ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των επιμέρους Μητρώων αυτού, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε Μητρώου και τα πεδία που αυτό περιλαμβάνει, τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τα θέματα μεταφοράς των δεδομένων από το υπάρχον μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με ίδια απόφαση δύνανται να προστίθενται νέα μητρώα και πεδία στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, όπως ενδεικτικά πεδίο αναφορικά με τα στοιχεία γενετικού υλικού (DNA) των ζώων συντροφιάς και να ορίζονται οι τρόποι χρήσης των στοιχείων αυτών και αξιοποίησής τους από τις αρχές και τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3.
2. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου μπορούν να εξειδικεύονται οι κατηγορίες ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων της παρ. 13 του άρθρου 4 και να ορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς (γατών και σκύλων). Επίσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αυξάνονται τα ποσά της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 ή να μειώνονται ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πρώτου εδαφίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33, δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζονται τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς ζώου που δύνανται να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και την ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του και καθιστούν μη επιτρεπτή την αναπαραγωγή τους.
6. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνώμη της πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 7 του άρθρου 7 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται και οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων των κτηνιατρείων που διατίθενται για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής αδέσποτων ζώων από εθελοντές κτηνιάτρους, η διαδικασία και χρονική διάρκεια διάθεσής τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των δήμων, των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνδέσμων δήμων για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ετησίως, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε δήμος για την υλοποίηση δράσεων του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις κάθε δήμου ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος. Σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατόν να επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 33, παρακράτηση μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαιούται ο δήμος, η οποία μπορεί να ανέλθει σε ποσό που αντιστοιχεί έως δύο (2) μήνες σε ετήσια βάση.
10. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί κανόνες και οι εν γένει όροι για την αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσημάτων.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια, η διαδικασία και το ύψος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων του άρθρου 19.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο και διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των προστίμων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι κανόνες λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
14. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κανόνες και το ωράριο λειτουργίας των περιφραγμένων πάρκων σκύλων εντός της εδαφικής περιφέρειας κάθε δήμου, ο διαχωρισμός μικρόσωμων και μεγαλόσωμων σκύλων για την είσοδο στα πάρκα, ο μέγιστος αριθμός σκύλων ανά συνοδό και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ομαλή λειτουργία των περιφραγμένων πάρκων σκύλων.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 33, καθορίζονται λεπτομέρειες της λειτουργίας της, όπως η θητεία της, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 36, καθώς και οι όροι και η διαδικασία για την πρόσβαση σε αυτήν των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3. Με ίδια απόφαση ορίζεται και ο σχετικός πενταψήφιος αριθμός του άρθρου 36.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 31.
18. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι κατασκευές μεταφοράς ζώων εργασίας, όπως τρέιλερ ή κλουβιά επί ή εντός του αμαξώματος οχημάτων.
19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογή του εκπροσώπου των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων στη επιτροπή του άρθρου 33.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:43 | Τσουρλής Αποστόλης

  ΆΡΘΡΟ 39 παράγραφος 3, κατά την οποία:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33,δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

  Α)Αιτούμαστε την οριστική εξαίρεση των στειρώσεων των αναφερόμενων ζώων της παραγράφου και την εξαίρεση του περιορισμού της αναπαραγωγής των θηλυκών σκύλων και γατών και να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της ερασιτεχνικής εκτροφής, δηλαδή 2 γέννες ανά έτος από δύο διαφορετικά θηλυκά. Εξαίρεση με άρθρο εδώ και τώρα και όχι με απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

  Β) Οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους είναι θεσμοθετημένοι με ανάλογες νομοθεσίες. Αιτούμαστε να συμπεριληφθούν στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, εκτός από τους δείκτες που ήδη προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο, τους ιχνηλάτες, τους λαγωνικούς, τους σκύλους επαναφοράς, έρευνας και νερού, όπως έχουν συμπεριελήφθη στο ΦΕΚ 4361/ 13-12-2017.

  Γ) Τα κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως τα πλέον ασφαλέστερα και καταλληλότερα για τη μεταφορά των κατοικιδίων, με τις ανάλογες προδιαγραφές για την άνεση, ασφάλεια και την ευζωΐα των συντρόφων μας. Με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, αποφεύγονται ατυχήματα (πολλές φορές θανατηφόρα) που μπορεί να προξενηθούν για διάφορους λόγους από την απότομη συμπεριφορά ή κίνηση του κατοικίδιου όταν μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου, καθώς και ο κίνδυνος ασφυξίας ή θερμοπληξίας των αγαπημένων μας συντρόφων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικιδίων με κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ευζωΐα των αγαπημένων μας «φίλων»!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:08 | Ολγα Πεγιάδου

  Ο Τομεας Προστασιας Ζωων Συντροφιας της Ακαδημιας Εθελοντισμου ΗΕLPHELLAS χαιρετιζει τις θετικοτατες προθεσεις του προγραμματος «ΑΡΓΟΣ» που θέτει με το νέο νομοθετικο πλαισιο για τα ζωα συντροφιας νέες βάσεις για την προστασία των ζώων στη χώρα μας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας φιλοζωίας.

  Τα θετικα σημεια των αρθρων εχουν ηδη επισημανθει από πολλους φορεις, αλλα και μεμονωμενους πολιτες. Θα θελαμε να επισημανουμε μερικα σημεια που θα θελαμε να τυχουν της προσοχης σας:

  1. Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ. Γι αυτό παρακαλουμε να αφαιρεθει η παρ 5 του αρ 39 που αφηνει ανοιχτο το ενδεχομενο «εξαιρεσεων» ειδικα για τους σκυλους «εργασιας» ( κυνηγων, ποιμνιων κ φυλακες), γιατι, ειδικα αυτή η κατηγορια σκυλων είναι η αστειρευτη πηγη αδεσποτων , που εφτασαν να είναι εκατομμυρια στις μερες μας.

  2. Οι ελεγκτικοι μηχανισμοι να αυξηθουν, όχι μονο στους δημους, αλλα σε κάθε τομεα εφαρμογης του νομου.

  3. Προτεινουμε να γινει πραγματικοτητα η ιδρυση ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΖΩΩΝ από την ΕΛΑΣ. Μεχρι αυτό να γινει, να μπορει ο πολιτης να καταγγειλει τις παρανομες πραξεις κατά των ζωων , εχοντας την ΕΛΑΣ στο πλευρο του. Η ΕΛΑΣ να εχει γραμμη καταγγελιων, η ΕΛΑΣ να μπορει να εφαρμοζει το νομο, προστατευοντας τον πολιτη ώστε να μη νιωθει ερμαιο στα χερια του κάθε κακοβουλου καταγγελομενου

  4. Προτεινουμε, εκτος από τη δημιουργια καταφυγιων για συντομη παραμονη των αδεσποτων ζωων, την καινοτομα προταση της φιλοξενιας αδεσποτων ζωων σε σπιτια ατομων ευπαθων κοινωνικων ομαδων. ( αποροι, χαμηλομισθοι, ανεργοι, ΑΜΕΑ). Ο δημος, σε συνεργασια με τις ηδη υπαρχουσες κοινωνικες του υπηρεσιες, θα προσφερει τροφη για τα ζωα και τροφιμα για τη διαβιωση των πολιτων. Ετσι το αδεσποτο ζωο θα βοηθα τον ανθρωπο κι ο ανθρωπος θα βοηθα το ζωο παρεχοντας του κοινωνικοποιηση και ευζωϊα που δεν μπορει να συγκριθει με τις συνθηκες στο καλυτερο καταφυγιο. Παραλληλα θα ετοιμαζεται το νεαρο ζωο για υιοθεσια κι αν είναι γερικο ή ασθενες, θα εχει ποιοτητα ζωης. Αυτό το προγραμμα θα δωσει ΠΝΟΗ στον εθελοντισμο και θα εκτιναξει την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ αντιμετώπιση των ζώων. Εχουμε τη βεβαιοτητα της απολυτης επιτυχιας του γιατι ηδη πανω από δεκαετια εφαρμοζεται από φιλοζωικο και φιλανθρωπικο σωματειο εθελοντων στην Αθηνα.

  5. Προτεινουμε ο νομος να είναι υπερανω κάθε καταστατικου πολυκατοικιας και να επιτρεπει τη διαβιωση οποιου αριθμου ζωων σε αυτά, αρκει να τηρουνται οι προυποθεσεις ευζωιας και όλα οσα προβλεπει ο νομος. Κι επισης να υπαρχει ειδικη μεριμνα για οποιον, μεσω του δημου, φιλοξενει αδεσποτα ζωα στο σπιτι του . Οσον αφορα τη διαβιωση στις ταρατσες, παρακαλουμε να απαγορευτει με αυστηροτητα.

  6. Προτεινουμε την αναβαθμιση του ρολου των εθελοντων με την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου .Ηδη με την προταση επιχορηγησης των φιλοζωικων σωματειων, γινεται ένα βημα αλλα, η κοινωνια, χρειαζεται περαιτερω ενημερωση και παροτρυνση να αναγνωρισει τους φιλόζωους εθελοντες κι όχι να τους βαζει στο στοχαστρο κ να είναι ανυπερασπιστοι.

  7. Προτεινουμε τα μαθηματα φιλοζωιας να ξεκινανε από το νηπιαγωγειο και να συνεχιζονται ως και την τριτοβαθμια εκπαιδευση. Η παιδεια είναι ο θεμελιος λιθος του κάθε λαου κι η παιδεια χτιζει πολιτισμο. Σε ολες τις εκπαιδευτικες βαθμιδες της δημοσιας και ιδιωτικης εκπαιδευσης αν μπει η ενημερωση και διδασκαλια της φιλοζωιας (όχι με μια μονο ετησια συναντηση όπως αναφερετε), τοτε θα εχουμε αυριανους πολιτες υπεύθυνους και με σωστη αντιμετωπιση προς τα ζωα και τον συνανθρωπο

  8. Προτεινουμε την αυστηροποιηση των ποινων τοσο για την ενεργητικη οσο και για την παθητικη κακοποιηση. Επισης, όταν εχει γινει αφαιρεση ζωων με εισαγγελικη εντολη, να μην υπαρχει μεγαλη αναμονη μεχρι να τελεσιδικησει.
  Ο παραβατης πρεπει ν αναγραφεται αμεσως στα μητρωα και μονο στη σπανια περιπτωση της αθωωησης του να μπορει ν αποκτησει ξανα ζωο συντροφιας.

  9. Να απαγορευτει ρητα και κατηγορηματικα η μεταφορα των «σκυλων εργασιας» με τα απαραδεκτα κουτια που χρησιμοποιουνται.

  10. Οι ερασιτεχνες-όπως λεγονται-εκτροφεις είναι η μεγαλη μαστιγα παραγωγης αδεσποτων. Να γινουν οσοι επιθυμουν νομιμοι εκτροφεις και να συμπεριλαμβανονται στα αρθρα της κειμενης νομοθεσιας.

  11. Οι εκτροφεις ΟΛΩΝ των ελληνικων αυτοχθονων ρατσων να μπορουν να υπαρχουν, αλλα και να ελεγχονται οι συνθηκες διαβιωσης των ζωων τους. Οσον αφορα τους εκτροφεις ρατσων που ΔΕΝ μπορουν να ζησουν στο κλιμα της Ελλαδας ( πχ καυκασιανοι και ασιατικοι ποιμενικοι, αγιου βερναρδου, χασκυ, ακιτα κλπ) γιατι αυτά τα ζωα να εκτρεφονται και να διοχετευονται στην Ελλαδα?

  12 . Αυστηροτερο πλαισιο στους κατοχους σκυλων «εργασιας» οσον αφορα τις υποχρεωσεις τους ( μικροτσιπ, βιβλιαριο υγειας, συνθηκες αυζωιας κλπ) Οι λεγομενοι σκυλοι εργασιας που χρησιμοποιουν οι κυνηγοι κι οι κτηνοτροφοι είναι τα πιο αδικημενα ζωα! Ζουνε σε απανθρωπες συνθηκες, δεν εχουν καμμια ευζωια, δεν αντιμετωπιζονται ως ζωα αλλα ως «εργαλεια».
  Αυτό το νομοσχεδιο πρεπει να βαλει ένα οριστικο ΤΕΛΟΣ στις τοσες αυθαιρεσιες,
  στη τοση ατιμωρησια των κυνηγων και των κτηνοτροφων. Αφαιρεση αδειας κυνηγιου στο κάθε παραβατη που εχει ατσιπαριστο κι αστειρωτο ζωο. Βαρια χρηματικα προστιμα στο κάθε κτηνοτροφο πουχει τα σκυλια του χωρις γιατρο, χωρις σημανση που πεθαινουν από τσιμπουρια και κακης ποιοτητας τροφη.

  13. Να παταχτει ΠΑΝΤΟΥ το εμποριο ζωων, να παψει να υφισταται εμποριο ζωων συντροφιας, ουτε καν από τους εκτροφεις. Τα εκτροφικα ζωα να ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ εναντι ενός συμβολικου ποσου που θα ορισει ο νομοθετης και να μπαινουν σε ειδικη πλατφορμα υιοθεσιας του ΕΜΖΣ, ως «εκτροφικη Υιοθεσια». Ετσι θα αποκαλυφθουν οι τοσοι εκτροφεις που θελουν να λεγονται «φιλοζωοι», ετσι θα παψει για παντα το ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΧΩΝ. Και παρακαλουμε να παταχτει το εμποριο ζωων σε παζαρια και λαικες (όπως το Σχιστο), οπου η αστυνομια ΑΡΝΕΙΤΑΙ να επεμβει .

  14. Παρακαλουμε ν αυξηθει ο χρονος για την προς υιοθεσια ζωου όταν είναι σε καταφυγιο, γιατι οι 30 μερες δεν αρκουν για μια τοσο χρονοβορα διαδικασια, όπως η ευρεση καταλληλου κηδεμονα. Ταυτοχρονα, τα καταφυγια/κυνοκομεια, να διαθετουν κτηνιατρο κι όχι να εξαρτωνται από καποιο περιστασιακο κτηνιατρο του δημου ή της περιφερειας. Η μονιμη παρουσια κτηνιατρου σε τετοιους χωρους είναι ζωτικης σημασιας για την ευρυθμη λειτουργια τετοιου χωρου

  15. Θα ηταν ευχης εργο αν μπορουσε ν’ αλλαξει η λεξη κι εννοια «ιδιοκτητης ζωωου» σε «ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΖΩΟΥ» Κι αυτό γιατι, τα ζωα δεν είναι πραγματα για ναναι ιδιοκτησια κανενος και για να αλλαξει η νοοτροπια «δικο μου είναι κι ό,τι θελω το κανω». Το ζωο συντροφιας είναι σαν μελος της οικογενειας κι αν ως τετοιο το αναγνωριζε η νομοθεσια, θα απετρεπε πολλους κακοβουλους

  16. Προτεινουμε την ελευθερη μετακινηση ζωων και ανω των 10 κιλων (για τα οποια ηδη αναφερεστε). Οι εκατομμυρια κηδεμονες ζωων ανω των 10 κιλων δεν γινεται να αισθανονται ως πολιτες Β΄’ κατηγοριας. Να μπορουν να πληρωνουν εισιτηριο και να ταξιδευουν ,με λουρι φιμωτρο κ τα χαρτια του ζωου τους, όπως στο εξωτερικο, σε όλα τα ΜΜΜ. Κι επισης , όπως εγινε η διευκρινηση για τις παραλιες, να επιτρεπεται (εκτος των σκυλων θεραπειας) η εισοδος και σε αλλους χωρους (εστιασης, ξενοδοχεια, βιβλιοπωλεια κ γενικα μαγαζια λιανικου εμποριου).
  Σε σχεση με το εξωτερικο, ειμαστε πισω στα θεματα της συμβιωσης με τα κατοικιδια μας σε ολες τις εκφανσεις της καθημερινοτητας μας.

  Παρακαλουμε να μας κανετε να νιωσουμε περηφανοι ως πολιτες και ως εθελοντες φιλόζωοι.Ειμαστε στο πλευρο σας για κάθε επικοδομητικη προσπαθεια και συνεργασια.

  Ακαδημία Εθελοντισμού ΗELPHELLAS
  Τομεας Προστασιας Ζωων Συντροφιας
  email : info@helphellas.org

 • 20 Μαΐου 2021, 21:41 | Κεραμιτσής Ιωάννης

  ΆΡΘΡΟ 39 παράγραφος 3, κατά την οποία:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33,δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

  Α)Αιτούμαστε την οριστική εξαίρεση των στειρώσεων των αναφερόμενων ζώων της παραγράφου και την εξαίρεση του περιορισμού της αναπαραγωγής των θηλυκών σκύλων και γατών και να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της ερασιτεχνικής εκτροφής, δηλαδή 2 γέννες ανά έτος από δύο διαφορετικά θηλυκά. Εξαίρεση με άρθρο εδώ και τώρα και όχι με απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

  Β) Οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους είναι θεσμοθετημένοι με ανάλογες νομοθεσίες. Αιτούμαστε να συμπεριληφθούν στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, εκτός από τους δείκτες που ήδη προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο, τους ιχνηλάτες, τους λαγωνικούς, τους σκύλους επαναφοράς, έρευνας και νερού, όπως έχουν συμπεριελήφθη στο ΦΕΚ 4361/ 13-12-2017.

  Γ) Τα κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως τα πλέον ασφαλέστερα και καταλληλότερα για τη μεταφορά των κατοικιδίων, με τις ανάλογες προδιαγραφές για την άνεση, ασφάλεια και την ευζωΐα των συντρόφων μας. Με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, αποφεύγονται ατυχήματα (πολλές φορές θανατηφόρα) που μπορεί να προξενηθούν για διάφορους λόγους από την απότομη συμπεριφορά ή κίνηση του κατοικίδιου όταν μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου, καθώς και ο κίνδυνος ασφυξίας ή θερμοπληξίας των αγαπημένων μας συντρόφων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικιδίων με κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ευζωΐα των αγαπημένων μας «φίλων»!

 • Στο άρθρο 39, παρ.4 αναφέρεται: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους.

  Προτείνω να αφαιρεθεί η λέξη «δεικτών». Γιατί μόνο δεικτών; Οι υπόλοιπες ράτσες κυνηγόσκυλων δεν έχουν ανάγκη εκπαίδευσης;

  Επίσης, να ξεκαθαριστεί ότι κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, η εκπαίδευση κυνηγόσκυλων επιτρέπεται όπου επιτρέπεται και το κυνήγι.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | Νικάκη Ματίνα

  ΆΡΘΡΟ 39 παράγραφος 3, κατά την οποία:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33,δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

  Α)Αιτούμαστε την οριστική εξαίρεση των στειρώσεων των αναφερόμενων ζώων της παραγράφου και την εξαίρεση του περιορισμού της αναπαραγωγής των θηλυκών σκύλων και γατών και να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της ερασιτεχνικής εκτροφής, δηλαδή 2 γέννες ανά έτος από δύο διαφορετικά θηλυκά. Εξαίρεση με άρθρο εδώ και τώρα και όχι με απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

  Β) Οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους είναι θεσμοθετημένοι με ανάλογες νομοθεσίες. Αιτούμαστε να συμπεριληφθούν στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, εκτός από τους δείκτες που ήδη προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο, τους ιχνηλάτες, τους λαγωνικούς, τους σκύλους επαναφοράς, έρευνας και νερού, όπως έχουν συμπεριελήφθη στο ΦΕΚ 4361/ 13-12-2017.

  Γ) Τα κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως τα πλέον ασφαλέστερα και καταλληλότερα για τη μεταφορά των κατοικιδίων, με τις ανάλογες προδιαγραφές για την άνεση, ασφάλεια και την ευζωΐα των συντρόφων μας. Με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, αποφεύγονται ατυχήματα (πολλές φορές θανατηφόρα) που μπορεί να προξενηθούν για διάφορους λόγους από την απότομη συμπεριφορά ή κίνηση του κατοικίδιου όταν μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου, καθώς και ο κίνδυνος ασφυξίας ή θερμοπληξίας των αγαπημένων μας συντρόφων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικιδίων με κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ευζωΐα των αγαπημένων μας «φίλων»!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ

  ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΛΗ Η ΠΑΡ. 3 (ΤΡΙΑ). Σε καμία περίπτωση δεν
  πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κανένα λόγο
  ποιμενικών και κυνηγετικών σκύλων. Ούτε βέβαια σε ιδιοκτήτες ζώων
  «που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να
  αποβλέπουν στο κέρδος» διότι απλά δεν δηλώνουν το κέρδος τους.
  Όποιος θέλει να εκτρέφει ζώα, θα πρέπει να γίνει επαγγελματίας
  εκτροφέας, να πάρει τις σχετικές άδειες και να ελέγχεται για τα
  οικονομικά της δραστηριότητάς του αλλά και, σε τακτική βάση, για τις
  εγκαταστάσεις/συνθήκες διαβίωσης των ζώων του.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:20 | Ποταμίτης Νικόλαος

  ΆΡΘΡΟ 39 παράγραφος 3, κατά την οποία:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33,δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

  Α)Αιτούμαστε την οριστική εξαίρεση των στειρώσεων των αναφερόμενων ζώων της παραγράφου και την εξαίρεση του περιορισμού της αναπαραγωγής των θηλυκών σκύλων και γατών και να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της ερασιτεχνικής εκτροφής, δηλαδή 2 γέννες ανά έτος από δύο διαφορετικά θηλυκά. Εξαίρεση με άρθρο εδώ και τώρα και όχι με απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

  Β) Οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους είναι θεσμοθετημένοι με ανάλογες νομοθεσίες. Αιτούμαστε να συμπεριληφθούν στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, εκτός από τους δείκτες που ήδη προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο, τους ιχνηλάτες, τους λαγωνικούς, τους σκύλους επαναφοράς, έρευνας και νερού, όπως έχουν συμπεριελήφθη στο ΦΕΚ 4361/ 13-12-2017.

  Γ) Τα κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως τα πλέον ασφαλέστερα και καταλληλότερα για τη μεταφορά των κατοικιδίων, με τις ανάλογες προδιαγραφές για την άνεση, ασφάλεια και την ευζωΐα των συντρόφων μας. Με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, αποφεύγονται ατυχήματα (πολλές φορές θανατηφόρα) που μπορεί να προξενηθούν για διάφορους λόγους από την απότομη συμπεριφορά ή κίνηση του κατοικίδιου όταν μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου, καθώς και ο κίνδυνος ασφυξίας ή θερμοπληξίας των αγαπημένων μας συντρόφων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικιδίων με κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ευζωΐα των αγαπημένων μας «φίλων»!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:57 | Μπάλας Πάνος

  ΆΡΘΡΟ 39 παράγραφος 3, κατά την οποία:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33,δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

  Α)Αιτούμαστε την οριστική εξαίρεση των στειρώσεων των αναφερόμενων ζώων της παραγράφου και την εξαίρεση του περιορισμού της αναπαραγωγής των θηλυκών σκύλων και γατών και να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της ερασιτεχνικής εκτροφής, δηλαδή 2 γέννες ανά έτος από δύο διαφορετικά θηλυκά. Εξαίρεση με άρθρο εδώ και τώρα και όχι με απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

  Β) Οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται η εκγύμναση σκύλων και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους είναι θεσμοθετημένοι με ανάλογες νομοθεσίες. Αιτούμαστε να συμπεριληφθούν στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, εκτός από τους δείκτες που ήδη προβλέπονται από το παρόν νομοσχέδιο, τους ιχνηλάτες, τους λαγωνικούς, τους σκύλους επαναφοράς, έρευνας και νερού, όπως έχουν συμπεριελήφθη στο ΦΕΚ 4361/ 13-12-2017.

  Γ) Τα κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως τα πλέον ασφαλέστερα και καταλληλότερα για τη μεταφορά των κατοικιδίων, με τις ανάλογες προδιαγραφές για την άνεση, ασφάλεια και την ευζωΐα των συντρόφων μας. Με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, αποφεύγονται ατυχήματα (πολλές φορές θανατηφόρα) που μπορεί να προξενηθούν για διάφορους λόγους από την απότομη συμπεριφορά ή κίνηση του κατοικίδιου όταν μεταφέρεται εντός του αυτοκινήτου, καθώς και ο κίνδυνος ασφυξίας ή θερμοπληξίας των αγαπημένων μας συντρόφων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικιδίων με κουτιά μεταφοράς στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ευζωΐα των αγαπημένων μας «φίλων»!