Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδια αρχή για τη θέσπιση και παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων αναφορικά με την υγεία των ζώων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωογόνων παραγόντων σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α΄ 44) και την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325) είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138).
2. Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 7. Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με τον παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης.
(β) Τη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με στόχο ιδίως (βα) την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Καταφυγίων της παρ. 23 του άρθρου 3, (ββ) τον εμβολιασμό και τη σήμανση αδέσποτων ζώων, (βγ) την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη μέριμνα για την υιοθεσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον και (βε) την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του παρόντος νόμου.
(γ) Τη σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούμενων υπαλλήλων του δήμου.
(δ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων, και γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας.
(ε) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων που συνοδεύεται από απολογισμό της απορρόφησης των επιμέρους κονδυλίων. Η χρηματοδότηση των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 8 δύναται να εξαρτάται από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων κάθε δήμου.
3. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων από δεσποζόμενα που εκπονούν οι δήμοι σύμφωνα με την παρ. 2 είναι το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο ανατίθενται και ο συντονισμός και η ευθύνη για τη γενικότερη πρόοδο στο θέμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη συνολική ευθύνη για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά στη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την εποπτεία και τον συντονισμό των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων από τους δήμους και τον καθορισμό των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων ζώων.
(β) Τη μέριμνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις για:
(βα) τη στείρωση των αδέσποτων ζώων,
(ββ) την ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων και την καταγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς,
(βγ) την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων,
(βδ) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, καθώς και τη φιλοξενία τους σε καταφύγια και ανάδοχους,
(βε) την υιοθεσία αδέσποτων ζώων,
(βστ) τη μέριμνα και την παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων τα οποία έχουν εμβολιαστεί, στειρωθεί ή σημανθεί ηλεκτρονικά και έχουν επανενταχθεί στο οικείο περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο περισυλλέχθηκαν.
4. Αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ορίζονται οι κτηνίατροι που πληρούν τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4. Οι φορείς αυτοί έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) Τη διενέργεια της σήμανσης σε σκύλους και γάτες με χρήση των κατάλληλων μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης, την καταχώρηση των στοιχείων των ζώων αυτών και των ιδιοκτητών τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και τη διαρκή ενημέρωσή του Μητρώου αυτού.
(β) Την ενημέρωση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4.
(γ) Την έκδοση και την υπογραφή εκτυπωμένου αντιγράφου από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του ζώου σε κάθε περίπτωση που το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης.
(δ) Την έκδοση διαβατηρίου (εγγράφου ταυτοποίησης) του ζώου συντροφιάς σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την καταχώρηση του αριθμού διαβατηρίου στο αρχείο του ζώου στο ΕΜΖΣ.
(ε) Τη μέριμνα για την ενημέρωση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, των ιδιοκτητών για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα.
5. Αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και της ορθής λειτουργίας του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου. Οι αρχές αυτές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη συνεργασία με τους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για τον συντονισμό των ενεργειών τους, την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξης για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης σκύλων και γατών.
(β) Τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς.
(γ) Τον έλεγχο σε τακτική βάση, καθώς και μετά από υποβολή καταγγελιών, των καταφυγίων στα οποία διαμένουν ζώα συντροφιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας και οι λοιποί όροι που τίθενται από τη νομοθεσία.
6. Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 22 είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Δασικής Υπηρεσίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων που εξουσιοδοτούνται από τη Δασική Υπηρεσία.
7. Αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, την τήρηση και τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των επιμέρους Μητρώων που περιλαμβάνονται σε αυτό ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:52 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:29 | ΔΗΜΗΤΡΑ Β.

  Στο κομμάτι της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για συνεργασία με τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος και κατ’ επέκταση με τους αναγνωρισμένους Ομίλους Φυλών όπου υπάρχουν σαφή στοιχεία, μητρώο μελών και ζώων, καταγραφή και κανονισμοί καθώς και άμεση επαφή με τους ιδιοκτήτες των ζώων. Επίσης σημαντική στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα ήταν η συμμετοχή της ομοσπονδιακής θηροφυλακής και της ΚΣΕ δεδομένου ότι η υπάρχει δυνατότητα άμεσης εφαρμογής μέτρων ελέγχου , προσωπικό, μέσα και οργάνωση

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΑΡΘΡΟ 3. Αρμόδιες αρχές. Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα με τους φύλακες θήρας του δημοσίου (πλέον δασοφύλακες του δημοσίου), πλην της αντιμισθίας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων υποχρεούνται στην καταγγελία κάθε παραβάτη των περί δασών διατάξεων και ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 267 και 289, του Δασικού Κώδικα). Συνεπώς εφόσον σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο μεταξύ των αρμοδίων οργάνων είναι και οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση από τη Δασική Υπηρεσία είναι λάθος και πρέπει να απαλειφθεί. Η διατήρηση της θα επιφέρει σύγχυση στους πολίτες και θα δυσχεράνει το ελεγκτικό έργο των φυλάκων θήρας (θηροφυλάκων) και θα δημιουργήσει διαφοροποιήσεις στην άσκηση των καθηκόντων από περιοχή σε περιοχή. Επίσης τι θα ισχύει για τους θηροφύλακες των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών που έχουν ως περιοχή αρμοδιότητας την έκταση αρμοδιότητας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (π.χ. Μακεδονία και Θράκη), δηλαδή έκταση πολύ ευρύτερη από την περιοχή ευθύνης μίας τοπικής Δασικής Υπηρεσίας όπως ενός Δασαρχείου (π.χ. Έδεσσας). Τα κυνηγετικά σκυλιά έχουν ως πεδίο δραστηριοποίησης τους αποκλειστικά τους κυνηγοτόπους στην ύπαιθρο (είτε για εκγύμναση είτε για την άσκηση της θήρας) και οι θηροφύλακες είναι τα όργανα που θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου να ελέγχουν τους ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων (κυνηγών, κυναγωγών). Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά την άσκηση των καθηκόντων να μπορούν να ελέγχουν τα βιβλιάρια υγείας και την ηλεκτρονική σήμανση των κυνηγετικών σκύλων και να ελέγχουν ζητήματα παράνομης κατοχής (π.χ. κλοπής), χωρίς να υπεισέρχεται η εξουσιοδότηση από τη Δασική Υπηρεσία.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | ΑΝΤΟΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ

  To 2 (β) να γίνει «2 (β) ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ …»,
  διαφορετικά συνεχίζεται η ομηρία των φιλοζωικών από τους Δήμους
  Η αρμοδιότητα του 5 (γ) να πάει ΣΤΗΝ 5ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η οποία
  θα πρέπει να αναφέρεται/συνεργάζεται καθημερινά απευθείας με το
  Υπουργείο. Δήμοι και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποδείχθηκαν
  ανεπαρκείς.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:19 | M. Αλεβιζακη

  ΟΧΙ οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες αρμοδιες για την ευζωία των ζώων στα κυνοκομεία . Απετυχαν και αδιαφορησαν εντελώς για το τι γινεται στα δημοτικά κυνοκομεία .Η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στις 5μελεις επιτροπές

 • 20 Μαΐου 2021, 21:31 | Μαρια

  Η μεταφορά από το Υπ.Α.Α.Τ στο Υπουργείο Εσωτερικών των αρμοδιοτήτων υγείας και προστασίας των ζώων συντροφιάς αποτελεί αποσπασματική ενέργεια . Η διάσπαση του Τμήματος αυτού από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ και όταν αυτό θα διευρύνεται απλό διοικητικό υπ´αλληλο θα επιφέρει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ζώων ,θα είναι αποδυναμωμένο και χωρίς τη συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις Κτηνιατρικής του Υπουργείου . Οι έλεγχοι για την υγεία και ευζωία εν γενεί των ζώων αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο κομμάτι της Κτηνιατρικής ,αλληλοσυμπληρώνονται και απαιτούν επιστημονικότητα και ενιαία διαχείριση .Αυτο διαφαίνεται και από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Δεν πρέπει να γίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την
  απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο
  των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων

 • 20 Μαΐου 2021, 21:47 | Κωταντουλα Μαρια

  Η μεταφορά από το Υπ.Α.Α.Τ στο Υπουργείο Εσωτερικών των αρμοδιοτήτων υγείας και προστασίας των ζώων συντροφιάς αποτελεί αποσπασματική ενέργεια . Η διάσπαση του Τμήματος αυτού από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ και όταν αυτό θα διευρύνεται απλό διοικητικό υπ´αλληλο θα επιφέρει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ζώων ,θα είναι αποδυναμωμένο και χωρίς τη συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις Κτηνιατρικής του Υπουργείου . Οι έλεγχοι για την υγεία και ευζωία εν γενεί των ζώων αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο κομμάτι της Κτηνιατρικής ,αλληλοσυμπληρώνονται και απαιτούν επιστημονικότητα και ενιαία διαχείριση .Αυτο διαφαίνεται και από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς

 • 20 Μαΐου 2021, 20:01 | Ανθή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού τμήματος Προστασίας Ζώων εντός της ΕΛΑΣ (όπως αντίστοιχα υπάρχει για περιπτώσεις πχ. ενδοοικογενειακής βίας) με κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των υπηρετούντων σε αυτό αστυνομικών.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  ΟΧΙ οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες αρμόδιες για την ευζωία των ζώων στα κυνοκομεία. Απέτυχαν και αδιαφορήσαν εντελώς για το τι γίνεται στα δημοτικά κυνοκομεία. Η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στις 5μελεις επιτροπές.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:04 | Ιορδάνης Αραμπατζής

  ΣΥΜΦΩΝΏ με τις ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:15 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 2(β), 2(βα):
  Οι Δήμοι θα έπρεπε να έχουν την υποχρέωση συνεργασίας με τα νόμιμα φιλοζωικά σωματεία και η φιλοξενία των ζώων δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στα καταφύγια, αλλά μέσω του ρόλου του Αναδόχου, να επιτρέπεται και στα σπίτια των εθελοντών και μελών του σωματείου. Ας μην ξεχνάμε ότι ζώα που χρήζουν παρακολούθησης (όπως π.χ., τραυματισμένα, φοβικά, κουτάβια, γατάκια), αλλά και τα ζώα που δεν μπορούν να παραμείνουν σε κλουβί (όπως π.χ., οι γάτες), φιλοξενούνται ιδανικά και για ευνόητους λόγους εντός σπιτιού.

  Παρ 3 (βα):
  Το Τμήμα Προστασίας Ζώων […] έχει την αρμοδιότητα να μέριμνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις για τη στείρωση των αδέσποτων ζώων. Ίσως θα έπρεπε να προσδιορίζεται ότι η αναφορά στα ζώα, αφορά τόσο σκύλους, όσο και γάτες. Επίσης, η στείρωση των ζώων οφείλει να λαμβάνει χώρα όλο το χρόνο κι όχι ανά διαστήματα (επειδή για παράδειγμα οι υπάλληλοι του Δήμου θέλουν να πάνε διακοπές και οι στειρώσεις σταματούν αυτομάτως για μήνες).

 • 20 Μαΐου 2021, 20:20 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 2(β), 2(βα): Οι Δήμοι θα έπρεπε να έχουν την υποχρέωση συνεργασίας με τα νόμιμα φιλοζωικά σωματεία και η φιλοξενία των ζώων δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στα καταφύγια, αλλά μέσω του ρόλου του Αναδόχου, να επιτρέπεται και στα σπίτια των εθελοντών και μελών του σωματείου. Ας μην ξεχνάμε ότι ζώα που χρήζουν παρακολούθησης (όπως π.χ., τραυματισμένα, φοβικά, κουτάβια, γατάκια), αλλά και τα ζώα που δεν μπορούν να παραμείνουν σε κλουβί (όπως π.χ., οι γάτες), φιλοξενούνται ιδανικά και για ευνόητους λόγους εντός σπιτιού.

  Παρ 3 (βα): Το Τμήμα Προστασίας Ζώων […] έχει την αρμοδιότητα να μέριμνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις για τη στείρωση των αδέσποτων ζώων. Ίσως θα έπρεπε να προσδιορίζεται ότι η αναφορά στα ζώα, αφορά τόσο σκύλους, όσο και γάτες. Επίσης, η στείρωση των ζώων οφείλει να λαμβάνει χώρα όλο το χρόνο κι όχι ανά διαστήματα (επειδή για παράδειγμα οι υπάλληλοι του Δήμου θέλουν να πάνε διακοπές και οι στειρώσεις σταματούν αυτομάτως για μήνες).

 • 20 Μαΐου 2021, 20:07 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:00 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:50 | Γιώργος Τσαμαντάκης

  Επιβάλλεται προσθήκη παραγράφου στο Άρθρο 3, στο πρότυπο των επισήμως κατατεθεισών προτάσεων του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος, με στόχο, τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης, η οποία να καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις συγκρότησης του φορέα αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:16 | Μαργαρίτα Παπαμητροπούλου

  Επιβάλλεται προσθήκη παραγράφου στο Άρθρο 3, στο πρότυπο των επισήμως κατατεθεισών προτάσεων του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος, με στόχο, τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης, η οποία να καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις συγκρότησης του φορέα αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:39 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την
  απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο
  των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων

 • 20 Μαΐου 2021, 20:17 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΑΙΜΑ»

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

  Υπογραφή:
  ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ »ΛΑΪΜΑ» Κομοτηνής

 • 20 Μαΐου 2021, 19:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

  Είμαστε αντίθετοι στην υποβάθμιση της κτηνιατρικής υπηρεσίας διότι δεν δύναται να τεκμηριωθεί επιστημονικά και τεχνικά η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά στα ζώα συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  • Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποτελεί την κεντρική αρμόδια αρχή για την υγεία και την ευζωία των ζώων. Οι Κτηνιατρικές Αρχές είναι ορισμένες και εξουσιοδοτημένες να εκπροσωπούν την χώρα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, για όλα τα είδη των ζώων, είτε αυτά είναι παραγωγικά είτε ζώα συντροφιάς.
  • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων επιτήρησης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Υγεία των Ζώων, καθώς και με την αποκλειστική αρμοδιότητα των επίσημων κτηνιάτρων για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα.
  • Αντίθετη στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων είναι μεταξύ άλλων οι επιστημονικοί φορείς όπως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, οι υπηρεσιακοί κτηνίατροι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, κτηνιατρικές σχολές, Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων,
  • Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική οι κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται στα Υπουργεία Γεωργίας,
  • Η νέα ενιαία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων που θα ισχύσει από 1/1/2021 δεν αναφέρεται μόνο στα παραγωγικά ζώα, αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 429/2016),
  • Η σύνταξη σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών , αναρμόδιο υπουργείο το οποίο δεν διαθέτει κτηνιατρικές υπηρεσίες, γνώση, εξειδίκευση και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία διαθέτει στο ΥΠΑΑΤ, προβλέπεται να έχει δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των Ζώων συντροφιάς. Επιπλέον θα έχει δυσμενείς συνέπειες και στην προστασία τους αφού αντιτίθεται με κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους και των υπηρεσιών του.
  • Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νυν Υπουργός Εσωτερικών, κος Βορίδης, με δελτίο τύπου την 5-2-2021, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι « ότι σε κάθε περίπτωση αυτό αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…»
  • Ο κος Βορίδης δεσμεύτηκε κατά την συζήτηση ερώτησης στην Βουλή ότι θα ακολουθηθούν τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.
  Εκ μέρους της Παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
  Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας

  Χρήστος Κανλής

  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

  Ηρακλής Γκότσης – Χατζηκωνσταντίνου Σάββας – Αθυμαρίτου Φιλίππα – ΚΑλογερόπουλος Βασίλειος – Βανδώρος Σπυρίδων – Κατημερτζή Όλγα – Ακιανίδου Όλγα

 • 20 Μαΐου 2021, 19:40 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  ΠΡΟΤΑΣΗ στο πλαίσιο των Δήμων

  1. Σύσταση «Γραφείου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων» στα πλαίσια της Αντιδημαρχείας Περιβάλλοντος. Δημιουργία σχετικής σελίδας στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Δήμου.
  2. Ορισμός δημοτικού «Συνηγόρου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων».
  3. Σύνταξη και επικύρωση «Δημοτικού Κανονισμού Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων».

  1. Σύσταση «Γραφείου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων»
  Η θεσμοθέτηση ενός «Γραφείου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων» και της αρχής του «Συνηγόρου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων» που το διευθύνει και το συντονίζει, είναι αναμφισβήτητα καινοτομική. Συνιστά πραγματικότητα στην λοιπή Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια και συνοδεύει την υιοθέτηση «Δημοτικού Κανονισμού Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων». Στόχος της, η θεματοφυλακή των σχετικών αρχών, των αξιών και των κανονισμών, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η διαρκής παρακολούθηση του σεβασμού και της εφαρμογής τους και η δημιουργία και προαγωγή συνεργειών μεταξύ της δημοτικής αρχής, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται, σε αυτό το πεδίο, στον χώρο του Δήμου.
  Πέραν όσων προβλέπουν τα καθήκοντα του «Συνηγόρου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων», το Γραφείο παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
  α. Παρεμβάσεις προστασίας και διασφάλισης δικαιωμάτων για κάθε έμβιο εντός των ορίων του Δήμου.
  β. Υπηρεσία απολεσθέντων και ευρεθέντων ζώων (με ιστοσελίδα).
  γ. Υπηρεσία υιοθεσιών αδέσποτων.
  δ. Υπηρεσία καταγγελιών κακοποίησης ζώων.
  ε. Υπηρεσία πρώτων βοηθειών αδέσποτων.
  στ. Υλοποίηση χώρων ελεύθερης κυκλοφορίας και παιχνιδιού σκύλων.
  ζ. Καμπάνιες πληροφόρησης γύρω από την πρόληψη του φαινόμενου των αδέσποτων.
  η. Συλλογή πληροφόρησης γύρω από τους νόμους και κανονισμούς σχετικούς με τα ζώα.
  θ. Συντονισμός Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δήμου, Ζωοφιλικών συλλόγων και πολιτών αναφορικά με τις προβληματικές της προστασίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ζώων εντός των ορίων του Δήμου.

  2. Ο δημοτικός «Συνήγορος Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων»
  Τα καθήκοντα του «Συνηγόρου Προστασίας και Δικαιωμάτων Ζώων» δύνανται να συνοψισθούν ως εξής:
  α). Διαρκής επαγρύπνηση γύρω από την διαφύλαξη και εφαρμογή των αρχών και των αξιών σχετικά με την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων στην πόλη.
  β). Προαγωγή πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, παιδείας και δημιουργίας σχετικής κουλτούρας, γύρω από την προβληματική της προστασίας και των δικαιωμάτων των ζώων.
  γ). Διάχυση γνώσης και πληροφόρησης γύρω από τις αρχές, τις αξίες, τον νόμο και τους κανόνες που οριοθετούν την προβληματική.
  δ). Προαγωγή της διαρκούς συνεργασίας με τους φιλοζωικούς συλλόγους και τους συλλόγους προστασίας ζώων του Δήμου. Ο συνεχής, ανοικτός, διάλογος με τις συλλογικότητες στο πεδίο της προστασίας και των δικαιωμάτων των ζώων συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση του συντονισμού των σχετικών πρωτοβουλιών, στην βελτιστοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας με την κεντρική διοίκηση και στην καταλυτικά αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του προβληματισμού και της συνεισφοράς της κοινωνίας των πολιτών.
  ε). Προαγωγή του διαρκούς διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και της κοινωνίας των πολιτών
  στ). Προαγωγή του διαρκούς διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και της κοινωνίας των πολιτών και συστηματική οργάνωση συναντήσεων με μεμονωμένους πολίτες και δημόσιες αρχές με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την ανάγκη υπεράσπισης, διαφύλαξης και εφαρμογής των αρχών προστασίας και δικαιωμάτων των ζώων.
  ζ). Συνέργεια με δημόσιους οργανισμούς και την κεντρική διοίκηση, στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης και της καλύτερης δυνατής εφαρμογής νόμων και κανόνων.
  η). Κατάθεση αναγκών, προτάσεων ή και ανοικτών προβληματικών στον Δήμαρχο και στις σχετικές Αντιδημαρχίες, με στόχο την διάρθρωση των κατάλληλων μέτρων, από περίπτωση σε περίπτωση, αναφορικά με την διαρκή βελτιστοποίηση των συνθηκών σεβασμού των δικαιωμάτων των ζώων στην πόλη.
  θ). Προώθηση, στις αρμόδιες αρχές, όλων περιπτώσεων καταστρατήγησης νόμων και κανόνων που εμπίπτουν, άμεσα ή έμμεσα, της προσοχής του – κακομεταχείριση ζώων κ.λ.π.
  Ειδικότερα:
  ι). Οργάνωση και προαγωγή πρωτοβουλιών με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με προβληματικές όπως η πρόληψη του φαινόμενου των αδέσποτων, η ζωοθεραπεία – «pet therapy», η προαγωγή των υιοθετήσεων αδέσποτων, η ανάγκη της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των σκύλων μέσω μικροτσιπ κ.λ.π.
  κ). Προστασία της άγριας φύσης στα όρια του Δήμου, μέσω συνεργασίας με τοπικές οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα και πρωτοβουλιών ικανών να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να έλθει σε «επαφή» με τα πολυάριθμα μη κατοικίδια που κατοικούν την πόλη.
  λ). Οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης των παιδιών, αναφορικά με τις θεματολογίες της προστασίας και των δικαιωμάτων των ζώων, σε συνεργασία με τις σχολικές αρχές.
  μ). Θεσμοθέτηση δωρεάν σεμιναρίων, ανοικτών σε όλους τους πολίτες, αναφορικά με την εκπαίδευση του σκύλου τους.
  ν). Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του φαινόμενου του πολλαπλασιασμού των αποικιών γάτας στα όρια του Δήμου, μέσω συνεργασίας με ζωοφιλικούς συλλόγους.
  ξ). Η δωρεάν, περιοδική, διανομή τροφής σε όσους ασχολούνται με την φροντίδα των αποικιών γάτας στα όρια του Δήμου και η παροχή συνεχούς υποστήριξη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της εθελοντικής τους δραστηριότητας.
  ο). Η σύσταση υπηρεσίας πρόληψης των περιστατικών κακοποίησης ζώων, ενεργής 365 ημέρες τον χρόνο, σε συνεργασία με τους ζωοφιλικούς συλλόγους του Δήμου.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:04 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

  Είμαστε αντίθετοι στην υποβάθμιση της κτηνιατρικής υπηρεσίας διότι δεν δύναται να τεκμηριωθεί επιστημονικά και τεχνικά η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά στα ζώα συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  • Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποτελεί την κεντρική αρμόδια αρχή για την υγεία και την ευζωία των ζώων. Οι Κτηνιατρικές Αρχές είναι ορισμένες και εξουσιοδοτημένες να εκπροσωπούν την χώρα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, για όλα τα είδη των ζώων, είτε αυτά είναι παραγωγικά είτε ζώα συντροφιάς.
  • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων επιτήρησης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Υγεία των Ζώων, καθώς και με την αποκλειστική αρμοδιότητα των επίσημων κτηνιάτρων για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα.
  • Αντίθετη στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων είναι μεταξύ άλλων οι επιστημονικοί φορείς όπως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, οι υπηρεσιακοί κτηνίατροι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, κτηνιατρικές σχολές, Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων,
  • Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική οι κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται στα Υπουργεία Γεωργίας,
  • Η νέα ενιαία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων που θα ισχύσει από 1/1/2021 δεν αναφέρεται μόνο στα παραγωγικά ζώα, αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 429/2016),
  • Η σύνταξη σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών , αναρμόδιο υπουργείο το οποίο δεν διαθέτει κτηνιατρικές υπηρεσίες, γνώση, εξειδίκευση και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία διαθέτει στο ΥΠΑΑΤ, προβλέπεται να έχει δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των Ζώων συντροφιάς. Επιπλέον θα έχει δυσμενείς συνέπειες και στην προστασία τους αφού αντιτίθεται με κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους και των υπηρεσιών του.
  • Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νυν Υπουργός Εσωτερικών, κος Βορίδης, με δελτίο τύπου την 5-2-2021, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι « ότι σε κάθε περίπτωση αυτό αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…»
  • Ο κος Βορίδης δεσμεύτηκε κατά την συζήτηση ερώτησης στην Βουλή ότι θα ακολουθηθούν τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

  Εκ μέρους της Παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
  Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας

  Χρήστος Κανλής

  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

  Ηρακλής Γκότσης – Χατζηκωνσταντίνου Σάββας – Αθυμαρίτου Φιλίππα – ΚΑλογερόπουλος Βασίλειος – Βανδώρος Σπυρίδων – Κατημερτζή Όλγα – Ακιανίδου Όλγα

 • 20 Μαΐου 2021, 19:18 | Παναγιώτης Χαβαλές

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:56 | Κωνσταντίνος

  Ζητούμε την προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου με στόχο τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης η οποία ορίζει:
  • Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν (1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:27 | Σεραφειμ Ιμυρζιαδης

  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την
  απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο
  των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:50 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΟΧΙ οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες αρμοδιες για την ευζωία των ζώων στα κυνοκομεία . Απετυχαν και αδιαφορησαν εντελώς για το τι γινεται στα δημοτικά κυνοκομεία .Η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στις 5μελεις επιτροπές

 • 20 Μαΐου 2021, 19:42 | ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Άρθρο 3 παρ. 2, περ. β. Να ορισθεί ότι οι Δήμοι πρέπει είναι υπεύθυνοι μόνο για τους αδέσποτους σκύλους και τις αδέσποτες γάτες και όχι για όλα τα ζώα συντροφιάς του παραρτήματος Ι σύμφωνα με το αρ. 2, παρ.3. Οι Δήμοι είναι αδύνατον να έχουν εγκαταστάσεις και προσωπικό για ερπετά, πτηνά, τρωκτικά, νυφίτσες κα
   Άρθρο 3 παρ. 2, περ. β. Να προστεθεί … τη συνεργασία -μετά από έγγραφη συμφωνία- με φιλοζωικά σωματεία …
   Άρθρο 3 παρ. 2, περ. β. Το μητρώο καταφυγίων αναφέρεται στην παρ. 23 του άρθρου 2 και όχι του 3 του σχεδίου νόμου

 • 20 Μαΐου 2021, 19:38 | ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σχολιάζω στο Αρθρο 3 τα εξής:
  Να προστεθεί στις συνεργασίες με τις αρμόδιες αρχές ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) και κατ’ επέκταση οι αναγνωρισμένοι Όμιλοι Καθαρόαιμων Φυλών, δεδομένου ότι ελέγχουν πλήρως και τηρούν μητρώα ΟΛΩΝ των καθαρόαιμων ζώων της χώρας και των ιδιοκτητών τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:27 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
  Παρ 6. «Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 22 είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Δασικής Υπηρεσίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων που εξουσιοδοτούνται από τη Δασική Υπηρεσία.»
  Δεν αναφερεται πουθενα αυτό που είναι τοσο ΑΝΑΓΚΑΙΟ για μια πολιτισμενη κοινωνια. Κι αυτό το νομοσχεδιο ηταν ευκαιρια να ανακοινωσει την ΙΔΡΥΣΗ της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΖΩΩΝ. Οσο δεν θα υπαρχει αστυνομια ζωων, τοσο θα γινεται δυσκολοτερη η συλληψη των παραβατων. Ηδη οσοι προσπαθησαμε να διασωσουμε ζωα από κακοποιητες από συλλεκτες από παρανομους εκτροφεις κι από ατομα επικινδυνα για ζωα κι ανθρωπους ζησαμε τραγικες εμπειριες ενός αργου συστηματος, ζησαμε φθορα ψυχης εμπλεκομενοι σε γραναζια γραφειοκρατιας, ελλειψης γνωσης από τα αστυνομικα οργανα, απροθυμια ενασχολησης με τις καταγγελιες, αδιαφορια στην εκτελεση καθηκοντων όπως αφαιρεση ζωων μετα από εισαγγελικη εντολη, αγνοια του ρολου της αστυνομιας και της πολιτειας κλπ
  Η ΕΛΑΣ παντα δηλωνει υπερφορτωμενη με υποθεσεις σοβαροτερων εγκληματων και προσπαθει να αποφυγει ότι αφορα τα ζωα που τα θεωρει……υποδεεστερα. Τι είναι αυτό που πιστευετε ότι εχει αλλαξει ή θα αλλαξει, ενώ εχουν μειωθει τα αστυνομικα τμηματα κι ο αριθμος των αστυνομικων? Ένα τμημα της ΕΛΑΣ είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ να δημιουργηθει και να ειναι η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΖΩΩΝ, με ατομα καταρτισμενα κι όχι με αστυνομικους που αναλογα με το αν είναι θετικος η αρνητικος απεναντι στα ζωα, να εξαρταται η εκβαση της κάθε υποθεσης. Γιατι δεν είναι δυνατον η εφαρμογη των νομων για τα ζωα να εξαρταται απ το αν ο αστυνομικος ΘΕΛΕΙ ή ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να ασχοληθει!!!!!
  Κι η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΖΩΩΝ να είναι σε ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ σε κάθε επαρχια, όχι μονο για τα ζωα συντροφιας, αλλα για ΟΛΑ τα ζωα που κακοποιουνται σε υπερβολικο βαθμο αλλα η ΕΛΑΣ δεν προλαβαινει ν ασχοληθει με αυτου του τυπου τις κακοποιησεις. ( βαρελοσκυλα, μονιμα δεμενα ζωα σε ολη την επαρχια, πρωτογονες συνθηκες διαβιωσης σε κυνηγους κτηνοτροφους αλλα και ιδιωτες, παρανομα σφαγεια, παρανομες εκτροφικες κι εμπορικες δραστηριοτητες )
  Σημαντικη επισημανση: Να αφαιρεθουν από τα αρμοδια οργανα ελεγχου «οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων που εξουσιοδοτούνται από τη Δασική Υπηρεσία.» Γιατι είναι ειρωνικο να βαζεις τον λυκο να φυλαει τα προβατα! Γιατι είναι ουτοπικο να θεωρεις ότι οι ιδιωτες φυλακες από τις κυνηγετικες οργανωσεις, με οσες εξουσιοδοτησεις κι αν εχουν, θα λειτουργησουν ως….οργανα ελεγχου! Απλα γιατι «κορακας κορακου ματι δεν βγαζει» και οι συντεχνιες αποφευγουν να να βλάψουν τους ομοίους τους, ιδίως όταν έχουν κοινά συμφέροντα με εκείνους.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:52 | Κώστας

  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:10 | Adamantia

  Ζητούμε την προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου με στόχο τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης η οποία ορίζει:
  • Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν (1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:51 | kostas

  Ζητούμε την προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου με στόχο τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης η οποία ορίζει:
  • Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν (1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:40 | Ιωαννης Γ.

  Θεωρώ υπερβολική την απαίτηση στείρωσης των ζώων, ειδικά σκυλιών και γατιών για πολλούς λόγους. Συνοπτικά θα έλεγα ότι:
  Πρωτίστως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, ανηλίκων και ενηλίκων, σχετικά με τη σημασία της ζωής ενός έμβυου όντος. Τα ζώα συντροφιάς, μας δίνουν απλόχερα την αγάπη και την αφοσίωσή τους και εμείς οφείλουμε να τα φροντίζουμε, να τα αγαπάμε και να μη τους φερόμαστε σαν ένα παιχνίδι με ημερομηνία λήξης. Γέρασε, ή δεν μας κάνει τα..κέφια και το πετάμε.
  Ολοι εμείς που έχουμε μεγαλώσει κουτάβια, και τα έχουμε δει να εξελίσονται σαν χαρακτήρες με το πέρασμα των ετών, σα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με όλη μας την αγάπη και τη φροντίδα, να κάνουν δικά τους κουτάβια και να μεγαλώνουμε τις …σκυλοοικογένειές μας, μας είναι αδύνατη η σκέψη της στείρωσης – ακρωτηριασμού τους, διότι περί ακρωτηριασμού πρόκειται , μη ξεγελιόμαστε.
  Η πολιτεία καλό θα ήταν να θέσπιζε ένα όργανο ελέγχου της ζωής των δεσποζόμενων ζώων , έναν φορέα όπως υπάρχει σε πολλά εξελιγμένα κράτη, κάτι σαν Αστυνομία Ζώων, που θα έχει υπό την εποπτεία της όλων των ειδών τα οικόσιτα ζώα και τις συνθήκες διαβίωσης τους, γιατί αυτό είναι που είναι πιο βασικό κι όχι το αν θα αναπαραχθούν ή όχι.
  Άλλωστε, η διατήρηση της φυλής, και συγκεκριμένα ελληνικών φυλών, αρχαίων και μεταγενέστερων, ποιμενικών και κυνηγετικών νομίζω πως επιβάλλεται. Όπως και η διατήρηση και βελτίωση φυλών σταθεροποιημένων που έχουμε ήδη στα χέρια μας.
  Τελικά, ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει και με τι κριτήρια, ποια ζώα θα αναπαραχθούν , πώς και πότε, και ποια θα …γίνουν ανάμνηση κάποιας εποχής; Κάτι τέτοιο, μου φαίνεται πολύ φασιστικό στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 18:17 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Διαφωνούμε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ έχει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση τόσο των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:35 | giorgos

  Ζητούμε την προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου με στόχο τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης η οποία ορίζει:
  • Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν (1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.