Άρθρο 6 Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα, να συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996 (Α’ 137), καθώς και με τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α’ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α’ 96), και να τηρούν όλους τους κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.
2. Οι εκτρεφόμενοι, οι αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
3. Κάθε άλλη περίπτωση εκτροφής, αναπαραγωγής, πώλησης ή δωρεάν διάθεσης ζώου από ιδιώτη ιδιοκτήτη, πλην των εγκεκριμένων και αδειοδοτημένων σύμφωνα με το παρόν, θεωρείται παράνομη εκτροφή και εμπορία και υπόκειται στις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22.
4. Οι εκτροφείς τηρούν αρχείο για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (L 314). Τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με την ένδειξη αναπαραγωγικό ζώο.
5. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τον τελευταίο τοκετό.
6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το ένατο (9ο) έτος της ηλικίας του ζώου συντροφιάς, καθώς και η αναπαραγωγή του ίδιου ζώου συντροφιάς περισσότερες από έξι (6) φορές σε όλη τη ζωή του.
7. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς των οποίων τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορούν, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.
8. Απαγορεύονται:
(α) Η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.
(β) Η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των δέκα (10) εβδομάδων.
(γ) Η εισαγωγή και η εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.
(δ) Η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.
(ε) Η πώληση και η έκθεση σκύλων και γατών σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops).
9. Απαγορεύονται οι διαδικτυακές, έντυπες ή άλλες αγγελίες «για ζευγάρωμα» ζώων συντροφιάς.
10. Αγγελίες για πώληση ζώων συντροφιάς σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις, ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπονται μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1, με υποχρεωτική αναφορά του αριθμού σήμανσης και του αριθμού έγκρισης του εγκεκριμένου εκτροφέα. Ειδικώς για σκύλους και γάτες επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελίας για υιοθεσία εφόσον συνοδεύεται από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
11. Ειδικά για σκύλους και γάτες, στις αγγελίες για πώληση ή υιοθεσία, αναρτώνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες πληροφορίες που αφορούν το ζώο και περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), τη βάση δεδομένων στην οποία το ζώο έχει καταγραφεί, την ημερομηνία γέννησης και τη χώρα προέλευσης (τόπος γέννησης), το φύλο, τη φυλή, την τιμή του ζώου, εφόσον πωλείται, και τα δικαιώματα του αγοραστή, πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς και τις αποπαρασιτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και εάν το ζώο είναι στειρωμένο ή όχι. Επιπλέον, στις αγγελίες σκύλων και γατών πρέπει να περιλαμβάνονται ελάχιστες πληροφορίες που αφορούν στους πωλητές ή τους διαφημίζοντες όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή ή του διαφημίζοντα (όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου), λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τόπος όπου βρίσκεται το ζώο, το καθεστώς του πωλητή ή του διαφημίζοντα, δηλαδή εάν πρόκειται για εκτροφέα, φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγειο, καθώς και ο αριθμός έγκρισης του εκτροφέα, του πωλητή, του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού σκοπού ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο.
12. Για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία τίθεται η εξής προειδοποίηση: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο».
13. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα σκύλοι και γάτες που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση. Τα στοιχεία σήμανσης των εισαγόμενων ζώων (κωδικός σήμανσης και όνομα εισαγωγέα), από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα και ενημερώνεται απευθείας το ΕΜΖΣ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • Στηρίζουμε την υιοθεσία και υπεύθυνη ιδιοκτησία – κηδεμονία ζώων, αλλά είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση πώλησης σκύλου και γάτας από τα Pet Shops, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6.8.ε. Προτείνουμε την απαγόρευση έκθεσης σκύλου και γάτας στα Pet Shops, ώστε η πώληση να γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας, κάτι το οποίο γίνεται ήδη από την πλειοψηφία των Pet Shops χωρίς να υπάρχει ακόμα νομική υποχρέωση. Να συζητηθούν για να οριστούν εκ νέου οι συνθήκες φύλαξης και πώλησης του σκύλου και της γάτας από τα Pet Shops.
  Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται η πώληση σκύλου και γάτας στα Pet Shops, με εξαίρεση τις: Πολωνία, Κροατία, Σλοβενία.
  Τα αδέσποτα ζώα δεν έχει αποδειχθεί να σχετίζονται με την πώληση σκύλου και γάτας μέσω των Pet Shops.
  Με την πώληση μέσω των Pet Shops περιορίζεται το παράνομο εμπόριο.
  Οι συνθήκες φύλαξης των ζώων από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι υπολείπονται ή ότι είναι ενάντια στην ευζωία τους σε σχέση με αυτές που επικρατούν στα εκτροφεία και τα ζώα που πωλούνται από τα Pet Shops δεν αποδεικνύεται ότι είναι με κάποιο τρόπο υποδεέστερα από αυτά των εκτροφείων.
  Πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος στις ηλεκτρονικές πωλήσεις ζώων, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω κοινωνικών δικτύων.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις απώλειες εισοδήματος ιδιοκτητών Pet Shops που η πώληση σκύλου και γάτας αποτελεί υπολογίσιμο ποσοστό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους επαγγελματίες εισαγωγείς σκύλου και γάτας που προμηθεύουν Pet Shops και η οικονομική τους επιβίωση εξαρτάται από αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις απώλειες ΦΠΑ και φορολόγησης από το κράτος.
  Παραπομπή: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/Full_report_2020_i5YZatx.pdf

  Στο Άρθρο 6.8.β πρέπει να προσδιοριστεί ότι απαγορεύεται μόνο η πώληση σκύλου και γάτας σε ηλικία κάτω των 10 εβδομάδων. Αυτό προβλέπεται και στα πρόστιμα του Άρθρου 22.1.21. Δεν μπορεί να ορίζεται η απαγόρευση για όλα τα ζώα λόγω των ιδιομορφιών του κάθε είδους. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ζώα κάτω των 10 εβδομάδων που δεν πωλούνται αλλά υιοθετούνται ή χαρίζονται.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:44 | Αλέξανδρος

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων !!!

  Προτείνουμε την επαναφορά της Παραγράφου για τον ορισμό και
  θεσμοθέτιση του Ερασιτέχνη Εκτροφέα ως εξής:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει
  ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους
  ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών
  των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών
  και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας
  λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή
  που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η
  πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2)
  θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία
  του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη Επωνυμία
  Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα
  αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί
  από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι
  αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή
  ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:45 | Τσουρλής Αποστόλης

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση της «Ερασιτεχνικής εκτροφής» με τους εξής όρους:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων Ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες Ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:43 | Παπαμόσχου Τατιάνα

  Υποστηρίζω τις θέσεις της ΠΦΠΟ πάνω στο άρθρο αυτό.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:49 | VASILIKI PAPASOULI

  Να διασφαλιστεί θεσμικά η ερασιτεχνική εκτροφή για τη διατήρηση των αυτόχθονων ελληνικών φυλών

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Γιαννης Βελαωρας

  Ναι στην ερασιτεχνική εκτροφη!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:03 | Σπυριδάκης Δημήτρης

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων.. ναι στην εγχώρια και στην ταυτοποίηση

 • 20 Μαΐου 2021, 21:54 | Δημήτρης Φελωνης

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων !!!
  Προτείνουμε την επαναφορά της Παραγράφου για τον ορισμό και θεσμοθέτιση του Ερασιτέχνη Εκτροφέα ως εξής:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο,
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τις αντίστοιες Διεθνείς Ομοσπονδίες. Όσον αφορά στους σκύλους οι γεννήτορες πρέπει να διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλέ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | Νικόλαος Καρανασιος

  Οχι στην στειρωση των δεσποζομενων σκυλων. Ναι στην εκτροφή κ στην εξέλιξη των κυνηγετικών σκυλων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Κυριακη

  .• Η αναπαραγωγή ζώων από ιδιοκτήτες ερασιτέχνες θα μπορεί να γίνεται με την πρόβλεψη ειδικών διατάξεων όπως και για τους επαγγελματίες εκτροφείς, μόνο μετά την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο ιδιοκτητών και να τηρούν όλους τους κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. Η υποχρεωτική στείρωση πρέπει να απαλειφθεί για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο.
  • Να επιτρέπεται η αναπαραγωγή , εκτροφή μόνο σκύλων που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη πιστοποιημένο από τον Κυνολογικο όμιλο Ελλάδας ή άλλο όμιλο εγκεκριμένο από την Διεθνή Κυνολογικη ομοσπονδία όπως επίσης και η εκτροφή σκύλων πού ανήκουν στις Γηγενείς Ελληνικές φυλές σκύλων.
  • Επίσης, η διαδικασία της υιοθεσίας πραγματοποιείται βάση προκαθορισμένων διαδικασιών για όλα τα είδη. Σε κάθε περίπτωση η οργάνωση του τρόπου αναπαραγωγής και υιοθεσίας είναι ευκταία και αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα παραβατικών συμπεριφορών.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | Κεραμιτσής Ιωάννης

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση της «Ερασιτεχνικής εκτροφής» με τους εξής όρους:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων Ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες Ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:37 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ.ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΤΑΒΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | Σιακαβάρα Βασιλική

  Ναι στην υποχρεωτική στείρωση

 • 20 Μαΐου 2021, 21:27 | Γεωργια

  Οχι στην στείρωση των δεσποζόμενων σκύλων. Ναι στην ερασιτεχνική εκτροφή με σκοπό την συνέχιση των φυλών και βελτίωση αυτών με κριτήρια και προυποθέσεις αντίστοιχα με αυτά που έχει θεσπίσει ο κυνολογικός όμιλος ελλάδος.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | Γιάννης

  Όχι στην απαγόρευση ερασιτεχνικής εκτροφής

 • 20 Μαΐου 2021, 21:51 | Νικάκη Ματίνα

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση της «Ερασιτεχνικής εκτροφής» με τους εξής όρους:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων Ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες Ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:36 | Κώστας Χριστόπουλος

  ναι στην ερασιτεχνικη εκτροφη

 • 20 Μαΐου 2021, 21:53 | Παπαδημητριου βασιλης

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ!!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:15 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση καιτης Ερασιτεχνικής εκτροφής με τους εξής όρους:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: είναι το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων Ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ.
  Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί.
  Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που κατέχει νόμιμα ως ιδιοκτήτης.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | Θεοδωρούδα Μάγδα

  Ναί στην υποχρεωτική στείρωση….Δεν υπάρχει ερασιτεχνική εκτροφή!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:42 | Τερζοπούλου

  Να κλείσουν όλα τα παράνομα εκτροφεία με μέριμνα για τα χιλιάδες σκυλιά που παράγονται εκεί. Θέσπιση κανόνων για τα νόμιμα εκτροφεία και κλείσιμο όσων δεν τηρούν τους κανόνες ευζωίας των ζώων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:22 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  8. Άρθρο 6
  Να δοθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο σχετικά με την ιδιωτική εκτροφή κυνηγητικών σκύλων, η οποία δεν έχει ως στόχο το κέρδος (εμπόριο) αλλά την προαγωγή της κυνοφιλίας και τη διάδοση και διατήρηση ντόπιων και ξένων φυλών. Αν δεν πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις – προσθήκες του νομοσχεδίου και σε αυτό το θέμα ο κυνηγετικός σκύλος θα είναι δυσεύρετος και πανάκριβος, χωρίς καμία εγγύηση ότι ανταποκρίνεται στα εργασιακά πρότυπα της φυλής του.
  Τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκύλων διατηρούνται και εξελίσσονται στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αρχέγονες Εθνικές μας φυλές ο Ελληνικός Ιχνηλάτης και ο Κρητικός Λαγωνικός, για τους οποίους κάνει λόγο και ο Ξενοφώντας.
  Ως ζώα εργασίας, οι κυνηγετικοί σκύλοι (ημίαιμοι ή καθαρόαιμοι) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής στείρωσης και τον περιορισμό των γεννών παράλληλα με την δυνατότητα για ερασιτεχνική εκτροφή τους.
  Εν κατακλείδι συμφωνώ με τις απόψεις της Κ.Σ.Ε. και του Κ.Ο.Ε..

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | Βασιλική

  Ναι στην ερασιτεχνική εκτροφή

 • 20 Μαΐου 2021, 21:16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων !!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | Παγγός Βασίλειος

  Άρθρο 6
  Να δοθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο σχετικά με την ιδιωτική εκτροφή κυνηγητικών σκύλων, η οποία δεν έχει ως στόχο το κέρδος (εμπόριο) αλλά την προαγωγή της κυνοφιλίας και τη διάδοση και διατήρηση ντόπιων και ξένων φυλών. Αν δεν πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις – προσθήκες του νομοσχεδίου και σε αυτό το θέμα ο κυνηγετικός σκύλος θα είναι δυσεύρετος και πανάκριβος, χωρίς καμία εγγύηση ότι ανταποκρίνεται στα εργασιακά πρότυπα της φυλής του.
  Τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκύλων διατηρούνται και εξελίσσονται στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αρχέγονες Εθνικές μας φυλές ο Ελληνικός Ιχνηλάτης και ο Κρητικός Λαγωνικός, για τους οποίους κάνει λόγο και ο Ξενοφώντας.
  Ως ζώα εργασίας, οι κυνηγετικοί σκύλοι (ημίαιμοι ή καθαρόαιμοι) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής στείρωσης και τον περιορισμό των γεννών παράλληλα με την δυνατότητα για ερασιτεχνική εκτροφή τους.

  Εν κατακλείδι συμφωνώ με τις απόψεις της Κ.Σ.Ε. και του Κ.Ο.Ε..

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ.ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ.ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΥΤΑΒΟΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΕΝΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:51 | Ποταμίτης Νικόλαος

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση της «Ερασιτεχνικής εκτροφής» με τους εξής όρους:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων Ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες Ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:59 | Βασιλική Αργυρίου

  ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων !!!
  Προτείνουμε την επαναφορά της Παραγράφου για τον ορισμό και θεσμοθέτιση του Ερασιτέχνη Εκτροφέα ως εξής:
  «Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους ή γάτες από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατοχυρωμένη
  Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:43 | Γιωργος

  Ναι στην ερασιτεχνική εκτροφή μέχρι δύο γέννες το χρονο

 • 20 Μαΐου 2021, 21:31 | M. Αλεβιζακη

  Κλείστε όλα τα παράνομα εκτροφεία – κολαστήρια με μέριμνα για τα χιλιάδες σκυλιά που παράγονται εκεί. Θεσπίστε τώρα κανόνες για τα νόμιμα εκτροφεία και κλείστε όσα δεν τηρούν τους κανόνες ευζωίας των ζώων