Άρθρο 9 Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

1. Οι προσωρινοί ιδιοκτήτες αδέσποτων ζώων συντροφιάς μεριμνούν για την εύρεση αναδόχων και για την υιοθεσία τους. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορούν να υιοθετηθούν από ενήλικα άτομα με κατοικία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς οι προσωρινοί ιδιοκτήτες μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους ή με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν νόμιμα.
2. Τα προς υιοθεσία ζώα συντροφιάς υιοθετούνται αφού έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε σήμανση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση, εφόσον η τελευταία δεν αντενδείκνυται λόγω ηλικίας, νόσου ή άλλων παθολογικών αιτίων. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «δήλωση υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του προσωρινού ιδιοκτήτη και του νέου ιδιοκτήτη, καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη τους και εκδίδεται ή κατά περίπτωση ενημερώνεται το έγγραφο ταυτοποίησής του (διαβατήριο) με τα στοιχεία του ζώου και του νέου ιδιοκτήτη.
3. Για τον σκοπό της διενέργειας υιοθεσιών, δημιουργείται και λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα αυτή με το όνομά του, τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, το φύλο του, τον κωδικό αριθμό καταφυγίου στο οποίο διαμένει ή τα στοιχεία του αναδόχου του, τους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες. Δίπλα στο όνομα του ζώου αναγράφονται ο προσωρινός ιδιοκτήτης του, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου που έχει αναλάβει την υιοθεσία του (ανάδοχος, υπάλληλος δήμου, εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή καταφυγίου). Οι προσωρινοί ιδιοκτήτες οφείλουν στις ιστοσελίδες τους ή στις δημόσιες σελίδες τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραπέμπουν στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου για την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Το πρόσωπο που έχει αναλάβει την υιοθεσία του ζώου μεριμνά για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες επικοινωνίες και διαδικασίες έως ότου το ζώο υιοθετηθεί.
4. Στην περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την παράδοσή του στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το μέρος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.
5. Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας, τα οποία πρέπει να αναρτώνται στην Πλατφόρμα της παρ. 3.
6. Αδέσποτο ή μη σημασμένο ζώο, που περισυλλέγεται από πρόσωπο άλλο πλην των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, παραδίδεται σε ένα από τα πρόσωπα αυτά. Αν το πρόσωπο που το περισυνέλλεξε επιθυμεί να το υιοθετήσει. καθίσταται ανάδοχος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να μεταφέρει το ζώο απευθείας σε κτηνιατρείο ή σε κτηνίατρο με τον οποίο είναι συμβεβλημένο ένα από τα πρόσωπα της παρ. 1, προκειμένου να εξεταστεί και καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη ένα από τα ως άνω πρόσωπα και ανάδοχο τον ίδιο.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:30 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή της υιοθεσίας έναντι αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου 2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορείB να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | Τσουρλής Αποστόλης

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:26 | Παναγιώτης Χατζηγεωργίου

  Ναι στην υιοθέτηση αδέσποτων ζώων! Όχι στην καταγραφή, και όχι στη σήμανση των αδεσπότων ζώων!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:00 | Κεραμιτσής Ιωάννης

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Νικάκη Ματίνα

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Στηρίζουμε τη θέση που κατέθεσε το ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:21 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  Ενώ το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη φιλοζωικής συνείδησης και η ενθάρρυνση της υιοθεσίας, ο νόμος καταστέλλει την αυθόρμητη έκφραση της φιλοζωίας, απαγορεύοντας στον πολίτη να σώσει και να υιοθετήσει ένα ζώο από το δρόμο.

  Αντ’ αυτού, το Σ/Ν θεσπίζει μια πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία: ο πολίτης ειδοποιεί το δήμο να πάρει το ζώο προκειμένου να το μεταφέρει στον συνεργαζόμενο κτηνίατρο. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δήμου να επιστρέψει προσωρινά το ζώο στον πολίτη, αναγνωρίζοντάς τον ως ανάδοχο για το διάστημα που το ζώο θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα υιοθεσιών. Σε επόμενο στάδιο ο δήμος ίσως εγκρίνει την υιοθεσία, μετατρέποντας τον ανάδοχο σε ιδιοκτήτη ή, ενδεχομένως, προτιμήσει να επιλέξει μια άλλη λύση όπως, για παράδειγμα την επιστροφή του ζώου στο δρόμο.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:32 | Ποταμίτης Νικόλαος

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | Ιωάννα Χανδριδη

  Επιθυμούμε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησης τους, ώστε να μην υπόκειται κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες , προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου. Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.

  Φτάνει πια με τη δαιμονοποίηση των υιοθεσιών του εξωτερικού και τις ανυπόστατες κατηγορίες κίτρινου τύπου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | M. Αλεβιζακη

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωων! Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε αδειοδοτημένα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος. ΝΑΙ στη φιλοξενία και περισυλλογή αδέσποτων από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις χωρίς να ειναι απαραίτητο να έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ,σε δομές που θα τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας .Κανένας φιλοζωικός σύλλογος δεν έχει χρήματα να δημιουργήσει και πολύ περισσότερο συντηρήσει καταφύγια με τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης .Πάλι τα καθιστάτε παράνομα επειδή θέλουν να βοηθήσουν και μόνο . Μην ποινικοποιειτε τον εθελοντισμό

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | Μπάλας Πάνος

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:00 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας
  παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή‰ της υιοθεσίας έναντι
  αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από‰ το Ευρωπαϊκό‰ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου
  2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται
  στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ
  μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται
  στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος
  δραστηριότητας δεν μπορείB να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα,
  κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet
  Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.
  Παραπομπή:
  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIn
  dex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785
  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που
  περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι
  ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | Μπάλας Γιώργος

  Yιοθεσία έναντι οικονομικού αντιτίμου παραπέμπει σε εμπορική συναλλαγή όμοιας με πώληση σε pet shop. Η υιοθεσία θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η ιχνηλασιμότητά τους, μετά τη στείρωσή τους, τον εμβολιασμό τους, αλλά και την καταγραφή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:42 | Souzy Anton

  Επιθυμούμε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησης τους, ώστε να μην υπόκειται κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες , προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου. Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.

  Φτάνει πια με τη δαιμονοποίηση των υιοθεσιών του εξωτερικού και τις ανυπόστατες κατηγορίες κίτρινου τύπου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:39 | Παυλίνα Δράκου

  – Διευκόλυνση της διαδικασίας υιοθεσίας και όχι αχρειαστη γραφειοκρατία

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | Ανθή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «Environmental Animal Welfare Action».

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 20 Μαΐου 2021, 20:34 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Να επιβραβεύονται όσοι υιοθετούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς κ ζώα απο τα καταφύγια. Υψηλή φορολογία στην αγορά φυλών (ράτσες) κ στην εισαγωγή τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:55 | Μυρτώ Ξανθοπούλου

  Ως αντιπρόεδρος του Stray.gr, επιθυμούμε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησης τους, ώστε να μην υπόκειται κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες , προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου. Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:50 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 3:
  Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι, αν για παράδειγμα αυτός που θα αναλάβει το κομμάτι της υιοθεσίας είναι ο Ανάδοχος ή ένα φιλοζωικό σωματείο, αυτός είναι υπεύθυνος να μεριμνά για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Στο άρθρο 4 όμως, με τους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ, δεν αναφέρεται ότι ο κάθε πολίτης ή το φιλοζωικό θα μπορούν να έχει πρόσβαση για μεταβολή στοιχείων στην πλατφόρμα υιοθεσίας.
  Όσον αφορά τώρα τις αναρτήσεις ζώων προς υιοθεσία σε προσωπικές ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται ότι οι μόνο οι «προσωρινοί ιδιοκτήτες» οφείλουν να παραπέμπουν στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υιοθεσίας. Άρα οι Ανάδοχοι εξαιρούνται. Τα φιλοζωικά σωματεία που λόγω έλλειψης καταφυγίου δεν μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του προσωρινού ιδιοκτήτη, επίσης εξαιρούνται. Για ποιο λόγο; Μήπως η παράβλεψη έγινε εκ παραδρομής;

  Παρ. 4:
  Λέμε ναι στις υιοθεσίες από αναγνωρισμένα σωματεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί επιτέλους και να εκδίδει τα έγγραφα TRACES όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη (και ορίζεται από τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:58 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΑ, ΚΤΗΝΊΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ. ΚΛΆΔΟΥ ΖΏΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Σαφής Νομοθετική κάλυψη των κτηνιάτρων,σε επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών:οι ιδιώτες κτηνίατροι να επιτρέπεται με σαφή Νομοθετική Διάταξη να προβαίνουν σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αυστηρά αφότου προηγηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων ζώου – κατόχου και έλεγχος για microchip. Σε περιπτώσεις προσκόμισης αδέσποτων ζώων, είτε όταν ο συμβεβλημένος με τον εκάστοτε Δήμο κτηνίατρος δεν ανευρίσκεται, είτε όταν κάποιος Δήμος δεν εκπονεί πρόγραμμα περισυλλογής αδεσπότων, ο προσκομίζων το ζώο να δηλώνεται στο Σύστημα ως προσωρινός ανάδοχος και κατόπιν να γίνεται πάραυτα η παροχή των όποιων ιατρικών ενεργειών. Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί πλείστα περιστατικά συναδέλφων, οι οποίοι καλή τη προθέσει παρείχαν φροντίδα σε μη τσιπαρισμένα ζώα κ κατέληξαν να υποστούν μέχρι και δημόσιο διασυρμό από πολίτες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωων! Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε αδειοδοτημένα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος. ΝΑΙ στη φιλοξενία και περισυλλογή αδέσποτων από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο, σε δομές που θα τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας. Κανένας φιλοζωικός σύλλογος δεν έχει χρήματα να δημιουργήσει και πολύ περισσότερο συντηρήσει καταφύγια με τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης. Πάλι τα καθιστάτε παράνομα επειδή θέλουν να βοηθήσουν και μόνο. Μην ποινικοποιείτε τον εθελοντισμό!

 • 20 Μαΐου 2021, 20:25 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:28 | Μαρία

  Επιθυμούμε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησης τους, ώστε να μην υπόκειται κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες , προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου. Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.

  Φτάνει πια με τη δαιμονοποίηση των υιοθεσιών του εξωτερικού και τις ανυπόστατες κατηγορίες κίτρινου τύπου.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:27 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:42 | Εμμ. Βεργεράκης

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωων! Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε αδειοδοτημένα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος. ΝΑΙ στη φιλοξενία και περισυλλογή αδέσποτων από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις χωρίς να ειναι απαραίτητο να έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ,σε δομές που θα τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας .Κανένας φιλοζωικός σύλλογος δεν έχει χρήματα να δημιουργήσει και πολύ περισσότερο συντηρήσει καταφύγια με τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης .Πάλι τα καθιστάτε παράνομα επειδή θέλουν να βοηθήσουν και μόνο . Μην ποινικοποιειτε τον εθελοντισμό

 • 20 Μαΐου 2021, 20:06 | Εμμ. Βεργεράκης

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» που δηλώνει Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωωn. Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε αδειοδοτημένα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος. ΝΑΙ στη φιλοξενία και περισυλλογή αδέσποτων από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις χωρίς να ειναι απαραίτητο να έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ,σε δομές που θα τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας .Κανένας φιλοζωικός σύλλογος δεν έχει χρήματα να δημιουργήσει και πολύ περισσότερο συντηρήσει καταφύγια με τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης .Πάλι τα καθιστάτε παράνομα επειδή θέλουν να βοηθήσουν και μόνο . Μην ποινικοποιειτε τον εθελοντισμό

 • 20 Μαΐου 2021, 19:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

  Οι δηλώσεις υιοθεσίας θα πρέπει εκδίδονται από τους Δήμους και να είναι επίσημα κρατικά έγγραφα.
  Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων θα πρέπει να παρακολουθεί τον πληθυσμό των ζώων μέσα από κρατικούς φορείς όπως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα οδηγεί στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και της υγείας των ζώων.

  Εκ μέρους της Παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
  Ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας

  Χρήστος Κανλής

  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

  Ηρακλής Γκότσης – Χατζηκωνσταντίνου Σάββας – Αθυμαρίτου Φιλίππα – ΚΑλογερόπουλος Βασίλειος – Βανδώρος Σπυρίδων – Κατημερτζή Όλγα – Ακιανίδου Όλγα

 • 20 Μαΐου 2021, 19:18 | Σεραφειμ Ιμυρζιαδης

  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας
  παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή‰ της υιοθεσίας έναντι
  αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από‰ το Ευρωπαϊκό‰ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου
  2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται
  στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ
  μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται
  στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος
  δραστηριότητας δεν μπορείB να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα,
  κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet
  Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.
  Παραπομπή:
  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIn
  dex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785
  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που
  περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι
  ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:44 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ρ.

  Στηρίζω τις θέσεις του ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (SCARS):
  Ειδικότερα για την παρ. 4:
  Aιτούμαστε σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για την διαδικασία υιοθεσίας ζωών στο εξωτερικό και μετακίνησής τους, σε συμμόρφωση με το μέρος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και συγκεκριμένα την άμεση εφαρμογή και απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών υγείας ζώων μέσω του συστήματος TRACES (άρθ. 150 επ. του ανωτέρω κανονισμού ΕΕ), ώστε να μην υπόκειται η διαδικασία κάθε φορά στις ερμηνείες, παρερμηνείες, προσωπικές απόψεις και διαθέσεις του εκάστοτε κρατικού υπαλλήλου.
  Εκατοντάδες αδέσποτα ζώα της Ελλάδος έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων σε συνεργασία με αναγνωρισμένες οργανώσεις του εξωτερικού.
  Φτάνει πια με τη δαιμονοποίηση των υιοθεσιών του εξωτερικού και τις ανυπόστατες κατηγορίες κίτρινου τύπου.
  Ζητάμε συμμόρφωση δημόσιων υπηρεσιών και κτηνιάτρων για εκδόσεις πιστοποιητικών και νομικές κυρώσεις σε περίπτωση που αρνούνται.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:32 | Κώστας

  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή́ της υιοθεσίας έναντι αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από́ το Ευρωπαϊκό́ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου 2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορεί́ να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.

  Παραπομπή: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785

  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:05 | Αντη Μ.

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωων! Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε νόμιμα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:21 | Κωνσταντίνος Σφήκας – Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή́ της υιοθεσίας έναντι αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από́ το Ευρωπαϊκό́ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου 2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορεί́ να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.

  Παραπομπή: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785

  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:49 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:10 | Αναστασια

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π Φ Π Ο ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 • 20 Μαΐου 2021, 18:09 | Νικόλαος Σφήκας

  Το Άρθρο 9.5 δημιουργεί συνθήκες αντιτίμου υιοθεσίας σκύλου και γάτας παρόμοιες με αυτές της πώλησης. Η δραστηριότητα αυτή́ της υιοθεσίας έναντι αντιτίμου έχει χαρακτηριστεί από́ το Ευρωπαϊκό́ Δικαστήριο της 3ης Δεκεμβρίου 2015 ότι «υπάρχει βαθμός ομοιότητας μεταξύ της δραστηριότητας που συνίσταται στη διάθεση σκύλων σε άτομα τα οποία δέχονται να τους αναλάβουν έναντι της εκ μέρους τους καταβολής ορισμένου ποσού και της δραστηριότητας που συνίσταται στην πώληση σκύλων από κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Επομένως, το πρώτο είδος δραστηριότητας δεν μπορεί́ να θεωρηθεί ότι στερείται κάθε εμπορικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 90/425.»
  Ως εκ των ανωτέρω, η απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops αντιτίθεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στις αρχές αναλογίας και ισότητας.

  Παραπομπή: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172562&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6884785

  Η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 9.6 για την υιοθεσία αδέσποτου ζώου που περισυλλέγεται από ιδιώτη αποτρέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι ζωοφιλία στην πιο αγνή της μορφή και αντιτίθεται στην ευζωία του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 18:35 | Στέλλα Βογιατζάκη

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens για Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 17:49 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:47 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:46 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:04 | ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ ΦΙΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Αθήνα 18.05.2021

  Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής

  Δελτίο Τύπου

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ήταν το πρώτο συλλογικό όργανο που ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τα προγράμματα ευζωίας αδέσποτων ζώων στην Αττική. Όταν η η Πολιτεία ήταν ανύπαρκτη, ο Σύνδεσμος ήταν εκείνος που πρότεινε τη συνεργασία Κτηνιάτρων και Αυτοδιοίκησης. Ήδη στο μακρινό 1994 ήταν εκείνος που υλοποίησε πρώτος αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο Αθηναίων. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (ο πρώτος Ν.3170/2003 και στη συνέχεια ο Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε μερικώς από τον Ν.4235/2014) στην ουσία περιγράφει αυτά που πρώτος υλοποίησε ο Σύνδεσμος πριν σχεδόν τριάντα χρόνια.
  Όταν μία κυβέρνηση έρχεται να παρουσιάσει ως «Νέο» κάτι που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες μας βάζει πάντα σε σκέψη και υποψία. Η τακτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην συνομιλήσει με τους κατ ‘εξοχήν ειδικούς, τους Κτηνιάτρους και να αγνοήσει τις θέσεις των Συλλογικών τους Οργάνων (ΠΕΚΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΚΣ), των δύο Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών της Χώραςκαι των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, δηλαδή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπαλλήλων του Κράτους, Κτηνιάτρων, έδειχνε εξ’ αρχής την πορεία της μεθόδευσης. Η ανάγνωση και μελέτη του ν/σ που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει τον ιστορικό και θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης η οποία διαπράττει μέγιστο ατόπημα.

  Τονίζουμε ότι υποχρέωση της Πολιτείας και μόνος νομιμοποιητικός λόγος για την ρυθμιστική παρέμβαση της, στις διάφορες μορφές ζωής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται και με τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, η οποία είναι απολύτως συναρτώμενη από την καλή μεταχείριση και την ευζωία αυτών, όπως αναγνωρίζεται και επιτάσσεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ίδια νομοθεσία αναγνωρίζεται ότι τα ζώα συντροφιάς που έχουν κηδεμόνα παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο για την υγεία, συνεπώς μπορούν να εξαιρούνται από κανόνες επιτήρησης.

  Τέλος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την οποία έχει υπογράψει η Χώρα και έχει καταστεί νόμος του Κράτους, ρητά προβλέπεται ότι «σύλληψη, κράτηση και θανάτωση για τα αδέσποτα ζώα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές παρά μόνο όταν αυτές είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των κυβερνητικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των ασθενειών». Εξ όσων γνωρίζουμε, η Χώρα, εξαιτίας του υψηλότατου επιπέδου των επιστημόνων Κτηνιάτρων, δεν απειλείται άμεσα από κάποια ασθένεια, φορείς της οποίας είναι τα ζώα συντροφιάς, ώστε να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα σύλληψης, στείρωσης και κράτησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν και σε θανάτωση αυτών.

  Είναι επίσης σαφές από όλο το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και από τις γενικές αρχές για το σεβασμό κάθε είδους ζωής που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πολιτισμένου κράτους δικαίου, ότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ τα οριζόντια ιατρικά μέτρα κατά της σωματικής ακεραιότητας ολόκληρων πληθυσμών έμβιων όντων, των ζώων συντροφιάς εν προκειμένω, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι κηδεμόνα.

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο, πριν την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, να είχε επιδιωχθεί να λειτουργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να είχε γίνει πραγματική καταγραφή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς χωρίς κηδεμόνα, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, αντί να αφήνεται να διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και παραπληροφόρηση για τη δημιουργία εντυπώσεων, που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην αιτιολογική έκθεση (Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης) που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, έστω κατ’ εκτίμηση, το μέγεθος του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο του!

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής αντιτίθεται πλήρως στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «ευζωία» των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
  Περιληπτικά αντιτίθεται:

  Στον διαμελισμό των Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στη διανομή των κομματιών τους ανάμεσα στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και στο εντελώς άσχετο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι οι θεματοφύλακες της Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Κτηνιάτρους είναι αυτοί που εξαφάνισαν τη Λύσσα και διαφυλάττουν τη Υγεία Ζώων και Ανθρώπων. Η διάσπαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παραβιάζει: α) τη ΛΟΓΙΚΗ, β) τις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, γ) την άρτι εφαρμοζόμενη από 21.4.2021 νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, η οποία θέτει ως ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ την εκπροσώπηση κάθε Κράτους Μέλους από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αρμόδια αρχή για ΌΛΑ τα είδη των ζώων, δ) τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, όπου τονίζεται ο ρόλος των κτηνιατρικών δημόσιων υπηρεσιών και ο δυνητικός και επικουρικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και ε) τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ζώων και εκθέτει την Χώρα.
  Στην μετατροπή της Υιοθεσίας ενός Αδέσποτου Ζώου σε ανυπέρβλητο γραφειοκρατικό κυκεώνα και στην ιδέα και μόνο του «προσωρινού ιδιοκτήτη». Κάποιος ή είναι ιδιοκτήτης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή δεν είναι. Η έννοια του προσωρινού ιδιοκτήτη θα δημιουργήσει στρατιές από πρώην αδέσποτα που θα παραμείνουν για πάντα στην ιδιοκτησία του Δήμου ως αδέσποτα, θα χρηματοδοτούνται από τους Δήμους, θα διαμένουν με τον «φιλόζωο» αλλά δε θα ανήκουν σε κανέναν δίνοντας πεδίο δόξης σε κάθε επιτήδειο να αδειάζει τα ταμεία των Δήμων που είναι ήδη ελλειμματικά μετά από 13 χρόνια συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την οικονομική απαξίωση των κτηνιάτρων.
  γ. Στην υποχρεωτική στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η στείρωση είναι ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ και μάλιστα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κάθε ιατρική πράξη γίνεται με τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του κηδεμόνα του ζώου, αφού εκείνος ενημερωθεί πλήρως για τα οφέλη και τις παρενέργειες της, σταθμίσει όλα τα παραπάνω και συμφωνήσει. Πόσο μάλλον μία χειρουργική πράξη που γίνεται υπό γενική αναισθησία (με όλους τους κινδύνους, που αυτή μπορεί να επιφέρει)και κατά την οποία αφαιρούνται όργανα (ωοθήκες, όρχεις), τα οποία δεν είναι μόνο όργανα αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως αδένες οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες. Όποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο είναι ή απόγονος του Δρ. Μέγκελε ή θαυμαστής του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας του Χόνεκερ ή, το χειρότερο, κάνει ρουσφέτι σε εισαγωγείς που φέρνουν και πωλούν κουτάβια από τα άθλια puppy mills του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Όλοι οι κτηνίατροι γνωρίζουμε ότι τα ημίαιαμα ζώα είναι πιο ανθεκτικά από τα καθαρόαιμα και με λιγότερα προβλήματα υγείας και δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν για να πριμοδοτηθούν τα καθαρόαιμα.

  Επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο την τεράστια πλειοψηφία των εκτροφέων ζώων αποτελούν ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ εκτροφείς και προστατεύονται πλήρως από το Νόμο. Στο εν λόγω σ/ν δεν υπάρχει καν η έννοια του ερασιτέχνη εκτροφέα.

  δ. Στη χρηματοδότηση με δανεικά και στη μεταφορά των πιστώσεων για την αντιμετώπιση της Λύσσας και της Λεϊσμανίωσης από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Εσωτερικών. Το περιβόητο και πολυδιαφημισμένο Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ δεν είναι τίποτα παραπάνω από δανεικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ουχί πρωτογενής χρηματοδότηση των Δήμων. Η μεταφορά πιστώσεων για την αντιμετώπιση ΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ όπως η λύσσα και η λεϊσμανίωση αφήνει εκτεθειμένη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και εκθέτει εκ νέου την Χώρα, η οποία παραβιάζει έτσι εκτός από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και την κοινή λογική.

  Είναι το πιο αντιεπιστημονικό και ντροπιαστικό σημείο του σ/ν.

  ε. Στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Προσθέτει έναν περιττό τεράστιο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς στον ιδιώτη κτηνίατρο και παράλληλα παραβιάζει τα Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Η πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και καταχώρηση των microchipτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης (Λύσσα, Λεϊσμανίωση κλπ) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ποιο το νόημα να γνωρίζει ο καθένας το πότε πέρασε μία ωτίτιδα το οποιοδήποτε ζώο; Μήπως το επόμενο βήμα είναι να πωληθεί το εν λόγω αρχείο σε φαρμακευτικές ή ασφαλιστικές εταιρείες; Πόσα από τα κτηνιατρεία έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ενημερώνουν νυχθημερόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες; Μήπως τελικά το 70% των κτηνιατρείων περισσεύουν για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κλείσουν;

  στ. Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εταιρείες και ΜΚΟ. Είναι διάχυτη η προσπάθεια της μεταφοράς χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές – εργολαβικές εταιρείες» και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φραξιών του φιλοζωικού κινήματος. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες φιλοζωικές ομοσπονδίες που είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες έχουν αναδείξει το θέμα και αντιτίθεται έντονα σε αυτό.

  Η αρμοδιότητα ανήκει και πρέπει να παραμείνει στο Κράτος, δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο των Αδιαίρετων Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και με τη συνεργασία των Επαγγελματιών Επιστημόνων Κτηνιάτρων. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

  Για τους ως άνω λόγους απαιτούμε:
  α. Ενιαία Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπως είναι σήμερα

  β. Εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας και παρεμβάσεις όπου και εάν χρειάζεται μέσα από ΔΙΑΛΟΓΟ και υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και σέβεται τον Πρωταρχικό Ρόλο του Κτηνιάτρου στο ζήτημα και τις εισηγήσεις των ειδικών, των πανεπιστημιακών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

  γ. Γενναία πρωτογενή χρηματοδότηση των Δήμων ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου και όχι δανεικά.

  δ. Πρόσληψη Κτηνιάτρων σε ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε κάθε Δήμο ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε Δήμου έτσι ώστε ο Υπεύθυνος του προγράμματος του κάθε Δήμου να είναι Κτηνίατρος, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και ειδικός επιστήμονας.

  ε. Ενίσχυση των δομών των Δήμων και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΜΚΟ και «φιλοζωικές».

  Ο Σύνδεσμος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για τις 20 Μαΐου και καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους Έλληνες Κτηνιάτρους να συμμετάσχουν δυναμικά.

  Έκ μέρους του ΔΣ του ΣΚΜΖΑ

  Η Πρόεδρος του ΔΣ

  Ντίνα Μπελτέκου

  http://www.skmza.gr/index.php/nea/162-2021-05-19-07-19-20

 • ΑΝ ΙΔΙΩΤΗΣ ΒΡΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΔΕΣΠΟΤΟ και θέλει να το υιοθετήσει; Στα πλαίσια απλοποίησης της διαδικασίας…

  «Αδέσποτο ή μη σημασμένο ζώο, που περισυλλέγεται από πρόσωπο άλλο πλην [Δήμων ή αδειοδοτημένων καταφυγίων σωματείων ή φυσικών προσώπων], παραδίδεται σε ένα από τα πρόσωπα αυτά. Αν το πρόσωπο που το περισυνέλλεξε επιθυμεί να το υιοθετήσει. καθίσταται ανάδοχος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να μεταφέρει το ζώο απευθείας σε κτηνιατρείο ή σε κτηνίατρο με τον οποίο είναι συμβεβλημένο ένα από τα πρόσωπα της παρ. 1, προκειμένου να εξεταστεί και καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη ένα από τα ως άνω πρόσωπα και ανάδοχο τον ίδιο.»

 • 20 Μαΐου 2021, 17:05 | Μαρία Ασημακοπούλου

  Διαβασα ολα αυτα τα γραφειοκρατικα που περιλαμβανει το νομοσχεδιο σχετικα με την υιοθεσια αδεσποτων ζωων και ζαλιστηκα. Υποθετω πως ειναι απαιτηση των φιλοζωικων που θελουν να ασκουν ελεγχο στις υιοθεσιες των ζωων με τα δικα τους κριτηρια ….ισως να θελουν ακομη ακομη να μειωνουν τις υιοθεσιες εντος Ελλαδος για να προχωρανε στις πιο επικερδεις υιοθεσιες στο εξωτερικο…..

  Απλοποιειστε το θεμα των υιοθεσιων , υποτιθεται πως το νομοσχεδιο ειναι υπερ της ευζωιας των ζώων και οχι των προστατών τους …..

 • 20 Μαΐου 2021, 16:12 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» που δηλώνει Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:51 | Χριστίνα Νομικού

  Μη δυσκολεύετε τις υιοθεσίες και βάζετε στην παρανομία το έργο των φιλόζωωn. Καταργείστε την υποχρέωση να παραδίδονται υποχρεωτικά σε Δήμους και σε αδειοδοτημένα καταφύγια όσα ζώα βρίσκουν φιλόζωοι, τουλάχιστον μέχρις ότου μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων στη χώρα και μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή νόμιμα καταφύγια. Αλλιώς θα περιορίσετε τις υιοθεσίες και χιλιάδες κουτάβια και γατάκια θα έχουν τραγικό τέλος. ΝΑΙ στη φιλοξενία και περισυλλογή αδέσποτων από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις χωρίς να ειναι απαραίτητο να έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ,σε δομές που θα τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας .Κανένας φιλοζωικός σύλλογος δεν έχει χρήματα να δημιουργήσει και πολύ περισσότερο συντηρήσει καταφύγια με τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης .Πάλι τα καθιστάτε παράνομα επειδή θέλουν να βοηθήσουν και μόνο . Μην ποινικοποιειτε τον εθελοντισμό

 • 20 Μαΐου 2021, 16:23 | Νικηφοράκης Ιωάννης

  Ποια είναι η σκοπιμότητα της αναδοχής; Δεν καλύπτεται από ιδιοκτήτη ή προσωρινό ιδιοκτήτη; Δημιουργία ιδιότυπων καταφυγίων σε σπίτια. Η έννοια του αναδόχου δεν υπάρχει σε νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κανένα κείμενο Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ορθός όρος είναι «κάτοχος» (μόνιμου ή προσωρινού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και Ν2017/1992. Σε κάθε περίπτωση οι ανάδοχοι να επιφορτίζονται με όλα τις ευθύνες και τα έξοδα για το ζώο. Η έννοια της αναδοχής δεν εξυπηρετεί τίποτα. Να απαλειφθεί η φράση «την εύρεση αναδόχων».
  Η παρ. 6 πρέπει να απαλειφθεί καθώς μόνο οι Δήμοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση υιοθεσίας, περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (βλέπε παρατήρηση άρθρου 7).

 • 20 Μαΐου 2021, 16:46 | ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens

  Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:09 | Ιωαννης Καραντανης

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» που δηλώνει Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.