Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δύναται να διαλειτουργήσει με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:
(α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
(β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
(γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
(δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν:
(α) Την ταυτοποίηση των σκύλων και γατών, όπως ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, το έγγραφο ταυτοποίησης εφόσον έχει εκδοθεί, το φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου για τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα εξέτασης λεϊσμανίωσης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλου μεταδοτικού νοσήματος υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοηθείας, σκύλος εργασίας (όπως κυνηγετικός, ποιμενικός και φύλακας) ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου.
(β) Την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου του ζώου συντροφιάς, όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
(γ) Τον τρόπο απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου.
(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού.
4. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται και οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την αναγραφή όσων από τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 είναι διαθέσιμα. Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες σημαίνονται με «προσωρινό ιδιοκτήτη» ένα από τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 2.
5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δημιουργούνται και λειτουργούν τα Μητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2.
6. Η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή και η έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου συντροφιάς πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 7 και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και από εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν νόμιμα εγγραφεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
7. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και των κτηνιάτρων που υπηρετούν ή συνεργάζονται με δήμους είναι υποχρεωτική.
8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
(α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
(β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
9. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή τη συμπλήρωση βιβλιαρίου υγείας ή την έκδοση διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πιστοποιημένο κτηνίατρο την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο, για την επαλήθευση των στοιχείων και την αντιστοίχιση με αυτά του μοναδικού κωδικού σήμανσης του ζώου. Δεν δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
10. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου). Η βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
11. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου πραγματοποιείται και χειρόγραφα. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου εγγράφεται στο διαβατήριο χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker) και φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή κτηνιάτρου.
12. Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και η καταχώριση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτικές. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το διαβατήριο του ζώου.
13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
14. Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B, μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο, εφόσον παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.
15. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώμα του ζώου και να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής σήμανσης που πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του άρθρου 3 πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με την παρ. 14.
16. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με ιδιοκτήτη τον δήμο δεν έχει δώσει σημεία ζωής, η εξαφάνισή του δηλώνεται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς από τον οικείο δήμο. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου και για τον εν γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου.
18. Από τη δημοσίευση του παρόντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | M. Αλεβιζακη

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ τις δικαστικές νίκες της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, (Αποφάσεις 1717/2020 και 1718/2020) και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ο συντάκτης του Σχεδίου Νόμου ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ. Συγκεκριμένα, με τις Αποφάσεις αυτές, η ΠΦΟ πέτυχε την ακύρωση δύο Υπουργικών Αποφάσεων που περιόριζαν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών των κτηνιάτρων υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Το ΣτΕ έκρινε αντίθετες στο ενωσιακό δίκαιο, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4039 ως εξής:
  «οι διατάξεις των άρθρων 4 [παρ. 1 και 5] και 9 [παρ. 1] του Ν. 4039/2012, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι κτηνίατροι υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, δεν δύνανται να λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση, ώστε έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, με την απόκτηση σχετικού κωδικού, εισάγουν για την κατηγορία αυτή των κτηνιατρων ανεπίτρεπτο περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, κατά παράβαση των ορισμών του δικαίου της ΕΕ…».
  Ενόψει των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων του Νόμου, η ΠΦΟ δηλώνει από τώρα ότι θα προχωρήσει άμεσα σε Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω Αποφάσεις του ΣτΕ και οι ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ότι ελπίζει να μην συνεχιστεί η διεθνής έκθεση της Χώρας μας, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους κτηνιάτρους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | Ανθή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:10 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 2:
  Η ΕΛ.ΑΣ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Ειδάλλως πως θα μπορούν να κάνουν επιτόπιο έλεγχο σε ζώα, εξακριβώνοντας π.χ. μια κλοπή ή έστω ότι το ζώο είναι καταχωρημένο όπως ορίζει η Νομοθεσία;
  Οι ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων θα έπρεπε επίσης να έχουν πρόσβαση στη βάση, να βλέπουν τα ζώα που είναι καταχωρημένα στο όνομά τους και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν ο τηλέφωνό τους. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα αν μπορούσαν να αλλάξουν και τη διεύθυνσή τους. Εφόσον αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επιβεβαίωση της νέας μόνιμης κατοικίας θα μπορούσε να γίνεται μέσω taxis.
  Θα έπρεπε επίσης να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος ιδιοκτήτης ότι εμπιστεύεται έναν επιχειρηματία που φροντίζει για όλα τα νόμιμα και για την ευζωία των ζώων που εκτρέφει.
  Παρ. 13:
  Η παράγραφος αυτή είναι ένα κομμάτι στο οποίο αξίζει να δώσουμε εύσημα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα επωφεληθούν από τα προγράμματα μέσω των Δήμων για να φροντίσουν τα ζώα τους όταν οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν το επιτρέπουν. Συγχαρητήρια. Το μόνο κομμάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσει, είναι το τι γίνεται στην περίπτωση που ο Δήμος αρνηθεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:36 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:53 | Maria N.

  Παρ. 5 (α)
  Στην πράξη, τα φοβικά αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται από τους εθελοντές που αφιερώνουν πολλές ώρες, καθημερινά, επί μήνες για την προσέγγιση των ζώων αυτών. Είναι περίπου αδύνατη η περισυλλογή τους από άγνωστα σε αυτά άτομα π.χ. σε περιοχές με δασικές εκτάσεις.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Να προστεθεί:
  «Η περισυλλογή των ζώων θα οργανώνεται με την συμβολή των τοπικών φιλοζωικών ομάδων ή και εθελοντών κατοίκων, που γνωρίζουν και φροντίζουν τα ζώα αυτά.»

 • 20 Μαΐου 2021, 20:49 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:32 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 20:15 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  Βλέπουμε μια ανησυχητική τάση ελέγχου της ζωής των πολιτών, που δεν συνδέεται με την ευζωία των ζώων και δεν δικαιολογείται, πόσο μάλλον όταν η κοινωνία έχει, αποδεδειγμένα, υψηλότερη φιλοζωική συνείδηση και μεγαλύτερη ευαισθησία από το Κράτος. Η δημιουργια κάθε λογής ηλεκτρονικών μητρώων και η διαλειτουργικότητά τους με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα, χωρις να περιγράφεται η χρήση των στοιχειων που συλλέγονται και χωρίς να οριοθετειται η ‘διαλειτουργικότητα’, είναι γεγονός άκρως προβληματικό καθώς περιλαμβάνει προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.

  Από τα πάρα πολλά προβληματικά σημεία του άρθρου, επιλέγουμε τα εξής:

  – Σημειώνουμε τη σύγχυση των εννοιών “εξουσιοδοτημένος” και “πιστοποιημένος” κτηνίατρος, που δεν αντιστοιχίζεται είτε σε ορισμούς είτε σε διαδικασίες.

  – ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ τις δικαστικές νίκες της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, (Αποφάσεις 1717/2020 και 1718/2020) και ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ο συντάκτης του Σχεδίου Νόμου ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ. Συγκεκριμένα, με τις Αποφάσεις αυτές, η ΠΦΟ πέτυχε την ακύρωση δύο Υπουργικών Αποφάσεων που περιόριζαν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών των κτηνιάτρων υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίοι παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Το ΣτΕ έκρινε αντίθετες στο ενωσιακό δίκαιο, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4039 ως εξής: <>.
  Ενόψει των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων του Νόμου, η ΠΦΟ δηλώνει από τώρα ότι θα προχωρήσει άμεσα σε Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω Αποφάσεις του ΣτΕ και οι ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ότι ελπίζει να μην συνεχιστεί η διεθνής έκθεση της Χώρας μας, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους κτηνιάτρους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ.

  – Η παρ. 16 εισάγει με τρόπο αυθαίρετο και αποκομμένο από την πραγματικότητα, τεκμήριο θανάτου για τα αδέσποτα ζώα που (εντελώς υποθετικά) θα εντοπίζονται, σε (εντελώς υποθετικές) αποστολές εντοπισμού, από (ανύπαρκτες ακόμα) δομές των δήμων, στελεχωμένες με (ανύπαρκτο και εντελώς υποθετικά) κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εάν αυτές οι ομάδες εντοπισμού δεν έχουν εντοπίσει ένα ζώο επί τρία χρόνια, το ζώο θα τεκμαίρεται νεκρό (“3 + χρόνια χωρίς σημεία ζωής”).

 • 20 Μαΐου 2021, 19:21 | Παναγιώτης Χαβαλές

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:07 | Εμμ. Βεργεράκης

  Όχι στον εγκλεισμό υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγια- όχι στις αυθαίρετες ευθανασίες
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:19 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικο

 • 20 Μαΐου 2021, 19:31 | ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Άρθρο 4. Τα πληροφοριακά προγράμματα και οι έλεγχοι που απαιτούνται βάση του νόμου απαιτούν άμεση πρόσληψη προσωπικού τόσο διοικητικού όσο και επιστημονικού (ζωοτέχνη και κτηνίατρο)

 • 20 Μαΐου 2021, 19:37 | Κώστας

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 18:18 | Ιωαννης Γ.

  Θεωρώ υπερβολική την απαίτηση στείρωσης των ζώων, ειδικά σκυλιών και γατιών για πολλούς λόγους. Συνοπτικά θα έλεγα ότι:
  Πρωτίστως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, ανηλίκων και ενηλίκων, σχετικά με τη σημασία της ζωής ενός έμβυου όντος. Τα ζώα συντροφιάς, μας δίνουν απλόχερα την αγάπη και την αφοσίωσή τους και εμείς οφείλουμε να τα φροντίζουμε, να τα αγαπάμε και να μη τους φερόμαστε σαν ένα παιχνίδι με ημερομηνία λήξης. Γέρασε, ή δεν μας κάνει τα..κέφια και το πετάμε.
  Ολοι εμείς που έχουμε μεγαλώσει κουτάβια, και τα έχουμε δει να εξελίσονται σαν χαρακτήρες με το πέρασμα των ετών, σα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με όλη μας την αγάπη και τη φροντίδα, να κάνουν δικά τους κουτάβια και να μεγαλώνουμε τις …σκυλοοικογένειές μας, μας είναι αδύνατη η σκέψη της στείρωσης – ακρωτηριασμού τους, διότι περί ακρωτηριασμού πρόκειται , μη ξεγελιόμαστε.
  Η πολιτεία καλό θα ήταν να θέσπιζε ένα όργανο ελέγχου της ζωής των δεσποζόμενων ζώων , έναν φορέα όπως υπάρχει σε πολλά εξελιγμένα κράτη, κάτι σαν Αστυνομία Ζώων, που θα έχει υπό την εποπτεία της όλων των ειδών τα οικόσιτα ζώα και τις συνθήκες διαβίωσης τους, γιατί αυτό είναι που είναι πιο βασικό κι όχι το αν θα αναπαραχθούν ή όχι.
  Άλλωστε, η διατήρηση της φυλής, και συγκεκριμένα ελληνικών φυλών, αρχαίων και μεταγενέστερων, ποιμενικών και κυνηγετικών νομίζω πως επιβάλλεται. Όπως και η διατήρηση και βελτίωση φυλών σταθεροποιημένων που έχουμε ήδη στα χέρια μας.
  Τελικά, ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει και με τι κριτήρια, ποια ζώα θα αναπαραχθούν , πώς και πότε, και ποια θα …γίνουν ανάμνηση κάποιας εποχής; Κάτι τέτοιο, μου φαίνεται πολύ φασιστικό στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 18:03 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 18:47 | Αλέξανδρος Κελεμπέκογλου

  Άρθρο 4 Εθνικό μητρώο…
  1. Η τήρηση της βάσης αυτής (Εθνικό Μητρώο) πρέπει να παραμείνει στο αρμόδιο ΥΠΑΑΤ, ενόψει του σκοπού που εξυπηρετεί (διαφύλαξη δημόσιας υγείας) και να είναι προσβάσιμη από άλλους δημόσιους φορείς, στο μέτρο που απαιτείται για την άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων.
  2. Είναι περιττή και άσκοπη η καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο όλων των στοιχείων που απαριθμούνται στην παρ. 3
  Ενόψει του σκοπού (διαφύλαξη δημόσιας υγείας) αρκεί η καταγραφή της ταυτότητας εκάστου ζώου και του κηδεμόνα του, καθώς και των δαπιστωμένων κρουσμάτων λύσσας και επιτηρούμενων ζωοανθρωπονόσων.
  Για τις λοιπές καταγραφές πρέπει να διατηρηθεί το φυσικό έγχαρτο βιβλιάριο.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:04 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:54 | Νικόλαος Σφήκας

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 18:16 | Στέλλα Βογιατζάκη

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens αναφορικά με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:25 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

  Ως ζώα εργασίας, οι κυνηγετικοί σκύλοι (ημίαιμοι ή καθαρόαιμοι) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής στείρωσης και τον περιορισμό των γεννών παράλληλα με την δυνατότητα για ερασιτεχνική εκτροφή τους.
  Ο αναγκαστικός και προληπτικός ακρωτηριασμός των ζώων, ισοδυναμεί με κακοποίηση και βαναυσότητα.
  Η προθεσμία των δέκα ημερών για τη δήλωση μεταβολής προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, είναι ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Να τροποποιηθεί σε 60 μέρες το λιγότερο.Η προθεσμία των δύο ημερών για τη δήλωση απώλειας ή εύρεσης ζώου συντροφιάς είναι ανέφικτη, ανεφάρμοστη και λανθασμένη. Να τροποποιηθεί σε τουλάχιστον είκοσι ημέρες. Αρκετές φορές επί μέρες ο κυνηγός ψάχνει τον σκύλο του στο βουνό (ειδικά αν δεν έχει GPS.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:21 | Δρ Βάνα Καραγιάννη

  Ως φιλόζωη και έχουσα υψηλές προσδοκίες ένεκα των αποδεδειγμένων φιλόζωων αισθημάτων των ανωτέρων τη τάξη πολιτικών μας, ήτοι της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ανέμενα με χαρά το προταθέν νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς θεωρώντας ότι θα εξυπηρετούσε το σκοπό του θέτοντας ένα υγιές πλαίσιο για την ευζωία των ζώων και την υπεύθυνη ιδιοκτησία. Μετά λύπης μου όμως, και παρά την αρχικά καλή μου προαίρεση, σε μια προσεκτική ανάγνωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου εντόπισα πρόδηλα σφάλματα (άλλα μικρής σημασίας αλλά και αρκετά υψίστης σπουδαιότητας) που χρήζουν διορθώσεων. Κάποια εξ αυτών θεωρώ ότι είναι κακοδιατυπωμένα, δηλ άλλο εννοούσε ο νομοθέτης και άλλο διατύπωσε, πράγμα ωστόσο που με κάνει να απορώ αφού είναι πόνημα του Υπ Εσωτερικών, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Βορίδης, εξαιρετικός νομικός και με πορεία στη μάχιμη δικηγορία. Δεν είδατε κ Βορίδη το νομοσχέδιο που το Υπουργείο σας έδωσε για Διαβούλευση? Κτηνιάτρους είχατε στην επιτροπή των όσων το συνέγραψαν? Πραγματικούς φιλόζωους είχατε? Εκτροφείς? Πιθανολογώ πως όχι. Στο διαταύτα, αρχίζω με τις μεγαλύτερης (κατά την άποψή μου) σπουδαιότητας επισημάνσεις και θα καταλήξω με τις λιγότερο σημαντικές:

  Άρθρο 2, παρ 11: ως έστω και ‘προσωρινός ιδιοκτήτης’ δεν μπορεί να είναι ένα απλό φυσικό πρόσωπο, εκτός εάν διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων!!! Ήτοι: όποιος ζωόφιλος βρει αδέσποτο ή τραυματισμένο ζώο και θελήσει να το περιθάλψει, να το κρατήσει και να του προσφέρει μόνιμη στέγη, αγάπη και φροντίδα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ !!!!!!! Προφανώς για τους ειδήμονες που διετύπωσαν το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, φιλόζωα αισθήματα αιτιολογούνται να έχουν μόνο δήμοι, φορείς και…αδειοδοτημένοι. Οι λοιποί, οφείλουμε να …παραδώσουμε το κάθε αδέσποτο, να αιτηθούμε από τους αδέκαστους την αναδοχή ή την υιοθεσία και …οψόμεθα. Να κρατήσουμε πάντως το αδέσποτο ζωάκι, παρά την ευνόητη υποχρέωσή μας να το δηλώσουμε και να τηρήσουμε κατά γράμμα ότι προβλέπεται και για τα «δεσποζόμενα» και ότι αφορά στην ευζωία του ζώου, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ (εκ του παρόντος νόμου) το ΔΙΚΑΙΩΜΑ! O tempora o mores!

  Άρθρο 2, παρ 12: Συγκεχυμένη η ιδέα του «αναδόχου» όταν δυνάμει άλλων άρθρων του παρόντος αυτή αυτοαναιρείται ως προς την υλοποίηση.

  Άρθρο 4, παρ 9: «Δεν δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσεις το 18ο έτος της ηλικίας του»!!!! Στην Δημoκρατική Ελλάδα του σήμερα, επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η εργασία από το 15ο έτος ηλικίας, επιτρέπεται συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις (που ίσως οδηγήσουν και σε εγκυμοσύνη) από την ηλικία των 15, επιτρέπεται οδήγηση μοτοποδηλάτου (μηχανάκι) ως 50 cc στην ηλικία των 16, παρέχεται το ‘δικαίωμα του εκλέγειν’ (δηλ ψηφίζουμε για κυβερνήσεις) , από την ηλικία των 17 κι είναι για όλα αυτά (εργασία, σεξ, οικογένεια, οδήγηση, ψηφοφορία) ώριμο ένα ανήλικο άτομο, αλλά για να γίνει ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας, είναι ανώριμός? Ανέτοιμος? Ας μου εξηγήσει την οπτική του ο νομοθέτης!!!!!! Εάν κάνει μια 16χρονη παιδί, μπορεί να το κρατήσει και να το μεγαλώσει και κανέναν νόμο δεν παραβαίνει, να κρατήσει σκυλί όμως δεν δύναται!!!!! Τα ευτράπελα της νομοθεσίας μας.

  Άρθρο 3, παρ 2: Ορίζονται οι Δήμοι ως υπεύθυνοι για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Και σε επόμενα άρθρα αυτό ενισχύεται. Πρόστιμα όμως (ή επί το ορθότερο: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» πουθενά δεν διάβασα να αποδίδονται σε Δήμους, φορείς κλπ. Με δεδομένο ότι υπάγονται, εάν δεν κάνω λάθος, στο Υπ Εσωτερικών (Υπουργείο που είναι και το καθ’ύλην αρμόδιο για το παρόν νομοσχέδιο) μήπως κύριοι νομοθέτες εθελοτυφλούμε λίγο??? Τα δικά μας δεν τα πειράζουμε! Ή είστε τόσο βέβαιοι πως δήμοι και σωματεία θα τα πράξουν όλα καλώς?! Μόνο για ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) είδα πρόστιμα και κυρώσεις, από το πιο απλό ως το πιο σοβαρό. Κάπου αυτό δεν συνάδει με τις επιταγές του Συντάγματος περί ισοτιμίας, αναλογικότητας και συναφών. Για το ίδιο αδίκημα θα έπρεπε να προβλέπονται κυρώσεις για όποιον τα διαπράττει, ακόμα και τους Δήμους! Όχι μόνο να γίνονται εισπρακτικοί αποδέκτες!
  Άρθρο 5 και άρθρο 16: Απαράδεκτη η υποχρεωτική στείρωση στα δεσποζόμενα.
  Α) Δεν πρόκειται για ιατρική πράξη που προάγει την ευζωία του ζώου Β) Ακόμη και κατά τα γραφόμενα του νομοθέτη θεωρείται «ακρωτηριασμός», τον οποίο σε μεταγενέστερα άρθρα πολλαπλώς απαγορεύει. Και εξηγώ: στο νομοσχέδιο γράφει (άρθρο 16): ‘η στείρωση του ζώου , καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός’. Άρα κατά τα γραφόμενα του νομοθέτη, η στείρωση, ως μια εκ των ιατρικών πράξεων, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός όταν έχει θεραπευτικό σκοπό. Στην παρούσα όμως φάση της επιβολής του σε νέα και υγιή (και προφανώς άτεκνα) ζώα, κανένας θεραπευτικός σκοπός δεν υφίσταται. Άρα πρόκειται σαφέστατα για ακρωτηριασμό! Γ) Κανένα ζώο συντροφιάς δεν θα μπορέσει ποτέ να γονιμοποιηθεί!!!!!!! Αφού η στείρωση επιβάλλεται πριν το ενάμισυ έτος ζωής τους και γονιμοποίηση απαγορεύεται πριν και τον 2ο οιστρικό κύκλο, κανένα θηλυκό (εκτός εκτροφείων) δεν θα μπορεί να γονιμοποιηθεί!!! Δ) Ουδείς έχει το δικαίωμα να επιβάλει σε ιδιοκτήτη την επικίνδυνη διαδικασία στείρωσης του ζώου του (πρόκειται για επεμβατική ιατρική πράξη – χειρουργείο, με όλους τους απορρέοντες κινδύνους! Ε) ουδόλως η συγκεκριμένη πρακτική σχετίζεται με τους στόχους της αξιολογούμενης ρύθμισης, είτε βραχυπρόθεσμους είτε μακροπρόθεσμους, έτσι όπως αυτοί διατυπώνονται στο σχετικό παράρτημα, στο #8.
  Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας διατήρησης δεσποζόμενου ζώου, πρέπει να παραδοθεί σε σωματείο, φορέα κλπ μαζί με προίκα 300 ευρώ. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς αυτό θεωρείται ως δόκιμη λύση και όχι το να παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα το ζώο σε συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη που να το θέλει!

  Άρθρο 6: Εν τοις πράγμασι καταργείται η έννοια της ερασιτεχνικής εκτροφής, κάτι που προβλέπονταν ωστόσο στον 4039/2012 (άρθρο 6). Εδώ γίνεται λόγος μόνο για επαγγελματικά εκτροφεία που όμως εάν η ίδρυση και αδειοδότησή τους εξακολουθεί να διέπεται από τους 604/1977 και πδ 463/1978 (νόμους 40 ετών) με τις αυστηρές προδιαγραφές που περιγράφονται για τα «ενδιαιτήματα», δεν θα είναι εφικτή η νόμιμη ύπαρξη επαγγελματικών εκτροφείων με μικρό αριθμό ζώων. Αλλοίμονο εάν η ύπαρξη μίας (1) προς γονιμοποίηση θηλυκιάς (που αυτομάτως παραπέμπει κατά τον νόμο σε «εκτροφείο») πρέπει να συνεπάγεται ειδικές εγκαταστάσεις, μόνιμο προσωπικό, μόνιμο κτηνίατρο να παρακολουθεί τη… «μονάδα» όπως ορίζεται από τους παραπάνω νόμους! Για την κάλυψη αυτού του κενού υπήρχε η «ερασιτεχνική εκτροφή» που με το παρόν καταργείται.
  Άρθρο 6, παρ 6: Χωρίς να γίνεται διευκρίνιση ότι η αναφορά είναι μόνο για τα θηλυκά (όπως γίνεται ειδική μνεία σε άλλα εδάφια), ορίζεται: ‘ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου συντροφιάς καθώς και η αναπαραγωγή του ίδιου ζώου συντροφιάς περισσότερες από 6 φορές στη ζωή του». Να διευκρινίσω ότι ως ‘αναπαραγωγικό ζώο συντροφιάς’ νοείται και ο αρσενικός (ελλείψη άλλης διευκρίνισης στη σχετική παράγραφο). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αρσενικό ζώο δεν μπορεί να συμμετέχει με το σπέρμα του σε αναπαραγωγή για περισσότερες από 6 φορές στη ζωή του ή μετά την ηλικία των 9 ετών (μικρή για γάτους) και αλήθεια αναρωτιέμαι πως η συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζει την ευζωία του και η όποια υπέρβαση θα την διακύβευε!!!!

  Άρθρο7 : Ορίζονται οι υποχρεώσεις των δήμων χωρίς να συνδέονται με κυρώσεις σε περίπτωση μη εναρμόνισής τους !
  Άρθρο 7, παρ 3: Εξαιρούνται υποχρεώσεων Δήμοι με πληθυσμό μικρότερων των 3.000 κατοίκων! Γιατί? Αφού δίδεται η δυνατότητα για συνεργασία ή συνδρομή Δήμων, ας συνασπιστούν/συνεργαστούν οι μικρότεροι Δήμοι ώστε κανείς να μην εξαιρείται των υποχρεώσεών τους. Άλλως, νησιωτικοί κατά κύριο λόγο Δήμοι θα εξαιρούνται των υποχρεώσεών τους με αποτέλεσμα να μένει ανεξέλεγκτο το θέμα των αδέσποτων.
  Άρθρο 7, βαε: Αόριστο το πότε και το πού, ενίοτε και το πώς, θα γίνεται η ασφαλής και λελογισμένη επανένταξη των αδέσποτων στο….’οικείο’ περιβαλλον. Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι όταν οι αρμόδιοι φορεί δεν έχουν χώρο-πόρους-κλπ να τα φροντίσουν, τα εκπαραθυρώνουν. Ελπίζω να ερμήνευσα λανθασμένα το παρόν άρθρο!
  Αναφέρεται δε ότι μεταξύ άλλων ‘μη αποδεκτών’ για την επανένταξή τους χώρων είναι και «…όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια». Δηλαδή παντού! Διότι σε όλο τον οικιστικό ιστό καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο υπάρχουν σκουπιδοντενεκέδες. Άρα απομένουν μόνο δασικές και ερημικές εκτάσεις? Αυτές νοοούνται ως οικείο περιβάλλον για τα αδεσποτάκια? Και εκεί είναι που έχουν «υποχρέωση» (κατά τα ειωθέντα του παρόντος νόμου) να δημιουργούν (κι υποθέτω και καθημερινώς να τροφοδοτούν) οι δήμοι σημεία παροχής τροφής και νερού??????????
  Στο σύνολο του νομοσχεδίου προκύπτει ότι αφού τα ιδόκτητα δεσποζόμενα θα είναι στειρωμένα και η ‘ερασιτεχνική εκτροφή» βγήκε από το χάρτη, κάποιος μπορεί να αποκτήσει ζώο συντροφιάς μόνο εάν πληρώσει!!! Ή αγοράζει από επαγγελματικά εκτροφεία ή υιοθετεί αδέσποτο από Δήμους και φιλοζωικά. Ουδεμία άλλη επιλογή.

  Άρθρο 2, παρ 3: στον ορισμό «ζώου συντροφιάς» δέον όπως τροποποιηθεί ως προς το ορθότερο: …για λόγους ζωοφιλίας ή/και συντροφιάς (το ένα δεν αναιρεί το άλλο για να υπάρχει το «ή» το διαζευκτικό).
  Άρθρο 2, παρ 8: «κηδεμονευόμενο» αντί του «δεσποζόμενου» (λόγοι ηθικής τάξης και ενσυναίσθησης)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:13 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:06 | Μαρια Αθανασιου

  Η τηρηση του εθνικου μητρωου δεν εχει κανενα νοημα με τον τροπο που προτεινεται .Στο μητρωο πρεπει να καταγραφονται μονο η ταυτοποιηση του ζωου και ιατρικες πραξεις (εμβολιασμοι ,εξετασεις ) που αφορουν ζωανθρωπονοσους. Γιατι θα πρεπει οι κτηνιατροι να αναλωνμαστε σε εξτρα γραφειοκρατια για να τηρουμε αυτα τα αρχεια ; Μειωστε το ΦΠΑ μας στην τελικη αφου οι κτηνιατρικες υπηρεσιες αντιμετωπιζονται ως ειδος πολυτελειας και εχουν 24% ΦΠΑ για να προσλαβουμε προσωπικο για γραμματειακη υποστηριξη.
  επισης δεν ειναι δυνατον να εχουν διευρυμενη προσβαση στο αρχειο ολοι οσοι το ζητανε …τι γινεται με τα προσωπικα δεδομενα ;

 • 20 Μαΐου 2021, 17:31 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:52 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Προ ολίγων εβδομάδων συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση «Διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας» η οποία και κατατέθηκε από την κα κ Γιαννακοπούλου. Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα που αφορούν σε:α) καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων,β) άσκηση ποινικής δίωξης κατά νομικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να διακινούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού,γ) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς,δ) κατάσχεση ζώων συντροφιάς στην Ελβετία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στην βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ αν και είχαν χορηγηθεί διαβατήρια και έφεραν αριθμούς σήμανσης,ε) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας η οποία από αυτοψία που διενήργησε σε παράνομο χώρο συγκέντρωσης ζώων, αναφέρει ότι βρέθηκαν διαβατήρια και βιβλιάρια υγείας ζώων κενά κτηνιατρικών πράξεων, τα οποία ήταν προϋπογεγραμμένα και προσφαγισμενα. Κατόπιν όλων αυτών είχε προταθεί από το ΥΠΑΑΤ με καθυστέρηση 8 χρόνων να εισαχθούν στο σ-ν για τα ζώα συντροφιάς εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ576/2013 Θέσπισή Ψηφιακής Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων Ξεχωριστό άρθρο στο σ-ν με τίτλο «Έγγραφο ταυτοποίησης
  (διαβατήριο)» σύμφωνα με το οποία) Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο β) Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία διάθεσης Προβλέφθηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσειςα) Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε πρόσωπο διαφορετικό από τον κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθεί β) Ελλιπής συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου καιγ) Πλαστογράφηση στοιχείων διαβατηρίου Τα παραπάνω σημαντικά που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησής και εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σ-ν.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:28 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:22 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Αθήνα 18.05.2021

  Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής

  Δελτίο Τύπου

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ήταν το πρώτο συλλογικό όργανο που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τα προγράμματα ευζωίας αδέσποτων ζώων στην Αττική. Όταν η η Πολιτεία ήταν ανύπαρκτη, ο Σύνδεσμος ήταν εκείνος που πρότεινε τη συνεργασία Κτηνιάτρων και Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο μακρινό 1994 ήταν εκείνος που υλοποίησε πρώτος αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Αθηναίων. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (ο πρώτος Ν.3170/2003 και στη συνέχεια ο Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε μερικώς από τον Ν.4235/2014) στην ουσία περιγράφει αυτά που πρώτος υλοποίησε ο Σύνδεσμος πριν σχεδόν τριάντα χρόνια.
  Όταν μία κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει ως «Νέο» κάτι που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες μας βάζει πάντα σε σκέψη και υποψία. Η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην συνομιλήσει με τους κατ ‘εξοχήν ειδικούς, τους Κτηνιάτρους και να αγνοήσει τις θέσεις των Συλλογικών τους Οργάνων (ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΚΣ), των δύο Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών της Χώραςκαι των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπαλλήλων του Κράτους, Κτηνιάτρων, έδειχνε εξ’ αρχής την πορεία της μεθόδευσης. Η ανάγνωση και μελέτη του ν/σ που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει τον ιστορικό και θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης η οποία διαπράττει μέγιστο ατόπημα.

  Τονίζουμε ότι υποχρέωση της Πολιτείας και μόνος νομιμοποιητικός λόγος για την ρυθμιστική παρέμβαση της, στις διάφορες μορφές ζωής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται και με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, η οποία είναι απολύτως συναρτώμενη από την καλή μεταχείριση και την ευζωία αυτών, όπως αναγνωρίζεται και επιτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ίδια νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι τα ζώα συντροφιάς που έχουν κηδεμόνα παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία, συνεπώς μπορούν να εξαιρούνται από κανόνες επιτήρησης.

  Τέλος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την οποία έχει υπογράψει η Χώρα και έχει καταστεί νόμος του Κράτους, ρητά προβλέπεται ότι «σύλληψη, κράτηση και θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών». Εξ όσων γνωρίζουμε, η Χώρα, εξαιτίας του υψηλότατου επιπέδου των επιστημόνων Κτηνιάτρων, δεν απειλείται άμεσα από κάποια ασθένεια, φορείς της οποίας είναι τα ζώα συντροφιάς, ώστε να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα σύλληψης, στείρωσης και κράτησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν και σε θανάτωση αυτών.

  Είναι επίσης σαφές από όλο το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και από τις γενικές αρχές για το σεβασμό κάθε είδους ζωής που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πολιτισμένου κράτους δικαίου, ότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ τα οριζόντια ιατρικά μέτρα κατά της σωματικής ακεραιότητας ολόκληρων πληθυσμών έμβιων όντων, των ζώων συντροφιάς εν προκειμένω, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι κηδεμόνα.

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο, πριν την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, να είχε επιδιωχθεί να λειτουργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να είχε γίνει πραγματική καταγραφή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς χωρίς κηδεμόνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, αντί να αφήνεται να διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση για τη δημιουργία εντυπώσεων, που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αιτιολογική έκθεση (Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης) που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, έστω κατ’ εκτίμηση, το μέγεθος του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο του!

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής αντιτίθεται πλήρως στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «ευζωία» των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
  Περιληπτικά αντιτίθεται:

  Στον διαμελισμό των Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στη διανομή των κομματιών τους ανάμεσα στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και στο εντελώς άσχετο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι οι θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Κτηνιάτρους είναι αυτοί που εξαφάνισαν τη Λύσσα και διαφυλάττουν τη Υγεία Ζώων και Ανθρώπων. Η διάσπαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παραβιάζει: α) τη ΛΟΓΙΚΗ, β) τις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, γ) την άρτι εφαρμοζόμενη από 21.4.2021 νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, η οποία θέτει ως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ την εκπροσώπηση κάθε Κράτους Μέλους από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αρμόδια αρχή για ΌΛΑ τα είδη των ζώων, δ) τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, όπου τονίζεται ο ρόλος των κτηνιατρικών δημόσιων υπηρεσιών και ο δυνητικός και επικουρικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και ε) τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ζώων και εκθέτει την Χώρα.
  Στην μετατροπή της Υιοθεσίας ενός Αδέσποτου Ζώου σε ανυπέρβλητο γραφειοκρατικό κυκεώνα και στην ιδέα και μόνο του «προσωρινού ιδιοκτήτη». Κάποιος ή είναι ιδιοκτήτης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή δεν είναι. Η έννοια του προσωρινού ιδιοκτήτη θα δημιουργήσει στρατιές από πρώην αδέσποτα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιδιοκτησία του Δήμου ως αδέσποτα, θα χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, θα διαμένουν με τον «φιλόζωο» αλλά δε θα ανήκουν σε κανέναν δίνοντας πεδίο δόξης σε κάθε επιτήδειο να αδειάζει τα ταμεία των Δήμων που είναι ήδη ελλειμματικά μετά από 13 χρόνια συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την οικονομική απαξίωση των κτηνιάτρων.
  γ. Στην υποχρεωτική στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η στείρωση είναι ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και μάλιστα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κάθε ιατρική πράξη γίνεται με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του κηδεμόνα του ζώου, αφού εκείνος ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη και τις παρενέργειες της, σταθμίσει όλα τα παραπάνω και συμφωνήσει. Πόσο μάλλον μία χειρουργική πράξη που γίνεται υπό γενική αναισθησία (με όλους τους κινδύνους, που αυτή μπορεί να επιφέρει)και κατά την οποία αφαιρούνται όργανα (ωοθήκες, όρχεις), τα οποία δεν είναι μόνο όργανα αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως αδένες οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες. Όποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο είναι ή απόγονος του Δρ. Μέγκελε ή θαυμαστής του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας του Χόνεκερ ή, το χειρότερο, κάνει ρουσφέτι σε εισαγωγείς που φέρνουν και πωλούν κουτάβια από τα άθλια puppy mills του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Όλοι οι κτηνίατροι γνωρίζουμε ότι τα ημίαιαμα ζώα είναι πιο ανθεκτικά από τα καθαρόαιμα και με λιγότερα προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν για να πριμοδοτηθούν τα καθαρόαιμα.

  Επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο την τεράστια πλειοψηφία των εκτροφέων ζώων αποτελούν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ εκτροφείς και προστατεύονται πλήρως από το Νόμο. Στο εν λόγω σ/ν δεν υπάρχει καν η έννοια του ερασιτέχνη εκτροφέα.

  δ. Στη χρηματοδότηση με δανεικά και στη μεταφορά των πιστώσεων για την αντιμετώπιση της Λύσσας και της Λεϊσμανίωσης από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από δανεικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ουχί πρωτογενής χρηματοδότηση των Δήμων. Η μεταφορά πιστώσεων για την αντιμετώπιση ΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ όπως η λύσσα και η λεϊσμανίωση αφήνει εκτεθειμένη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και εκθέτει εκ νέου την Χώρα, η οποία παραβιάζει έτσι εκτός από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και την κοινή λογική.

  Είναι το πιο αντιεπιστημονικό και ντροπιαστικό σημείο του σ/ν.

  ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Προσθέτει έναν περιττό τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς στον ιδιώτη κτηνίατρο και παράλληλα παραβιάζει τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και καταχώρηση των microchipτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης (Λύσσα, Λεϊσμανίωση κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ποιο το νόημα να γνωρίζει ο καθένας το πότε πέρασε μία ωτίτιδα το οποιοδήποτε ζώο; Μήπως το επόμενο βήμα είναι να πωληθεί το εν λόγω αρχείο σε φαρμακευτικές ή ασφαλιστικές εταιρείες; Πόσα από τα κτηνιατρεία έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ενημερώνουν νυχθημερόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες; Μήπως τελικά το 70% των κτηνιατρείων περισσεύουν για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κλείσουν;

  στ. Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι διάχυτη η προσπάθεια της μεταφοράς χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές – εργολαβικές εταιρείες» και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φραξιών του φιλοζωικού κινήματος. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες φιλοζωικές ομοσπονδίες που είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες έχουν αναδείξει το θέμα και αντιτίθεται έντονα σε αυτό.

  Η αρμοδιότητα ανήκει και πρέπει να παραμείνει στο Κράτος, δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο των Αδιαίρετων Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και με τη συνεργασία των Επαγγελματιών Επιστημόνων Κτηνιάτρων. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

  Για τους ως άνω λόγους απαιτούμε:
  α. Ενιαία Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπως είναι σήμερα

  β. Εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και παρεμβάσεις όπου και εάν χρειάζεται μέσα από ΔΙΑΛΟΓΟ και υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και σέβεται τον Πρωταρχικό Ρόλο του Κτηνιάτρου στο ζήτημα και τις εισηγήσεις των ειδικών, των πανεπιστημιακών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

  γ. Γενναία πρωτογενή χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου και όχι δανεικά.

  δ. Πρόσληψη Κτηνιάτρων σε ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε κάθε Δήμο ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου έτσι ώστε ο Υπεύθυνος του προγράμματος του κάθε Δήμου να είναι Κτηνίατρος, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και ειδικός επιστήμονας.

  ε. Ενίσχυση των δομών των Δήμων και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές».

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τις 20 Μαΐου και καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους Έλληνες Κτηνιάτρους να συμμετάσχουν δυναμικά.

  Έκ μέρους του ΔΣ του ΣΚΜΖΑ

  Η Πρόεδρος του ΔΣ

  Ντίνα Μπελτέκου

  http://www.skmza.gr/index.php/nea/162-2021-05-19-07-19-20

 • 20 Μαΐου 2021, 17:34 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 17:25 | Μαρια Ασημακοπουλου

  προς τι η καταγραφη όλων των ιατρικων πραξεων σε ενα ζωο σε αυτο το μητρωο ;Τι σκοπο εξυπηρετει ; Να καταγραφεται μονο ο,τι εχει σχεση με τη δημοσια υγεια

 • 20 Μαΐου 2021, 16:44 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

  20 Μαΐου 2021, 16:53 | Ιωαννης ΚαραντανηςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΣτηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»το οποίο δηλώνει «Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο»

 • 20 Μαΐου 2021, 16:58 | Φωτεινή Θέου

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:34 | ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

  Επί της παραγράφου 13 όπου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σήμανσης και εμβολιασμού να γίνει προσθήκη που θα αφορά στις Ελληνικές γηγενείς φυλές όπως αυτές αναφέρονται στις προτάσεις μας επί του Άρθρου 2. Με σκοπό να δοθούν κίνητρα απόκτησης ελέγχου και σήμανσης των αυτόχθονων ειδών.