Άρθρο 37 Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στην παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (Α’114) προστίθεται περ. vii, ως εξής:
«vii. Σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της».

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Τσουρλής Αποστόλης

  Άρθρο 37
  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:19 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Να καταργηθεί η πρόσθετη υποχρέωση για έγκριση σχεδίου δράσης από της 5μελή Επιτροπή του Δήμου, γιατί έτσι θα καταστήσει τα Φιλοζωικά Σωματεία υποχείρια του εκάστοτε Δήμου. Η Επιτροπή να συστήνεται σε επίπεδο Νομού-Περιφερειακής Ενότητας και να απαρτίζεται από 11 τακτικά μέλη με πλειοψηφία εκπροσώπους των Φιλοζωικών Σωματείων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | M. Αλεβιζακη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | Κεραμιτσής Ιωάννης

  Άρθρο 37
  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:38 | Τερζοπούλου

  Άμεση, επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ζώων όχι αόριστες προβλέψεις. Συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων αλλά και φιλοζωικών που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούν. Συγκεκριμένα κριτήρια για την επιδότηση ή τη δωρεάν στείρωση και θεραπεία δεσποζόμενων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:45 | Νικάκη Ματίνα

  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:01 | M. Αλεβιζακη

  Άμεση, επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ζώων όχι αόριστες προβλέψεις. Συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων αλλά και φιλοζωικών που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούν. Συγκεκριμένα κριτήρια για την επιδότηση ή τη δωρεάν στείρωση και θεραπεία δεσποζόμενων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | Ποταμίτης Νικόλαος

  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:30 | Μπάλας Πάνος

  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | Δημήτρης

  Όχι στην χρηματοδότηση των φιλοζωικών σωματείων και Μ.Κ.Ο. τα χρήματα πρέπει να προορίζονται για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις

 • 20 Μαΐου 2021, 21:47 | Μπάλας Γιώργος

  Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Για πάρα πολλά χρόνια οι όμιλοι Ελληνικών φυλών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπούν τις αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, πασχίζουν «αβοήθητοι» από την πολιτεία να διασώσουν και να διαφυλάξουν τις αρχαίες αυτές ράτσες. Ποτέ δεν υπήρξε μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για οικονομική στήριξη προγραμμάτων, που μέσω αυτών θα βοηθηθούν οι Ελληνικές φυλές, αλλά θα δραστηριοποιούνταν οι όμιλοι περισσότερο ως προς τη διαμόρφωση της κυνοφιλικής παιδείας των Ελλήνων κυναγωγών, που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμόρφωσή τους στους κανόνες της καθαρόαιμης, οργανωμένης, νόμιμης και δηλωμένης εκτροφής. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσαν να δοθούν επιχορηγήσεις στον ΚΟΕ, στους ομίλους φυλών και στα Κυνοφιλικά σωματεία, για την κατάρτιση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των αδέσποτων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Άμεση, επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ζώων όχι αόριστες προβλέψεις. Συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων αλλά και φιλοζωικών που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούν. Συγκεκριμένα κριτήρια για την επιδότηση ή τη δωρεάν στείρωση και θεραπεία δεσποζόμενων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:29 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕΔΕ

  Όχι στην επιδότηση των φιλοζωικών σωματείων.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:01 | γιωργος μανη

  ΟΧΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ

 • 20 Μαΐου 2021, 20:36 | Εμμ. Βεργεράκης

  Άμεση, επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ζώων όχι αόριστες προβλέψεις. Συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων αλλά και φιλοζωικών που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούν. Συγκεκριμένα κριτήρια για την επιδότηση ή τη δωρεάν στείρωση και θεραπεία δεσποζόμενων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια

 • 20 Μαΐου 2021, 19:04 | maria alevizaki

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 19:35 | maria alevizaki

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 19:55 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 37

  Η επιχορηγηση της ιδιωτικης πρωτοβουλιας ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, θα ηταν η δικαιωση τοσων ετων αδιαφοριας της πολιτειας προς τον υγιη εθελοντισμο. Υπαρχει μια σημαντικοτατη διαφορα αναμεσα στο νομιμο φιλοζωικο σωματειο εθελοντων και στις ΜΚΟ (τις οργανωσεις που δηλωνουν φιλοζωικες μη κερδοσκοπικου χαρακτηρα. Αν αυτή η διαφορα δεν τεθει υποψη του παροντος, τοτε το αποτελεσμα θα είναι ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΚΟ να παιρνουν επιχορηγησεις.
  Η προταση μας είναι να ενισχυθουν τα νομιμα ( με ΑΦΜ, εδρα, εργο, φορολογικη δηλωση κλπ) ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. Αυτά που τοσα χρονια με τις θυσιες των εθελοντων διασωζουν αδεσποτα χωρις να τα πετανε σε καταφυγια/κολαστηρια και χωρις να τα παρατανε στους δρομους. Η επιχορηγηση μπορει να γινεται με τροπους διαφανειας, χωρις παροχη χρηματων, αλλα με διευκολυνσεις όπως για τροφες, κτηνιατρικα εξοδα, φαρμακα, θεραπειες, ειδικες διατροφες. Ο εθελοντης «ποναει» το ζωο, το φροντιζει όπως δεν θα κανει κανενας δημοτικος υπαλληλος ουτε συνεργατης του δημου. Ο αληθινος φιλοζωος, ο αληθινος εθελοντης, εχει αναγκη τη βοηθεια του κρατους, των θεσμων. Αυτό το νομοασχεδιο είναι η ευκαιρια να ενισχυθει ο εθελοντισμος. Ο κοσμος εχει τοση αγνοια και μπερδευει τις ΜΚΟ (σε οποιον τομεα εχουν παρεισφρησει πολλα σκανδαλα εχουν βγει στο φως) με τις φιλοτιμες προσπαθειες των εθελοντικων φιλοζωικων σωματειων.
  Ένα τετοιο νομοσχεδιο, καλο θα ηταν να ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ τις ΜΚΟ από τα φιλοζωικα σωματεια εθελοντων και να αναδειξει τον υγιη ανιδιοτελη εθελοντισμο. Γιατι ένα είναι το σιγουρο: Οποια κι αν είναι η «επιχορηγηση»/βοηθεια του κρατους…….σε καμμια περιπτωση δεν θ αγγιξει τις πραγματικες αναγκες ενός αδεσποτου ζωου, απ τη στιγμη της περισυλλογης του και μεχρι να συνελθει και να μπορει να λεγεται αξιοπρεπως υγιες ζωο.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:33 | Εμμ. Βεργεράκης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 20 Μαΐου 2021, 19:30 | Αλέξανδρος Παλαιολόγος

  ΟΧΙ στην χρηματοδότηση των φιλοζωικών σωματείων. ΝΑΙ στη δισσωση των Ελληνικών φυλών

 • 20 Μαΐου 2021, 19:38 | Αντη Μ.

  Άμεση, επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των ζώων όχι αόριστες προβλέψεις. Συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων αλλά και φιλοζωικών που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούν. Συγκεκριμένα κριτήρια για την επιδότηση ή τη δωρεάν στείρωση και θεραπεία δεσποζόμενων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ δώστε αρμοδιότητες στους ανθρώπους που εδώ και χρόνια δίνουν τον προσωπικό χρόνο και το χρήμα τους σώζοντας ψυχές και προσέροντας το έργο που δεν έχει αξιωθεί η Πολιτεία.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:24 | βασιλειος ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:01 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

  Να απαλειφθεί από το κείμενο του σχεδίου νόμου, κάθε διάταξη που προβλέπει επιχορήγηση των φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δράση τους να παραμείνει εθελοντική, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα για αυτή, αλλά να βασίζεται στην ειλικρινή φιλοζωία. Οποιαδήποτε επιχορήγηση να δίνεται αποκλειστικά και μόνο στους κτηνιάτρους του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:46 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:31 | Νίκος Τσουράκης

  ΟΧΙ στην χρηματοδότηση των φιλοζωικών σωματείων. ΝΑΙ στη δισσωση των Ελληνικών φυλών

 • 20 Μαΐου 2021, 17:24 | ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:31 | Γιωργος Σ.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:55 | Γιωργος Ανδριοπουλος

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:16 | Σπυρος ΓΙΑΝΝΟΥ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ