Άρθρο 01

1. Από 1.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν.4622/2019.
2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 09:35 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ

  Την περίπτωση που υπάρχει άτομο με α βαθμό συγγένειας του εργαζόμενου θα προβλέπεται η μετακίνηση του ώστε να βρίσκεται κοντά στο ΑΜΕΑ άτομο που χρήζει βοήθειας έτερου προσώπου σύμφωνα πάντα με την γνωμάτευση ανωτάτης υγειονομικής επιτροπής;

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 12:49 | Κώστας Δημητρίου

  η προβλεπόμενη έναρξη (1-1-2020) είναι μια ημερομηνία κατά την οποία δεν θα είναι έτοιμα τα οργανογράμματα κλπ.
  πρέπει να προβλεφθεί κάποια άλλη ημερομηνία για έναρξη, π.χ. 1-6-2020 !

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:52 | Σωματείο εργαζομένων Κτιριακών Υποδομών

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  Φαβιέρου 30 – Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α – Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272477, 6977 674562, 6978 900537- FAX: 210.5272489 e-mail: somateio@ktyp.gr
  ΑΘΗΝΑ 22/11/2019
  ΑΠ 1340

  ΠΡΟΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
  Υπουργό Εσωτερικών

  ΘΕΜΑ: Πρόταση επί του σχεδίου Νόμου
  «Ρυθμίσεις θεμάτων υπ. Εσωτερικών»

  Με αυτή την επιστολή θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και προτείνουμε στο προς συζήτηση σχεδίου νόμου να μπει στο Κεφάλαιο Α΄ ως πρώτο Αρθρο το «Πεδίο εφαρμογής», στο οποίο να υπάρχει παράγραφος που να επισημαίνεται ότι: «Τα αναφερόμενα στο παρόν ισχύουν κατ΄ελάχιστον και κατ΄αναλογία για όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. – Ανώνυμες εταιρείες(Α.Ε.) του Δημοσίου που υπάγονται στους φορείς Γενικής κυβέρνησης και ενσωματώνονται αυτοδίκαια στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας & Προσωπικού τους. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή λεπτομερέστερες διαδικασίες υπερισχύουν.
  Ο λόγος που θεωρούμε απόλυτα αναγκαία αυτή την προσθήκη, διατηρώντας τις επιμέρους διαφωνίες και επιφυλάξεις μας, είναι το γεγονός ότι ισχύουν σήμερα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στο Δημόσιο. Σε φορείς του Δημοσίου όπως ο δικός μας (Ν.Π.Ι.Δ.-Α.Ε. Δημοσίου, φορέας Γενικής κυβέρνησης), υπάρχει γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία ότι για να ισχύσει και στην εταιρεία οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που αφορά σε θέματα προσωπικού στο «στενό» Δημόσιο, θα πρέπει αυτή να ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας & Προσωπικού». Το αποτέλεσμα είναι ότι άδειες μητρότητας, ασθένειας και άλλες που ισχύουν στο Δημόσιο, στο φορέα μας έπρεπε να περιμένουμε πολλές φορές ακόμα και μήνες και να επιμείνουμε, προκειμένου να πάρει τελικά το Δ.Σ. της εταιρείας απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού ώστε κάποιες από αυτές να τις ενσωματώσει σε αυτόν.
  Επίσης νομίζουμε ότι, θα έλυνε πολλά ζητήματα και ως προς θέμα της επιλογής προϊσταμένων παρά τις όποιες ενστάσεις μας (γι΄αυτό έχουμε προτείνει να μπει η φράση «κατ΄αναλογία»). Στο φορέα που εργαζόμαστε οι εκάστοτε διοικήσεις είχαν αποφασίσει και βάλει στον Κανονισμό Λειτουργίας, την απαράδεκτη και απόλυτα αναξιοκρατική διαδικασία ο διευθύνων σύμβουλος να τοποθετεί όποιον θέλει σε θέσεις ευθύνης χωρίς καμία διαδικασία!!
  Βέβαια επειδή ίσως σε άλλους αντίστοιχους φορείς, έχουν προβλέψει στους Κανονισμούς τους ευνοϊκότερες ρυθμίσεις όσον αφορά σε εργασιακά θέματα ή λεπτομερέστερες διαδικασίες και κριτήρια στην επιλογή προϊσταμένων, προτείνουμε να προστεθεί στην πρότασή μας και η τελευταία φράση.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επεξηγήσεις και θεωρούμε αναγκαίο να ορίσετε μία συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη διαδικασία μετατάξεων και αποσπάσεων, αλλά και στη στήριξη τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, από τον δημόσιο φορέα που εργαζόμαστε.

  Το Δ.Σ. του Σωματείου

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:23 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 7984 Αθήνα, 22/11/2019

  Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

  Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
  Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
  Στο άρθρο 3 η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
  Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.
  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:
  • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
  • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf
  Επιπρόσθετα στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, όπου Υπάλληλοι μη έχοντες τις βασικές γνώσεις και τα από το Νόμο καθορισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο να το κάνουν.
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 150 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 50, όσο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ τα δεύτερα με μόλις 30 μόρια! Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!
  Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  Στο άρθρο 20 σχετικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης τους μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των λειτουργιών τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.
  Τέλος με το άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας έχουν την υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας γιατί η απουσία διαλόγου ουδέποτε βοήθησε τη λήψη ορθών αποφάσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 22:29 | Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 3 “Έκταση εφαρμογής” παράγραφος 1 του Ν. 4440/2016 του ΕΣΚ λέει: «Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί … και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) …, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

  Με το εδάφιο αυτό έχουν δημιουργηθεί δυο διαφορετικών κατηγοριών υπάλληλοι: α) αυτοί που μπορούν να μετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία και β) αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι σε έναν φορέα και στερούνται το δικαίωμα τους – για λόγους οικονομικούς, οικογενειακούς και εντοπιότητας – να μετακινηθούν στον τόπο συμφερόντων τους.

  Να επισημάνω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 “Γενικές αρχές” παράγραφος 1 του ΕΣΚ λέει: “Το ΕΣΚ διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας” και σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα.

  Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ το εδάφιο του άρθρου 3 του ΕΣΚ “ … εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.” ώστε να μπορούν και οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ όπως π.χ. Επιμελητήρια να συμμετέχουν στην κινητικότητα.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 19:55 | Ν

  Συγχαρητήρια στον κο Θεοδωρικάκο αν πραγματοποιήσει την γενναία τομή που ανακοίνωσε. Άργησαν ήδη πολύ να καταργηθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις!!! Στη βάση τους δεν λειτουργούν και η αλήθεια είναι, γιγαντώνουν το πρόβλημα αντί να το επιλύουν.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 11:40 | Κ.

  Υπάρχουν τρία ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν:
  1) Γιατί κάποιος δημόσιος υπάλληλος που διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ να μην έχει δικαίωμα μετάταξης ή απόσπασης μέσω της κινητικότητας, τη στιγμή που έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ισχύει για εμάς η αρχή της ίσης μεταχείρισης; Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα, αν και θα έπρεπε. Τουλάχιστον για όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ – όχι από το παράθυρο.
  2) Η κινητικότητα θα πρέπει να ισχύσει και στους φορείς που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Ειδάλλως θα πρέπει να λειτουργήσει ένα αντίστοιχο σύστημα για τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
  3) Έχει έρθει πάντως η ώρα να ενταχτούν όλοι οι φορείς – και ιδιαίτερα τα Ν.Π.Δ.Δ. – στη Γενική Κυβέρνηση με ότι σημαίνει αυτό. Είναι κάτι που οι δημόσιοι υπάλληλοί των φορέων επιθυμούν – όχι όμως οι Διοικήσεις τους (αιρετοί), καθότι θα υπάρχει προληπτικός έλεγχος κι όχι κατασταλτικός (αν υπάρχει!!!). Με τη χαλαρή διαχείριση που γίνεται από τους αιρετούς, μπορεί μια μέρα να αδυνατούν να καταβάλουν τους μισθούς μας…Θα μπορούσε αυτό να προληφθεί ως ένα βαθμό με την ένταξή τους στη Γενική Κυβέρνηση.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 20:56 | ΠΕΤΡΟΣ

  Υπάρχει σοβαρό θέμα με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.Από τη στιγμή που εντάσσονται στον ΕΣΚ θα πρέπει , όταν η αίτησή τους γίνεται αποδεκτή από τον φορέα υποδοχής να αποδεσμεύονται απο το ΥΠΑΙΘ.Δεν μπορεί έτσι αυθαίρετα το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ) να μην εγκρίνει τη μετάταξη από τη στιγμή που το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό από το φορέα υποδοχής.Αν δεν θέλουν μετατάξεις εκπαιδευτικών τότε να εξαιρεθούν από το ΕΣΚ.Νομίζω ότι πριν κάτι νομοθετηθεί, να δείτε με την δέουσα προσοχή και αυτό το ζήτημα που αφορά αρκετούς εκπαιδευτικούς.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 20:14 | ΠΕΤΡΟΣ

  Υπάρχει σοβαρό θέμα με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.Από τη στιγμή που εντάσσονται στον ΕΣΚ θα πρέπει , όταν η αίτησή τους γίνεται αποδεκτή από τον φορέα υποδοχής να αποδεσμεύονται απο το ΥΠΑΙΘ.Δεν μπορεί έτσι αυθαίρετα το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ) να μην εγκρίνει τη μετάταξη από τη στιγμή που το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό από το φορέα υποδοχής.Αν δεν θέλουν μετατάξεις εκπαιδευτικών τότε να εξαιρεθούν από το ΕΣΚ.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 14:13 | K.E.

  Άρθρο 19
  Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα
  1. Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους υποχρεούνται
  να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που
  υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε
  περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος
  τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των
  καθηκόντων τους.

  Γιατί δεν αναφέρονται οι ΟΤΑ, δεν υποχρεούνται με τόσα θέματα που προκύπτουν και τι θα γίνετε με τους Υπάλληλους αυτών και δη τους Μηχανικούς;

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 13:47 | Γιώτα

  Υπάρχει σοβαρό θέμα με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.Από τη στιγμή που εντάσσονται στον ΕΣΚ θα πρέπει , όταν η αίτησή τους γίνεται αποδεκτή από τον φορέα υποδοχής να αποδεσμεύονται απο το ΥΠΑΙΘ.Δεν μπορεί έτσι αυθαίρετα το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ) να μην εγκρίνει τη μετάταξη από τη στιγμή που το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό από το φορέα υποδοχής.Αν δεν θέλουν μετατάξεις εκπαιδευτικών τότε να εξαιρεθούν από το ΕΣΚ.Νομίζω ότι πριν κάτι νομοθετηθεί, να δείτε με την δέουσα προσοχή και αυτό το ζήτημα που αφορά αρκετούς εκπαιδευτικούς.
  Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί με πολύ υψηλά προσόντα( Οικονομολόγοι,Νομικοί, Πληροφορικής,Χημικοί) που μπορούν να προσφέρουν και σε άλλες θέσεις του Δημοσίου αφού το επιθυμούν τόσο πολύ.Άλλωστε αυτή είναι και η κεντρική φιλοσοφία του ΕΣΚ που πρωτοξεκίνησε από τον σημερινό Πρωθυπουργό.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 13:43 | νικος

  θα πρεπει να προβλεφθει εξαιρεση για τις αποκεντρωμενες διοιηκησεις.
  μπορει να διατυπωθει ως εξης:
  1. Από 1.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν.4622/2019.
  2. Κατ εξαιρεση εφαρμογης του αρθρου 1 του παροντος Μεχρι την ολοκληρωση των νεων ΠΔ των αποκεντρωμενων Διοικησεων την καταρτιση των ψηφιακων οργανογραμματων τους και των περιγραμματων θεσεων εργασιας , οι Αποκεντρωμενς διοικησεις Μπορουν να αποστελλουν αιτηματα για μεταταταξη ή αποσπαση μεχρι 2 θεσεις ανα κλαδο και και ανα γεωργραφικη περιοχη αρμοδιοτητας τους. Σε νησιωτικες ή παραμεθοριες σχυει περιοχές ισχυει ανα νησιωτικη περιοχη.
  2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

  κατα αυτον τον τροπο και οι αποκεντρωμενες να παρουν εστω λιγο προσωπικο

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 13:18 | ΠΑΙΖΗ ΕΛΕΝΗ

  Οι φορείς που δεν ανήκουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης γιατι εξαιρούνται από το σύστημα κινητικότητας;; Π.χ Ν.Π.Δ.Δ. όπως Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ιατρικοί Σύλλογοι, Τ.Ε.Ε. ΄Ομως έτσι το ίδιο το Κράτος δημιουργεί ΝΠΔΔ δύο ταχυτήτων.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 11:00 | κατερινα

  θα έπρεπε, εκτός από τους λόγους υγείας, να υπάρξει πρόβλεψη για τις μεταθέσεις γονέων μονογονεικών οικογενειών και διαζευγμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων για μετάθεση στον τόπο συμφερόντων.
  ευχαριστώ

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 11:10 | Εκπαιδευτικός

  επιτέλους σταματήστε τον παραλογισμό του Υπουργείου Παιδείας με την μη αποδέσμευση των εκπαιδευτικών!
  δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον ο εμπαιγμός με την τύποις συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες του ΕΣΚ, ενώ στην πράξη ισχύει αποκλεισμός τους!
  πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ουσιαστικό το τι ισχύει για τη συγκεκριμένη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 09:48 | Άννα (εκπαιδευτικός)

  θα πρέπει επιτέλους και ο νέος νόμος να μεριμνήσει και για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών οι οποίες δεν εγκρίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο.Θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζονται όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και να καταργηθεί η σχετική διάταξη που θέλει και τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου παιδείας.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 21:42 | άκης

  θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για υπαλλήλους που έχουν ήδη μεταταχθεί με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας (ΕΣΚ) από τους προηγούμενους κύκλους και τώρα βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο λόγω της διάσπασης των 5 δήμων της χώρας βάσει του 4600/2019, που τους ζητάνε να μεταταχθούν σε νέο υπό σύσταση δήμο μακρυά από την πόλη επιλογής τους κατά την αίτηση τους. Αυτό πρέπει να ισχύσει και για το προσωπικό των ΝΠΔΔ των δήμων που διαιρέθηκαν και πρόκειται να μην λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι (άρθρο 156 του ίδιου Νόμου) λόγω διαφωνίας των δημάρχων.

  Όταν ένας υπάλληλος ζητάει μετάταξη μέσω του ΕΣΚ και ειδικότερα προς φορέα υποδοχής στην παραμεθόριο (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ παραμεθορίου) δεν μπορεί λόγω της διάσπασης των δήμων να τον στέλνουν χωρίς την θέληση του σε άλλο υπό σύσταση δήμο που η έδρα του είναι διαφορετική από την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος να μεταταχθεί. Αυτό είναι ακόμα πιο άδικο σε νησιωτικούς δήμους.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος προς μετάταξη θα είναι σαν να τιμωρείται που αποφάσισε να αποκεντρωθεί ζώντας στη παραμεθόριο και να υποβάλλει την οικογένεια του σε επιπλέον ταλαιπωρία μετακινούμενος καθημερινά εκτός της βάσης του.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 19:10 | Δημήτρης

  θα πρέπει επιτέλους και ο νέος νόμος να μεριμνήσει και για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών οι οποίες δεν εγκρίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο.Θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζονται όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και να καταργηθεί η σχετική διάταξη που θέλει και τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου παιδείας.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 16:40 | Βαλαντης

  Λέτε για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν οργανογράμματα ήταν η ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών να τα φτιάξει Επίσης έχουν σταλεί σχέδια προεδρικών διαταγμάτων από πέρυσι Τον Δεκέμβρη πήγαν στο συμβούλιο της επικρατείας επιχείρησαν πίσω γιατί ήταν ελαττωματικά θέλετε να μην να έρθει να αρχίσουν να στέλνουν υπηρεσίες πλέον ψηφιακά οργανογράμματα τη στιγμή που δεν έχει το Υπουργείο Εσωτερικών μεριμνήσει για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν μπορούν να δεχτούν προσωπικό ούτε να κάνουν τίποτα παρά μόνο να αδειάζουν με το παλιό καθεστώς το οποίο έληξε στις 31/10 δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα επίσης λέτε για τους δήμους και τα 65% στις επιχειρήσεις τους και λοιπά και λοιπά είναι δυνατόν Κάποιος που θα κάτσει να δει τα οργανογράμματα και να δει τις κενές θέσεις και υπολόγισε το 65% ότι δεν θα κάνει αίτηση γιατί έτσι κι αλλιώς και την κάνει τα ξέρει ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω είτε τα πάει πουθενά σε άλλη υπηρεσία Γιατί στο 65% πάντα θα έχει πρόβλημα θα κάνω την αίτηση να πάω και μετά Τρελός είμαι να πάω ποιος θα πάει στις στους δήμους τεχνικές υπηρεσίες και θα είναι το 65% καλυμμένο κανένας γιατί έτσι και φύγεις ξέρει ότι δεν θα υπάρχει γυρισμός θα πας θα μετακινηθείς θα σου κάνω τη χάρη τη μία φορά και μετά τετέλεσται τα οργανογράμματα και τα προεδρικά διατάγματα των αποκεντρωμένων για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε και να δεχτούν αυτές προσωπικό πρώτα έπρεπε να φτιάξετε τα οργανογράμματα όλα αυτά και μετά να αλλάξετε τη νομοθεσία τώρα κάνετε μία τρύπα στο νερό Βάλτε το παλιό καθεστώς σε κάποιες υπηρεσίες που εσείς δεν καταφέρατε να τα καταφέρει να τα κάνει να μεριμνήσετε σαν υπουργείο να φτιάξετε τις αποκεντρωμένες και δεν μπορούμε ούτε να δεχτούμε προσωπικό ούτε να κάνουμε αίτηση για μετάταξη

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 13:56 | Σταματης

  κατι πρεπει να γινει με τις αποκεντρωμενες διοιηκησεις δεν μπορουν να κανουν αιτημα για μεταταξη αποσπαση λογω τον οργανογραμματων τους
  ουτε επικαιροποιηθηκαν ουτε αλλαξαν κια δεν μπορον να δεχθουν προσωπικο…