Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται:
1. «Ζώο»: κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.
2. «Ευζωία»: η φυσική και η ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) είναι υγιές, άνετο, καλά διατρεφόμενο και ασφαλές, (β) δεν υποφέρει από καμία δυσάρεστη κατάσταση, όπως πόνο, φόβο και αγωνία και (γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση. Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.
3. «Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84). Αν άρθρα του παρόντος αφορούν σε συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας.
4. «Μικρό ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
5. «Σκύλος βοήθειας»: ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοήθειας και προστασίας ατόμων με αναπηρίες.
6. «Σκύλος εργασίας»: ο σκύλος που χρησιμοποιείται για το κυνήγι (κυνηγετικός), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικός), τη φύλαξη χώρων (φύλακας), ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, καθώς και ο σκύλος που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
7. «Ζώο θεραπείας»: κάθε ζώο συντροφιάς που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς προς όφελος ενός ατόμου με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, αισθητηριακής, ψυχιατρικής, πνευματικής ή άλλης μορφής ψυχικής αναπηρίας, έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και φέρει τα κατά τον νόμο πιστοποιητικά.
8. «Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο συντροφιάς που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, του κατόχου ή του συνοδού του. Σε κάθε περίπτωση δεσποζόμενο ζώο θεωρείται κάθε σκύλος ή γάτα με ηλεκτρονική σήμανση, καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) με εξαίρεση όσα έχουν προσωρινό ιδιοκτήτη με την έννοια της παρ. 11. Μέχρι τη σήμανση και την καταχώρησή τους στο ΕΜΖΣ, οι άμεσοι απόγονοι δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με ιδιοκτήτη τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα.
9. «Αδέσποτο ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο συντροφιάς, ιδίως σκύλος και γάτα, το οποίο δεν θεωρείται δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς.
10. «Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς»: το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου και στο ΕΜΖΣ. Κατ’ εξαίρεση, για ζώα θεραπείας, σκύλους φύλαξης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου και αναφέρεται στο έγγραφο ταυτοποίησης και στο ΕΜΖΣ.
11. «Προσωρινός ιδιοκτήτης»: Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο οικείο πεδίο σήμανσης του ΕΜΖΣ για τα αδέσποτα ζώα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου. Προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγγραφεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικων Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 και διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο ή το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
12. «Ανάδοχος»: το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς έως ότου αυτό υιοθετηθεί και μεριμνά για την ευζωία του, τη συντήρηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή του. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον δήμο ή τα φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στα σχετικά μητρώα της παρ. 23, καθώς και από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Μεταξύ του αναδόχου και του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων υπογράφεται σύμβαση αναδοχής, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι σκύλοι και γάτες που διαμένουν σε ανάδοχο καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα με προσωρινό ιδιοκτήτη ένα από τα πρόσωπα της παρ. 11 που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου, ήτοι τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος για όσο χρονικό διάστημα φιλοξενεί το ζώο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων ευζωίας του και ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη και ζημία προκάλεσε το ζώο σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164).
13. «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα χωρίς να απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, δεν θεραπεύεται.
14. «Σοβαρό νόσημα»: κάθε μεταδοτική ή μη νόσος άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους, καθώς και κάθε νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της υγείας του ζώου σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση κτηνιάτρου.
15. «Νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους παράγοντες.
16. «Νοσογόνος παράγοντας»: κάθε παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα.
17. «Πηγή κινδύνου»: κάθε νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε ζώο, που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.
18. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία.
19. «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων»: η αδειοδοτημένη εγκατάσταση που προορίζεται για την προσωρινή διαμονή αδέσποτων ζώων συντροφιάς που έχουν ανάγκη φιλοξενίας ή περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και ειδικής φροντίδας σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η διαμονή των ζώων σε καταφύγιο διασφαλίζει τη διαβίωσή τους σε ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την ενδεχόμενη επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον.
20. «Εμπόριο ζώων συντροφιάς»: το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους από τη μεταβολή της ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς.
21. «Εκτροφέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει και διαθέτει ζώα συντροφιάς και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκτροφέων του ΕΜΖΣ.
22. «Έγγραφο ταυτοποίησης»: το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 178).
23. «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς περιλαμβάνονται τα κάτωθι Υπομητρώα:
(α) Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς.
(β) Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων όπου καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα ή με έδρα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
(γ) Υπομητρώο Καταφυγίων όπου καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα καταφύγια που διατηρούν οι δήμοι, οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι δήμων και οι διαδημοτικές συνεργασίες, τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ιδιώτες φιλόζωοι.
(δ) Υπομητρώο Εκτροφέων όπου καταγράφονται οι εκτροφείς.
(ε) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς όπου καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, τη φωτογραφία, την περιγραφή, τα στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.
(στ) Υπομητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς όπου καταγράφονται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, καθώς και τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για εθελοντική αιμοδοσία.
24. «Μητρώο παραβατών»: το ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα των κατά τόπο Εισαγγελέων και στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα καταχώρισής του ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου ευζωίας ζώου για λογαριασμό νομικού προσώπου στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
25. «Ηλεκτρονικό βιβλιάριο»: το σύνολο των στοιχείων που καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και αφορούν την υγεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας του ζώου.
26. «Τσίρκο»: η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, η σκηνή ή η τέντα, στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων.
27. «Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ)»: ομάδα ατόμων, η οποία, σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση, πραγματοποιεί, με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη ακολουθία, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων.
28. «Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση»: οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου συντροφιάς που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, η οποία (α) δεν αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ’ άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και (β) είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, είτε υπό την άμεση ευθύνη του είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις περιπτώσεις που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Στην τελευταία περίπτωση, τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών στοιχεία που αποδεικνύουν και την αντίστοιχη μετακίνηση του ιδιοκτήτη.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:38 | Παγγός Βασίλειος

  Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
  i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.
  ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
  v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίηση.

  Τα παραπάνω δε βγάζουν νόημα, δεν είναι ελληνικά! Ελευθερία από κάτι σημαίνει απαλλαγή από αυτό το κάτι.
  Η σύνταξη αυτού του νομοσχέδιου εκκινεί ξεκάθαρα από συναισθηματικές αφετηρίες ορισμένων φιλοζωικών ομάδων που καμία επαφή δεν έχουν με το συνάνθρωπο και τον συμπολίτη. Αποτελούν κίνδυνο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28, μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.

  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:07 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  Η στάση μας απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι θετική, όμως χρειάζονται κάποιες σημαντικές διορθώσεις σε κάποια άρθρα, όπως αναφέρονται παρακάτω

  • Άρθρο 39 , παράγραφος 3
  Ενώ θεσπίζεται η υποχρεωτική στείρωση το άρθρο αυτό αφήνει “ανοιχτό παράθυρο” για ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή σε συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες θα έπρεπε ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύεται. Ζητάμε να οριστούν πιο συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την ηθική και νόμιμη εκτροφή. Τα αδέσποτα δεν πέφτουν από τον ουρανό και η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
  Για να σταματήσει λοιπόν η πηγή , πρέπει να κλείσουμε τη βρύση για κάποια χρόνια , αλλιώς δε θα τελειώσουμε ποτέ με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους και τα χιλιάδες εγκλωβισμένα σε κλουβιά .
  Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, χωρίς την καθυστέρηση των 2 ετών και χωρίς κανένα περιθώριο αναπροσαρμογής του χρόνου εφαρμογής του σύμφωνα με την απόφαση του εκάστοτε υπουργού.
  • Αρθρο 18
  Η Λεϊσμανίαση χαρακτηρίζεται ζωοανθρωπονόσος αλλά με την εξέλιξη της κτηνιατρικής καθίσταται ιάσιμη για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ζώων. Με την κατάλληλη θεραπεία και διαχείριση τα ζώα δεν την μεταδίδουν. Η ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 18 θα πρέπει να είναι ενημερωτική ως προς τον τρόπο θεραπείας και διαχείρισης και όχι εκφοβιστική χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως επικίνδυνη.
  • Άρθρο 2 – παράγραφος 11 & 12
  Ζητάμε να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος. Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπουν. Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου μια και δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν ανάδοχοι ή προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν τη περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.
  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις , δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών 11 & 12 στο άρθρο 2, αφού με την υπάρχουσα διατύπωση καθιστά αδύνατη τη συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.
  • Άρθρο 5
  Η διαμονή ζώων σε ταράτσες αποτελεί μία σοβαρότατη κακοποίηση που τα φιλοζωικά σωματεία αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ζώα παρατημένα , σε αντίξοες καιρικές συνθήκες , αποξενωμένα , υποσιτισμένα με έντονα προβλήματα κοινωνικοποίησης και πάντα άρρωστα.. Ζώα που ζουν και πεθαίνουν μακριά από κάθε βλέμμα. Η δυνατότητα διαμονής σε αυτές έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ευζωίας που θεσπίζονται σε άλλα άρθρα. Το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίζουμε και με τα ζώα συντροφιάς που διαβιούν ουσιαστικά σε βεράντες. Και αδυνατούμε να αποδείξουμε την μόνιμη παραμονή τους καθώς ο συνήθης ισχυρισμός του ιδιοκτήτη είναι πως η παραμονή είναι προσωρινή. Επειδή όλοι ξέρουμε πως ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, προτείνουμε να απαγορευθεί η παραμονή κατοικίδιων σε εξωτερικούς χώρους χωρίς την παρουσία ιδιοκτήτη.
  Επιπλέον οι λέξεις μόνιμο δέσιμο όπως και στον προηγούμενη νόμο επέφεραν παρερμηνείες και δυσκολία στην απόδειξη της παθητικής κακοποίησης. Συνεπώς οι λέξεις αυτές δεν πρέπει να υπάρχουν στο νόμο. Προτείνουμε τη συνολική απαγόρευση του δεσίματος κατοικιδίων εντός ιδιοκτησίας. Επιπλέον, θα πρέπει η μεταφορά ζώου να επιτρέπεται μόνο εντός του οχήματος και να απαγορευθεί η μεταφορά του μέσα σε οποιαδήποτε κατασκευή προσαρτώμενη επί του αμαξώματος.
  • Αρθρο 9
  Επιθυμούμε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησης τους, ώστε να μην υπόκειται κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες , προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου. Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.
  • Άρθρο 7 – Παράγραφος 2 και παράγραφος 5 ενότητα (βαβ)
  Ο δήμος θα πρέπει να υποχρεούται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και να μην είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το πράξει. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί η λέξη Δύναται με τη λέξη Οφείλει. Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος. Παρ’ όλο που σε επόμενο άρθρο σε θέματα απόφασης ευθανασίας επικαλείται η 5μελής και 3μελής επιτροπή στο σημείο αυτό του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Επισημαίνουμε την παράλειψη και επιμένουμε στη συμπλήρωση του άρθρου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Θεοδωρούδα Μάγδα

  Να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος

 • 20 Μαΐου 2021, 21:07 | Παπαμόσχου Τατιάνα

  Στηρίζω τις θέσεις της ΠΦΠΟ για το σχέδιο νόμου

 • Στο άρθρο 2 αναφέρεται ως «ζώο συντροφιάς», κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016. Στο παράρτημα αυτό ορίζονται ως ζώα συντροφιάς τα παρακάτω:

  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ,
  ΜΕΡΟΣ A: Σκύλοι (Canis lupus familiaris), Γάτες (Felis silvestris catus) Νυφίτσες (Mustela putorius furo)
  ΜΕΡΟΣ Β: Ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων που ανήκουν στο φύλο Mollusca και καρκινοειδών που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea), Διακοσμητικά υδρόβια ζώα, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά: δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες (Ratitae), Θηλαστικά: τρωκτικά και κουνέλια εκτός από εκείνα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων.»

  Οι συντάκτες του σχεδίου νόμου όμως, σε πάρα πολλά σημεία του νομοσχεδίου, όταν αναγράφουν τον όρο «ζώο συντροφιάς», υπονοούν σκύλους ή γάτες και περιγράφουν διαδικασίες που αφορούν μόνο τα ζώα αυτά. Η λανθασμένη αναφορά δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας και κυρίως εφαρμογής του νόμου. Προβλήματα εντοπίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 34 και 35.

  Θα πρέπει να διορθωθεί το λεκτικό στα σημεία αυτά και να διευκρινιστεί αν αφορά μόνο σκύλους και γάτες ή όλα τα «ζώα συντροφιάς».

  Επιπλέον, στο άρθρο 2 καθορίζεται ως,
  20. «Εμπόριο ζώων συντροφιάς»: το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους από τη μεταβολή της ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς.
  21. «Εκτροφέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει και διαθέτει ζώα συντροφιάς και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκτροφέων του ΕΜΖΣ.

  Με την ρύθμιση αυτή επιτρέπεται η αναπαραγωγή όλων των ζώων συντροφιάς μόνο για εμπορικούς σκοπούς, ακόμη και των ψαριών στα ενυδρεία κατά το γράμμα του νόμου και απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες να ζευγαρώσουν και να αναπαραγάγουν τα ζώα τους.

  Η απαγόρευση αυτή παραβιάζει τα ίσα δικαιώματα των πολιτών (άρθρο 2 του Συντάγματος), καθόσον απαγορεύει ένα δικαίωμα των πολιτών, την αναπαραγωγή ζώου συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες τους και την επιτρέπει μόνο για εμπορικούς σκοπούς από επαγγελματίες.

  Θα πρέπει να διορθωθεί η διάταξη αυτή, να προστεθεί ο θεσμός του ιδιοκτήτη-ερασιτέχνη εκτροφέα, που αναπαραγάγει ζώα συντροφιάς, τους απογόνους των οποίων μπορεί να διατηρήσει στη συνέχεια ο ίδιος στην ιδιοκτησία του ή να διαθέσει χωρίς κέρδος, τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος και να διαχωριστεί από τον επαγγελματία που εκτρέφει ζώα συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς όπως παρακάτω.

  Ο ορισμός 21 του εκτροφέα να διορθωθεί και να προστεθεί επιπλέον ορισμός (21α).
  21) Επαγγελματίας εκτροφέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ.
  21α) Ερασιτέχνης εκτροφέας είναι ο ιδιώτης ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, που μπορεί να αναπαραγάγει περιστασιακά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, ζώα συντροφιάς.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:48 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΩΡΑΣ

  Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429). Κάτοχος ζώου συντροφιάς είναι το φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς, το οποίο διατηρεί ζώο συντροφιάς (ορισμός Καν. Ε.Ε. 2016/429).· Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους (ΕΜΖΣΙ): η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών τους» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν. 4727/23-09-2020 (Α΄ 184). Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας μας. Υπομητρώο Καταφυγίων και Ενδιαιτημάτων Ζώων Συντροφιάς: Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όλα τα αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα καταφύγια που διατηρούν οι Δήμοι, οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι Δήμων και οι Διαδημοτικές Συνεργασίες και τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υιοθεσία είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ως υπεύθυνος ιδιοκτήτης.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | Ιωάννα Χανδρίδη

  Ζητάμε να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος. Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπτουν. Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου μια και δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν ανάδοχοι ή προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν τη περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.
  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις , δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών 11 & 12 στο άρθρο 2, αφού με την υπάρχουσα διατύπωση καθιστά αδύνατη τη συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | M. Αλεβιζακη

  Όχι στον εγκλεισμό υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγια- όχι στις αυθαίρετες ευθανασίες
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το παραπανω

 • 20 Μαΐου 2021, 21:57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | Souzy Anton

  Ζητάμε να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος. Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπτουν. Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου μια και δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν ανάδοχοι ή προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν τη περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.
  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις , δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών 11 & 12 στο άρθρο 2, αφού με την υπάρχουσα διατύπωση καθιστά αδύνατη τη συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:58 | ΙΣΑΑΚ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το νομοσχέδιο αυτό είναι κακογραμμένο, με τεράστια λάθη, ανυπόστατα επιχειρήματα, ανεφάρμοστες προτάσεις και απολυταρχική λογική
  Διακατέχεται από έναν στερευμένο τιμητικό χαρακτήρα απέναντι σε κάθε ευσυνείδητο ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς (προσπαθώντας να καλύψει την πλήρη αποτυχία του κράτους στη διαχείριση των αδέσποτων σε συνεργασία με αυτούς οι οπαίοι έχουν εισηγηθεί και τους δυο μη αποτελεσματικούς νόμους από το 2012 )

  1. Η στείρωση είναι αντίθετη στις αρχές της ευζωίας των ζώων,
  2. Απαξιώνεται η Κτηνιατρικής επιστήμη, αλλά και η μοναδική αρμόδια Υπηρεσία (Κτηνιατρική)
  3. Παραχωρεί υπερεξουσίες σε αυθαίρετα αυτοχαρακτηριζόμενους φιλόζωους (ενώ δεν υπάρχουν ούτε κριτήρια, ούτε διαδικασίες για να οριστεί ποιος είναι και ποιος δεν είναι φιλόζωος στην Ελλάδα)
  4. Απαξιώνονται οι Δήμοι που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της εφαρμογής των μέτρων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και πλήθος άλλων αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων όπως η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, Κυνοφιλικοί Όμιλοι Ελληνικών ή ξένων φυλών σκύλων που έχουν κάνει γνωστή τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο, η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Ελλάδος και άλλοι.
  5. Παρουσιάζει σημαντικά κενά στην τεκμηρίωση των άρθρων που έχουν ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

  Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και η σύνθεση της νεας πρότασης πρέπει να διαμορφωθεί από ολους τους εμπλεκόμενους φορείς και αρμόδιους επιστημονικούς οργανισμούς.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:23 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΑ, ΚΤΗΝΊΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ. ΚΛΆΔΟΥ ΖΏΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Ως ζώα συντροφιάς διατηρούνται και ένας σημαντικός αριθμός ιπποειδών,τα οποία ουδόλως χρησιμοποιούνται ως ζώα εργασίας ή ως αθλητές ίπποι. Ουδεμία πρόβλεψη για τα πλάσματα αυτά ή τους συμπολίτες μας που τα φροντίζουν ??

 • 20 Μαΐου 2021, 20:05 | Ανθή

  Παρ. 11: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: «Προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγγραφεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 ή φυσικό πρόσωπο».
  Παρ. 11-12: να διευκρινιστεί αν ο προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανάδοχος του ζώου συντροφιάς.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:20 | Μυρτώ Ξανθοπούλου

  παρ 11 & 12

  Ως αντιπρόεδρος του Stray.gr, ζητάμε να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος. Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπτουν. Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου μια και δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν ανάδοχοι ή προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν τη περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.

  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις , δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.

  Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών 11 & 12 στο άρθρο 2, αφού με την υπάρχουσα διατύπωση καθιστά αδύνατη τη συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:53 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «Environmental Animal Welfare Action».

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Ορισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων «…το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την ενδεχόμενη επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον. …». Η παραπάνω φράση «ενδεχόμενη επανένταξή» αυτή σε συνδυασμό με την διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 23 «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν» προάγει την ασυλοποίηση και τον μόνιμο εγκλεισμό των ζώων για το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τα καταφύγια ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (η οποία έχει κυρωθεί με τον ν 2017/1992), ως οι ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την
  αποθεραπεία τους, και τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και το Π.Δ 463/1978, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ με αριθμό 200/2018) και αποτελούν χώρο προσωρινής φιλοξενίας.
  Ο ορισμός προσωρινός ιδιόκτητης δε εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Η έννοια του ιδιοκτήτη όπως ορίζεται στα ευρωπαϊκά κείμενα, αφορά μόνο φυσικό πρόσωπο που συντηρεί το ζώο συντροφιάς κυρίως μέσα στο σπίτι του για ευχαρίστησή του και σαν σύντροφο του. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και φροντίζουν προσωρινά το ζώο ορίζονται ως κάτοχοι και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την ευζωία και την υγεία των ζώων με τους ιδιοκτήτες.
  Ενώ ως ιδιόκτητης ορίζεται φυσικό πρόσωπο , ως προσωρινός ιδιοκτήτης δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.
  Η έννοια του αναδόχου δεν υπάρχει σε νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κανένα κείμενο Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ορθός όρος είναι «κάτοχος» (μόνιμου ή προσωρινού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και Ν2017/1992 Αντίθετα υπάρχει η έννοια της υιοθεσίας η οποία αναφέρεται στην παραχώρηση ενός ζώου σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεσμεύεται να το κρατήσει κατά το δυνατόν για όλη του τη ζωή ασκώντας «υπεύθυνη ιδιοκτησία» που είναι η βασική αρχή των προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς.
   Με την αναδοχή αποδεχόμαστε το καθεστώς «επαγγελματιών φιλόζωων» που φιλοξενούν ζώα χωρίς να τα υιοθετούν, ώστε να μην αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για τα ζώα αυτά
   Με το καθεστώς του αναδόχου νομιμοποιείται η διατήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε παράνομα καταφύγια όταν σύμφωνα με την νομοθεσία μας (Ν4039/12) τα καταφύγια τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και του Π.Δ 463/1978, έχουν καθοριστεί ως χώροι διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (ΓΝΣΚ 200/2018).
   Νομιμοποιείται επίσης η μαζική αποστολή αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε νομικά πρόσωπα του εξωτερικού ως ανάδοχους η ως προσωρινούς ιδιοκτήτες καθώς και η εμπορία τους.Από τις μέχρι τώρα υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί η έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα ζώα δεν προορίζονταν για κάτοικους εξωτερικού που επιθυμούσαν να υιοθετήσουν ζώα συντροφιάς από την χώρα μας, αλλά είχαν αποδέκτες νομικά πρόσωπά τα οποία διέθεταν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού, μια δραστηριότητα που σύμφωνα με απόφαση του ΕΚ υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Φιλοζωικά σωματεία του εξωτερικού που διαθέτουν νόμιμο καταφύγιο στις χώρες που εδρεύουν, δύναται να παρουσιάζονται είτε ως προσωρινοί ιδιοκτήτες είτε ως ανάδοχοι των αδέσποτων ζώων χωρίς να μεσολαβεί κανένας Δήμος. Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται θα μεταφέρονται στα καταφύγια των νομικών προσώπων αυτών. Στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί το ζώο συντροφιάς ποια θα είναι η τύχη του όταν σε μερικές χώρες υποδοχής των αδέσποτων ζώων που αποστέλλονται από την χώρα μας προβλέπεται η ευθανασία; για ποιο λόγο δεν προκρίνεται η υπεύθυνη υιοθεσία σε φυσικά και μόνο πρόσωπα ;
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση Ν2017/1992, που έχει υπερνομοθετική ισχύ «αδέσποτο ζώο, εννοούμε κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει σπίτι, είτε βρίσκεται εκτός ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του φύλακά του και δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα.
  Η μη σήμανση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, δεν το καθιστά αυτόματα αδέσποτο. Σε κανένα ορισμό και σε καμία χώρα το ζώο χωρίς σήμανση και καταγραφή δεν θεωρείται αδέσποτο
  Ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση που το ζώο δεν έχει σήμανση θεωρείται μη συμμορφούμενος και του επιβάλλονται κυρώσεις.Η συγκεκριμένη αστοχία συναντάται και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 εδάφιο (β) και (βα) «..Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα…»Η συγκεκριμένη διάταξη ικανοποίει και εξυπηρετεί επιδιώξεις ορισμένων φιλοζωικών σωματείων και ιδιωτών, οι οποίοι περισυλλέγουν παράνομα αδέσποτα ζώα είτε αφαιρούν ζώα δεσποζόμενα τα οποία δεν φέρουν σήμανση και δια αυτού του τρόπου μεταβιβάζεται παρανόμως η κυριότητα των ζώων.
  Η διάταξη αυτή έχει άμεση σχέση και με την διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 13 σύμφωνα με την οποία τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν «να σημαίνουν, να καταγράφουν, στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των Δήμων.»Ο συνδυασμός των διατάξεων αυτών ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση
  της κατοχής παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδέσποτων και αντίστροφα και αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων που δεν είναι καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία

 • 20 Μαΐου 2021, 20:45 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:56 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 7 «Ζώο θεραπείας»: Στο άρθρο αναφέρεται πως τα ζώα θεραπείας πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση. Ζώα θεραπείας όμως, μπορεί να είναι και οι γάτες, οι οποίες δε γίνεται να εκπαιδευτούν. Πρέπει να συμπληρωθεί ότι εξαιρούνται από αυτή την προϋπόθεση.

  Παρ. 11 «Προσωρινός ιδιοκτήτης» & Παρ. 12 «Ανάδοχος»: Στο Νομοσχέδιο διατυπώνεται πως ένας Δήμος ή ένα φιλοζωικό σωματείο μπορούν να έχουν το ρόλο του προσωρινού ιδιοκτήτη ΜΟΝΟ αν έχουν εγκαταστάσεις καταφυγίου. Θεωρείται δηλαδή προϋπόθεση, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν αδέσποτα ζώα με σκοπό την υιοθεσία τους. Τι θα συμβεί όμως με όλες αυτές τις περιοχές ανά την Ελλάδα όπου τα καταφύγια δεν υφίστανται λόγω του τεράστιου κόστους κατασκευής και συντήρησής τους;
  Κάποιοί Δήμοι δεν έχουν προβλέψει καθόλου, κάποιοι έχουν προτιμήσει να καλύψουν τις ανάγκες με τα Δημοτικά Κτηνιατρεία, ενώ για τα φιλοζωικά σωματεία μια αντίστοιχη λύση καθίσταται αδύνατη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει δεκτή για τα φιλοζωικά σωματεία η ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 130/2013 (αποδεκτή και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) η οποία ισχύει σήμερα για τους ιδιοκτήτες κτηματικών εκτάσεων, παρόλα αυτά, εφόσον υπάρχει ο ρόλος του Αναδόχου, ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να φιλοξενεί ζώα εκ μέρους του Δήμου ή του σωματείου, για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό να υπάρχει οπωσδήποτε και καταφύγιο;

  Παρ. 26 «Τσίρκο» & Παρ. 27 «Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ)»: Το 2012 η Ελλάδα ήταν η 1η χώρα στην Ευρώπη που απαγόρευσε τσίρκο και κάθε είδους θεάματα στα οποία συμμετείχαν ζώα – μια πρωτοπόρα κίνηση, η οποία επικροτήθηκε από άλλες χώρες που ακολούθως έλαβαν αντίστοιχα μέτρα. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο υπάρχει πλέον αυτό το πισωγύρισμα. Είναι ανεπίτρεπτο.

  Παρ 28. «Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση»: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετακίνηση για αλλαγή κυριότητας. Αν ένα ζώο έχει υιοθετηθεί με όσα προβλέπει η νομοθεσία και πρέπει να μεταφερθεί από μια πόλη σε μια άλλη (π.χ. από τη Λάρισα στην Αθήνα), δεν θα μπορεί να φτάσει στο νέο ιδιοκτήτη με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα το συνοδεύει (π.χ. με πετ ταξί). Θα πρέπει ο νέος ιδιοκτήτης να ταξιδέψει κι αυτός αντιστοίχως; Πως εξασφαλίζεται επομένως η μεταφορά ενός ζώου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν απαγορεύονται οι μετακινήσεις από Νομό σε Νομό ή έστω συστήνεται ο περιορισμός τους κατά το ελάχιστο; Αν δεν μπορούν να μεταφερθούν τα ζώα στις οικογένειες, δεν αδειάζουν οι φιλοξενίες και κατά συνέπεια δεν μπορούν να φύγουν άλλα από το δρόμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:14 | Μαρία

  Παράγραφος 11 & 12:
  Να αρθεί ο περιορισμός για ύπαρξη αδειοδοτημένου καταφυγίου από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς , ώστε αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος. Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπτουν. Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου μια και δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν ανάδοχοι ή προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν τη περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.
  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις , δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών 11 & 12 στο άρθρο 2, αφού με την υπάρχουσα διατύπωση καθιστά αδύνατη τη συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:20 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:43 | Γιώργος Τσαμαντάκης

  Η πλήρης εξαφάνιση του ερασιτέχνη εκτροφέα από τη χώρα μας βαδίζει σε εντελώς λάθος δρόμο και δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς ποτέ η πλήρης απαγόρευση -και μάλιστα χωρικά απομονωμένη!- ορισμένης δραστηριότητας δεν έχει επιτύχει τον στόχο της. Με λίγα λόγια, μια τέτοια ενέργεια το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι να ανοίξει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από αμφιλεγόμενες εκτροφές γειτονικών βαλκανικών χωρών, με υπέρογκο όφελος υπέρ των εν λόγω στυγνών κουταβεμπόρων και μεγέθυνση της κακοποίησης των ζώων που χρησιμοποιούν.
  Απαιτείται πρόβλεψη στο άρθρο 2, στο πρότυπο των επισήμως κατατεθεισών προτάσεων του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος, για ερασιτεχνική εκτροφή στην Ελλάδα, όπως ίσχυε ως σήμερα, με όρους και προϋποθέσεις που να προστατεύουν τα ζώα και, συγχρόνως, να προάγουν τη διαχρονική εξέλιξη και βελτίωση των καθαρόαιμων φυλών.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:02 | Μαργαρίτα Παπαμητροπούλου

  Η πλήρης εξαφάνιση του ερασιτέχνη εκτροφέα από τη χώρα μας βαδίζει σε εντελώς λάθος δρόμο και δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς ποτέ η πλήρης απαγόρευση -και μάλιστα χωρικά απομονωμένη!- ορισμένης δραστηριότητας δεν έχει επιτύχει τον στόχο της. Με λίγα λόγια, μια τέτοια ενέργεια το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι να ανοίξει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από αμφιλεγόμενες εκτροφές γειτονικών βαλκανικών χωρών, με υπέρογκο όφελος υπέρ των εν λόγω στυγνών κουταβεμπόρων και μεγέθυνση της κακοποίησης των ζώων που χρησιμοποιούν.

  Απαιτείται πρόβλεψη στο άρθρο 2, στο πρότυπο των επισήμως κατατεθεισών προτάσεων του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος, για ερασιτεχνική εκτροφή στην Ελλάδα, όπως ίσχυε ως σήμερα, με όρους και προϋποθέσεις που να προστατεύουν τα ζώα και, συγχρόνως, να προάγουν τη διαχρονική εξέλιξη και βελτίωση των καθαρόαιμων φυλών.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:41 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες
  συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι
  ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις
  βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28,
  μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως
  ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να
  γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων
  συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.
  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν
  καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως
  σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:34 | Ελένη Κωνσταντινίδου

  Θα ήθελα να μοιραστώ με αυτό το σχόλιο κάποιες σκέψεις μου σχετικά με το νομοσχέδιο και να κάνω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις.
  1. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στον ορισμό «Ιδιοκτήτης Ζώου Συντροφιάς». Κανένα έμβιο ον δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κτήσης όπως ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, ώστε να έχει ιδιοκτήτες. Σαν κηδεμόνας δύο υπέροχων γατών που τις περιμάζεψα από το δρόμο, το 2016 και το 2020 αντίστοιχα, μπορώ να επιβεβαιώσω, ότι το ζώο συντροφιάς, αισθάνεται πείνα, δίψα, πόνο ή ευχαρίστηση, αγαπάει και επιστρέφει αγάπη, δένεται με τον κηδεμόνα που το φροντίζει, αισθάνεται λύπη ή χαρά, συναισθάνεται και συμπάσχει με τον κηδεμόνα του και τα άλλα ζώα με τα οποία μοιράζεται τον ίδιο χώρο, εν ολίγοις έχει ψυχή, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος. Όπως, λοιπόν, κανένας άνθρωπος, κανένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο δεν δύναται να έχει ιδιοκτήτες, αλλά γονείς ή κηδεμόνες ή ανάδοχους γονείς, έτσι και το Ζώο Συντροφιάς που υιοθετείται δεν μπορεί παρά να έχει Κηδεμόνες (μόνιμη κηδεμονία) ή Ανάδοχους Κηδεμόνες (προσωρινή κηδεμονία). Θα πρότεινα, λοιπόν, ή μάλλον θα απαιτούσα αν ήταν στο χέρι μου, ο όρος «Ιδιοκτήτης Ζώου Συντροφιάς» να μετατραπεί σε «ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
  2. Σχετικά με τη στείρωση, τις γάτες μου τις έχω στειρώσει. Τον αρσενικό γάτο, που είναι σήμερα πέντε χρονών, τον στείρωσα για να μην κυκλοφορεί στους δρόμους προς αναζήτηση συντρόφου και εκτίθεται σε κινδύνους και τη θηλυκή γάτα, που είναι οκτώ μηνών, την στείρωσα πρόσφατα μια και είχα στειρωμένο τον αρσενικό και γιατί κινδύνευε να μου πέσει από το μπαλκόνι. Συμφωνώ, λοιπόν με τη στείρωση, αλλά δεν θα ήθελα η στείρωση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς να είναι υποχρεωτική, γιατί μακροπρόθεσμα θα ξεμείνουμε από φυλές γατών και σκύλων που ζουν στην Ελλάδα και θα εξαφανιστούν όλα τα εγχώρια είδη και θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό. Το νομοσχέδιο είναι τόσο περίπλοκο όσον αφορά την εύρεση αναδόχων για τα γατάκια και τα κουτάβια που θα προκύψουν από τη μία και μοναδική αναπαραγωγή των ζώων τους από ιδιώτες κηδεμόνες ζώων συντροφιάς που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα διαλέξει να αναπαράγει το ζώο του, όταν μπορεί να το στειρώσει και να γλιτώσει την ταλαιπωρία. Σε σχέση με το γεγονός ότι οι μόνοι που θα έχουν άδεια να αναπαράγουν ζώα συντροφιάς θα είναι οι επαγγελματίες εκτροφείς, αυτό θα καταστήσει την απόκτηση ενός ζώου συντροφιάς μακροπρόθεσμα σε εμπορική συναλλαγή που θα απαιτεί από τον υποψήφιο κηδεμόνα την καταβολή χρηματικού ποσού, πράγμα που θα καταστήσει τα ζώα συντροφιάς καταναλωτικό αγαθό.
  3. Σε σχέση με την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς και την δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι προς την σωστή κατεύθυνση σχετικά με όσα ορίζει ο νόμος για την καταγραφή αδέσποτων και δεσποζόμενων, αποτροπή εγκατάλειψης δεσποζόμενου ζώου, εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για την υγεία και τον εμβολιασμό των δεσποζόμενων από οποιονδήποτε κτηνίατρο στην επικράτεια και τον κηδεμόνα του ζώου, κλπ. Το μόνο που με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι το microchip μπορεί να μην λειτουργεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και να χρειαστεί να περάσω καινούργιο στις γάτες μου. Πόσα microchip θα έχει μια γάτα ή ένας σκύλος στον οργανισμό του αν κάθε τόσο χρειάζεται να τα σημάνει ο κηδεμόνας τους εκ νέου; Επίσης τι θα γίνει με τις γάτες και τους σκύλους που εισάγονται και δεν είναι σύμφωνο το μικροτσίπ τους με το πρότυπο που χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Ή τι θα γίνει εάν αλλάξει το πρότυπο ISO 11784 τεχνολογίας HDX ή FDX-B στην Ελλάδα; Θα πρέπει να σημανθούν εκ νέου όλα τα ζώα συντροφιάς; Το microchip δεν παύει να είναι ένα ξένο σώμα στον οργανισμό του ζώου, έστω και αν το μέγεθός του είναι μικρό. Σε μία έρευνα που έγινε, πολλοί κηδεμόνες απάντησαν ότι δεν έχουν σημάνει τις γάτες ή τους σκύλους τους για να μην τα τραυματίσουν σωματικά και ψυχικά. Προσωπικά, δεν θα είχα αντίρρηση να σημάνω τις γάτες μου μία φορά, γιατί δεν έχω σκοπό να τις εγκαταλείψω στο δρόμο και αναλογίζομαι τα θετικά του ότι θα είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες για την υγεία τους από οποιονδήποτε κτηνίατρο ανά πάσα στιγμή, έστω κι αν ο προσωπικός μου κτηνίατρος λείπει σε ταξίδι την ώρα που ενδέχεται να αντιμετωπίσω ένα επείγον περιστατικό. Διαφωνώ όμως κάθετα με την εισαγωγή εκ νέου σήμανσης στον οργανισμό τους αν το παλιό μικροτσίπ δεν λειτουργεί. Επίσης δεν θα ήθελα να χρειαστεί να αφαιρεθεί το μικροτσίπ σε περίπτωση που κρίνει ο κτηνίατρος ότι επιβαρύνει την υγεία του ζώου, γιατί θα χρειαστεί να υποστούν οι γάτες μου άλλη μια εγχείρηση.
  4. Σχετικά με την πρακτική να κόβουν ορισμένοι κτηνίατροι μέρος του αριστερού αφτιού της γάτας όταν τη στειρώνουν, να καταργηθεί αυτή η πρακτική και να είναι παράνομη. Είναι ακρωτηριασμός.
  5. Επίσης, να αναφερθώ στα αδέσποτα. Ο νόμος να ορίζει με άρθρο ότι επιτρέπεται να τους παρέχουν οι ιδιώτες φιλόζωοι τροφή και νερό. Στην γειτονιά μου αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τους γείτονες όσοι ταΐζουμε αδέσποτα.
  6. Επίσης να απλουστευτεί η διαδικασία υιοθεσίας ενός αδέσποτου που βρήκαμε στο δρόμο από έναν πολίτη που θέλει να γίνει κηδεμόνας του ζώου. Να μπορεί να το υιοθετήσει πηγαίνοντας στον κτηνίατρο της επιλογής του (που συνήθως είναι και στη γειτονιά του) και να γίνονται όλες οι διαδικασίες υιοθεσίας ηλεκτρονικά, ώστε ο υποψήφιος κηδεμόνας να μην ταλαιπωρείται με την γραφειοκρατία.
  7. Τέλος, να δοθούν κίνητρα και επιχορηγήσεις για να έχουν όλοι οι δήμοι φιλοζωικά σωματεία. Δεν επιτρέπεται ένας μεγάλος δήμος σαν τον Δήμο Θεσσαλονίκης να μην έχει κρατικά επιχορηγούμενο φιλοζωικό σωματείο. Πριν από δύο χρόνια έψαχνα να βρω το φιλοζωικό σωματείο του δήμου Θεσσαλονίκης για κάποιο θέμα με τη σίτιση αδέσποτων στη γειτονιά μου, και αφού έχασα δύο μέρες να ψάχνω στη διεύθυνση που βρήκα στο ίντερνετ, μου είπαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας όπου παλιά στεγαζόταν ότι μετακόμισε, και για να μην τα πολυλογώ, δεν κατάφερα να βρω καινούργια διεύθυνση στο ίντερνετ, οπότε συμπέρανα ότι μάλλον έκλεισε. Από φιλοζωικό σωματείο γειτονικού δήμου είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν τηλεφωνικά πληροφορίες για το θέμα που μας απασχολούσε. Επειδή όμως υπάρχουν θέματα όπου πρέπει να επέμβει το ίδιο το σωματείο και να αναλάβει δράση, και επειδή το κάθε σωματείο έχει δικαιοδοσία στο δήμο του μόνο, είναι καλά κάθε δήμος, ειδικά αν πρόκειται για τον κεντρικό δήμο μιας πόλης, πόσο μάλλον του κεντρικού δήμου της πρωτεύουσας ενός νομού να έχει το δικό του κρατικά επιχορηγούμενο φιλοζωικό σωματείο. Δεν επιτρέπεται ένας δήμος με το μέγεθος του Δήμου Θεσσαλονίκης να μην έχει φιλοζωικό σωματείο με κρατική επιχορήγηση.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:12 | Γεωργία Κρητικού

  & 20, 21: Ως μέλος της Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου, δεν αναφέρονται πουθενά οι συνθήκες διαβίωσης σε εκτροφείο ή στις εγκαταστάσεις των εμπόρων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:21 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΑΙΜΑ»

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

  Υπογραφή:
  ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ »ΛΑΪΜΑ» Κομοτηνής

 • 20 Μαΐου 2021, 20:21 | Εμμ. Βεργεράκης

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το παραπανω

 • 20 Μαΐου 2021, 20:32 | Μαρία

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Ορισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων «…το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την ενδεχόμενη επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον. …». Η παραπάνω φράση «ενδεχόμενη επανένταξή» αυτή σε συνδυασμό με την διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 23 «Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν» προάγει την ασυλοποίηση και τον μόνιμο εγκλεισμό των ζώων για το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τα καταφύγια ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (η οποία έχει κυρωθεί με τον ν 2017/1992), ως οι ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την
  αποθεραπεία τους, και τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και το Π.Δ 463/1978, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ με αριθμό 200/2018) και αποτελούν χώρο προσωρινής φιλοξενίας.
  Ο ορισμός προσωρινός ιδιόκτητης δε εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Η έννοια του ιδιοκτήτη όπως ορίζεται στα ευρωπαϊκά κείμενα, αφορά μόνο φυσικό πρόσωπο που συντηρεί το ζώο συντροφιάς κυρίως μέσα στο σπίτι του για ευχαρίστησή του και σαν σύντροφο του. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και φροντίζουν προσωρινά το ζώο ορίζονται ως κάτοχοι και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την ευζωία και την υγεία των ζώων με τους ιδιοκτήτες.
  Ενώ ως ιδιόκτητης ορίζεται φυσικό πρόσωπο , ως προσωρινός ιδιοκτήτης δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.
  Η έννοια του αναδόχου δεν υπάρχει σε νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κανένα κείμενο Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ορθός όρος είναι «κάτοχος» (μόνιμου ή προσωρινού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και Ν2017/1992 Αντίθετα υπάρχει η έννοια της υιοθεσίας η οποία αναφέρεται στην παραχώρηση ενός ζώου σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεσμεύεται να το κρατήσει κατά το δυνατόν για όλη του τη ζωή ασκώντας «υπεύθυνη ιδιοκτησία» που είναι η βασική αρχή των προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς.
   Με την αναδοχή αποδεχόμαστε το καθεστώς «επαγγελματιών φιλόζωων» που φιλοξενούν ζώα χωρίς να τα υιοθετούν, ώστε να μην αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για τα ζώα αυτά
   Με το καθεστώς του αναδόχου νομιμοποιείται η διατήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε παράνομα καταφύγια όταν σύμφωνα με την νομοθεσία μας (Ν4039/12) τα καταφύγια τα οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τον Ν.604/1977 και του Π.Δ 463/1978, έχουν καθοριστεί ως χώροι διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων (ΓΝΣΚ 200/2018).
   Νομιμοποιείται επίσης η μαζική αποστολή αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε νομικά πρόσωπα του εξωτερικού ως ανάδοχους η ως προσωρινούς ιδιοκτήτες καθώς και η εμπορία τους.Από τις μέχρι τώρα υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί η έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα ζώα δεν προορίζονταν για κάτοικους εξωτερικού που επιθυμούσαν να υιοθετήσουν ζώα συντροφιάς από την χώρα μας, αλλά είχαν αποδέκτες νομικά πρόσωπά τα οποία διέθεταν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού, μια δραστηριότητα που σύμφωνα με απόφαση του ΕΚ υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Φιλοζωικά σωματεία του εξωτερικού που διαθέτουν νόμιμο καταφύγιο στις χώρες που εδρεύουν, δύναται να παρουσιάζονται είτε ως προσωρινοί ιδιοκτήτες είτε ως ανάδοχοι των αδέσποτων ζώων χωρίς να μεσολαβεί κανένας Δήμος. Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται θα μεταφέρονται στα καταφύγια των νομικών προσώπων αυτών. Στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί το ζώο συντροφιάς ποια θα είναι η τύχη του όταν σε μερικές χώρες υποδοχής των αδέσποτων ζώων που αποστέλλονται από την χώρα μας προβλέπεται η ευθανασία; για ποιο λόγο δεν προκρίνεται η υπεύθυνη υιοθεσία σε φυσικά και μόνο πρόσωπα ;
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σύμβαση Ν2017/1992, που έχει υπερνομοθετική ισχύ «αδέσποτο ζώο, εννοούμε κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει σπίτι, είτε βρίσκεται εκτός ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του φύλακά του και δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα.
  Η μη σήμανση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, δεν το καθιστά αυτόματα αδέσποτο. Σε κανένα ορισμό και σε καμία χώρα το ζώο χωρίς σήμανση και καταγραφή δεν θεωρείται αδέσποτο
  Ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση που το ζώο δεν έχει σήμανση θεωρείται μη συμμορφούμενος και του επιβάλλονται κυρώσεις.Η συγκεκριμένη αστοχία συναντάται και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 εδάφιο (β) και (βα) «..Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα…»Η συγκεκριμένη διάταξη ικανοποίει και εξυπηρετεί επιδιώξεις ορισμένων φιλοζωικών σωματείων και ιδιωτών, οι οποίοι περισυλλέγουν παράνομα αδέσποτα ζώα είτε αφαιρούν ζώα δεσποζόμενα τα οποία δεν φέρουν σήμανση και δια αυτού του τρόπου μεταβιβάζεται παρανόμως η κυριότητα των ζώων.
  Η διάταξη αυτή έχει άμεση σχέση και με την διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 13 σύμφωνα με την οποία τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν «να σημαίνουν, να καταγράφουν, στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των Δήμων.»Ο συνδυασμός των διατάξεων αυτών ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση
  της κατοχής παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδέσποτων και αντίστροφα και αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων που δεν είναι καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία

 • 20 Μαΐου 2021, 19:48 | Γεωργία Κρητικού

  & 11: Ως μέλος της Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου, έχω να σχολιάσω πως είναι οικονομικά αδύνατη η λειτουργία νόμιμα αδειοδοτημένου καταφυγίου από φιλοζωικές οργανώσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένη ρύθμιση για να εξασφαλισθεί η ευζωία των αδεσπότων.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:32 | Παναγιώτης Χαβαλές

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:12 | Γεωργία Κρητικού

  Ως μέλος της Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου, έχω να σχολιάσω πως δεν υπάρχει ο ορισμός της έννοιας «επανένταξη». Πιστεύουμε πως είναι βασική έλλειψη, γιατί είναι ο όρος που εξασφαλίζει την ελεύθερη διαβίωση του αδέσποτου. Η επανένταξη ισχύει για ζώα που έχουν μάθει να ζουν σε πλατείες, γειτονιές ή δρόμους και σιτίζονται από πολίτες αυτών των περιοχών. Δεν μπορεί να ισχύσει για ζώα που τυχαία βρέθηκαν σε κάποιο σημείο. Χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση του ζώου για να ενταχθεί σε μια νέα περιοχή.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:22 | Κωνσταντίνος

  Η διαγραφή του ερασιτέχνη εκτροφέα είναι έμμεση κακοποίηση των ζώων διότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από βασανιστήρια των Βαλκανίων με μόνο όφελος υπέρ των κουταβεμπόρων.
  Ζητούμε ποσθήκη στο Άρθρο 2 παραγράφου η οποία ορίζει:
  1. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι τριών (ε) τοκετών ή 20 κουταβιών ανά έτος, από έως τρεις (3) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ή υπό αναγνώριση.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:39 | Σεραφειμ Ιμυρζιαδης

  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες
  συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι
  ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις
  βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28,
  μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως
  ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να
  γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων
  συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.
  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν
  καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως
  σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:08 | Εμμ. Βεργεράκης

  Όχι στον εγκλεισμό υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγια- όχι στις αυθαίρετες ευθανασίες

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:27 | ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Άρθρο 2, παρ.10. Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς να θεωρείται και εκείνος που επί μακρόν και επί αποδείξει φροντίζει και χρησιμοποιεί το ζώο για λόγους συντροφιάς, φύλαξης κτλ χωρίς απαραίτητα να είναι μόνιμα εντός της οικίας του ή να τον έχει καταχωρήσει στο ΕΜΖΣ. Στις περιπτώσεις αυτές υπεύθυνος για τη διαχείριση του ζώου θα είναι ο ιδιοκτήτης του και δεν θα φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος.
   Άρθρο 2, παρ. 13. Να διευκρινιστεί τι θεωρείται απρόκλητη επιθετικότητα για τα ελεύθερα αδέσποτα ζώα καθότι ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (κίνηση με δίκυκλο, τρέξιμο) είναι εν δυνάμει προκλητικές για τα ζώα
   Άρθρο 2, παρ. 19. Να διαγραφεί η λέξη προσωρινή, καθότι η διαμονή των ζώων μπορεί να είναι και μόνιμη εάν υπάρχει χώρος στα καταφύγια ( λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον αριθμό θέσεων που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του), όπως αναφέρεται και παρακάτω στο σχέδιο νόμου.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:04 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ: Άρθρο 2 Ορισμοί
  Παρ 3: «Ζώο συντροφιάς»: στα Ζώα συντροφιάς, το αρθρο αναφερει ότι είναι και οι σκύλοι εργασίας. Παρακατω, στη παρ 6 διευκρινιζει τι εννοει ως «Σκύλος εργασίας»: ο σκύλος που χρησιμοποιείται για το κυνήγι (κυνηγετικός), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικός), τη φύλαξη χώρων (φύλακας)……
  Όμως, για τους σκυλους των κυνηγων, των κτηνοτροφων κι οσων χρησιμοποιουνται ως φυλακες, είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ότι ΠΟΤΕ δεν ισχυουν οι διαταξεις της παρ. 2. «Ευζωία» Ποιο κυνηγοσκυλο ή τσοπανοσκυλο ή σκυλος φυλακας απολαμβανει τα οριζομενα ως «ευζωία»??? « ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.» Οι κυνηγοι τα εχουν σε κλουβια ή μονιμα δεμενα, οι κτηνοτροφοι τα εχουν μες τη κοπρια κ μονιμα εκτεθειμενα σε κάθε καιρικη συνθηκη, οι φυλακες είναι μονιμα σε κλουβια ή δεμενοι κ μονο το βραδι ελευθερωνονται για να είναι στο ελεος του κάθε παραβατη
  «iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη» Ποιο κυνηγοσκυλο εχει φροντιδα και περιθαλψη? Αν αρρωστησει το πυροβολουν ή το παρατουν στις ερημιες. Για του λογου το αληθες, στα 40 χρονια διασωσης αδεσποτων, μπορω να παραθεσω, ένα μονο ατομο, – ποσο μαλλον οι χιλιαδες σαν εμενα-, εκατονταδες περιπτωσεις ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΩΝ σε οικτρη κατασταση, απ ολες τις κατηγοριες των «σκυλων εργασιας»
  «iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.» ΟΛΑ τα ζωα εργασιας ζουν με φοβο κι αγωνια, ζουν παθητικα κακοποιημενα, ζουν ως «εργαλεια» ζουν μες τη δυστυχια με ελαχιστες στιγμες «καλης ζωης», ζουνε σε «ιδιοκτητες» που τα εκπαιδευουν με φρικτους τροπους.
  «v. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.» Κανενα ζωο εργασιας δεν εχει ελευθερια εκφρασης ! Κανενα κυνηγοσκυλο δεν αφηνουν να εχει φυσιολογικη συμπεριφορα, κανενα τσοπανοσκυλο δεν εχει συνθηκες κοινωνικοποιησης, κανενα ζωο φυλακας δεν εχει φυσιολογικη συμπεριφορα γιατι εκπαιδευεται μεα απανθρωπους τροπους να είναι φυλακας περιουσιας!
  Οι σκυλοι εργασιας και ειδικα των κυνηγων κτηνοτροφων κι οι φυλακες, ενώ είναι ζωα συντροφιας…..ειναι η πιο ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ κατηγορια ζωων, είναι εδώ που πρεπει να ενταθουν οι ερευνες, να αυστηροποιηθει το νομικο πλαισιο, οι ποινες.
  παρ 11: (προσωρινος ιδιοκτητης) & 12: ( αναδοχος):
  Υπαρχει η επιμονη αναφορα στην εκφραση «αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων»
  Αναγραφεται παντου και τοσες φορες που αποδεικνυει μια ΕΜΜΟΝΗ στην υπαρξη/δημιουργια ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ και μαλιστα…….ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ!!!!
  Ο «προσωρινος ιδιοκτητης» (εκτος του δημου) λετε να είναι «φιλοζωικο σωματειο ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.» Δηλαδη μ αλλα λογια? Σχεδον ΚΑΝΕΝΑΣ!! Γιατι στο αρ.23 αναφερει ότι «επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και υπάρχει ευχερής οδική πρόσβαση.» Και εδώ είναι ΠΛΗΘΟΣ οι ερωτησεις, ΠΩΣ οι εθελοντες των πολεων ή το οποιο φυσικο προσωπο θα μπορει να διανυει ατελειωτα χιλιομετρα για να παει απ το κεντρο της πολης στην άλλη ακρη του νομού κι αν βρεθει τετοιος χωρος και με ποιο τροπο θα βρεθουν τοσα χρηματα και …και…..
  Με αυτή την τοσο δυσκολη προυποθεση που βαζετε, ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ, ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΕ το εργο, τον μοχθο, τη θυσια, φιλοζωικων αλλα κ φυσικων προσωπων, που τοσα χρονια εχουν ΔΙΑΣΩΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ φιλοξενωντας τα σε ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
  Ο στοχος ενός τετοιου νομοσχεδιου δειχνει να είναι η προασπιση της φιλοζωιας αλλα και της ευζωιας ΟΛΩΝ των ζωων συντροφιας. Οτι κι αν κανει ενας δημος, οσο καλα κι αν οργανωθει, με μητρωα, με πλατφορμες……η ΟΥΣΙΑ βρισκεται στον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, η ΟΥΣΙΑ διαδραματιζεται με τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που εχουν ΨΥΧΗ και ΜΕΡΑΚΙ!
  Όταν γραφτηκαν αυτές οι προτασεις για να βγουν σε διαβουλευση…….εστω με ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ, μιλησε οποιος εγραψε ολ αυτά? Εχει καποιος από εσας παει και δει με τα ματια του τι σημαινει κυνηγος…..κτηνοτροφος…..καταφυγιο….(δημοτικο ή ιδιωτικο) Ειναι οφθαλμοφανες ότι ολοι εχετε μεινει στα οσα γραφουν και παρουσιαζουν…..οι κυνηγοι…οι εκτροφεις…οι δημοι….Ομως η πραγματικοτητα ΔΕΝ είναι αυτή που σας παρουσιαζουν! Η αληθεια είναι εκει εξω κι αν δεν την λαβετε υποψη σας……όλα θα είναι ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ πανω σε λαθος βασεις κι αποφασεις.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Για τους φιλοζωους των μεγαλουπολεων κυριως αλλα και για κάθε πολη και δημο…..κι εκτος από τα κινητρα για ΥΙΟΘΕΣΙΑ ζωων, μεσω των δημων, ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ και στους προσωρινους «ιδιοκτητες (αν κρατησετε αυτή την ορολογια και δεν αντικατασταθει με η λεξη ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ) αλλα και στους αναδοχους.
  Να δημιουργηθει το ΜΗΤΡΩΟ των ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΟΖΩΩΝ ειτε είναι μελη φιλοζωικων ειτε αυτονομοι πολιτες. Σ αυτό το μητρωο θα είναι οι προσωρινοι κι οι αναδοχοι που θα εχουν την ΑΔΕΙΑ να ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ. Δεν μπορει να συγκριθει η παραμονη ενός ζωου σε σπιτι με αυτή στο καλυτερο καταφυγιο. Οι εθελοντες των πολεων που εχουν θυσιασει τη ζωη και τους χωρους τους για να σωζουν ζωα κακοποιημενα στα καταφυγια…..ηρθε η ωρα να αναγνωριστουν και να δικαιωθουν.
  Η πιο ολοκληρωμενη προταση που θα εκτιναξει την ΑΝΘΡΩΠΙΑ και την ΦΙΛΟΖΩΙΑ είναι : Το ζωο να βοηθα τον ανθρωπο κι ο ανθρωπος να βοηθα το ζωο. Κι αυτό μπορει να γινει μ ένα προγραμμα (εκτος των εθελοντων) οπου ΑΤΟΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ( αποροι, χαμηλομισθοι, χαμηλοσυνταξιουχοι κλπ) θα φιλοξενουν αδεσποτα ζωα εχοντας τη στηριξη κι υποστηριξη του δημου οσον αφορα τροφη για τα ζωα αλλα και ειδη βασικης αναγκης για τους ανθρωπους. Το προγραμμα αυτό εδώ και 10 χρονια είναι σε ισχυ με απολυτη επιτυχια από το Φιλοζωικο και Φιλανθρωπικο σωματειο εθελοντων «ΦΙΛΟΙ ΖΩΩΝ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ». Αν κατι τετοιο εφαρμοστει από τον κάθε οικειο Δημο…τοτε θα εχουμε ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ που θα προσφερουν ΚΑΙ σε ζωα ΚΑΙ σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Με ένα τετοιο προγραμμα, τα χρηματα των δημων θα αξιοποιουνται σε ΔΙΠΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, θα εχουμε γρηγορες υιοθεσιες γιατι το ζωο εχοντας μαθει στις σπιτικες συνθηκες ζωης θα μπορει να «κουμπωνει» ευκολα στο νέο του σπιτικο. Είναι ένα εργο που ενώ είναι ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ, είναι δοκιμασμενο, είναι ευεργετικο για ζωα κι ανθρωπους κι ειμαστε στη διαθεση σας για την υλοποιηση του.
  Στη περιπτωση που διστασετε να το υλοποιησετε, τουλαχιστο δωστε ευκαιρια αναπτυξης του σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ δηλ αν όχι σε επιπεδο Δημων, εστω με κινητρα σε χορηγους.

  Παρ 19: Ποιος θα μπορει να ελεγχει τις συνθηκες στα καταφυγια? ( η απαντηση θεωρητικα βρισκεται στο αρ 3 παρ5γ αλλα….δεν αρκει!!) Πως θ αλλαξει η μεχρι σημερα απαραδεκτη κατασταση που επικρατει? Ποιος θ ανταποκρινεται στις καταγγελιες για τα εγκληματα που γινονται εκει μεσα, αν ο δημος συγκαλυπτει τα παντα? Στους δημους όλα γινονται με διαγωνισμους και ΠΑΝΤΑ κερδιζουν οσοι προσφερουν τα ΛΙΓΟΤΕΡΑ. Γι αυτό και μεχρι σημερα οι δημοι συνεργαζονται με κτηνιατρους που δεν ασκουν ιατρικη αλλα…….μεθοδους σφαγεων, γι αυτό στα καταφυγια εχει ατομα χωρις καν με αδειες εργασιας κι ατομα που αδιαφορουν ΠΛΗΡΩΣ για τα ζωα….Στα χαρτια φαινονται όλα σωστα, ότι εγιναν με διαγωνισμους και διαφανεια αλλά ……είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΟΤΙ ΤΟ ΦΤΗΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΛΟ……
  Η παραμονη των ζωων στα καταφυγια για μεγαλο χρονικο διαστημα δημιουργει την ιδρυματοποιηση τους και μετα……..οπου κι αν βρεθουν εχουν δυστυχισμενη συμπεριφορα. Επιπλεον, η λεγομενη ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ τους, ποιο νοημα εχει , σε πολεις οπου είναι ΕΧΘΡΙΚΕΣ, σε γειτονιες οπου διωκονται και δηλητηριαζονται ή εσκεμμενα τα κακοποιουν για να ζητησουν μετα την απομακρυνση τους ως «επιθετικα».
  Είναι αδικο να επανεντασσονται για να πεθανουν στους δρομους. Γι αυτό το προγραμμα που αναφερθηκε είναι ΣΩΤΗΡΙΟ και για τα ζωα και για τους ανθρωπους.
  Παρ 20 ( με αναφορα κ στο αρ 21) . «Εμπόριο ζώων συντροφιάς»: το σύνολο των συναλλαγών με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους από τη μεταβολή της ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς. Γιατι σ ένα τετοιο νομοσχεδιο να υπαρχει η δυνατοτητα υπαρξης εμποριου ζωων συντροφιας? Για τους νομιμους εκτροφεις που εχουν κερδος από την υπαρξη αυτου του εμποριου θα ηταν η πιθανη απαντηση. Αν όμως θελατε να βοηθησετε ουσιαστικα τα ζωα συντροφιας θα μπορουσατε να επιβαλετε απαγορευση κάθε εμποριας ζωου συντροφιας και θα αναφερατε ως εξαιρεση ΜΟΝΟ την ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ εκτροφικου ζωου από ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΤΡΟΦΕΑ και ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ. Ποιος ο λογος να υπαρχουν στην ελλαδα καυκασιανοι ποιμενικοι, αγιου Βερναρδου κι αντιστοιχα ζωα που αδυνατουν να ζησουν στη χωρα μας??? Με μια τετοια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ και με αυστηρες ποινες για κάθε παραβατη…..θα εμπαινε τελος στην αισχροκερδια χιλιαδων που με προσχημα ότι εχουν καθαροαιμα ζωα που ανησυχουν για να μη χαθει!!!!! η ρατσα τους……ζουνε σε βαρος της κοινωνιας, οργανωμενοι σε «κυνολογικους ομιλους» δηλωνοντας ότι είναι «φιλοζωοι που ασκουν….εργο!!!» Η αληθεια δεν είναι όπως την παρουσιαζουν……το επαναλαμβανω ότι οσα εμφανιζουν στα χαρτια και στα σχολια είναι προφασεις για να εμπορευονται κατω απ τη μυτη της κοινωνιας και της πολιτειας.
  Παρ 24. «Μητρώο παραβατών»: Προτεινουμε σε αυτό να αναγραφονται ΟΧΙ μονο οσοι «έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων συντροφιάς» . Με δεδομενο ότι είναι μεγαλο το διαστημα αναμονης για να φτασει μια δικη να τελεσιδικησει, καλο θα ηταν ν αναγραφονται κι οσοι εχουν παραβασεις που ΕΚΚΡΕΜΕΙ η εκδικαση τους, οσοι εχουν ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ζωων με εισαγγελικη εντολη, οσοι εχει γινει αυτοψια στο χωρο τους κι είναι εμφανεις οι παραβατικες τους δρασεις.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:48 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ρ.

  Στηρίζω τις θέσεις του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (SCARS):
  Ειδικότερα για τους ορισμούς των παρ. 11 και 12:
  Αιτούμεθα προκειμένου να καταστεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο «προσωρινός ιδιοκτήτης» ή ένα φυσικό πρόσωπο «ανάδοχος» ενός αδέσποτου ζώου, να αρθεί ο περιορισμός της προϋπόθεσης ύπαρξης αδειοδοτημένου καταφυγίου, ώστε τα σωματεία να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους σε συνεργασία με τις αρχές και το κράτος.
  Η υποχρεωτική προϋπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων να συνεχίσουν το έργο τους και με τα νέα δεδομένα να μπορούν να οριστούν προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπτουν.
  Ουσιαστικά τα καθιστά εκτός νόμου αφού δεν είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα των σωματείων ως νομικά πρόσωπα να γίνουν προσωρινοί ιδιοκτήτες για να παρέχουν την περίθαλψη, φροντίδα και φιλοξενία τους στα ζώα που τη χρειάζονται.
  Η πλειοψηφία των οργανώσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν διαθέτουν καταφύγιο και φιλοξενούν ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζονται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Είναι εξαιρετικά σημαντική λοιπόν η βελτιστοποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των δυο ορισμών στις παρ. 11 και 12 του άρθρου 2, καθώς με την υπάρχουσα διατύπωση καθίσταται πρακτικά και ουσιαστικά αδύνατη η συνεισφορά των φιλοζωικών σωματείων στη διάσωση και μετέπειτα φιλοξενία ενός ζώου από αυτά.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:20 | Κώστας

  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28, μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.

  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:46 | Adamantia

  Η διαγραφή του ερασιτέχνη εκτροφέα είναι έμμεση κακοποίηση των ζώων διότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από βασανιστήρια των Βαλκανίων με μόνο όφελος υπέρ των κουταβεμπόρων.
  Ζητούμε ποσθήκη στο Άρθρο 2 παραγράφου η οποία ορίζει:
  1. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι τριών (ε) τοκετών ή 20 κουταβιών ανά έτος, από έως τρεις (3) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ή υπό αναγνώριση.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:23 | kostas

  Η διαγραφή του ερασιτέχνη εκτροφέα είναι έμμεση κακοποίηση των ζώων διότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από βασανιστήρια των Βαλκανίων με μόνο όφελος υπέρ των κουταβεμπόρων.
  Ζητούμε ποσθήκη στο Άρθρο 2 παραγράφου η οποία ορίζει:
  1. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι τριών (ε) τοκετών ή 20 κουταβιών ανά έτος, από έως τρεις (3) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ή υπό αναγνώριση.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:13 | Ιωαννης Γ.

  Θεωρώ υπερβολική την απαίτηση στείρωσης των ζώων, ειδικά σκυλιών και γατιών για πολλούς λόγους. Συνοπτικά θα έλεγα ότι:
  Πρωτίστως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, ανηλίκων και ενηλίκων, σχετικά με τη σημασία της ζωής ενός έμβυου όντος. Τα ζώα συντροφιάς, μας δίνουν απλόχερα την αγάπη και την αφοσίωσή τους και εμείς οφείλουμε να τα φροντίζουμε, να τα αγαπάμε και να μη τους φερόμαστε σαν ένα παιχνίδι με ημερομηνία λήξης. Γέρασε, ή δεν μας κάνει τα..κέφια και το πετάμε.
  Ολοι εμείς που έχουμε μεγαλώσει κουτάβια, και τα έχουμε δει να εξελίσονται σαν χαρακτήρες με το πέρασμα των ετών, σα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με όλη μας την αγάπη και τη φροντίδα, να κάνουν δικά τους κουτάβια και να μεγαλώνουμε τις …σκυλοοικογένειές μας, μας είναι αδύνατη η σκέψη της στείρωσης – ακρωτηριασμού τους, διότι περί ακρωτηριασμού πρόκειται , μη ξεγελιόμαστε.
  Η πολιτεία καλό θα ήταν να θέσπιζε ένα όργανο ελέγχου της ζωής των δεσποζόμενων ζώων , έναν φορέα όπως υπάρχει σε πολλά εξελιγμένα κράτη, κάτι σαν Αστυνομία Ζώων, που θα έχει υπό την εποπτεία της όλων των ειδών τα οικόσιτα ζώα και τις συνθήκες διαβίωσης τους, γιατί αυτό είναι που είναι πιο βασικό κι όχι το αν θα αναπαραχθούν ή όχι.
  Άλλωστε, η διατήρηση της φυλής, και συγκεκριμένα ελληνικών φυλών, αρχαίων και μεταγενέστερων, ποιμενικών και κυνηγετικών νομίζω πως επιβάλλεται. Όπως και η διατήρηση και βελτίωση φυλών σταθεροποιημένων που έχουμε ήδη στα χέρια μας.
  Τελικά, ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει και με τι κριτήρια, ποια ζώα θα αναπαραχθούν , πώς και πότε, και ποια θα …γίνουν ανάμνηση κάποιας εποχής; Κάτι τέτοιο, μου φαίνεται πολύ φασιστικό στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 18:34 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Η ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς του ζώου με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.ν είναι ασαφής ως ορισμός και μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί. Σε συνδυασμό με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται στα Άρθρα 21, 22 και ιδίως στο Άρθρο 28, μπορούν να επιφέρουν ποινές δυσανάλογες του παραπτώματος στον ενδεχομένως ανυποψίαστο για τη βαρύτητα της πράξης του παραβάτη. Επίσης, εύκολα μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτής της ασάφειας εις βάρος τόσο των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όσο και των επαγγελματιών του χώρου.

  Ο ορισμός του ζώου συντροφιάς στο Άρθρο 2.8 δεν είναι πλήρης και δεν καλύπτει ζώα που δεν προορίζονται για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, όπως σκύλοι φύλαξης, γάτες που χρησιμοποιούνται για έλεγχο παρασίτων κλπ.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:03 | giorgos

  Η διαγραφή του ερασιτέχνη εκτροφέα είναι έμμεση κακοποίηση των ζώων διότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για αθρόες εισαγωγές από βασανιστήρια των Βαλκανίων με μόνο όφελος υπέρ των κουταβεμπόρων.
  Ζητούμε ποσθήκη στο Άρθρο 2 παραγράφου η οποία ορίζει:
  1. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 3. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι τριών (ε) τοκετών ή 20 κουταβιών ανά έτος, από έως τρεις (3) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ή υπό αναγνώριση.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:30 | Dogo Canario

  Ζητούμε την προσθήκη στο Άρθρο 3 παραγράφου με στόχο τη διαφάνεια και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης η οποία ορίζει:
  • Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ορίζεται τριμελής ΑΜΙΣΘΗ Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: (α) από έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, (β) έναν (1) εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και (γ) έναν (1) υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους αναπληρωτές τους.