Άρθρο 41 Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν άλλες διατάξεις νόμων ή διεθνών συμβάσεων, που κυρώθηκαν με νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου «περί θήρας» (ν.δ. 86/1969 Α’ 7) και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή αυτού.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
(α) Τα άρθρα 1 έως 23 του ν. 4039/2012 (Α’ 15).
(β) Το άρθρο 46 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
(γ) Το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
(δ) Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).
(ε) Το άρθρο 54 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
(στ) Το άρθρο 29 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).
(ζ) Το άρθρο 19 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
(η) Το άρθρο 17 του ν. 4711/2020 (Α’ 145).
(θ) Το άρθρο 55 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
(ι) Η υπ’ αρ. 280262/3.12.2003 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 1874).
(ια) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:00 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Tο σ-ν «Νέο Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων -Πρόγραμμα Άργος» δεν επιδέχεται διόρθωσης γιατί παρά τις επιμέρους θετικές διατάξεις περιέχει δομικά λάθη, με αποτέλεσμα με την υιοθέτησή τους να μην προάγεται η ευζωία των ζώων ούτε υπεύθυνη ιδιοκτησία και να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της αποτελεσματικής διαχείρισης του πληθυσμού και της προστασίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς

  Aντιτίθεται:
  Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε με τον ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

  Στο κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (Terrestrial Code) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι υποχρεωμένη η Χώρα μας να εφαρμόζει και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7.7. αυτού που προβλέπει τη δομή των προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης της λύσσας, άλλων ζωοανθρωπονόσων, καθώς και την προστασία των ζώων αυτών (2019 © OIE – Terrestrial Animal Health Code 28/06/2019, Chapter 7.7. Stray Dog Population Control, https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm).

  με τις βασικές διατάξεις του Κανονισμού για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε 2016/429 «Animal Health Law»,

  με τους Κατ’ Εξουσιοδότηση του ΚΑΝ. 2016/429 Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθ. 2019/2035 και 2020/688. Ο κανονισμός Ε.Ε. 2016/429 και οι κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή σε όλη την Ε.Ε. την 21η Απριλίου 2021.

  Στόχευση του σχεδίου νόμου με τις πληθώρα φωτογραφικές διατάξεις που αναδείξαμε είναι :

  Η εκκωφαντική αποδόμηση του πρωτοποριακού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα και αναγνωρίζει τα ζώα συντροφιάς ως έμβια και συναισθανόμενα όντα, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άσχετο με το αντικείμενο Υπουργείο,

  η απαλλαγή των αιρετών Δημάρχων και Αντιδημάρχων από την ευθύνη της εποπτείας,

  η διευκόλυνση και νομιμοποίησή του μαζικού εμπορίου των αδέσποτων ζώων και των δεσποζόμενων ζώων μέσω δήθεν «φιλοζωικών σωματείων» με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και “λύση του προβλήματος των αδεσπότων ζώων ” με την παράδοση της τύχης των ζώων σε Μ.Κ.Ο.

  Χαλαρώνει η εποπτεία της διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, γεγονός απαράδεκτο από την άποψη της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, αλλά και της προστασίας και της Ευζωίας των ζώων, όταν όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα με τα αμέτρητα παράνομα καταφύγια ιδιωτών και φιλοζωικών οργανώσεων, όπου διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ανεμβολίαστα και αστείρωτα ζώα συντροφιάς, που τελικά πολύ συχνά καταλήγουν αντικείμενο εκμετάλλευσης (trafficking).

  Με βάση τις οδηγίες ο ρόλος των ΜΚΟ είναι ρόλος συνεισφοράς στις αρχές σε τοπικό επίπεδο.

  Στο σ-ν όχι μόνο δεν τηρείται η οδηγία αυτή αλλά παρέχονται αρμοδιότητες διαχείρισης αδεσπότων ζώων με το αζημίωτο σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες χωρίς έλεγχο και εποπτεία από τις τοπικές κτηνιατρικές και δημοτικές αρχές (όπως ισχύει στο ν. 4039/2012)

  Η επαναφορά του μπόγια (περισυλλογή εν είδει αντικειμένων των αδέσποτων ζώων από τον οποιοδήποτε ο οποίος θα τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν και προώθηση της ασυλοποίησής των αδέσποτων ζώων σε δημοτικά και ιδιωτικά καταφύγια)

  Επισπεύδων Υπουργείο οφείλει να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , διότι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) από την ίδρυσή του ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς (Terrestrial Animal Health Code, Chapter 7.7., Stray Dog Population Control, 2011).

  Η βελτίωση του πρωτοποριακού νομοθετικού πλαισίου Ν4039/12, πρέπει να συνάδει με α) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε με τον ν. 2017/1992 (Α΄32) η οποία αποτελεί τον οδηγό όλων των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς , β) Τον Κώδικα για την Υγεία των Χερσαίων Ζώων (TerrestrialCode) του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (O.I.E.) που είναι υποχρεωμένη η Χώρα μας να εφαρμόζει και γ) με τον Κανονισμό για την υγεία των ζώων με αριθ. Ε.Ε 2016/429 «Animal Health Law»

  Η μόνη έντιμη επιλογή είναι η απόσυρση του σχεδίου νόμου και η έναρξη διαλόγου ανοιχτού και ευρύ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπό την σκέπη του ΥΠΑΑΤ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:47 | Τερζοπούλου

  Να επιβάλλονται πραγματικές κυρώσεις στους παραβάτες του νόμου και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κακοποίηση των ζώων είτε είναι πολίτες είτε είναι αιρετοί. Να υπάρχει 5ψήφιος αριθμός καταγγελιών και ομάδα προστασίας των ζώων σε κάθε νομό. Να ενταχθούν στην αντιεγκληματική πολιτική της ΕΛΑΣ οι υποθέσεις κακοποίησης των ζώων. Να βεβαιώνονται άμεσα τα πρόστιμα και όχι να είναι στην ευχέρεια δημάρχων να σβήνουν πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΛΑΣ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:42 | Μουστάκα Αλεξάνδρα

  Τελικές και καταργούμενες διατάξεις Παρ. 2 (θ): Με την παράγραφο αυτή καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του Ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο Ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιόποινων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21, Παρ.2 του υπό διαβούλευση νόμου. Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω
  πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον
  νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του
  συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:49 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 2 (θ):
  Με την παράγραφο αυτή καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του Ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο Ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιόποινων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21, Παρ.2 του υπό διαβούλευση νόμου.
  Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:49 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 21:02 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Να θεσπιστούν ποινικές κ διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου/υπεύθυνου για θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:50 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:10 | Παναγιώτης Χαβαλές

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:11 | Σεραφειμ Ιμυρζιαδης

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω
  πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον
  νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του
  συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:59 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:56 | Κώστας

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:55 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:35 | Νικόλαος Σφήκας

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του συνόλου των φορέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:34 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:43 | Φωτεινή Θέου

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού

  ❖ Με το άρθρο 41§2 παρ. θ΄ καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιόποινων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21§2 του υπό διαβούλευση νόμου.

  ❖ Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:01 | Μιχάλης Μανωλαράκης

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού

  ❖ Με το άρθρο 41§2 παρ. θ΄ καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιόποινων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21§2 του υπό διαβούλευση νόμου.

  ❖ Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:25 | Όλγα Λιάρα

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού

  ❖ Με το άρθρο 41§2 παρ. θ΄ καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιόποινων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21§2 του υπό διαβούλευση νόμου.

  ❖ Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:21 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:32 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 17:11 | ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

  οχι και ξανα οχι στο νομοσχεδιο..αμεση αποσυρση του

 • 20 Μαΐου 2021, 17:26 | σακησ γεωργοπουλος

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ…

 • 20 Μαΐου 2021, 17:44 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ..

 • 20 Μαΐου 2021, 17:07 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ Δ.

  ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ Ο Χ Ι ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:25 | Ελενη

  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ..ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:34 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ..ΝΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Ο 4039/2012

 • 20 Μαΐου 2021, 17:35 | Γιωργος Ανδριοπουλος

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ..ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:57 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Αθήνα 18.05.2021

  Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής

  Δελτίο Τύπου

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ήταν το πρώτο συλλογικό όργανο που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τα προγράμματα ευζωίας αδέσποτων ζώων στην Αττική. Όταν η η Πολιτεία ήταν ανύπαρκτη, ο Σύνδεσμος ήταν εκείνος που πρότεινε τη συνεργασία Κτηνιάτρων και Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο μακρινό 1994 ήταν εκείνος που υλοποίησε πρώτος αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Αθηναίων. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (ο πρώτος Ν.3170/2003 και στη συνέχεια ο Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε μερικώς από τον Ν.4235/2014) στην ουσία περιγράφει αυτά που πρώτος υλοποίησε ο Σύνδεσμος πριν σχεδόν τριάντα χρόνια.
  Όταν μία κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει ως «Νέο» κάτι που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες μας βάζει πάντα σε σκέψη και υποψία. Η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην συνομιλήσει με τους κατ ‘εξοχήν ειδικούς, τους Κτηνιάτρους και να αγνοήσει τις θέσεις των Συλλογικών τους Οργάνων (ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΚΣ), των δύο Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών της Χώραςκαι των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπαλλήλων του Κράτους, Κτηνιάτρων, έδειχνε εξ’ αρχής την πορεία της μεθόδευσης. Η ανάγνωση και μελέτη του ν/σ που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει τον ιστορικό και θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης η οποία διαπράττει μέγιστο ατόπημα.

  Τονίζουμε ότι υποχρέωση της Πολιτείας και μόνος νομιμοποιητικός λόγος για την ρυθμιστική παρέμβαση της, στις διάφορες μορφές ζωής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται και με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, η οποία είναι απολύτως συναρτώμενη από την καλή μεταχείριση και την ευζωία αυτών, όπως αναγνωρίζεται και επιτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ίδια νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι τα ζώα συντροφιάς που έχουν κηδεμόνα παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία, συνεπώς μπορούν να εξαιρούνται από κανόνες επιτήρησης.

  Τέλος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την οποία έχει υπογράψει η Χώρα και έχει καταστεί νόμος του Κράτους, ρητά προβλέπεται ότι «σύλληψη, κράτηση και θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών». Εξ όσων γνωρίζουμε, η Χώρα, εξαιτίας του υψηλότατου επιπέδου των επιστημόνων Κτηνιάτρων, δεν απειλείται άμεσα από κάποια ασθένεια, φορείς της οποίας είναι τα ζώα συντροφιάς, ώστε να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα σύλληψης, στείρωσης και κράτησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν και σε θανάτωση αυτών.

  Είναι επίσης σαφές από όλο το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και από τις γενικές αρχές για το σεβασμό κάθε είδους ζωής που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πολιτισμένου κράτους δικαίου, ότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ τα οριζόντια ιατρικά μέτρα κατά της σωματικής ακεραιότητας ολόκληρων πληθυσμών έμβιων όντων, των ζώων συντροφιάς εν προκειμένω, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι κηδεμόνα.

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο, πριν την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, να είχε επιδιωχθεί να λειτουργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να είχε γίνει πραγματική καταγραφή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς χωρίς κηδεμόνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, αντί να αφήνεται να διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση για τη δημιουργία εντυπώσεων, που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αιτιολογική έκθεση (Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης) που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, έστω κατ’ εκτίμηση, το μέγεθος του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο του!

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής αντιτίθεται πλήρως στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «ευζωία» των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
  Περιληπτικά αντιτίθεται:

  Στον διαμελισμό των Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στη διανομή των κομματιών τους ανάμεσα στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και στο εντελώς άσχετο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι οι θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Κτηνιάτρους είναι αυτοί που εξαφάνισαν τη Λύσσα και διαφυλάττουν τη Υγεία Ζώων και Ανθρώπων. Η διάσπαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παραβιάζει: α) τη ΛΟΓΙΚΗ, β) τις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, γ) την άρτι εφαρμοζόμενη από 21.4.2021 νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, η οποία θέτει ως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ την εκπροσώπηση κάθε Κράτους Μέλους από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αρμόδια αρχή για ΌΛΑ τα είδη των ζώων, δ) τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, όπου τονίζεται ο ρόλος των κτηνιατρικών δημόσιων υπηρεσιών και ο δυνητικός και επικουρικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και ε) τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ζώων και εκθέτει την Χώρα.
  Στην μετατροπή της Υιοθεσίας ενός Αδέσποτου Ζώου σε ανυπέρβλητο γραφειοκρατικό κυκεώνα και στην ιδέα και μόνο του «προσωρινού ιδιοκτήτη». Κάποιος ή είναι ιδιοκτήτης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή δεν είναι. Η έννοια του προσωρινού ιδιοκτήτη θα δημιουργήσει στρατιές από πρώην αδέσποτα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιδιοκτησία του Δήμου ως αδέσποτα, θα χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, θα διαμένουν με τον «φιλόζωο» αλλά δε θα ανήκουν σε κανέναν δίνοντας πεδίο δόξης σε κάθε επιτήδειο να αδειάζει τα ταμεία των Δήμων που είναι ήδη ελλειμματικά μετά από 13 χρόνια συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την οικονομική απαξίωση των κτηνιάτρων.
  γ. Στην υποχρεωτική στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η στείρωση είναι ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και μάλιστα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κάθε ιατρική πράξη γίνεται με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του κηδεμόνα του ζώου, αφού εκείνος ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη και τις παρενέργειες της, σταθμίσει όλα τα παραπάνω και συμφωνήσει. Πόσο μάλλον μία χειρουργική πράξη που γίνεται υπό γενική αναισθησία (με όλους τους κινδύνους, που αυτή μπορεί να επιφέρει)και κατά την οποία αφαιρούνται όργανα (ωοθήκες, όρχεις), τα οποία δεν είναι μόνο όργανα αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως αδένες οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες. Όποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο είναι ή απόγονος του Δρ. Μέγκελε ή θαυμαστής του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας του Χόνεκερ ή, το χειρότερο, κάνει ρουσφέτι σε εισαγωγείς που φέρνουν και πωλούν κουτάβια από τα άθλια puppy mills του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Όλοι οι κτηνίατροι γνωρίζουμε ότι τα ημίαιαμα ζώα είναι πιο ανθεκτικά από τα καθαρόαιμα και με λιγότερα προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν για να πριμοδοτηθούν τα καθαρόαιμα.

  Επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο την τεράστια πλειοψηφία των εκτροφέων ζώων αποτελούν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ εκτροφείς και προστατεύονται πλήρως από το Νόμο. Στο εν λόγω σ/ν δεν υπάρχει καν η έννοια του ερασιτέχνη εκτροφέα.

  δ. Στη χρηματοδότηση με δανεικά και στη μεταφορά των πιστώσεων για την αντιμετώπιση της Λύσσας και της Λεϊσμανίωσης από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από δανεικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ουχί πρωτογενής χρηματοδότηση των Δήμων. Η μεταφορά πιστώσεων για την αντιμετώπιση ΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ όπως η λύσσα και η λεϊσμανίωση αφήνει εκτεθειμένη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και εκθέτει εκ νέου την Χώρα, η οποία παραβιάζει έτσι εκτός από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και την κοινή λογική.

  Είναι το πιο αντιεπιστημονικό και ντροπιαστικό σημείο του σ/ν.

  ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Προσθέτει έναν περιττό τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς στον ιδιώτη κτηνίατρο και παράλληλα παραβιάζει τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και καταχώρηση των microchipτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης (Λύσσα, Λεϊσμανίωση κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ποιο το νόημα να γνωρίζει ο καθένας το πότε πέρασε μία ωτίτιδα το οποιοδήποτε ζώο; Μήπως το επόμενο βήμα είναι να πωληθεί το εν λόγω αρχείο σε φαρμακευτικές ή ασφαλιστικές εταιρείες; Πόσα από τα κτηνιατρεία έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ενημερώνουν νυχθημερόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες; Μήπως τελικά το 70% των κτηνιατρείων περισσεύουν για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κλείσουν;

  στ. Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι διάχυτη η προσπάθεια της μεταφοράς χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές – εργολαβικές εταιρείες» και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φραξιών του φιλοζωικού κινήματος. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες φιλοζωικές ομοσπονδίες που είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες έχουν αναδείξει το θέμα και αντιτίθεται έντονα σε αυτό.

  Η αρμοδιότητα ανήκει και πρέπει να παραμείνει στο Κράτος, δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο των Αδιαίρετων Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και με τη συνεργασία των Επαγγελματιών Επιστημόνων Κτηνιάτρων. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

  Για τους ως άνω λόγους απαιτούμε:
  α. Ενιαία Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπως είναι σήμερα

  β. Εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και παρεμβάσεις όπου και εάν χρειάζεται μέσα από ΔΙΑΛΟΓΟ και υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και σέβεται τον Πρωταρχικό Ρόλο του Κτηνιάτρου στο ζήτημα και τις εισηγήσεις των ειδικών, των πανεπιστημιακών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

  γ. Γενναία πρωτογενή χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου και όχι δανεικά.

  δ. Πρόσληψη Κτηνιάτρων σε ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε κάθε Δήμο ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου έτσι ώστε ο Υπεύθυνος του προγράμματος του κάθε Δήμου να είναι Κτηνίατρος, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και ειδικός επιστήμονας.

  ε. Ενίσχυση των δομών των Δήμων και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές».

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τις 20 Μαΐου και καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους Έλληνες Κτηνιάτρους να συμμετάσχουν δυναμικά.

  Έκ μέρους του ΔΣ του ΣΚΜΖΑ

  Η Πρόεδρος του ΔΣ

  Ντίνα Μπελτέκου

  http://www.skmza.gr/index.php/nea/162-2021-05-19-07-19-20

 • 20 Μαΐου 2021, 16:40 | Μανος ψαρακης

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΜΕ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΥ
  ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΖΏΩΝ
  ΣΥΝΤΡΟΦΙΆΣ – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 14:48 | Πέτρος Τυμπακιανάκης

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Ζητάμε απόσυρση του Νομοσχεδίου. Ο Νόμος 4039/2012 κρίνεται ως επί τω πλείστων επαρκής. Θα αρκούσαν κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  Ζητάμε επαναπροσδιορισμό του Νομικού Πλαισίου με διαβούλευση του συνόλου των φορέων.