Άρθρο 26 – Αρμόδιο δικαστήριο για θέματα ιθαγένειας

Οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, υπάγονται στην αρμοδιότητα του κατά τόπο αρμόδιου τριμελούς διοικητικού εφετείου εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 2 έως 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268). Οι σχετικές αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 • 23 Νοεμβρίου 2019, 21:54 | «ΑΡΓΩ» Αναπτυξιακός, Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Παλιννοστούντων και ΜΗ

  «ΑΡΓΩ»
  Αναπτυξιακός, Πολιτιστικός
  και Μορφωτικός Σύλλογος
  Παλιννοστούντων και ΜΗ
  Συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 176/2002
  Απόφ. του Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης
  Δ/νση: ΚΙΚΟΝΩΝ 40
  Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68132
  Τηλ / κιν. : 6945 445 462
  E-mail : argo_alexandroupoli@yahoo.gr

  Επειδή δεν προβλέπει στους νομούς,
  να δρομολογήσετε μια τέτοια διαδικασία ή να μπει στο Νόμο ( να προβλέπει ο νόμος) προστασία δικαιωμάτων των παλιννοστούντα ομογενών με ελληνικές (ποντιακές) ρίζες με νομοθετική ρύθμιση σχετικά με ακύρωση ταυτότητας τους λόγου ανάκλησης ιθαγένειας (για λάθει στα έγγραφα τους από χώρα προέλευσης τους) και λόγου αυτό μη νόμιμης διανομής τους μετά το εύλογο χρόνο

  ΠΡΟΤΑΣΗ «ΑΡΓΩ»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Άρθρο …
  Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών – σχετικά με ακύρωση ταυτότητας τους λόγου ανάκλησης ιθαγένειας
  TAYTOTITA που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς, των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον από τη δημοσίευση του παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 και θα αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια.
  Κατά την εξέταση της ως άνω αίτησής τους, δεν λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000.
  Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.
  • Αρ. Πρ. 17675/21-10-2019 email 1. ¨ΑΡΓΩ¨ προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

  • Σχόλια μας στο άρθρο 25 από Αλεξανδρούπολη, 29-10-2019 ¨ΑΡΓΩ¨ προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

  ¨Δυστυχώς ομογενούς από τέως Σοβιετική Ένωση διοίκηση αφήνει χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα εδώ και 6 χρόνια σήμερα στην Ελλάδα μετά την ανάκληση ιθαγένειας για τεχνικό λάθος στα έγγραφα από τη χώρα προελεύσεις τους.
  Δεν προβλέπει κανένα διάταξη το χρονικό διάστημα μέχρι να δοθεί ιθαγένεια στους ομογενούς οποίοι έχουν ελληνικές –ποντιακές ρίζες να έχουν ταυτότητα αν δεν κάνουν ζημία στο δημόσιο κτλ.
  Δυστυχώς αστυνομία στην Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί να εφαρμόζει Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής λόγου κενού στο νόμο.

  Ποιος θα ασχοληθεί και με προστασία δικαιωμάτων των παλιννοστούντα ομογενών.
  Πρόταση μας είναι να προβλέπει νόμος περίπτωση ομογενών μέχρι διοικητικά ή χρονοβόροι νομικό οδό να λυθεί το πρόβλημα με ανάκληση ιθαγένειας χωρίς ακρόαση και απέλαση τους.¨

  Η πρόεδρος του Δ.Σ Έλενα Τατεβοσιάν
  (άμεσα ενδιαφερόμενη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΑ ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ
  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ 69021 στο Υπ. Εσωτερικών & Αρ. ΦΑΚΕΛΟΥ 3212 Δ.Α.Κ. Α.Μ.-Θ στη Κομοτηνή)