ανάλογων φορολογικών στοιχείων. Η εγγραφή σε επιμελητήρια (π.χ. ΤΕΕ) ή ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ), όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 69/2016, δεν αποδεικνύει και την ενασχόληση με το επάγγελμα τουλάχιστον για την επικαλούμενη περίοδο προϋπηρεσίας.

  Δ. Για την μοριοδότηση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι όπως προβλέπεται στο αρ. 46 παρ. 2 του Ν. 4485/2017: «Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».
  Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου αναφέρει ότι: Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.»

  Ε. Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων.

  Ζ. Απαραίτητη η συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Σ.Ε.Π.Τ. και Σ.Ε.Π. των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και πραγματική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

  Άρθρο 19

  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. του Υπ. Οικονομικών & Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (αρ. ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ – ΦΕΚ Β’ 2844/05-07-2019).
  Η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων θα πρέπει να συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ θετική εισήγηση της τελευταίας, μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
  Η νομική υποστήριξη θα πρέπει να επεκταθεί στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, καθώς και να εφαρμοσθεί στις τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις.

  Άρθρα 20 – 24
  Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού και θα θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
  Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση «…..η υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ.»
  Ζητάμε την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
  Όχι στην ανοικτά ομολογούμενη υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών
  Όχι στην έμμεση κατάργηση και ιδιωτικοποίηση δομών των ΟΤΑ
  Όχι στην έμμεση κατάργηση της μονιμότητας
  Ζητάμε την άμεση στελέχωση και στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών με προσωπικό μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και την έκδοση των Υπ. Αποφάσεων για την ελάχιστη προβλεπόμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:49 | Κ.Κ.

  Πρώην δημόσιος υπάλληλος, στη σύνταξη πια, αφού διάβασα , σχεδόν όλα, τα σχόλια των συμμετεχόντων στη διαβούλευση , κάνω μερικές παρατηρήσεις- επισημάνσεις ,κυρίως, για θέσεις ευθύνης τμημάτων.
  Είναι καθολική απαίτηση για δραστική μείωση της μοριοδότησης της εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης, είτε γιατί οι νυν προϊστάμενοι έγιναν χωρίς κρίσεις, με ανάθεση και αδιαφανή κριτήρια ή παρατάθηκε και παρατείνεται η θητεία τους μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο τοποθετήθηκαν από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Θέλετε αποδοτικότερη δημόσια διοίκηση; Προωθήστε περισσότερους ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΥΣ και φιλόδοξους νέους σε θέσεις ευθύνης. Καλή η εμπειρία αλλά όχι υπερμοριοδότηση. Και μη θεωρείτε ότι οι νυν προϊστάμενοι είναι «δικά μας παιδιά», πολλοί είναι της «άλλης όχθης». Αυξήστε, λοιπόν, δραστικά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων
  Μεταπτυχιακά: Αναγνωρίζεται σωστά και μοριοδοτείται η αξία του πρώτου συναφούς μεταπτυχιακού. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη από πόσες πιστωτικές μονάδες (ECTS) απαρτίζεται καθένα από αυτά. Υπάρχουν με 60 ή 90 ή 120 ή 120 ECTS. Μοριοδοτήστε τα αναλογικά, όπως είναι εύλογο.
  Μοριοδοτούνται εξ ίσου μεταπτυχιακά που εμβαθύνουν σε κάποιο τομέα επιστήμης που έχει σχέση με το τμήμα ή την υπηρεσία γενικά και όχι ειδικά με τη θέση ευθύνης του τμήματος ή της υπηρεσίας. Άλλο μεταπτυχιακό «Σπουδές στην εκπαίδευση» Και άλλο «Διοίκηση στη εκπαίδευση». Άλλο η «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» Και άλλο η «Διοίκηση μονάδων υγείας».
  Αυξήστε στα 50 μόρια το 2ο πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Ναι, υπάρχουν και «μοριοθήρες», αλλά κατά κανόνα οι επιπλέον σπουδές αποδεικνύουν γνώσεις, ικανότητες, μόχθο και προσπάθεια βελτίωσης.
  Για τις θέσεις ευθύνης στα νοσηλευτικά τμήματα των νοσοκομείων, μοριοδοτήστε τους κατόχους τίτλου «Νοσηλευτικής Ειδικότητας», η οποία προϋποθέτει εξειδικευμένες, αυτοτελείς επιπλέον σπουδές ενός έτους, τουλάχιστον για τα αντίστοιχα τμήματα της ειδικότητάς τους( Παθολογική, Ψυχιατρική, Χειρουργική και Παιδιατρική).
  Δεν αμφισβητείται η αξία των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ αλλά μειώστε ελαφρά τη μοριοδότησή τους. Ακόμη, νομίζω ότι το πτυχίο τους δεν είναι άμεσα συναφές για όλες τις θέσεις ευθύνης, πχ θεολόγος ή φιλόλογος να έχει θέση ευθύνης σε αμιγώς ειδικές θέσεις και υπηρεσίες.
  Ακόμη, η γνώση ξένων γλωσσών να μοριοδοτείται ακόμη περισσότερο. Είναι αδιανόητο σε εποχή που ο κόσμος μας έχει γίνει ένα «πλανητικό χωριό» που επικοινωνεί αλληλεπιδρά, «δικτυώνεται» ο προϊστάμενος , έστω τμήματος, να μην έχει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
  Προϋπόθεση για την υποψηφιότητα σε θέση ευθύνης να θεωρείται η καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  Έχει περισσότερα θετικά από τα αρνητικά η μη συμμετοχή των αιρετών του κάθε κλάδου στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, αρκεί οι επιλέγοντες να είναι γνώστες του αντικειμένου και να κάνουν αξιοκρατικές επιλογές.
  Από μια αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένων ωφελείται το δημόσιο, ο πολίτης και η κυβέρνηση.
  Ευχαριστώ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:48 | Κατερίνα Θεοχάρη

  Το άρθρο 84 όπως προτείνεται ευνοεί υπέρμετρα τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ, οι οποίοι δύνανται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης χωρίς ανάγκη επιπλέον προσόντων (πχ μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία σε θέση ευθύνης κλπ).
  Αντίθετα, το προτεινόμενο άρθρο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). Παρόλο που οι τελευταίοι (Ε.Π.Π.) πρόκειται για υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στην δημιουργία ενός σύγχρονου δημοσίου τομέα, δεν τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας όπως δίνεται στους αποφοίτους της ΕΣΔΔ. Σημειώνεται δε ότι το Ε.Π.Π. δεν έχει πάντα την δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία σε θέση ευθύνης, δεδομένου ότι σε μερικές θέσεις πχ. μερικές Ανεξάρτητες Αρχές, δεν υφίσταται αντίστοιχη θέση ευθύνης για να αναλάβουν.
  Θεωρώ ότι το προτεινόμενο άρθρο είναι ελλιπές στο σημείο αυτό και θα πρέπει να συμπεριλάβει το Ε.Π.Π. στην επιλογή με τους ίδιους όρους με αυτό των αποφοίτων της ΕΣΔΔ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:20 | ΑΝΤΑ

  1) Απαράδεκτη η μοριοδότηση σε προϊσταμένους που τοποθετήθηκαν χωρίς κρίσεις με αμφίβολα προσόντα ή που παρέμειναν με παρατάσεις θητείας για πολλά χρόνια.
  2) Περαν του δέοντος υψηλή και η μοριοδότηση με το μήνα όλων των κατεχόντων θεσεις ευθύνης καθώς πριμοδοτούνται τόσο πολύ που είναι τρομερά δύσκολη η εναλλαγή ανθρώπων και πολύ δύσκολη η διεκδίκηση θέσεων και από άλλους ικανούς ανθρώπους. Στην ουσία η επανατοποθέτησή τους είναι εξασφαλισμένη, πράγμα άδικο για τους υπόλοιπους και κατά τη γνώμη μου ύποπτο.
  3) Απαραίτητο να γίνει η μοριοδότηση των χρόνων υπηρεσίας ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας με την εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση. Άνθρωποι με πολύ λίγα χρόνια στη διοίκηση και πολλά σε άσχετο αντικείμενο στο δημόσιο θεωρούνται παλιοί και απολαμβάνουν υψηλής και άδικης μοριοδότησης. Εφόσον σας ενδιαφέρει η συνάφεια στα μεταπτυχιακά δεν σας ενδιαφέρει η συνάφεια και στο αντικείμενο εργασίας;
  4)Γιατί παρακάμπτεται η αξιολόγηση για την πρώτη εφαρμογή του νόμου; Μήπως οι αυθαιρέτως τοποθετημένοι προϊστάμενοι έρθουν αντιμέτωποι με την κριτική των υφισταμένων τους; Σε επόμενες κρίσεις προφανώς και με τέτοια μοριοδότηση που τους παρέχετε δεν θα ανακόπτεται πια με τίποτα η πορεία τους και οι επανατοποθετήσεις τους θα είναι εξασφαλισμένες
  5)Στο μόνο αντικειμενικό και απόλυτα μετρήσιμο κριτήριο αξίας που είναι τα τυπικά προσόντα μειώθηκε κατ’εμέ αδικαιολόγητα ο συντελεστής βαρύτητάς τους ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:52 | Γιάννης Α.

  Προτείνω τα εξής:

  «Άρθρο 84»
  Να καταργηθεί η πρόταση «…και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον.» στην παράγραφο 2, περ. β. Και αυτό, γιατί το να έχει ασκήσει κάποιος τα καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα εξάμηνο και μια μέρα (τόσο λογίζεται ο χρόνος) και συνήθως με ανάθεση, δεν τον κάνει διοικητικά και επικοινωνιακά ικανότερο απ’ αυτόν που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει.

  Να συμπεριληφθούν ξανά, όπως και στον αρχικό Ν. 3528/2007, τα Αυτοτελή Γραφεία τόσο ως αντίστοιχου επιπέδου με τα Τμήμα οργανικές μονάδες, όσο και για την επιλογή προϊσταμένου (παρ. 2, 3 και 7).

  Να υπάρξει ρητή αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών για όλες τις περιπτώσεις του Άρθρου 6.

  «Άρθρο 85»
  Να μην αντικατασταθούν οι συντελεστές βαρύτητας σε όλες τις περιπτώσεις στην παρ. 2, διότι θα αυξηθεί η βαρύτητα της συνέντευξης και την θέσης ευθύνης εις βάρος των τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων. Το ιδανικό είναι να μειωθεί η συνέντευξη στο 15%.

  Να αυξηθεί στα 50 μόρια ο δεύτερος τίτλος σπουδών και ο μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (βλ. παρ. 3, περ. α, υποπερ. ββ & γγ).

  Να μειωθεί στα 200 μόρια η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) (βλ. παρ. 3, περ. α, υποπερ. δδ). Δηλαδή να είναι λίγο παραπάνω από τον συναφή μεταπτυχιακό τίτλο.

  Να αυξηθούν στα 2 τα μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, δηλ. παραπάνω από τους δημόσιου, γιατί δεν έχουν αναγνωριστεί μισθολογικά (βλ. παρ. 3, περ. β,υποπερ. ββ). Αν αναγνωριστούν μισθολογικά, τότε να είναι τα ίδια μόρια με του δημοσίου.

  Να είναι 2,5 τα μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος (βλ. παρ. 3, περ. β, υποπερ. γγ). Το ίδιο να ισχύει και για τα Αυτοτελή Γραφεία.

  Να είναι 3,5 τα μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης (βλ. παρ. 3, περ. β, υποπερ. γγ).

  Να είναι 5,5 τα μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης (βλ. παρ. 3, περ. β, υποπερ. γγ).

  Να υφίσταται μοριοδοτηση και των ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και προτάσεων.

  Να γίνει μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

  Να υφίσταται υποχρέωση διεξαγωγής κρίσεων ανά τριετία.

  Να υφίσταται μοριοδοτηση και των υπευθύνων ομάδων έργου, διαχειριστών έργου και υπευθύνων δομών

  Να προστεθεί στην παρ. 5 και το Αυτοτελές Γραφείο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:33 | ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 9
  Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής συμφωνεί με την κατοχύρωση του δικαιώματος των ιατρών του κλάδου Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α και β βαθμού που ενέχουν αρμοδιότητες σχετικές με την υγεία (άρθρο 6 παράγραφος 9), καθότι η ρύθμιση αναγνωρίζει την θεσμική συμβολή της ιατρικής επιστήμης στην άσκηση σχετικών καθηκόντων. Επιπλέον, συμφωνεί με την πρόταση της ΠΕΙΔΥ – ΕΣΥ ότι θα πρέπει να τους δίνεται προτεραιότητα στην κατάληψη των εν λόγω θέσεων καθότι τα θέματα της δημόσιας υγείας που αποτελούν αντικείμενο των θέσεων αυτών προϋποθέτουν εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις (πρόληψης της ασθένειας, προαγωγής της υγείας, αξιολόγησης της νοσηρότητας και των αιτιών πρόωρης θνησιμότητας, κλπ.). Τέλος, η ορθή επανα-διατύπωση του εν λόγω άρθρου θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο στους νέους ιατρούς να ακολουθήσουν την ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, μετά την πρόσφατη επανίδρυση της από την πολιτεία.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:59 | Δημήτρης

  Για να μην υπάρξουν παρερημηνείες στην ανάρτηση 24 Νοεμβρίου 2019, 23:46 | Δημήτρης, αναδιατυπώνω ότι προτείνω να μην τροποποιηθεί με το αρ. 6 του νομοσχεδίου το αρ. 84 & 85, παρά μόνο ως προς τα εξής: α) μείωση των μορίων των αποφοίτων ΕΣΔΔ, β) συμπερίληψη και των Αυτοτελών Γραφείων στις οργανικές μονάδες και στις κρίσεις,γ) αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών, δ) μοριοδοτηση και των ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και προτάσεων, ε) μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, στ) υποχρέωση διεξαγωγής κρίσεων ανά τριετία η) μοριοδοτηση και των υπευθύνων ομάδων έργου, διαχειριστών έργου και υπευθύνων δομών.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:54 | ΚΑΤ

  Πρέπει να μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου ο χρόνος απόσπασης Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE) σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει η Ελλάδα καθώς και η εργασία σε αυτούς τους οργανισμούς, όπως προέβλεπαν και παλαιότερες διατάξεις νόμων. Η επιλογή σε αυτούς τους οργανισμούς, όπου ανταγωνίζεσαι πολίτες από πολλές χώρες καταδεικνύει την ύπαρξη προσόντων (hard και soft) καθώς και η υπηρεσία σε αυτούς τους οργανισμούς δίνει νέες δεξιότητες και πολύτιμη εμπειρία που μόνο καλό μπορούν να κάνουν στο ελληνικό δημόσιο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:19 | Anonymous

  Σχετικά με την αναφορά του νόμου στους γιατρούς ΕΣΥ που εργάζονται στις Περιφέρειες και τις θέσεις ευθύνης που διευκολύνονται να καταλάβουν με το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της ανισονομίας, πρόκλησης της εργασιακής δικαιοσύνης όχι μόνο εντός των περιφερειών αλλά και σε σύγκριση με τους νοσοκομειακούς γιατρούς.
  Οι λόγοι ακολουθούν:
  1) Η κατηγορία αυτή των γιατρών, είναι η μοναδική κατηγορία υπαλλήλων των Περιφερειών (μια αμιγούς διοικητικής δομής) που εξαιρείται από το Ενιαίο μισθολόγιο, η βαθμολογική τους εξέλιξη ακολουθεί το ΕΣΥ και όχι τον υπαλληλικό κώδικα και ανήκει στα «ειδικά μισθολόγια» εντός των Περιφερειών. Οι συνολικες μηνιαίες αμοιβές τους ξεπερνούν τις 4500 ευρώ εξαιτίας επιδομάτων, αμοιβής υπηρεσιακών γιατρών και συμμετοχής σε αμειβόμενες επιτροπές στη διάρκεια του οκταώρου.
  Εξαιτίας αυτού λαμβάνούν μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από τον Περιφερειάρχη.
  Καθως οι αμοιβές θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση της περιγραφής της θέσης εργασίας και του έργου που παράγουν είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν το έργο τους να είναι πιο σημαντικό από του Περιφερειάρχη σε όρους ανταμοιβής. Επιπλέον, το εξειδικευμένο διοικητικό έργο στο οποίο εμπλέκονται και το οποίο έχουν επιλέξει με την παραμονή τους στις Περιφέρειες είναι δυσανάλογα μικρό σε φόρτο σε σχέση με το φόρτο αλλών επιστημονικών κλάδων που προσφέρουν μέσα από την ειδικότητα τους αντίστοιχο εξειδικευμένο διοικητικό έργο (μηχανικούς, κτηνιάτρους και ΠΕ λοιπών κλάδων). Για τους μάχιμους υπαλλήλους των περιφερειών που καλούνται σε καθημερινή βάση να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό λόγων των εξαιρετικά δύσκολών και πρωτόγνωρων, σε σχέση με 10 χρόνια πριν, συγκυριών αυτό λειτουργεί ως προκλητική παραβίαση της εργασιακής δικαιοσύνης, δημιουργεί αίσθημα ευννοιοκρατίας και λειτουργεί ως αντικίνητρο παραγωγικότητας.
  2) Η επιλογή που τους δίνεται με το παρόν άρθρο στο να πάρουν θέση ευθύνης και να ανταμειφθούν ακόμη περισσότερα ηθικά και χρηματικά είναι σε άμεση αντιδιαστολή με αυτό που ισχύει για όλα τα υπόλοιπα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που καλούνται να αποδείξουν δυσανάλογα, σε σχέση με τους γιατρούς ΕΣΥ-υπαλλήλους των Περιφερειών, τις διοικητικές ικανότητες τους και να προκριθούν σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική πραγματικότητα καθώς ο μέσος υπάλληλος ΠΕ/ΤΕ των περιφερειών εχει ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι υπάλληλοι με διδακτορικό και απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι συνολικά σχεδόν όσοι οι θέσεις ευθύνης σε πολλές Περιφέρειες, το να διευκολυνθούν σε θέση ευθύνης οι γιατροί του ΕΣΥ που ήδη αμοιβουνται με τριπλάσιο μισθό ισοδυναμεί με τη δήλωση ότι ενας γιατρός του ΕΣΥ είναι ακαδημαϊκά και σε επίπεδο τυπικών προσόντων αρτιότερος ενος απόφοιτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με διδακτορικό.
  3) Τα τυπικά προσόντα για να αποκτήσει κανείς τον κλάδο του γιατρού του ΕΣΥ μέσα στη περιφέρεια είναι αντίστοιχα με τα προσόντα για διορισμό ως νοσοκομειακού γιατρού. Ο φόρτος των νοσοκομειακών γιατρών είναι δυσανάλογα μεγάλος σε όρους ανθρωποωρών, ψυχικής και σωματικής φθοράς σε σχέση με τον φόρτο των γιατρών ΕΣΥ-υπαλλήλων των περιφερειών. Οι δε αμοιβές τους δεν ισοδυναμούν ούτε στο 50%. Είναι προκλητικό τουλάχιστον αν σκεφτεί κανείς ότι την ίδια ακαδημαϊκή πορεία έχουν στη πλάτη τους αμφότεροι, από τις ίδιες σχολές αποφοιτούν. Ωστόσο, οι νοσοκομειακοί γιατροί χτυπιούνται στο στίβο της παροχής υγείας σε νοσοκομεία που ξεχειλίζουν από ασθενείς, με υλικοτεχνικές ελλείψεις. Αντιστοίχως οι εν λόγω υπάλληλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πίσω από ένα γραφείο.
  4) Το να πάρει ειδικότητα ενας απόφοιτος ιατρικής είναι εξαιρετικά δύσκολο και ψυχοφθόρο καθώς μπαίνει σε λίστα αναμονής και περιμένει έτη χωρίς αλλη επιλογή. Αν όμως ενας απόφοιτος ιατρικής είναι και υπαλληλος της Περιφέρειας μπαίνει αμέσως σε ειδικότητα της επιλογής του σε νοσοκομείο της επιλογής του χωρίς λίστα αναμονής και ενόσω διατηρεί την θεση στο δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας του πληρώνεται κανονικά από την περιφέρεια και παίρνει εφημερίες από το νοσοκομείο.
  Ολα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα ενός κλάδου που ευννοείται συστηματικά και εις βάρος των υπολοίπων.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:16 | Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων ΕΕΤΤ

  Στο άρθρο 6, στους υποψηφίους για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων να συμπεριληφθούν και τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:32 | Χαρά

  ββ) 0,83 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη και

  ii) 4,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης.

  Στα πλαίσια της αναβάθμισης του επιπέδου managenent στο δημόσιο, θα πρότεινα να δοθεί βαρύτητα σε προσόντα στελεχών του ιδιωτικού τομέα που ενσωματώθηκαν στο δημόσιο σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν αξιολογούνται αντίστοιχα.
  α) το μέγιστο της αναγνώρισης των 7 ετών είναι λίγο,ας αξιολογηθεί η συνάφεια με πιο αυστηρό τρόπο.
  β) η άσκηση διευθυντικής θέσης στον ιδιωτικό τομέα δεν αξιολογείται καθόλου.
  θα μπορούσαν να μπουν κριτήρια μεγέθους εταιρείας που ασκήθηκαν οι διευθυντικοί ρόλοι (π.χ με περισσότερα από 100, 300 ή 500 άτομα προσωπικό στην εταιρεία).
  Διαφαίνεται η διάθεση για μη ανανέωση των ατόμων και των διαδικασιών και για συνέχεια της ίδιας παθογενούς (από τα αποτελέσματα ) αντιμετώπισης.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 08:25 | Δ.Γ.Φ

  ΑΔΙΚΙΑ επί των τυπικών προσόντων
  Οι απόφοιτοι των Νομικών Τμημάτων κάτοχοι ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, πριν γίνουν μόνιμοι Δ.Υ, ΔΕΝ μοριοδοτούνται εξτρα παρά την μεγάλης διάρκειας Ασκηση και τις εξετάσεις. Τεράστια αδικία που γίνεται διπλή για κάποιους παλιότερους νομικάριους που εργάζονταν ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ της Σχολής Δημ. Διοίκησης,η οποία υπερμοριοδοτείται.
  Ευχαριστώ

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 01:21 | Giannis T

  Για την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην επιλογή για θέσης ευθύνης, πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί (ή να μειωθεί στο ελάχιστο) η μοριοδότηση της συνέντευξης για τις θέσεις προϊσταμένων τμήματος και διεύθυνσης, και να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής της για τις θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης.
  Επίσης, να μοριοδοτούνται και τα πιστοποιημένα σεμινάρια άλλων φορέων όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΕΦΕΤ, των επιμελητηρίων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) ή άλλων επαγγελματικών φορέων (πχ Ένωση Ελλήνων Χημικών).
  Τέλος, πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση μέγιστης θητείας (πχ 2 τριετείς θητείες και μετά υποχρεωτική εναλλαγή προσώπων) για τους προϊσταμένους τμήματος και διεύθυνσης, θα διευρύνει τον αριθμό των εν δυνάμει υποψηφίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα, να διεκδικήσουν την επιλογή τους σε αυτές.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 01:00 | Βασιλική

  Στο άρθρο του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, επισημαίνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να τροποποιηθούν, τα εξής:
  1) Παρατηρείται εξαιρετικά δυσανάλογη αύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας και κυρίως της θέσης ευθύνης, σε σχέση με εκείνη των τυπικών προσόντων, με αποτέλεσμα να αποκλείονται υπάλληλοι ιδιαίτερα αυξημένων προσόντων, οι οποίοι, όμως, δεν έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, από την επιλογή τους σε μία τέτοια θέση. Η διάταξη είναι τουλάχιστον ανακόλουθη με τις προεκλογικές, περί αξιοκρατίας και ανανέωσης στο δημόσιο τομέα, εξαγγελίες και προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης, ξαφνιάζοντας αρνητικά και κυρίως υιοθετώντας «κακές πρακτικές» του παρελθόντος, τις οποίες δηλώνει ηχηρά ότι αποστρέφεται. Συνεπώς, έχω την άποψη πως είναι απαραίτητο να μειωθεί η μοριοδότηση της θέσης ευθύνης, ώστε να εμφανίζει αναλογία με εκείνη των τυπικών προσόντων.
  2) Επιπλέον, θεωρώ πως είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6, ήτοι «…και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον.», καθώς όπως τίθεται σε διαβούλευση στερεί τη δυνατότητα σε υπαλλήλους με πολύ υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και πολλά έτη προϋπηρεσίας να συμμετέχουν στην επιλογή Διευθυντών, παρόλο που ποτέ δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι Τμήματος.Και τούτο διότι μέχρι και σήμερα οι Προϊστάμενοι Τμημάτων σε καμία αξιολογική διαδικασία δεν έχουν λάβει μέρος, παρά μόνο ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ και με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν τα μόρια της θέσης ευθύνης, το επίδομα, αλλά και αποκλείονται υπαλλήλοι αυξημένων τυπικών προσόντων από τις θέσεις αυτές.
  3) Επισημαίνεται, επίσης, η εξαιρετικά μεγάλη μείωση της μοριοδότησης της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα, σε 0.83 μόρια ανά μήνα για συνολικά 84 μήνες, καθώς η εμπειρία η γνώση που υπαλλήλων, που έχουν ασκήσει ελεύθερα επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, νομικοί ή οικονομολόγοι είναι ουσιαστική και αποδεικνύεται πολύτιμη. Προκαλεί δυσάρεστο ξάφνιασμα η αναιτιολόγητη αυτή μεγάλη μείωση, με δεδομένο ότι στον ισχύοντα νόμο τέτοιες προϋπηρεσίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη μοριοδότηση. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται τεράστια διαφορά μοριοδότησης της προϋπηρεσίας του δημοσίου και της αναγνωρισμένης στο δημόσιο από τον ιδιωτικό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κλίμακα ανισοτήτων και να απομακρυνόμαστε από αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής στελεχών, επιβραβεύοντας τους αυθαίρετους ορισμούς και αυθαίρετες τοποθετήσεις.
  Συνεπώς αυτή η μοριοδότηση είναι απαραίτητο να αυξηθεί και σε κάθε περίπτωση να εξισωθεί με την πραγματική του δημοσίου.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 00:24 | Γ.Τ.

  Πραγματικά από πού να αρχίσεις και που να τελειώσεις…..
  1. Καμία διαφοροποίηση στην μοριοδότηση όσων κατέχουν θέσης ευθύνης με κρίσεις, σε σχέση με αυτούς που κατέχουν θέση ευθύνης με απόφαση της προϊσταμένης αρχής τους.Πραγματικά έλεος!!!Κατσικώθηκαν ορισμένοι (ιδιαίτερα σε Δήμους) κάποτε με βύσματα σε θέσης ευθύνης, μας αξιολογούν από πάνω κιόλας και θα βλέπουμε πάντα την πλάτη τους όσοι πηγαίνουμε με τον σταυρό στο χέρι;Κανονικά δεν θα έπρεπε να μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, διότι όπως πολύ σωστά επισήμανε ένας προηγούμενος σχολιαστής, όσοι είχαν θέση ευθύνης «πριμοδοτήθηκαν» με το το επίδομα της θέσης ευθύνης και οτιδήποτε επιπλέον είναι πασιφανώς άνιση μεταχείριση για τους υπολοίπους.
  2. 100 μόρια το πτυχίο ότι βαθμό και να έχεις;
  3. Μόνο 20 μόρια τα σεμινάρια; Έτσι προωθεί και φαντάζεται την «δια βίου μάθηση» η ηγεσία του Υπουργείου; Εγώ αν ήμουν ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης θα διαμαρτυρόμουνα προσωπικά στον Θεοδωρικάκο.
  4.Να μοριοδοτείται ο δεύτερος τίτλος σπουδών και το μη συναφές μεταπτυχιακό το ίδιο με την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ή και λιγότερο από την άριστη γνώση ξένης γλώσσας!!Μα είναι το ίδιο;Για να μην πούμε για το ότι αν έχεις τρεις ξένες γλώσσες μοριοδοτούνται και οι τρεις, ενώ αν έχεις δεύτερο μεταπτυχιακό αυτό δεν μοριοδοτείται!!
  5.Τα 250 μόρια των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ είναι καταφανώς υπερβολή.
  6. Επίσης η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι μεγάλη.
  7.Τέλος να σχολιάσω την ανάρτηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (καθότι είμαι Μηχανικός ΤΕ) λέγοντας τα εξής:
  Πρώτον σταματήστε να επικαλείσθε την εγκύκλιο 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) γνωστή και ως εγκύκλιο Σκουρλέτη, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΊ και δεύτερον, ΈΧΕΤΕ το προβλεπόμενο από το άρθρο 97 του ν.3528/2007 προβάδισμα…μην φοβάσθε και δεν σας το παίρνει κανείς….και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι εξελίσεστε πιο γρήγορα στην βαθμολόγηση από τους ΤΕ και ως εκ τούτου λαμβάνετε πιο γρήγορα τον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό για να συμμετάσχετε στις κρίσεις και φυσικά έχετε και το μισθολογικό προβάδισμα.Χώρια το γεγονός ότι στην συντριπτική σας πλειοψηφία έχετε θέσεις ευθύνης σε τεχνικές υπηρεσίες και ΥΔΟΜ χωρίς κρίσεις.Με το να ζητάτε επιτακτικά τον δικό μας αποκλεισμό από την συμμετοχή στις κρίσεις με το «εν ελλείψει» δεν κατοχυρώνετε το προβάδισμα σας όπως λανθασμένα πιστεύετε.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:20 | Γελωργιος Τσέτσος

  Όσον αφορά τη μοριοδότηση του δεύτερου Μεταπτυχιακού, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο εργασίας και τον Κλάδο του Υπαλλήλου, αντικειται στη αρχή της ισότητας το ίδιο προσόν (δεύτερο Μεταπτυχιακό) να μοριοδοτείται με επιπλέον μόρια για τους Αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο απόφοιτος της ΕΣΣΔ έχει βαθμολογηθεί για αυτό το προσόν του με 250 μόρια (το οποίο θεωρείται Μεταπτυχιακό) και για το δεύτερο Μεταπτυχιακό του μοριοδοτείται με 150 μόρια ακόμη. Ενώ, ένας άλλος Υποψήφιος μοριοδοτείται για το πρώτο Μεταπτυχιακό του με 150 μόρια και για το δεύτερο μόνο με 30. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τους Διδακτορικούς τίτλους. Με τον τρόπο αυτό αν και έχει ήδη μοριοδοτηθεί με επιπλέον μόρια (250 έναντι 150 μορίων)ως προσόν η ιδιότητα του Αποφοίτου της ΕΣΣΔ, εισάγεται έμμεσα διάκριση καθώς το δεύτερο Μεταπτυχιακό δεν μοριοδοτείται το ίδιο παρότι μπορεί να αφορά ακόμη και στον ίδιο τίτλο σπουδών.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:09 | Μάτσας Γιάννης

  Α. Στο άρθρο 6 , παράγραφος 1, σε ότι αφορά στην αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), έχω να παρατηρήσω και να προτείνω τα εξής:

  1.Εδάφιο γ) παραγράφου 1 και εδάφιο β) της παραγράφου 2 του τροποποιούμενου άρθρου 84:

  Παρατηρείται ότι ζητείται συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας (όπως ορίζεται στο εδάφιο στστ) της παραγράφου 3 του προτεινόμενου προς αντικατάσταση άρθρου 85-παράγραφος 2 του άρθρου 6). Αυτό ερμηνεύεται ως απαίτηση για γνώση του εξειδικευμένου αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης και κατά συνέπεια ικανότητα του υποψηφίου να διαχειριστεί και να χαράξει σχετικούς στρατηγικούς στόχους (εάν πρόκειται για Γενικό Διευθυντή) ή επιχειρησιακούς στόχους (εάν πρόκειται για Διευθυντή). Η απουσία της οποιασδήποτε μορφής συνάφειας προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, για την περίπτωση αποφοίτων της Σχολής ΕΣΔΔΑ, δημιουργεί κατ΄ αρχήν άνιση μεταχείριση μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων και εν τοις πράγμασι μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του σκοπού για τον οποίο εισήχθη αυτή η διάταξη. Μια εικόνα της αστοχίας αυτής μπορεί να διαπιστωθεί από τις πρόσφατες αξιολογήσεις για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών….
  Ως παράδειγμα, και για την αποφυγή αντίληψης της παρούσης παρατήρησης ως συντεχνιακής, σκεφθείτε έναν απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ με βασικό πτυχίο Νομικής να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή έναν απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ με βασικό πτυχίο Γεωπονικής να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Εξάλλου, πρέπει να απασχολήσει τις νομοθετούσες τον παρόντα Νόμο αρχές, ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο εισάγεται η συνάφεια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Αφορά στην ικανότητα διαχείρισης ειδικών θεμάτων, ύστερα από εξειδικευμένη γνώση ή στην διοικητική εμπειρία και εγκεφαλική ωρίμανση που τεκμαίρεται από την αυξημένη διάρκεια σπουδών και την εντρύφηση στα συναφή, της προκηρυσσόμενης θέσης, θέματα. Εάν πρόκειται περί της δεύτερης τότε ίσως πρέπει να απαλειφθεί η λέξη «συνάφεια» των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων.
  Προτείνεται να συμπληρωθεί στα εν λόγω εδάφια, κατ’ αναλογία προς τις απαιτήσεις για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τουλάχιστον αναφορά στη συνάφεια του βασικού τίτλου σπουδών των αποφοίτων ΕΣΔΔΑ προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας, άλλως να απαλειφθεί η απαίτηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων.

  2.Εδάφιο β) της παραγράφου 3 του τροποποιούμενου άρθρου 84:

  Να προστεθεί το «ως» πριν τη λέξη «προϊστάμενος» σε δύο σημεία, ώστε το εν λόγω εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ως προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος υπάλληλος…..»

  3.Παράγραφος 5 του τροποποιούμενου άρθρου 84, 2η πρόταση:

  Με βάση τα εκτεθέντα στο σημείο 1 ανωτέρω, προτείνεται να τροποποιηθεί η εν λόγω πρόταση ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης, εφόσον κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών που απαιτείται για την προκηρυσσόμενη θέση».

  Β. Στο άρθρο 6 , παράγραφος 2, σε ότι αφορά στην αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), έχω να παρατηρήσω και να προτείνω τα εξής:

  1.Τελευταία πρόταση του Εδαφίου γγ) της παραγράφου 3, του τροποποιούμενου άρθρου 85: Παρατηρείται ότι εξομοιώνεται η συνάφεια και η μη συνάφεια, προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, του πλείονος του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για λόγους αρχής αλλά και αναγνώρισης της περαιτέρω εξειδίκευσης των κατόχων συναφών, περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, και κατ’ αναλογία προς τη διάκριση της 1ης πρότασης του παρόντος εδαφίου, προτείνεται η εν λόγω πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής: «Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν 75 μόρια και οι μη συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι με 15 μόρια.»

  2.Εδάφια αα) έως εε) της παραγράφου 3 εδ α), του τροποποιούμενου άρθρου 85: Στα εδάφια αυτά (όπως και στα υπό αντικατάσταση εδάφια του άρθρου 85) παρατηρούνται τα εξής:

  -Για προπτυχιακές σπουδές:
  • Ο βασικός τίτλος σπουδών 3βάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ ή ΤΕΙ)- τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης- μοριοδοτείται με 100 μόρια.
  • Ο δεύτερος τίτλος σπουδών εφόσον είναι επίσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επίσης)- τουλάχιστον επιπλέον 3 έτη φοίτησης- μοριοδοτείται με 30 μόρια.

  -Για μεταπτυχιακές σπουδές :
  • Ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται με 150 μόρια και ο μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια.
  • Η επιτυχής (άραγε υφίσταται και μη επιτυχής) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)-ύστερα από 18μηνη φοίτηση-, μοριοδοτείται με 250 μόρια.
  • Το συναφές διδακτορικό δίπλωμα (τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας) μοριοδοτείται με 300 μόρια, ενώ μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 μόρια.

  Τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι:
  • Μοριοδοτείται με 100 μόρια ο βασικός τίτλος σπουδών (καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υφίσταται συνάφεια του βασικού τίτλου σπουδών με την καλυπτόμενη θέση πρόσληψης) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ ή τα μόρια αυτά ενσωματώνονται στα 250 μόρια της ΕΣΔΔΑ;
  • Γιατί δεν θεωρείται η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ (18μηνης φοίτησης) ως δεύτερος 3βάθμιας εκπαίδευσης τίτλος σπουδών (ο οποίος έχει την προϋπόθεση τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης) ώστε να μοριοδοτηθεί με 30 μόρια;
  • Εάν η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ θεωρείται ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γιατί δεν μοριοδοτείται αναλογικά με τα μόρια των συναφών μεταπτυχιακών τίτλων;
  • Γιατί το συναφές διδακτορικό δίπλωμα δεν μοριοδοτείται αναλογικά με τα έτη μεταπτυχιακής φοίτησης και κατ’ αναλογία προς τα μόρια των συναφών μονοετών μεταπτυχιακών τίτλων, ήτοι 150Χ3= 450 μόρια και το μη συναφές με 30Χ3=90 μόρια;

  Ως αντικείμενο προβληματισμού και υπό μορφή παραδείγματος, παρατίθεται η περίπτωση ενός τεχνολόγου (3βάθμια εκπαίδευση) που έχει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ. Αυτό το πρόσωπο, την α’ ημέρα απασχόλησής του στο Δημόσιο, με μηδενική εργασιακή εμπειρία και σε ηλικία περίπου 25 ετών, θα διαθέτει ήδη 500 μόρια!!!

  Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα και με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, προτείνεται οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 3α) του άρθρου 85 να τροποποιηθούν ως εξής:
  «3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
  α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
  αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
  ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 50 μόρια.
  γγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ, μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με την οριζόμενη από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και την ΕΣΔΔΑ, κατά περίπτωση, διάρκεια αυτών. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 50 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί μοριοδοτούνται με το ήμισυ των μορίων που προβλέπονται, κατά τα ανωτέρω, για τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, μοριοδοτούνται με το εν τέταρτον των αντίστοιχα προβλεπομένων μορίων.
  δδ) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 150 μόρια.»

  3. Εδάφιο στστ) της παραγράφου 3 εδ α), του τροποποιούμενου άρθρου 85: Στο εδάφιο αυτό (όπως και στο υπό αντικατάσταση εδάφιο του άρθρου 85) παρατηρείται ότι τη συνάφεια την κρίνει με αιτιολογία το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων, με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. Όπως παρατηρήθηκε κατά τις πρόσφατες αξιολογήσεις υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης και Δ/νσης, την κρίση αυτή της συνάφειας, εκλήθησαν να την κάνουν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν, εκ των πραγμάτων, την τεχνική επάρκεια και γνώση για να προβούν σε τέτοιες κρίσεις. Αποτέλεσμα αυτού ήταν επανειλημμένες αστοχίες, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την αμφισβήτηση της κρίσης της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους τίτλων σπουδών. Προκειμένου να αποκατασταθεί η αντικειμενικότητα της κρίσης καθώς και το αίσθημα εμπιστοσύνης των υποψηφίων προς το θεσμό της κρίσης από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, αλλά και να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του θεσμού αυτού προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης, προτείνεται η κρίση της συνάφειας να διενεργείται είτε από το ΔΟΑΤΑΠ ή από τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, στα οποία να συμμετέχει ισότιμα, κατά περίπτωση, αρμόδιος ορισμένος ως εκπρόσωπος του ΔΟΑΤΑΠ.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:46 | Δημήτρης

  Προτείνω να μην τροποποιηθεί το αρ. 6, παρά μόνο ως προς τα εξής: α) μείωση των μορίων των αποφοίτων ΕΣΔΔ, β) συμπερίληψη και των Αυτοτελών Γραφείων στις οργανικές μονάδες και στις κρίσεις,γ) αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών, δ) μοριοδοτηση και των ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και προτάσεων, ε) μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, στ) υποχρέωση διεξαγωγής κρίσεων ανά τριετία η) μοριοδοτηση και των υπευθύνων ομάδων έργου, διαχειριστών έργου και υπευθύνων δομών

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:03 | ΘΝ

  Είναι πασιφανές ότι επιλογές για θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα έχουν να γίνουν πολλά χρόνια. Οι θέσεις καταλαμβάνονται είτε από αναπληρωτές προϊσταμένους, είτε (χειρότερα ακόμα) με ορισμό, χωρίς καμία κρίση. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. Με το παρόν άρθρο όμως πριμοδοτείται η «παλαιότητα» και όχι το σύνολο των προσόντων. Είναι δε τόσο υψηλή η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, που δεν αφήνει περιθώριο σε άτομα που έχουν τα τυπικά προσόντα να εισέλθουν στη διαδικασία της επιλογής, αφού αυτοί που είναι ήδη Προϊστάμενοι, με μοναδικό προσόν την κατοχή της θέσης, βρίσκονται μπροστά τους. Ειδικά για τις θέσεις Διευθυντών τους αποκλείει. Ας μην ξεχνάμε ότι το να έχει κάποιος θέση ευθύνης δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και την ευθύνη. Φαίνεται από τα σχόλια των περισσοτέρων ότι το να είναι κανείς Προϊστάμενος δε σημαίνει απαραίτητα και εμπειρία. Όλοι μας έχουμε γνωρίσει στον επαγγελματικό μας βίο αυτή την πλευρά της θέσης ευθύνης. Συνεπώς, προτείνω να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η μοριοδοτηση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης (π.χ. Προϊστάμενοι Τμημάτων από 3 σε 1, Διευθυντές από 4,5 σε 1,5 και Γεν. Διευθυντές από 6,5 σε 2). Επίσης να αυξηθεί ο συντελεστής για την ομάδα κριτηρίων (α) με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών συνέντευξης και αξιολόγησης. Ας μη ξεχνάμε ότι η αξιολόγηση έχει γίνει από τα ίδια άτομα που, όπως προαναφέρθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν κανένα τυπικό προσόν. Τέλος αν θέλουμε να μιλάμε για επιλογή, αξιολόγηση και αξιοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας σε τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες σίγουρα δεν προκύπτουν από την υπερβολική πριμοδότηση της «παλαιότητας» στη θέση.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:52 | ΠΑΝΟΣ

  Σκόπιμο θα ήταν και οι αναθέσεις να υπόκειται σε μοριοδότηση βάση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων.Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων θα μοριοδοτηθούν με λιγότερα μόρια από τους αρεστούς αναπληρωτές. Μεγάλη αδικία Κύριε Υπουργέ από μία Κυβέρνηση που επαίρεται για την «αριστεία». Και ένα ερώτημα στις κρίσεις όσοι έχουν αποκτήσει με εμπειρία ΠΕ και ΤΕ θα έχουν τα ίδια μόρια με τους πτυχιούχους? Σας ευχαριστώ.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:20 | GEORGIOS

  Πλήρης τελμάτωση σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, θέσεις ευθύνης εδώ και πολλά χρόνια χωρίς αξιολογήσεις αλλά με τοποθετήσεις οικείων προσώπων. Πόσο ακόμη αυτό; πως να προχωρήσει η δημόσια διοίκηση; Φυσικά και πρέπει πριμοδότηση να δοθεί σε όσους κρίθηκαν από τα υπηρεσιακά συμβούλια και μόνο από αυτά. Το να συνεχίζουμε να καλύπτουμε χρόνιες καταστάσεις και παθογένειες δεν βοηθάνε ούτε τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε τη χώρα γενικότερα. Επιτέλους δίκαιες αποφάσεις και άμεσες και κάθετες λύσεις!;Και όπως και να χει γρήγορες διαδικασίες αξιολόγησης και τοποθετήσεις προσώπων, σε λίγο θα συμπληρώσουμε δεκαετία που δεν υπάρχουν τοποθετήσεις έστω και με ελλειπή κριτήρια, παρά μόνο τοποθετήσεις με αποφάσεις Δημάρχων που αλλάζουν κατά βούληση! ( για γέλια και για κλάματα συνάμα)

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 22:14 | Κώστας Υ.

  Σχετικά με το άρθρο 6, σας επισημαίνω την ορθή μεν διαβάθμιση της μοριοδότησης των θέσεων ευθύνης, όμως ποιοί είναι αυτοί που μοριοδοτούνται; Πρέπει να γίνει σαφές ότι για τη μοριοδότηση Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) με 6,5 μόρια, αυτός πρέπει να είναι κριμένος ΓΔ με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία (Νόμοι 2010, 2014, 2016) και όχι τοποθετημένος αναπληρωτής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λαμβάνει τη μοριοδότηση της αμέσως κατώτερης βαθμίδος ήτοι 4,5 μόρια του Διευθυντού. Στην περίπτωση τοποθετημένων αναπληρωτών Διευθυντών και όχι κριμένων, με το ίδιο σκεπτικό, αυτοί πρέπει να λαμβάνουν τη μοριοδότηση της αμέσως κατώτερης βαθμίδος ήτοι 3 μόρια του Τμηματάρχη, μαζί με τους λοιπούς κριμένους ή μη τμηματάρχες. Σε αντίθετη περίπτωση καταστρατηγείται το ίδιο το κύρος του παρόντος νόμου, αλλά και των προηγουμένων π.χ. ν. 4369/16 των οποίων αποτελεί συνέχεια. Επίσης, συντρέχουν λόγοι αντισυνταγματικότητας με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό περί άνισης μεταχείρισης κριμένων ή μη προϊσταμένων, που υποκρύπτουν και στοιχεία κομματικής προτίμησης των παλαιών τοποθετημένων προϊσταμένων.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προώθηση νέων και με υψηλά τυπικά προσόντα υπαλλήλων. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις νέο «οικοδόμημα» βασιζόμενος σε παλιά «υλικά». Η αλλαγή νοοτροπίας απαιτεί πλήρη ανανέωση.
  Τέλος, πιστεύω ότι είναι λάθος η άνιση βαθμολόγηση ιδιωτικού (έως 7 έτη) και δημόσιου τομέα, δεδομένης της ισότιμης συνεισφοράς των δύο τομέων στην εθνική οικονομία. Οι εμπειρίες των δύο τομέων είναι εξίσου πολύτιμες.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 21:54 | Παναγιώτα Π.

  Θεωρώ άδικη τη μοριοδότηση που δίνετε στους προϊσταμένους όλων των κατηγοριών που είναι τοποθετημένοι και όχι κριμένοι από κάποιες διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.
  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί επιτέλους υπόψη ότι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι άσχετων πτυχίων εμπίπτουν στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι ορισμένοι Προϊστάμενοι..
  Με το νέο νόμο μήπως θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι μοριοδοτείτε δασκάλους, νηπιαγωγούς, γυμναστές, νοσηλευτές, θεολόγους που εμπίπτουν στους ανωτέρω κλάδους και όπως φαίνεται θα είναι προϊστάμενοι για πάντα, σε θέσεις καθαρά διοικητικές εις βάρος πτυχιούχων με τα πραγματικά συναφή πτυχία?

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 20:02 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκειμένου να προωθεί μια κατά το δυνατόν αντικειμενική αξιολόγηση αλλά και να καταφέρει να κάμψει τις αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων οι οποίοι έχουν προκηρύξει απεργία αποχή απαιτεί πρόσθετες διορθώσεις τις οποίες και προτείνω.
  1.Α. Σαφής και εμπεριστατωμένη πρόβλεψη του μοντέλου της συνέντευξης με αναφορά σε Ανεξάρτητη Αρχή έκδοσης και εφαρμογή με συγκεκριμένα και ομοιόμορφα πρότυπα ερωτηματολόγια ανά αντικείμενο αρμοδιοτήτων αλλά και διοικητικών κρίσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιακών γνώσεων προκειμένου να διασφαλιστούν τα εχέγγυα για την κατά την δυνατόν αντικειμενικότητα του αποτελέσματος.Το μέτρο της συνέντευξης είναι επικουρικό σε σχέση με τα τυπικά προσόντα και την επιμόρφωση και σαν τέτοιο πρέπει να μοριοδοτείται.Συνεπώς η αύξηση των μορίων είναι επικίνδυνη,υπερβολική και παράλογη.
  Β. Τεράστιο θέμα υπήρχε και επιτείνεται με την περαιτέρω μοριοδότηση εχόντων θέσεις ευθύνης κατόπιν ανάθεσης.Συγχέεται προφανώς η εμπειρία και η αξιοποίηση της με την εμπειρία που απαιτείται για την λειτουργικότερη,πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα.Επίσης επιβραβεύεται η ιδιοτελής σκόπιμη και απαράδεκτη αναβολή των κρίσεων εδώ και χρόνια σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας από τους Περιφερειάρχες αλλά και τα υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη(Γενικούς Διευθυντές κυρίως αλλά και Διευθυντές)προκειμένου να μοριοδοτούνται συνεχώς ανά μήνα .Τελικό αποτέλεσμα η αδυναμία τώρα πια να μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις αυτές νέοι συνάδελφοι με υψηλά προσόντα οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν κανένα μέσο .Απαράδεκτη με την τροποποίηση η αύξηση των μορίων.Το σωστότερο θα ήταν μια ελάχιστη μοριοδότηση όλων όσων έχουν εμπειρία με ανάθεση.Διευκρινίζω ότι όλοι όσοι κρίθηκαν από Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρέπει να μοριοδοτούνται με την προηγούμενη αρχική ρύθμιση.
  Γ. Στοχοθεσία.Η στοχοθεσία πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια για τη Γενική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση και το Τμήμα και αυτό στη βάση τεκμηριωμένου καθορισμού των βέλτιστων και ελάχιστων απαιτήσεων και προϋποθέσεων σε πόρους, τόσο υλικούς όσο και ανθρώπινους, προκειμένου οι στόχοι αυτοί να μπορούν να εξυπηρετηθούν, στοιχειωδώς. Δεν πρέπει να υπάρχει ατομική στοχοθεσία καθώς αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων να συντονίζουν τους υφισταμένους τους και να τους παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση της εργασίας τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, με αναφορές στα σημεία όπου υπήρχαν τυχόν υπερβάσεις ή ελλείψεις ως προς τους στόχους, και να ολοκληρώνεται πριν την αξιολόγηση των υπαλλήλων και να κοινοποιείται σε αυτούς. Παράλληλα, για υπαλλήλους με αποδεδειγμένα χαμηλή ή αρνητική επίδοση, κακή συμπεριφορά κλπ να παρέχονται εργαλεία από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα τα οποία είναι στη διάθεση των προϊσταμένων.
  Η ήδη υπάρχουσα στοχοθεσία έγινε με αντιγραφή των αρμοδιοτήτων που προβλέπονταν από τον Οργανισμό με απίστευτη προχειρότητα προκειμένου να ενταχθούν και μόνο στο πρόγραμμα κινητικότητας.
  Δ.Το απαράδεκτο επιχείρημα της μη εφαρμογής του νόμου σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις οργανισμών πρέπει να αποκλειστεί στο ίδιο το νομοσχέδιο ,ενώ η αρμοδιότητα έγκρισης τους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι οποίες αποφασίζουν διαφορετικά ανά Περιφέρεια στο ίδιο αντικείμενο(δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων ευθύνης ανά γνωστικό αντικείμενο ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ)κατόπιν υπόγειων και δόλιων συνενοήσεων με Αιρετές Περιφέρειες και εμπλεκόμενους φορείς.
  Ε.Θα πρέπει τέλος να προστεθούν σοβαρές πειθαρχικές ποινές στους Περιφερειάρχες αλλά και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι δεν τηρούν τις προθεσμίες για την εφαρμογή του νόμου(ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ), ποινές σκληρές και οριστικές.Δεν γίνεται οι απλοί υπάλληλοι να έχουν Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα και Πειθαρχικό και οι Αιρετοί και τα πειθήνια όργανα τους να έχουν πλήρη ασυλία.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 19:04 | ΚΩΣΤΑΣ

  Σχετικά με το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»:

  Στην παρ. 2 που αφορά το άρθρο 85 του ν. 3528/2007, στο 3,α),γγ), για την μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναγράφεται ότι: «Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται με 150 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών» και στην συνέχεια «Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, εφόσον είναι συναφείς μοριοδοτούνται με 50 μόρια».

  Κατά την γνώμη μου αυτή η μοριοδότηση είναι τουλάχιστον άστοχη και ενάντια στην αρχή της ισότητας, διότι πρακτικά εξομοιώνει τον «μη συναφή μεταπτυχιακό τίτλο (30 μόρια)», με τον «συναφή μεταπτυχιακό τίτλο που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (50 μόρια)», αντί του ορθού που θα ήταν να εξομοιώσει τον «συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών (150 μόρια)» με τον «συναφή μεταπτυχιακό τίτλο που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (50 μόρια)», δεδομένου του ότι για να είναι κάποιος κάτοχος «Μεταπτυχιακού τίτλου που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017» θα πρέπει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, έκτος των άλλων, να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει πενταετή φοίτηση δηλ. θα πρέπει να έχει φοιτήσει ένα (1) έτος παραπάνω από την τετραετή φοίτηση που είναι το σύνηθες στην χώρα μας.

  Εκεί λοιπόν που καταλήγω, είναι ότι κατά την γνώμη μου είναι προφανές ότι υπάρχει μιά άμεση αντιστοιχία μεταξύ του «συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017» που λαμβάνεται μετά από πενταετή φοίτηση, με την «τετραετή προπτυχιακή φοίτηση προσαυξημένη με τον συναφή μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας διάρκειας που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών», και επομένως για λόγους ισότητας αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η μοριοδότηση, δηλαδή προτείνω η μοριοδότηση θα να είναι 150 μόρια και στις δύο περιπτώσεις.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 19:41 | ΚΩΣΤΑΣ

  Σχετικά με το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»:

  Στην παρ. 2 που αφορά το άρθρο 85 του ν. 3528/2007, στο 3,β),γγ), στο i), προτείνω να προστεθούν και όσοι άσκησαν καθήκοντα ευθύνης επιπέδου Αυτοτελών Γραφείων, εφόσον τα καθήκοντα αυτά ασκήθηκαν σε χρονικά διαστήματα που τα Αυτοτελή Γραφεία αποτελούσαν οργανικές μονάδες και επομένως προβλέπονταν σε αυτά θέσεις ευθύνης, δηλ. εφόσον τα καθήκοντα αυτά ασκήθηκαν έως την έναρξη της ισχύος του Ν. 4369/2016.
  [σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 στις οργανικές μονάδες δεν περιλαμβάνονται πλέον τα Αυτοτελή Γραφεία (βλέπε την παρ. 1 που αφορά το άρθρο 84 του ν. 3528/2007, στο 7.) και δεν προβλέπονται σε αυτά θέσεις ευθύνης, οπότε προφανώς και δεν τίθεται θέμα μοριοδότησης θέσεων ευθύνης σε Αυτοτελή Γραφεία μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4369/2016].

  Κατά την γνώμη μου αυτό που προτείνω στην πρώτη παράγραφο, έκτος από δίκαιο είναι και αναγκαίο διότι στο 3,β),αα) αναγράφεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο θα μοριοδοτείται με «1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη», δηλαδή κάποιος που άσκησε καθήκοντα ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου έως την έναρξη της ισχύος του Ν. 4369/2016, όχι μόνο δεν θα πάρει τα 3 μόρια για κάθε μήνα της άσκησης καθηκόντων ευθύνης (την οποία όμως ευθύνη πράγματι είχε) εάν ισχύσει ως έχει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αλλά να χάσει και το 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο για τα χρονικά διαστήματα που άσκησε αυτά τα καθήκοντα ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, λόγω του ότι η μοριοδότηση αυτή του 1,5 μορίου για κάθε μήνα, όπως ρητά αναγράφεται, αφορά χρονικά διαστήματα «εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης».

  Ανακεφαλαιώνοντας, εάν ισχύσει ως έχει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θα δημιουργηθεί το παράδοξο, κάποιος που άσκησε καθήκοντα ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου έως την έναρξη της ισχύος του Ν. 4369/2016, να μην λαμβάνει κανενός είδους μοριοδότηση για τα χρονικά διαστήματα της άσκησης αυτών των καθηκόντων ευθύνης (ούτε καν την μοριοδότηση του «1,5 μορίου για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο», όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο).

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω στο 3,β),γγ), στο i), στο νόμο να αναγράφεται:
  » i) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, στην περίπτωση που η άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου πραγματοποιήθηκε έως την έναρξη της ισχύος του Ν. 4369/2016.»

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 18:11 | Ένωση Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του πρώην ΣΕΕΔΔόσιας Διοίκησης

  Με τον Ν. 4464/2017 προστέθηκε για πρώτη φορά στον Υπαλληλικό Κώδικα (παρ. 5 στο αρ. 85) διάταξη, σύμφωνα με την οποία, για την επιλογή και την μοριοδότηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.
  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του πρώην ΣΕΕΔΔ, των οποίων η υπηρεσία στο Σώμα ρητά οριζόταν με τον ιδρυτικό Νόμο του ΣΕΕΔΔ (αρ. 3 παρ. 8 Ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 15 του Ν. 3801/2009 και με την παρ. 1 του αρ. 51 του Ν. 4250/2014) ότι λογίζεται ως προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης αντίστοιχα, να μην μοριοδοτούται ως έχοντες θέσεις ευθύνης κατά τις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των φορέων προέλευσής τους.
  Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του πρώην ΣΕΕΔΔ και ήδη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ασκούσαν και συνεχίζουν να ασκούν ειδικά καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, διενεργώντας απαιτητικούς Ελέγχους σε όλα τα επίπεδα των φορέων του Δημοσίου. Η δε εργασιακή τους εμπειρία έχει αποδειχθεί πολύτιμη στους φορείς προέλευσής τους.
  Μετά από όλα τα παραπάνω, προτείνουμε, ως ελάχιστη αναγνώριση του έργου μας, με το άρθρο 6:
  • Να προστεθεί στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 1 και τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του αρ. 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) η φράση: «ή έχουν ασκήσει καθήκοντα Επιθεωρητή – Ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας του άρθρου 96 του Ν. 4622/2019 και των καταργηθέντων με το αρ. 82 του ως άνω Νόμου φορέων για τρία (3) έτη τουλάχιστον».
  • Να προστεθεί στην περ. αα’ της περ. β’ της παρ. 3 του αρ. 85 του ν. 3528/2007 και μετά τη λέξη «ευθύνης», η πρόταση «ή του χρόνου υπηρεσίας σε θέση Επιθεωρητή – Ελεγκτή (κάτωθι περ. γγ’)»
  • Μετά την υποπερίπτωση ββ’ της παρ. 3 του αρ. 85 του ν. 3528/2007, να προστεθεί υποπερ. γγ’, ως εξής «γγ) 4 μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας ως Επιθεωρητή – Ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας του άρθρου 96 του Ν. 4622/2019 και των καταργηθέντων με το αρ. 82 του ως άνω Νόμου φορέων και»

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 17:48 | Δημήτρης Ρ

  Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα προχωρήσουμε τις υπηρεσίες του Δημοσίου με στελέχη με όρεξη για εργασία και εξυπηρέτηση του πολίτη ασχολούμαστε με τους γραφειοκράτες που έχουν ήδη της θέσεις ευθύνης. Θέλουμε «γάτες να πιάνουν ποντίκια» και όχι γάτες με πτυχία (ΠΕ, διδακτορικά, μάστερ, integrated masters κτλ). Να ορίζει ο ¨προϊστάμενος¨ τους στόχους του κάθε επιπέδου για το επόμενο εξάμηνο, όποιος τους πιάσει παραμένει στη θέση του, δεν τους έπιασε πάμε στον επόμενο υπάλληλο μέχρι να βρούμε αυτόν που μας κάνει. Όλοι του πανεπιστημίου που έχουν πιάσει στασίδι (καρέκλα) και επαναπαυτήκαν, να έχουν το φόβο ότι μπορεί κάποιος (νέος πτυχιούχος, ΔΕ κτλ) να τους ξεπεράσει σε αποτελεσματικότητα, αυτό προάγει και την δουλειά, και την διαρκή επιμόρφωση στο αντικείμενο της εργασίας και όχι όλοι οι τεμπέληδες ή τα «βύσματα» να κάνουν συνέχεια σεμινάρια στο ΕΚΔΔΑ (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ σεμινάριο στην λαογραφία!!!). Όλοι να αποδεικνύουν τα προσόντα τους στην καθημερινότητα και όχι στα χαρτιά γιατί κατάφεραν είτε με¨ παπαγαλία¨ είτε γιατί ήταν τυχεροί ή σε καλή¨ ψυχολογική κατάσταση¨ να μπουν στο πανεπιστήμιο και με τις αντιγραφές να το τελειώσουν ή ήρθαν από το εξωτερικό με διδακτορικά και βαθμό δέκα (10) στο πτυχίο να είναι πάντα οι «καλύτεροι» στο Δημόσιο. Αν ο καλύτερος σε κάθε υπηρεσία είναι και προϊστάμενος, όλοι θα τον σέβονται (υπάλληλοι, πολίτες και πολιτικοί προϊστάμενοι) και η δουλειά θα γίνετε όλο και γρηγορότερα. Τι θα πει προβάδισμα κατηγοριών αυτό είναι αξιοκρατία και δικαιοσύνη; Η εμπειρία πάει χέρι-χέρι με τα προσόντα. Κάθε δύο χρόνια να γίνετε η διαδικασία των προϊσταμένων, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν (νέοι και παλαιοί, ΠΕ και ΤΕ, με διδακτορικό και χωρίς) και ο καλύτερος να γίνετε προϊστάμενος.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 17:03 | ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

  Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάγνωση του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου είναι ότι πριμοδοτούνται οι ήδη υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης, χωρίς να αξιολογείται -κατ’ουσίαν- η ικανότητά τους στη διοίκηση αφενός και χωρίς να δίδεται η δυνατότητα, αφετέρου, σε άλλους να αποδείξουν αν μπορούν καλύτερα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν εξέτασε γιατί ικανοί και κατάλληλοι υπάλληλοι δεν έλαβαν θέση ευθύνης κατά τον ορισμό αναπληρωτών σε χηρεύουσες θέσεις. Από σήμερα και μετά, αυτό εδραιώνεται και νομιμοποιείται με τον πιο επίσημο τρόπο. Κι αν πολλοί άξιοι συνάδελφοι (που ούτως ή άλλως θα δικαιούνταν θέση ευθύνης)ορίστηκαν χωρίς κρίσεις, άλλοι τόσοι -και περισσότεροι- που πόρρω απείχαν από το να δικαιούνται το παραμικρό, έχουν κατακλύσει τις θέσεις διοίκησης. Ούτε η αξιοκρατία, ούτε η αριστεία θα βρουν γόνιμο έδαφος μ’ αυτό το σχέδιο νόμου. Το κρίνω άδικο για τους ανθρώπους και ασύμφορο για το ελληνικό δημόσιο.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 16:42 | kostas

  Σχετικά με το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»:

  Στην παρ. 2 που αφορά το άρθρο 85 του ν. 3528/2007, στο 3,α),αα), για την μοριοδότηση τίτλων σπουδών αναγράφεται ότι μοριοδοτείται: «Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια», χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν αυτός ο τίτλος σπουδών είναι ανώτατης ή ανώτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Σημειώνεται ότι σήμερα μπορεί να μην υπάρχει ο ανωτέρω αναφερόμενος διαχωρισμός στους τίτλους σπουδών, αλλά ενδεχομένως να υπήρχε όταν πήραν τους τίτλους σπουδών τους πολλοί από τους μοριοδοτούμενους, επομένως η πολιτεία μέσω του εδώ προς διαβούλευση νόμου, κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να λάβει κάποια μέριμνα προς διασφάλιση της αξιοκρατίας, μέσω της θέσπισης κάποιας διαφοροποίησης στην μοριοδότηση.

  Ενδεχομένως η προαναφερόμενη διαφοροποίηση στην μοριοδότηση να μπορεί να γίνει μόνο με κάποιο τρόπο με βάσει το έτος κτίσης του τίτλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (στην βάση του τι ίσχυε για τον τίτλο σπουδών του κάθε μοριοδοτούμενου κατά τον χρόνο κτίσης του, και εάν τότε χαρακτηρίζονταν ως ανώτατης ή ανώτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), εάν βέβαια δεν υπάρχει η δυνατότητα της ξεκάθαρης διαφοροποίησης στην μοριοδότηση λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Παρακαλώ για την διερεύνηση του θέματος και την εύρεση λύσης προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της αξιοκρατίας.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 16:31 | kostas

  Σχετικά με το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»:

  Στην παρ. 1 που αφορά το άρθρο 84 του ν. 3528/2007, στο 2, β), για την επιλογή προϊσταμένων διεύθυνσης αναφέρεται και σε «κατόχους αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».

  Παρακαλώ να διευκρινιστεί, εάν βέβαια δεν προκύπτει από κάποια άλλη διάταξη που δεν έχω υπ΄όψιν μου, εάν στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι «αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας μικρότερης της ετήσιας που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών», αλλά και οι κάτοχοι «συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017».