Άρθρο 7 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων

1. Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση και (ε) την υιοθεσία τους. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων και διαδημοτικές συνεργασίες. Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση να εξυπηρετούν τους πολίτες και ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για διοικητικές πράξεις σχετικές με το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και την υποχρέωση υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.
2. Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν. Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους δήμους μπορεί να συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου.
3. Κάθε δήμος ή συνεργαζόμενοι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Κάθε δήμος υποχρεούται να διαθέτει, είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους είτε ως μέλος συνδέσμου δήμων, τουλάχιστον ένα (1) καταφύγιο. Ο δήμος δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του, να συμβάλλεται με νομίμως αδειοδοτημένα καταφύγια. Η υποχρέωση της παρούσας δεν υφίσταται για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
4. Για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, οι δήμοι οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), είτε με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206). Με τις ίδιες διαδικασίες, οι δήμοι μπορούν να συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών σταυλίτη, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης για τα καταφύγια που λειτουργούν. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).
5. Η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς υλοποιείται ως εξής:
(α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτό, κάθε δήμος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα όχημα περισυλλογής ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό. Οι δήμοι και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους για τον σκοπό αυτό από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς εποπτεύονται, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο της οικείας περιφερειακής ενότητας.
(β) Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση:
(βα) Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και:
(βαα) Οδηγούνται στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε συνεργαζόμενα με τον δήμο κτηνιατρεία, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα με προσωρινό ιδιοκτήτη τον δήμο.
(βαβ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
(βαγ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
(βαδ) Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, τα περισυλλεγέντα ζώα συντροφιάς οδηγούνται στα διαθέσιμα καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή μη δημοτικά ή στα συνεργαζόμενα με έγγραφη συμφωνία φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό να υιοθετηθούν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9. Εάν φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο το επιθυμεί, είναι δυνατή η μεταβίβαση της προσωρινής ιδιοκτησίας ενός αδέσποτου σε αυτά, με αντίστοιχη ενημέρωση του ΕΜΖΣ.
(βαε) Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια ή δεν βρεθεί ανάδοχος για ένα ζώο ή αυτό δεν υιοθετηθεί, τότε το ζώο επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του. Δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια.
(ββ) Αν έχουν σήμανση, από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένα στον δήμο ως αδέσποτα, τότε ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησης του ζώου. Εφόσον το ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά προβλήματα ελευθερώνεται στο ίδιο σημείο, εκτός αν προκύπτουν οι περιορισμοί της υποπερ. (βαε), οπότε μεταφέρεται σε άλλη κατάλληλη περιοχή.
(βγ) Αν έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι δεσποζόμενα, τότε ελέγχεται αν το ζώο έχει δηλωθεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να το παραλάβει. Αν δεν υπάρχει δήλωση απώλειας, διερευνάται εάν συντρέχει περίπτωση εγκατάλειψης και ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία.
(γ) Σε περίπτωση που το δημοτικό ή διαδημοτικό καταφύγιο δεν έχει διαθέσιμες θέσεις για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων, ο δήμος μπορεί να επιλέγει να επαναφέρει ζώα από το καταφύγιο στο οικείο τους περιβάλλον, ώστε να κενωθούν θέσεις για άλλα ζώα τα οποία είτε χρειάζονται φροντίδα εντός καταφυγίου είτε είναι νεαρής ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, ζώα ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών δεν επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον και υιοθετούνται κατά προτεραιότητα.
(δ) Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν οι δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η παροχή τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και οι κανόνες ευζωίας των ζώων.
(ε) Το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του οικείου δήμου μεριμνά και για την ενεργητική διαχείριση των καταγεγραμμένων αδέσποτων που ζουν εκτός καταφυγίου, όπως ενδεικτικά για τη μεταφορά τους με σκοπό την ετήσια κτηνιατρική εξέταση και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, την παρέμβαση σε περίπτωση δημιουργίας επιθετικής αγέλης αδέσποτων, τη χορήγηση φαρμάκων και την επικαιροποίηση της καταγραφής τους.
6. Επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου και από εγγεγραμμένα στο οικείο μητρώο της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια, καθώς και από ιδιώτες που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια. Στην περίπτωση αυτή τα ζώα καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη το ως άνω σωματείο ή οργάνωση ή ιδιοκτήτη καταφυγίου, οι οποίοι μεριμνούν για την υιοθεσία τους κατά το άρθρο 9. Τα ζώα αυτά δεν εξαιρούνται από τα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου για την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, τη στείρωση και τη συνολική μέριμνα για την ευζωία τους. Επιτρέπεται, επίσης, η μεταφορά αδέσποτων ζώων από φιλόζωους ιδιώτες σε δημοτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρείο με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο δήμος, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία της περ. β της παρ. 5 ή σε μη συμβεβλημένο με τον δήμο κτηνιατρείο, εφόσον ο ιδιώτης επιθυμεί να καλύψει το αντίστοιχο κόστος.
7. Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως επίσης η σήμανση, η καταγραφή καθώς και λοιπές ιατρικές πράξεις περίθαλψής τους, μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνίατρους μπορούν να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των κτηνιατρείων των αρμόδιων υπηρεσιών κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή του δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία περιφέρεια ή στον δήμο ή σε συνδέσμους δήμων, υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων. Για τον ίδιο σκοπό μπορούν να διατίθενται και οι χώροι ιδιωτικών κτηνιατρείων.
8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν:
(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και δραστηριοποιούνται στον δήμο.
(β) Ένας (1) κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και, ελλείψει αυτού, άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.
(γ) Ένας (1) επαγγελματίας εκπαιδευτής, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευμένος υπάλληλος του οικείου δήμου.
(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, με τον αναπληρωτή του.
9. Η Επιτροπή της παρ. 7 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
(β) Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
(γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του δήμου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωσή του.
10. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της Επιτροπής της παρ. 7 διαπιστώνεται διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε δήμο με απόφαση του δημάρχου και αποτελείται από:
(α) Έναν (1) κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας, με τον αναπληρωτή του.
(β) Έναν (1) ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου ή όμορου δήμου, με τον αναπληρωτή του.
(γ) Έναν (1) κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα και συνεργάζεται με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου ή όμορου δήμου, με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου του οποίου η επιθετικότητα δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ο δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων, μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
11. Οι αποφάσεις ευθανασίας αναρτώνται πριν την υλοποίησή τους στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου για ελάχιστη περίοδο τριάντα (30) ημερών. Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
12. Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων ο δήμος μπορεί να συνάψει προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) με αναπτυξιακό οργανισμό του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή με δίκτυα δήμων και περιφερειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
13. Οι δήμοι δεν μπορούν να επιβάλουν ειδικά δημοτικά τέλη σχετικά με την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:37 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Θα πρέπει να υπάρχει σχετική ρύθμιση απο τους δήμους για 24ωρη παροχή κτηνιατρικής φροντίδας απο συμβεβλημένους κτηνίατρους καθώς κ προσωπικό για την περισυλλογή, σίτιση κ φροντίδα των ζώων μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του δήμου.

 • Η δημιουργία κρατικών δομών οφείλει να είναι μακροπρόθεσμη και δε μπορεί να στηρίζεται στα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που όταν πάψουν να υπάρχουν αδέσποτα δε θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης. Το να βασιστεί το Κράτος σε αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις αναιρεί τον ίδιο το ρόλο της Κρατικής Μέριμνας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:30 | Φιλανθρωπική-Φιλοζωική Ομαδα Δράσης Ξάνθης

  Φιλανθρωπική – Φιλοζωική Ομάδα Δράσης Ξάνθης “

  4ης Οκτωβρίου 10,

  67 132 Ξάνθη

  email: komninosgeorge@gmail.com

  κιν 6946503194

  Προς τον

  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

  Πρωθυπουργό της Ελλάδας

  Αθήνα

  Κοιν. Υπουργό Αναπληρωτή Εσωτερικών

  κ Στέλλιο Πέτσα

  Κοιν. ΔΣ ΚΕΔΕ

  Θέμα :Προτάσεις για το νομοσχέδιο “για τα ζώα συντροφιάς- πρόγραμμα Άργος”

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Ύστερα από τη χθεσινή διαδικτυακή διαβούλευση, που οργάνωσε η φιλανθρωπική- Φιλοζωική Ομάδα Δράσης Ξάνθης , με Δημάρχους και υπεύθυνους για τα αδέσποτα Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, από όλη την Ελλάδα, σας μεταφέρω τα μηνύματα, τις προτάσεις και το ψήφισμα, που ψηφίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες.

  Εντελώς επιγραμματικά

  1) Όλοι πρότειναν να μεταφερθούν, όλα τα αδέσποτα στα καταφύγια,( Δημοτικά, διαδημοτικά φιλοζωικών οργανώσεων, ιδιωτών), όπως ορθά προβλέπει το νομοσχέδιο.

  2) Όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι διατάξεις, που δίνουν την εξουσία του ελέγχου επί των Δήμων στις φιλοζωικές και να προβλεφθεί ο έλεγχος του Κράτους στις φιλοζωικές και τους Δήμους.

  3) Όλοι κατέθεσαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τα αδέσποτα και τους κινδύνους που διατρέχουν τα ίδια τα αδέσποτα μέσα στις πόλεις.

  4) Όλοι ζήτησαν την επαρκή χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, που ανατίθεται στους Δήμους.

  5) Όλοι ζήτησαν να γίνει και η Ελλάδα μας επιτέλους μία κανονική Ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς αδέσποτα στους δρόμους, πράγμα που γνωρίζουν ότι το ζητά και το 99,9% των πολιτών -δημοτών τους.

  6) Όλοι ζήτησαν να γίνει πράξη η προεκλογική σας δέσμευση

  Στο τέλος της διαβούλευσης ψηφίστηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο σας αποστέλλουμε:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

  Σήμερα την 18/5/21 ,οι Αντιδήμαρχοι που συμμετείχαμε στην διαδικτυακή Ημερίδα – συζήτηση για το “ Ν/Σ για τα ζώα συντροφιάς”, συμφωνήσαμε να στείλουμε στην Κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ το παρακάτω ψήφισμα.

  -Θεωρούμε ότι τα αδέσποτα σκυλιά μέσα στις πόλεις και τα χωριά της πατρίδας μας, αποτελούν προσβολή του πολιτισμού της ελληνικής κοινωνίας.

  -Θέλουμε παιδιά και πολίτες ευτυχισμένους σε πόλεις ασφαλείς, χωρίς αδέσποτα χωρίς περιττώματα στους δρόμους ,αγέλες, επιθέσεις, δαγκώματα, ζωοανθρωπονόσους, τροχαία και θανάτους από αγέλες,

  -Θέλουμε τα αδέσποτα σκυλιά ασφαλή, σε καταφύγια ευζωίας, με νερό, τροφή, περίθαλψη, χωρίς κακοποίηση και φόλες.

  -Ζητάμε από την Πολιτεία να νομοθετήσει, μόνιμα δημοτικά, διαδημοτικά και ζωοφιλικών σωματείων ελεύθερα (χωρίς εγκλεισμό σε κλουβιά, αλλά σε παρέες των 2,3,5,κλπ σέ αυλίτσες των 100,200,κλπ τμ ) καταφύγια ευζωίας.

  -Ζητούμε τη μεταφορά όλων των αδέσποτων, από τις πόλεις στα καταφύγια.

  -Ζητούμε την χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των καταφυγίων.

  -Ζητούμε τον έλεγχο των Δήμων και των ζωοφιλικών οργανώσεων από το Κράτος, και όχι από τις επιτροπές, όπου πλειοψηφούν οι εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων.

  -Οχι στις παράλογες και άδικες διώξεις των αντιδημάρχων του ν 4039/12,για επιθέσεις αδέσποτων, που ήταν αδύνατο να ελεγχθούν, και που δυστυχώς προβλέπει και το νέο Ν/Σ.

  -Εάν έτσι νομοθετήσει η Πολιτεία, τότε λύνονται όλα τα παραπάνω προβλήματα.

  -Ζητούμε την αυτονόητη Ευρωπαϊκή πρακτική, όπου κανένα αδέσποτο δεν κυκλοφορεί στις πόλεις.

  .

  -Πρακτική πού θέλει το 99,9 % των Ελλήνων(σχετική έρευνα, όπου σε στατιστικό δείγμα 460 ερωτηθέντων, κανένας δεν θέλει εγκαταλειμμένα αδέσποτα στις πόλεις.).

  -Ζητούμε την υλοποίηση της προεκλογικής υπόσχεσης του Πρωθυπουργού

  “ Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο.”

  Σε συνέχεια των παραπάνω, γνωρίζοντας τον ορθολογισμό και την αποφασιστικότητα σας, είμαστε σίγουροι ότι θα οδηγήσετε, μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τη χώρα μας, στην αυτονόητη Ευρωπαϊκή κατεύθυνση και επιθυμία του 99,99 % του Eλληνικού Λαού:

  Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, χωρίς αδέσποτα στους δρόμους.

  Όλα τα αδέσποτα ασφαλή και ευτυχισμένα σε μεγάλα ελεύθερα (χωρίς κλουβιά) καταφύγια ευζωίας.

  Με τιμή

  για την φιλανθρωπική φιλοζωική ομάδα δράσης Ξάνθης

  ο Πρόεδρος

  Κομνηνός Γεώργιος οικονομολόγος

 • 20 Μαΐου 2021, 21:41 | Σοφία Καλλιόλια

  Στηρίζουμε τη δυνατότητα στενής συνεργασίας με δήμους για προγράμματα περίθαλψης και στείρωσης, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης σχετικά, όπως και την ενδελεχή εποπτεία της δουλειάς όλων μας στο πεδίο, με τη δημιουργία σχετικών μητρώων και πλαισίου σωστής λειτουργίας καταφυγίων.
  Ένα κύριο σημείο βελτιστοποίησης αφορά τον ορισμό και την κατοχύρωση φιλοζωικών οργανώσεων που δεν διαθέτουν καταφύγιο, στο ίδιο επίπεδο με όσες διαθέτουν.( παρ. 6 και παρ. 5βαδ)
  Η υποχρεωτική προυπόθεση αδειοδοτημένου καταφυγίου απαγορεύει στη συντριπτική πλειοψηφία των φιλοζωικών σωματείων να συνεχίσει το έργο της και με τα νέα δεδομένα να μπορεί να οριστεί προσωρινός ιδιοκτήτης.
  Το AnimalCarelefkas oπως και εκατοντάδες άλλες οργανώσεις, δεν διαθέτει καταφύγιο και φιλοξενεί ζώα σε σπίτια αναδόχων και εθελοντών, ενώ συνεργάζεται επίσης με επιλεγμένα ενδιαιτήματα.
  Στηρίζουμε επίσης την ενδελεχή εποπτεία αλλά και ενίσχυση των δήμων ως προς την αποτελεσματική διαχείριση αδέσποτων ζώων.
  Οι δήμοι υποχρεούνται να καταρτίσουν ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων, για το οποίο θα αξιολογούνται ετησίως, να λειτουργούν ή να είναι συμβεβλημένοι με νόμιμο καταφύγιο, καθώς και να τσιπάρουν και να στειρώνουν όλα τα αδέσποτα ζώα στην ευθύνη τους.
  Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για βελτιστοποίηση του νόμου, προτείνουμε αλλαγές όσον αφορά την πρόκριση υιοθεσίας και την αποτροπή της επανατοποθέτησης ζώων στο περιβάλλον ( παρ. 5βαδ), την απαγόρευση επανατοποθέτησης σε άλλη περιοχή (άρθρο 39 παρ. 6), την αυστηροποίηση του πλαισίου και της αξιολόγησης για τις ευθανασίες και των «επικίνδυνων ζώων» ( παρ.5βαγ)καθώς υπάρχουν πολλές και συνήθεις ανίατες ασθένειες που με την κατάλληλη φροντίδα μπορεί το ζώο να έχει άριστη ποιότητα ζωής (π.χ. αυτοάνοσα νοσήματα, θυρεοειδής, λοιμώδη νοσήματα γάτας κ.λ.π
  Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η παρ.5γ διότι ακυρώνει έμεσα την υποχρέωση των Δήμων για στείρωση όλων των αδέσποτων που περισυλλέγουν.
  Η πρώτη περίοδος στο σκύλο μπορεί να εμφανιστεί από τον πέμπτο μήνα έως και το δωδέκατο της ζωής του.
  Με δεδομένο λοιπόν ότι η στείρωση προτείνεται από το δωδέκατο μήνα ζωής του σκύλου και μετά, εάν επανενταχθεί ένα κουτάβι 6 μηνών αστείρωτο θα δημιουργηθούν με μαθηματική ακρίβεια νέα αδέσποτα.
  Συνεπώς ο νόμος θα πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον αστείρωτα ζώα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

  τι θα συμβαίνει με τα αδέσποτα που περισυλλέγονται από ιδιώτες ή φιλοζωικά σωματεία και θα καταχωρούνται σε προσωρινούς ιδιοκτήτες ενώ ο Δήμος θα υποχρεούται για όλες τις κτηνιατρικές πράξεις,ποιος θα μεριμνά εν τέλει για την επανένταξή του ή την υιοθεσία του?Πρέπει διευκρινιστούν οι αρμοδιοτητες του Δήμου για να συντάξει και τα επιχειρησιακά του προγράμματα με τον ακριβή αριθμό ζώων που διαχειρίζεται

 • 20 Μαΐου 2021, 21:19 | Θεοδωρούδα Μάγδα

  Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:06 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  “Φιλανθρωπική φιλοζωική ομάδα δράσης Ξάνθης”

  Προτάσεις για τη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς

  1)Όλα τα αδέσποτα σκυλιά σε μεγάλα ελεύθερα (χωρίς κλουβιά) καταφύγια ευζωίας.Σε αυλίτσες των 100, 200, 500,τμ μέσα σε καταφύγια των 30, 50, 100, στρεμμάτων, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, κάτω από φυλλοβόλα δέντρα για δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα κάτω απο στέγαστρα. Γη της επαγγελίας για τα αδέσποτα.

  2)Ναι στη στείρωση όταν υπάρχει κίνδυνος για ανεξέλεγκτες γέννες, όπου επιβάλλεται.

  3)Ναι στην ευθανασία των ζώων ,υπό προϋποθέσεις που ορίζει το νομοσχέδιο, όπως γίνεται σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη.

  4)Υιοθεσίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη έναντι αποζημίωσης, από Δήμους και όσους φροντίζουν αδέσποτα σε νόμιμα καταφύγιά τους, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο.

  5)Όχι τις ύποπτες φιλοζωικές οργανώσεις, που δρουν σαν μαυραγορίτες και υιοθετούν- πωλούν στα κρυφά και στα μαύρα αδεσποτουλια στην Ευρώπη.Αδεσποτούλια που έχουν κορφολογήσει μέσα από την τεράστια δεξαμενή των αδέσποτων, που επιμένουν να θέλουν μέσα στις πόλεις της χώρας μας.
  6)Χρηματοδότηση των πάσης φύσεως νόμιμων καταφυγίων ευζωίας,
  α) με ανάλογη κρατική επιχορήγηση
  β) με τα έσοδα από τις αποζημιώσεις, από τις υιοθεσίες σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. γ)από τα πρόστιμα, που προβλέπονται από το νομοσχέδιο.
  δ) από το μηνιαίο κόστος(και όχι εφ άπαξ ποσο των 300 E) φιλοξενίας των ζώων, που θα αφήνουν στα καταφύγια οι ιδιοκτήτες τους( π.χ. από 15 έως 50 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ζώο).
  ε)Έλεγχος όλων των καταφυγίων, Δημοτικών, φιλοζωικών οργανώσεων, ιδιωτών κλπ. από την αντιπεριφέρεια και την κτηνιατρική υπηρεσία.

  “ Κανένα ζώο αδέσποτο κανένα ζώο κακοποιημένο “
  Πρωθυπουργός της Ελλάδας

  -Παιδιά και πολίτες ευτυχισμένοι σε πόλεις ασφαλείς, χωρίς αδέσποτα στους δρόμους, χωρίς περιττώματα, αγέλες, επιθέσεις, δαγκώματα, τροχαία και κίνδυνο απώλειας ζωής (65χρονος Θεσσαλονίκη, Αγγλίδα Κομοτηνή)

  -Όλα τα αδέσποτα ευτυχισμένα και ασφαλή σε καταφύγια ευζωίας με νερό, τροφή, φάρμακα, άνετους χώρους να παίζουν, χωρίς κίνδυνο από αυτοκίνητα και φόλες.

  Για να γίνει και η Ελλάδα μας, μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα !!

  Κομνηνός Γιώργος

 • 20 Μαΐου 2021, 21:45 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ

  Στην παρ. 1 στο τέλος να προστεθεί «ή ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
  ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ»
  Στην παρ.2 η φράση «δύναται, με απόφαση του δημοτικού
  συμβουλίου» να αντικατασταθεί με τη λέξη «ΟΦΕΙΛΕΙ».
  Διότι με αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται η τακτική του Δήμου να
  συνεργάζεται με όποιο φιλοζωικό σωματείο δεν του κάνει κριτική ενώ
  πολλές φορές δημιουργεί φιλοζωικές οργανώσεις «δικές του» για να
  αποφεύγει την κριτική και να κάνει ότι αυτός νομίζει. Στις
  περισσότερες περιπτώσεις το “δύναται” μεταφράζεται ως “αν θέλω”
  με αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμοι να αρνούνται τη συνεργασία.
  Στην παρ. 3 η λέξη «καταφύγιο» στην α’ πρόταση να αντικατασταθεί
  με τη φράση «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
  ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». Να μην εξαιρούνται οι Δήμοι με
  λιγότερους από 3.000 κατοίκους.
  Στην παρ. 5 (βαγ) να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «ΜΟΝΟ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Της 5ΜΕΛΟΥΣ».Ουδεμία
  ευθανασία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της
  5μελούς και θα πρέπει να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι
  που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετικά ανοίγει ο
  δρόμος για αυθαίρετες ευθανασίες.

  Στην παρ. 8 η φράση «με απόφαση του δημάρχου» να
  αντικατασταθεί με τη φράση «με απόφαση του ΥΠΕΣ ή της
  Περιφέρειας».
  Οι 5μελείς θα πρέπει να απεμπλακούν από τους Δήμους. Η 5μελής
  θα πρέπει να συγκροτείται από το Υπουργείο ή την Περιφέρεια. Οι 2
  εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων θα πρέπει να ορίζονται από
  το ΣΥΝΟΛΟ των φιλοζωικών σωματείων της κάθε Περιφέρειας, που
  είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΥΠΕΣ, με μεταξύ τους
  ψηφοφορία.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | Τερζοπούλου

  Ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων, ειδικών υπηρεσιών στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλεψη λειτουργίας μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις με τη συνεργασία φιλοζωικών. Όχι στην εξορία των ζώων σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:28 | ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 7

  🟥Παρ.2

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τροποποίηση της πρώτης παραγράφου. Με κεφαλαία οι αλλαγές μας:

  «Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ΚΑΙ [- όχι ή -] σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν.»

  🟥Παρ.6

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Η πρώτη πρόταση να συμπληρωθεί ως εξής:
  «…και έχουν έγγραφη συμφωνία με τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ζώο.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ για το ΕΜΖΣ στην δεύτερη πρόταση:

  Πρώτη καταχώριση κάθε αδέσποτου ή εγκαταλελλειμένου ζώου στο ΕΜΖΣ πρέπει να γίνεται πάντα με πρώτο προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο εύρεσης/προέλευσης του ζώου, όχι φιλοζωικό σωματείο, Μ.Κ.Ο ή ιδιώτη με καταφύγιο. Αυτό κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους:

  Α. Την ιχνηλασιμότητα των ζώων.
  Β. Την αναγνώριση ιδιαίτερων προβλημάτων των Δήμων π.χ. αυξημένες εγκαταλείψεις κουταβιών από ιδιωτικές γέννες, ύπαρξη παράνομων εκτροφέων, έλλειψη στείρωσης αδέσποτων ζώων, κτλ.
  Ενδεικτικά:

  https://www.facebook.com/166313236824083/posts/3608610802594292/

  Γ. Την δυνατότητα του Δήμου να διαμορφώσει επαρκές πρόγραμμα στειρώσεων και περίθαλψης, γνωρίζοντας τον αριθμό των αδέσποτων ζώων του, εφόσον θα μπορούν να κάνουν δωρεάν χρήση των υπηρεσιών του οι προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων (Άρθρο 4, παρ.13).
  Δ. Την δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων ώστε να είναι στοχευμένες οι δράσεις του ΥΠΕΣ στις προβληματικές περιοχές.

  Μετά την πρώτη καταχώριση στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο εύρεσης/προέλευσης του ζώου, θα μπορεί να μεταβιβαστεί η προσωρινή ιδιοκτησία για εύρεση υιοθεσίας.

  Στην πράξη δημιουργούνται προβλήματα στα ζώα και στους τοπικούς εθελοντές που τα φροντίζουν και τα αναζητούν, όταν περισυλλέγονται χωρίς ενημέρωση, ή επανεντάσσονται σε άλλες περιοχές από τις οποίες φροντίζονταν, ή εντάσσονται χωρίς ενημέρωση & χωρίς γνώση των ιδιαιτεροτήτων μιάς περιοχής. Θα πρέπει να είναι σαφή τα πλαίσια λειτουργίας των οργανώσεων και η υποχρέωση ενημέρωσης. Διότι δεν έχουν όλοι οι Δήμοι σωματεία και Μ.Κ.Ο αλλά πολλοί έχουν εθελοντές που συνεργάζονται με τους Δήμους, που γνωρίζουν την περιοχή τους και φροντίζουν επί πολλά έτη τα ζώα που ζουν σε αυτή.
  Δυστυχώς δεν φτιάχτηκε το Μητρώο του άρθρου 19 του Ν.4674/2020 το οποίο και καταργείται με την παρ.2(ζ) του άρθρου 41 του παρόντος σχεδίου νόμου, οπότε δεν υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων.

  🟥Παρ.7
  Για τις στειρώσεις από εθελοντές κτηνίατρους αναφέρεται ότι χρειάζεται δήλωση τους στο ΓΕΩΤΕΕ και πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
  Η μετεγχειρητική φροντίδα που παρέχεται στα ζώα αυτά υπό ποίου αρμοδίου την επίβλεψη θα πραγματοποιείται;
  Στις ομαδικές εθελοντικές στειρώσεις που κατά καιρούς ανακοινώνονται μας προβληματίζει πάντα ο χρόνος της επανένταξης των στειρωμένων ζώων. Που φροντίζονται τα εκατοντάδες αδέσποτα ζώα που στειρώνονται σε ένα ΣΚ ή τριήμερο και για πόσες ημέρες πριν επανενταχθούν; Τι αντιβίωση και πως τους χορηγείται αν επανεντάσσονται νωρίς;
  Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και εποπτεία ώστε να μην επανεντάσσονται νωρίς τα ζώα γιατί αν έχουν μετεγχειρητικές επιπλοκές, κινδυνεύουν να πεθάνουν αβοήθητα.

 • Στις περιπτώσεις αδέσποτων εγκαταλειμμένων ιπποειδών, ο δήμος να είναι η αρμόδια αρχή που θα αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης περισυλλογής και μεταφοράς σε αρμόδιο καταφύγιο. Τα έξοδα αυτής – που περιλαμβάνουν μεταφορά με τρέιλερ ιπποειδων, διαμονή, διατροφή και φαρμακευτική περίθαλψη, θα πρέπει να βαραίνουν τον ιδιοκτήτη (όταν και αν εμφανιστεί) αλλιώς είναι σημαντικό να υπάρξει η συμμετοχή του Δήμου σε αυτά, έχοντας κάνει πρόβλεψη στο κονδύλι του, όπως ακριβώς και με τα αδέσποτα σκυλιά.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:43 | Ιωάννα Χανδρίδη

  Ο δήμος θα πρέπει να υποχρεούται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και να μην είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το πράξει. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί η λέξη Δύναται με τη λέξη Οφείλει. Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος. Παρ’ όλο που σε επόμενο άρθρο σε θέματα απόφασης ευθανασίας επικαλείται η 5μελής και 3μελής επιτροπή στο σημείο αυτό του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Επισημαίνουμε την παράλειψη και επιμένουμε στη συμπλήρωση του άρθρου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες

 • 20 Μαΐου 2021, 21:20 | Τερζοπούλου

  Επίσης είναι απαράδεκτο να αποφασίζεται η ευθανασία μόνο με κτηνιατρική εξέταση (7.5.βαγ και 7.9.11) εκτός αν καθοριστούν επακριβώς κατεπείγοντες κτηνιατρικοί λόγοι, αλλιώς ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες μαζικές ευθανασίες. Να παραμείνει όπως είναι σήμερα δηλαδή ότι ουδεμία ευθανασία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της 5μελούς. Επίσης όπως προβλέπεται και σήμερα να υπάρχει η δυνατότητα σε φιλοζωικές να αναλάβουν ένα ζώο που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο

 • 20 Μαΐου 2021, 21:24 | Τερζοπούλου

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Να επανέλθει η επανένταξη ως άμεση υποχρέωση του Δήμου, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ώστε να αποφευχθεί αφενός η ιδρυματοποίηση των ζώων και αφετέρου η διόγκωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη διαχείριση του.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:08 | M. Αλεβιζακη

  Ιδρύστε παντού δημοτικά κτηνιατρεία, ειδικές υπηρεσίες στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλέψτε τη λειτουργία μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. αστικά πάρκα και άλση) με τη συνεργασία φιλοζωικών. Μην εξορίζετε τα ζώα σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια

 • 20 Μαΐου 2021, 21:31 | M. Αλεβιζακη

  ΟΧΙ στην επαναφορά για 4η φορά κυνοκομείων σε βραχώδεις!!! περιοχές ,μακρυά απο το Θεό ΑΡΘΡΟ 23 παρ 3.ΝΑΙ σε μικρές και πολλές δομές , ναι σε ανώτατο πλαφον αριθμού ζώων μέσα στη δομή , ναι στην προσωρινή παραμονη των ζώων με ανώτατο πλαφόν τις 30 μερες-πλην εξαιρέσεων-, ΝΑΙ στην υιοθεσία τους αλλιώς άμεση επανένταξη εκεί που ζουσαν κ μόνο .

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Στηρίζουμε τη θέση που έχει διατυπώσει η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)
  Οι Δήμοι της χώρας είναι ΑΡΜΟΔΙΟΙ για τα προγράμματα διαχείρισης των αδέσποτων από το 2003, αλλά δεν προβλέπονται κυρώσεις αν δεν έχουν πρόγραμμα ή το πρόγραμμά είναι ανεπαρκές. Ακόμα και σε αυτό το Σ/Ν, ο νομοθετης εξαντλεί την αυστηρότητα τους στους πολίτες, με υπερβολικά ελεγκτική και τιμωρητική διάθεση προς αυτούς, ενώ δε βλέπουμε αντίστοιχη αντιμετώπιση προς τους δήμους όταν αυτοί δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως προς τα αδέσποτα.– Παρ.5(βαγ): Εδώ, και σε άλλα σημεία του νόμου προβλέπεται ευθανασία χωρίς σύσταση/έγκριση της πενταμελούς επιτροπής. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι σε κάποιες πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επισπεύδουσα ευθανασία μπορεί να είναι προς όφελος του ζώου, θεωρούμε επιβεβλημένο να ενημερώνεται η πενταμελής προτού παρθεί η απόφαση. Άλλωστε, σοβαρά χειρουργεία ή εξειδικευμένες θεραπείες που δεν μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα του δήμου, ίσως είναι εφικτές μέσω ιδιωτικών κλινικών, στην περίπτωση που σωματείο ή ιδιώτες αναλάβουν το κόστος.– Παρ. 5(βαε): (1) Η απαγόρευση επαναφοράς αδέσποτων ζώων σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, καθιστά τελικά σχεδόν αδύνατη την επαναφορά. (2) Για τα αδέσποτα ζώα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η επανένταξη σε διαφορετικό μέρος από αυτό που γνωρίζουν και πολλά σκοτώνονται προσπαθώντας να επιστρέψουν στον χώρο που τους είναι οικείος.
  Επίσης, για ποιο λόγο απαγορεύεται η συνεργασία ενός φιλοζωικού με το Δήμο αν δεν υπάρχει καταφύγιο ζώων συντροφιάς;
  Για ένα σωματείο που αποτελείται από εθελοντές, τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης ενός καταφυγίου, είναι ανυπέρβλητα και μάλιστα λύνουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, αφού γάτες, κουτάβια, μωρά γατάκια, φοβικά κλπ., πάλι θα πρέπει να φιλοξενούνται στα σπίτια εθελοντών. Καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να είναι χρήσιμος ένας τέτοιος χώρος και γιατί πρέπει να υπάρχουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές για το καλό των ζώων, εφόσον αυτόν ο χώρος υπάρχει, όμως αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένα σωματείο να συνεργαστεί με το Δήμο και να έχει νόμιμη δράση.
  Τέλος οι 5μελής Επιτροπές θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 11μελής με πλειοψηφία των μελών από Φιλοζωικά Σωματεία και να συστηνονται σε επίπεδο Νομού-Αντιπεριφέρειας για να σταματήσει η χειραγώγηση τους από τους εκάστοτε Δήμους, αλλά και για να μπορούν να αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήαμτα σε επίπεδο Π.Ε. και οικονομία κλίμακας.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:58 | M. Αλεβιζακη

  Όχι στον εγκλεισμό υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγια- όχι στις αυθαίρετες ευθανασίες
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.
  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται η ευθανασία με την παρακάτω διάταξη
  Η περίοδος των τριάντα (30) ημερών δεν απαιτείται να τηρηθεί αν συντρέχουν κτηνιατρικοί λόγοι για άμεση ευθανασία.
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το παραπανω

 • 20 Μαΐου 2021, 21:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Είναι απαράδεκτο να εισάγεται ο εγκλεισμός υγιών ενήλικων ζώων σε καταφύγιο που είναι αντίθετος με την ευζωία των ζώων και ανώφελος στο βαθμό που ο αριθμός των αδέσποτων είναι τεράστιος και διαρκώς εγκαταλείπονται νέα. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ζώα, όπως προβλέπεται σήμερα, πρέπει να περισυλλέγονται, να στειρώνονται, να εμβολιάζονται ή να θεραπεύονται και να επανεντάσσονται άμεσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μικρά ως 5 μηνών, τα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια και όσα έχουν κριθεί επικίνδυνα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:58 | Χρυσα

  ΟΧΙ στη εμπλοκή ΜΚΟ στην διαχείριση των αδέσποτων. Η ανεξέλεγκτη δράση τους και η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου τους δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην επίλυση του προβλήματος. Συνεργασία του Δήμου με εθελοντές, έλεγχος και διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:28 | Souzy Anton

  Ο δήμος θα πρέπει να υποχρεούται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και να μην είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το πράξει. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί η λέξη Δύναται με τη λέξη Οφείλει. Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος. Παρ’ όλο που σε επόμενο άρθρο σε θέματα απόφασης ευθανασίας επικαλείται η 5μελής και 3μελής επιτροπή στο σημείο αυτό του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Επισημαίνουμε την παράλειψη και επιμένουμε στη συμπλήρωση του άρθρου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | Maria N.

  Παρ. 5(ε)
  Και στην περίπτωση (ε) πρέπει να προστεθεί ότι είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τους εθελοντές του Δήμου που γνωρίζουν και φροντίζουν καθημερινά τα ζώα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:06 | Maria N.

  Παρ. 5(δ)
  Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι φιλοζωικά σωματεία και Μ.Κ.Ο, έχουν όμως οι περισσότεροι μεμονωμένους εθελοντές ή δίκτυα εθελοντών οργανωμένων σε ομάδες, ενώσεις κτλ που γνωρίζουν και φροντίζουν καθημερινά τα ζώα ανά περιοχές. Θα πρέπει να επιτρέπεται η παροχή τροφής από τους Δήμους στους εθελοντές που φροντίζουν τα αδέσποτα ζώα του Δήμου.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:52 | Maria N.

  Παρ. 5 (γ)
  Α. Θα πρέπει να επιτρέπεται και η δυνατότητα σύμβασης φιλοξενίας των Δήμων με αδειοδοτημένα ιδιωτικά ενδιαιτήματα, ή προσωρινής φιλοξενίας από δημότες, διότι δεν υπάρχουν αρκετά δημοτικά ή διαδημοτικά καταφύγια.
  Β. Ζώα που βρέθηκαν ως κουτάβια ή γατάκια και μεγάλωσαν σε καταφύγιο ή άλλο προστατευμένο περιβάλλον, εάν επανενταχθούν, δεν γνωρίζουν πως να βρουν μόνα τους τροφή και νερό και κινδυνεύουν άμεσα να σκοτωθούν από αυτοκίνητα. Οι γάτες μπορούν να στειρωθούν, αλλά τα κουτάβια είναι νωρίς να στειρωθούν 5 μηνών. Η επανένταξη νεαρών αστείρωτων σκύλων, εάν καταφέρουν να επιβιώσουν, θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | Maria N.

  Παρ. 5 (ββ)
  Η επαναφορά θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τις τοπικές φιλοζωικές ομάδες και εθελοντές που γνωρίζουν τα ζώα, ώστε να μην στερηθούν τα ζώα την φροντίδα αλλά ούτε και την παρέα των άλλων σκύλων με τους οποίους ζούσαν.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:02 | Maria N.

  Παρ. 5 (βαε)
  Τα ζώα μετακινούνται, δεν μένουν στο σημείο που θα τα επανεντάξει κάποιος. Επιπλέον πάρα πολλά αδέσποτα φροντίζονται από εθελοντές και κατοίκους και η μεταφορά μακριά τους στερεί την φροντίδα αυτή, που είναι κατά της ευζωίας τους και κατά του άρθρου 2, παρ.2. Τα ζώα πρέπει να επανεντάσσονται μόνο μετά από συνεννόηση με αυτούς που τα φροντίζουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται για τα ζώα από την έλλειψη ενημέρωσης για τις εντάξεις και τις επανεντάξεις, είτε από Δήμους είτε από φιλοζωικές οργανώσεις άλλων περιοχών.
  Για παράδειγμα, η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία που έχει συμβάσεις με την ΝΕΑ ΟΔΟ ΑΕ, την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και το αεροδρόμιο και έδρα στο Κορωπί, δεν ενημερώνει τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου για τα ζώα που παραλαμβάνει που βρέθηκαν στην εθνική οδό στα όρια των Δήμων αυτών και τα επανεντάσσει κατά βούληση, ακόμα και σε άλλους Δήμους με αποτέλεσμα να χάνονται τα ίχνη τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:10 | Παυλίνα Δράκου

  – Πιο ξεκάθαρος, συστηματικός και οργανωμένος τρόπος ελέγχου της απόδοσης των δήμων και των οργανώσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως προς τα ζώα.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:18 | Ανθή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Παρ. 1: προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής: «Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση (ε) τη φιλοξενία, (στ) την υιοθεσία τους, (ζ) την επανατοποθέτησή τους, όποτε αυτό κρίνεται δυνατό με βάση την κατάσταση του ζώου συντροφιάς και την καταλληλότητα του τόπου επανατοποθέτησης για την ευζωία του, τηρουμένης της διαδικασίας των στοιχείων (βαδ), (βαε) και (γ) της παραγράφου 5 του παρόντος.  
  Παρ. 2: Σε σύμπνοια με το σύνολο του φιλοζωικού κόσμου της χώρας, ζητάμε οι Δήμοι να υποχρεούνται να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η λέξη «δύναται» από τη λέξη «οφείλει».
  Παρ. 3: προτείνουμε για τους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, να προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας τους με έτερο Δήμο διατηρούντα δημοτικό καταφύγιο, ή συνεργασία τους με διαδημοτικό καταφύγιο.
  Παρ. 5 (βαγ): να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος «ανίατη ασθένεια» και να προστεθεί πως σε κάθε περίπτωση απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η συνολική κλινική εικόνα του ζώου. Να απαιτείται σύνταξη κτηνιατρικής γνωμάτευσης όπου τεκμηριώνεται επαρκώς η πλήρης ανικανότητα του ζώου να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και οι λόγοι που η διατήρησή του στη ζωή θα ήταν πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του.
  Προτείνουμε, πριν την τελική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 για υποβολή σε ευθανασία, να λαμβάνει χώρα ανοιχτή πρόσκληση του αρμόδιου Δήμου προς φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του ζώου και παροχής της απαραίτητης περίθαλψης και φροντίδας σε αυτό.
  Παρ. 5 (βαδ): να διευκρινιστεί αν οι Δήμοι υποχρεούνται να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή μη δημοτικά, ευρισκόμενα στην επικράτεια άλλων Δήμων.
  Παρ. 5 (βαε):  να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 5 (γ): να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επαναφορά ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 6: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες προκειμένου για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτου ζώου είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου από εγγεγραμμένα στο μητρώο της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες, ανεξαρτήτως της διατήρησης αδειοδοτημένων καταφύγιων.
  Παρ. 9: να προστεθεί αρμοδιότητα της Επιτροπής της παρ. 7 για τη διενέργεια αυτοψίας στα δημοτικά και διαδημοτικά καταφύγια, καθώς και στα σημεία σίτισης των Δήμων και στα σημεία όπου υφίσταται πληθυσμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:09 | Maria N.

  Παρ. 5 (βαδ)
  Καταφύγια αδειοδοτημένα δεν υπάρχουν αρκετά, οπότε στην πράξη είναι ανεφάρμοστη αυτή η παράγραφος.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:52 | Maria N.

  Παρ. 5 (βαγ)
  Η κτηνιατρική εξέταση από έναν κτηνίατρο δεν είναι επαρκής για να χαρακτηριστεί ένα ζώο «επικίνδυνο ζώο συντροφιάς» ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, ώστε να ευθανατωθεί. Όπως και στους ανθρώπους, γίνονται συχνά λανθασμένες διαγνώσεις και στα ζώα.
  Επιπλέον στο άρθρο 7, παρ. 9, αναφέρεται ότι η πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης λαμβάνει τις αποφάσεις για την ευθανασία ενός ζώου.
  Λανθασμένα αναφέρεται στο κείμενο στις παραγράφους 9 και 10 ότι η Επιτροπή είναι της παρ. 7, ενώ είναι της παρ. 8.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Θα πρέπει να γίνεται έρευνα αν το ζώο έχει ιδιοκτήτη, ενημέρωση των εθελοντών της περιοχής, να υπάρχει γνωμάτευση από δεύτερο κτηνίατρο για τις ασθένειες και ομόφωνη συμφωνία της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου προτού ευθανατωθεί ένα ζώο.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:23 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «Environmental Animal Welfare Action».

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 20 Μαΐου 2021, 20:12 | Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ)

  – Οι Δήμοι της χώρας είναι ΑΡΜΟΔΙΟΙ για τα προγράμματα διαχείρισης των αδέσποτων από το 2003, αλλά δεν προβλέπονται κυρώσεις αν δεν έχουν πρόγραμμα ή το πρόγραμμά είναι ανεπαρκές. Ακόμα και σε αυτό το Σ/Ν, ο νομοθετης εξαντλεί την αυστηρότητα τους στους πολίτες, με υπερβολικά ελεγκτική και τιμωρητική διάθεση προς αυτούς, ενώ δε βλέπουμε αντίστοιχη αντιμετώπιση προς τους δήμους όταν αυτοί δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως προς τα αδέσποτα.

  – Παρ.5(βαγ): Εδώ, και σε άλλα σημεία του νόμου προβλέπεται ευθανασία χωρίς σύσταση/έγκριση της πενταμελούς επιτροπής. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι σε κάποιες πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επισπεύδουσα ευθανασία μπορεί να είναι προς όφελος του ζώου, θεωρούμε επιβεβλημένο να ενημερώνεται η πενταμελής προτού παρθεί η απόφαση. Άλλωστε, σοβαρά χειρουργεία ή εξειδικευμένες θεραπείες που δεν μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα του δήμου, ίσως είναι εφικτές μέσω ιδιωτικών κλινικών, στην περίπτωση που σωματείο ή ιδιώτες αναλάβουν το κόστος.

  – Παρ. 5(βαε): (1) Η απαγόρευση επαναφοράς αδέσποτων ζώων σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, καθιστά τελικά σχεδόν αδύνατη την επαναφορά. (2) Για τα αδέσποτα ζώα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η επανένταξη σε διαφορετικό μέρος από αυτό που γνωρίζουν και πολλά σκοτώνονται προσπαθώντας να επιστρέψουν στον χώρο που τους είναι οικείος.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:17 | Maria N.

  Παρ. 5 (βαα)
  Πρέπει να προηγείται προσπάθεια ανεύρεσης του ιδιοκτήτη και της ιστορίας του ζώου προ της στείρωσης, ειδάλλως να γίνεται υπέρηχος προτού εγχειριστούν τα θηλυκά ζώα, ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν είναι ήδη στειρωμένα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου εθελοντές και κάτοικοι είχαν στειρώσει ιδιωτικά στο παρελθόν αδέσποτα ζώα και δεν είχε τοποθετηθεί τσιπ, γιατί δεν είχαν προγράμματα οι Δήμοι. Είναι απαραίτητη η συνεννόηση με εθελοντές και κατοίκους κάθε περιοχής που γνωρίζουν τα αδέσποτα.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:13 | Μυρτώ Ξανθοπούλου

  Ως αντιπρόεδρος του Stray.gr, προτείνουμε:

  Ο δήμος θα πρέπει να υποχρεούται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και να μην είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το πράξει. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί η λέξη Δύναται με τη λέξη Οφείλει. Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος. Παρ’ όλο που σε επόμενο άρθρο σε θέματα απόφασης ευθανασίας επικαλείται η 5μελής και 3μελής επιτροπή στο σημείο αυτό του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Επισημαίνουμε την παράλειψη και επιμένουμε στη συμπλήρωση του άρθρου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνειες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:39 | Maria N.

  Παρ. 5 (βα)
  Είναι λάθος να «θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα» τα ζώα χωρίς σήμανση για τους εξής λόγους:
  🔺Α. Τα ζώα μπορεί να είναι χαμένα ή κλεμμένα
  🔺Β. Υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου που δεν έχει σημάνει το ζώο του, άρα ο νόμος αναγνωρίζει ιδιοκτήτη και για τα μη σημασμένα δεσποζόμενα ζώα.
  Αρθρο 22, παράβαση α/α 6, πρόστιμο 300€
  🔺Γ. Μπορεί να έχουν καταχωρισμένο μικροτσίπ τα ζώα, που πλέον δεν σκανάρεται.
  🔺Δ. Μπορεί να έχουν μικροτσίπ από άλλη χώρα που δεν σκανάρεται με τα εγχώρια σκάνερ.
  🔺Ε. Μπορεί να είναι ελαττωματικό το σκάνερ που χρησιμοποιήθηκε και να μην ανιχνεύει το μικροτσίπ, να έχει μετακινηθεί το μικροτσίπ και να μην είναι πλέον στον τράχηλο, να είχε τοποθετηθεί στην δεξιά πλευρά αντί για την αριστερή κτλ, πράγματα τα οποία έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές και με σκανάρισμα με άλλο σκάνερ ή από άλλο άτομο, να ανιχνεύεται το μικροτσίπ.
  🔺Ζ. Μπορεί να μην καταχωρίστηκαν τα στοιχεία στο σύστημα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου όταν οι κτηνίατροι έστελναν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με συστημένες επιστολές και ο ιδιοκτήτης να μην το γνωρίζει.
  🔺Η. Μπορεί να ήταν στα καταχωρισμένα στοιχεία που χάθηκαν κατά την μεταφορά του αρχείου από τον ΠΚΣ στο ΥΠΑΑΤ και ο ιδιοκτήτης να μην το γνωρίζει.
  🔺Θ. Μπορεί να έχει αφαιρεθεί το τσιπ για δόλιους σκοπούς & όχι από τον ιδιοκτήτη.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:14 | Ιορδάνης Αραμπατζής

  ΣΥΜΦΩΝΏ με τις ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ και τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο) και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:59 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 1:
  Να προστεθεί η “επανένταξη”
  Παρ. 2:
  Στο Νομοσχέδιο αναφέρεται «Ο Δήμος δύναται να συνεργάζεται […] με φιλοζωικά σωματεία». Θα έπρεπε να είναι ο Δήμος «οφείλει» να συνεργάζεται.
  Επίσης, για ποιο λόγο απαγορεύεται η συνεργασία ενός φιλοζωικού με το Δήμο αν δεν υπάρχει καταφύγιο ζώων συντροφιάς;
  Για ένα σωματείο που αποτελείται από εθελοντές, τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης ενός καταφυγίου, είναι ανυπέρβλητα και μάλιστα λύνουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, αφού γάτες, κουτάβια, μωρά γατάκια, φοβικά κλπ., πάλι θα πρέπει να φιλοξενούνται στα σπίτια εθελοντών. Καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να είναι χρήσιμος ένας τέτοιος χώρος και γιατί πρέπει να υπάρχουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές για το καλό των ζώων, εφόσον αυτόν ο χώρος υπάρχει, όμως αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένα σωματείο να συνεργαστεί με το Δήμο και να έχει νόμιμη δράση.
  Παρ. 3:
  Αναφέρεται στο Νομοσχέδιο ότι ο Δήμος δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του, να συμβάλλεται με νομίμως αδειοδοτημένα καταφύγια και ότι η υποχρέωση της παρούσας δεν υφίσταται για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Η λέξη «δύναται» όμως, αντιφάσκει με την «υποχρέωση». Τελικά τι από τα δύο είναι; Κι αν οι Δήμοι μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση όταν ο πληθυσμός είναι μικρός, γιατί δεν μπορούν αντιστοίχως και οι φιλοζωικές;
  Παρ. 8:
  Η Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου θα πρέπει να συγκροτείται όπως ορίζει ο Νόμος κι όχι ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε Δημάρχου.
  Συμφωνούμε με την ΠΡΟΤΑΣΗ των ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού για τα παρακάτω:
  1. τη χρηματοδότηση των Δήμων τουλάχιστον κατά 80% και με βάση τις πραγματικές ανάγκες
  2. την απεμπλοκή των πενταμελών επιτροπών από τους Δήμους
  3. τη δημιουργία νέας υπηρεσίας στους Δήμους με αντικείμενο την ανάπτυξη της φιλοζωικής κουλτούρας
  4. τη δημιουργία Δομών-Δημοτικών Κλινών – έναντι των καταφυγίων που μπορεί να καταλήξουν να είναι «κολαστήρια», όπως έχουμε δει να γίνεται επανειλημμένα σε πολλά σημεία της Ελλάδας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:54 | Φιλοζωική Ένωση Προστασίας Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

  Παρ. 8(γ): Πιο κατάλληλος για να αξιολογήσει ένα ζώο είναι ο ειδικός συμπεριφοράς. Θα έπρεπε εδώ και σε άλλα σημεία του νόμου να είναι η πρώτη επιλογή εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  Ιδρύστε παντού δημοτικά κτηνιατρεία, ειδικές υπηρεσίες στους Δήμους στελεχωμένες με ειδικευμένα άτομα και προβλέψτε τη λειτουργία μικρών δομών προσωρινής διαβίωσης για μικρό αριθμό ζώων, μέσα στον αστικό ιστό σε κατάλληλες θέσεις (π.χ. αστικά πάρκα και άλση) με τη συνεργασία φιλοζωικών. Μην εξορίζετε τα ζώα σε δυσπρόσιτα μέρη που θα στοιβάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα σε διαδημοτικά καταφύγια.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:32 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Παρ 1. Να προστεθούν στις υποχρεώσεις η σίτιση κ η χορήγηση ιατρικών φαρμάκων.
  Παρ 2. Ο δήμος υποχρεούται να συνεργάζεται συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία με τα φιλοζωικά σωματεία. Να γίνεται έλεγχος απο μέλη των φιλοζωικών σωματείων στη διάθεση των δημοτικών κονδυλίων για τα αδέσποτα.
  Παρ 3. Για τις αστικές περιοχές θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κ να καταγραφούν σαφώς οι όροι λειτουργίας των χώρων προσωρινής φύλαξης των αδέσποτων. Να δημιουργηθούν εκτάσεις με σπιτάκια για τα ζώα που δεν υιοθετούνται μέσα σε ένα χρόνο κ να μη παιρνούν την υπόλοιπη ζωή τους φυλακισμένα σε κλουβιά. Να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος κ να αποκτήσουν όλοι οι δήμοι καταφύγια.
  Παρ 5. (βαδ) Να επιτραπεί η λειτουργία των χώρων προσωρινής φύλαξης των αδέσποτων στις αστικές περιοχές κ να προσδιοριστούν τρόποι λειτουργίας. Τα καταφύγια κ η ευζωία των ζώων μέσα σε αυτά να ελέγχεται αυστηρά απο την αστυνομία ζώων/animal police. Να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις κ πρόστιμα για τους δήμους των οποίων τα καταφύγια δεν λειτουργούν σωστά κ με γνωμόνα την ευζωία των ζώων.
  Παρ 5. (βαε) Να προσδιοριστεί το οικείο περιβάλλον για όσα κουτάβια βρίσκονται πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων ή σε πρωτοεμφανιζόμενα ζώα στην περιοχή ή σε ζώα λανθασμένης επανένταξης.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:05 | Γεωργια Ιμυρζιαδου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΑΚΗΣ

  ΟΧΙ στην επαναφορά για 4η φορά κυνοκομείων σε βραχώδεις περιοχές, ΝΑΙ σε μικρές και πολλές δομές, Ναι σε ανώτατο πλαφόν αριθμού ζώων μέσα στη δομή, Ναι στην προσωρινή παραμονή των ζώων με ανώτατο πλαφόν τις 30 μέρες -πλην εξαιρέσεων-, ΝΑΙ στην υιοθεσία τους αλλιώς άμεση επανένταξη εκεί που ζούσαν κ μόνο .

 • 20 Μαΐου 2021, 20:52 | Μαρία

  Παρ.2 και Παρ.5(βαβ)
  Ο δήμος θα πρέπει να υποχρεούται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και να μην είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το πράξει. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί η λέξη Δύναται με τη λέξη Οφείλει. Η ευθανασία ενός ζώου δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και μόνο κτηνιάτρου όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω παράγραφος. Παρ’ όλο που σε επόμενο άρθρο σε θέματα απόφασης ευθανασίας επικαλείται η 5μελής και 3μελής επιτροπή στο σημείο αυτό του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Επισημαίνουμε την παράλειψη και επιμένουμε στη συμπλήρωση του άρθρου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:23 | Maria N.

  Παρ. 5 (β)
  Αναφέρεται: «Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση:»
  Εξ´ορισμού τα επανενταγμένα αδέσποτα ζώα ζουν και περιφέρονται σε δημόσιους χώρους. Θα πρέπει να σκανάρονται στον δρόμο οι σκύλοι, να ελέγχεται εάν είναι καταχωρισμένο το τσιπ, εάν είναι καταχωρισμένο στον Δήμο το ζώο να ενημερώνονται οι τοπικές εθελοντικές ομάδες και εθελοντές που γνωρίζουν και φροντίζουν τα ζώα και αναλόγως να περισυλλέγονται ή όχι, ή να μεταφέρονται πίσω στο σημείο όπου ζουν και φροντίζονται εάν έχουν απομακρυνθεί, ή τα έχουν απομακρύνει κάποιοι που ενοχλούνται από αυτά.
  Δεν μπορεί επειδή απλά είναι σε δημόσιο χώρο να περισυλλέγονται οι αδέσποτοι σκύλοι. Είναι τραυματικό για τα ζώα που είναι ήδη στειρωμένα και επανενταγμένα να περισυλλέγονται συνεχώς και ανέφικτο να περισυλλεγούν όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες.
  Επιπλέον επειδή γίνονται ψευδείς καταγγελίες για επιθετικότητα των αδέσποτων σκύλων ώστε να απομακρυνθούν τα ζώα από τις υπηρεσίες των Δήμων, θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση των καταγγελιών και να υπάρχουν κυρώσεις σε όσους ψεύδονται, ή φέρονται επιθετικά στα ζώα ώστε να προκαλέσουν την βίαιη αντίδραση τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:24 | Maria N.

  Παρ. 5 (α)
  Στην πράξη, τα φοβικά αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται από τους εθελοντές που αφιερώνουν πολλές ώρες, καθημερινά, επί μήνες για την προσέγγιση των ζώων αυτών. Είναι περίπου αδύνατη η περισυλλογή τους από άγνωστα σε αυτά άτομα π.χ. σε περιοχές με δασικές εκτάσεις.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Να προστεθεί:
  «Η περισυλλογή των ζώων θα οργανώνεται με την συμβολή των τοπικών φιλοζωικών ομάδων ή και εθελοντών κατοίκων, που γνωρίζουν και φροντίζουν τα ζώα αυτά.»

 • 20 Μαΐου 2021, 20:11 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 20:40 | Τσακπίνογλου Κωνσταντίνος

  Η δημιουργία κρατικών δομών οφείλει να είναι μακροπρόθεσμη και δε
  μπορεί‰ να στηρίζεται στα φιλοζωικά‰ σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού‰
  χαρακτήρα που όταν πάψουν να υπάρχουν αδέσποτα δε θα έχουν πλέον λόγο
  ύπαρξης. Το να βασιστεί το Κράτος σε αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις αναιρεί
  τον ίδιο το ρόλο της Κρατικής Μέριμνας.