Άρθρο 14 Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε προγράμματα και εν γένει εκδηλώσεις επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, καθώς και σε επιδείξεις ή άλλες καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.
4. Απαγορεύονται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
5. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των αναφερόμενων στις παρ. 1, 2, 3 και 4 είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
6. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 4, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15.
7. Η αρμόδια αρχή της παρ. 5 δικαιούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης ή διενέργειας της εκδήλωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελέγχου, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.
8. Η αρχή της παρ. 5 είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας.
9. Το παρόν εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 11, καθώς και των ειδικών διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και τις ιπποδρομίες.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:11 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  Να κλείσουν ζωολογικά πάρκα/φυλακές κ ενυδρεία.

 • Στο άρθρο 14 η παράγραφος 4 να αντικατασταθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στον Νόμο 4711/2020 – ΦΕΚ 145/Α/29-7-2020, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, άρθρο 17: Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

  Έχει αφαιρεθεί ο όρος εξαγωγή άρα και το διοικητικό πρόστιμο να αφορά: Εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

  Η τραγική παράλειψη της απαγόρευσης της εξαγωγής, σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, θα οδηγήσει στην εξαγωγή των παραπάνω ζώων για σφαγή στο εξωτερικό.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:03 | Γεωργία Τζιογκίδου

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας».

  Παρ. 3:
  Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.

  Παρ. 8:
  «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα;
  Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.

  Πρόταση για νέα προσθήκη:
  Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 20:06 | Βυσσίνου Βίβιαν

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 20 Μαΐου 2021, 19:41 | Εμμ. Βεργεράκης

  Να συμπληρωθεί στην παρ 4 του άρθρου 14 ¨καθώς και η εκτροφή των ζώων αυτών για χρήση σε εργαστήρια, έρευνες και πειράματα

  Να δηλωθεί ρητά ότι απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ζώο σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση

 • 20 Μαΐου 2021, 19:28 | Σωκράτης

  Να δηλωθεί ρητά ότι απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ζώο σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:37 | Ολγα Αβρηλια

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14
  Γιατι να υπαρχουν απαγορευσεις με τοσες εξαιρεσεις? Γιατι να μην είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ η απαγορευση? Γιατι να υπαρχουν αδειες με προυποθεσεις? Ποιον σκοπο εχουν ολες αυτές οι εκδηλωσεις με χρηση ζωων? Με ποια λογικη τοσα χρονια επιτρεπεται η πομπη και δημοσια σφαγη ζωωου ( πχ το εθιμο της ταυροθυσιας κι αλλων ζωων στο Μανταμαδο Λεσβου, ενώ θεωρητικα απαγορευτηκε, συνεχιζεται να γινεται μεχρι σημερα ΓΙΑΤΙ?)

 • 20 Μαΐου 2021, 19:33 | Αναγνώστου Αποστολος

  Όχι στο νομοσχέδιο

 • 20 Μαΐου 2021, 17:14 | ΑΧΑΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΑΣ»

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Η Θέση μας ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ευζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων και υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισής τους. Αυτό ήταν ανέκαθεν αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτσι έπρεπε να παραμείνει, τόσο για την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης του θέματος των ζώων συντροφιάς όσο και για την τεχνογνωσία. Έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας και έχουμε συνταχθεί με τους επιστημονικούς φορείς (Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνιατρικές σχολές, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) ως προς τη μεταφορά μέρους ή όλης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε ένα αναρμόδιο υπουργείο , το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμώ ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να αντιτάσσεται ή να διαφοροποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, δεν θα αναφερθώ στις θετικές διατάξεις για την προστασία των ζώων και ειδικά των αδέσποτων , με τις οποίες αλίμονο συμφωνούμε όλοι . Ωστόσο, είμαι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε μετατροπή του άρθρου 9 του Ν4039/12 , το οποίο διασφάλιζε την ευζωία των ζώων μέσω των δημόσιων φορέων, υπεύθυνα και συστηματικά, με την εποπτεία των υπηρεσιών τους. Η ανάθεση της διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε ΜΚΟ και σωματεία και η παραμονή τους σε παράνομα ιδιωτικά καταφύγια, μόνο διαυγής και υπεύθυνη δεν είναι και παράλληλα ανοίγει παράθυρο στην παράνομη εκτροφή, διακίνηση και εμπορία των ζώων. Είναι απορίας άξια και αδιανόητη η διευκόλυνση της κερδοσκοπίας, μέσω της πρόφασης των – τιμολογημένων διαδικτυακών – υιοθεσιών των ζώων και εν συνεχεία της εξαφάνισης τους σε άλλες χώρες, οι οποίες ήδη έχουν προβλήματα με αδέσποτα ζώα και προβαίνουν σε ευθανασίες. Είναι αντιφατικό και οξύμωρο, τη στιγμή που η Ελλάδα θα έπρεπε να εναρμονίζει τη νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή, να εκδίδει εφαρμοστικά μέτρα των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Υγεία των Ζώων (Καν. ΕΕ αριθ. 2016/429, 2019/2035) ώστε να ξεκαθαρίζονται όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά κλπ), η αρμοδιότητα μετακινείται ξεκάρφωτη σε διοικητικό υπουργείο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι να οργανωθεί και να λειτουργήσει (εάν λειτουργήσει) θα χαθεί πολύτιμος χρόνος σε βάρος της προστασίας των ζώων και υπέρ του μαύρου εμπορίου εν γένει των ζώων συντροφιάς και της εκμετάλλευσης των αδεσπότων σκύλων και γατών.
  ΠΡΟΕΔΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 17:23 | Νατασα Μπομπολακη,προεδρος της ΠΦΠΟ

  Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας συμφωνώ με τις προτάσεις και ενστάσεις της άρθρου

  ΕΠΙΣΗΣ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 3 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ .3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .

  ΝΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

  ΟΧΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ .ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ

  ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΕΟΣ

  ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΙΑ

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  ΟΧΙ ΟΙ 5ΜΕΛΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ .ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ .

  ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ . ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ

  ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
  ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ .

 • 20 Μαΐου 2021, 17:59 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

 • 20 Μαΐου 2021, 17:21 | 3 kai o koykos

  .Αν είναι δυνατόν…το Νομοσχέδιο είναι ακόμα στην διαβούλευση και οι επιτήδειοι παίρνουν παράνομα TRACES και κάνουν παράνομες υιοθεσίες , που να ψηφιστεί κι’όλας..
  ΟΧΙ στο Νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους εκμεταλλευτές των αδέσποτων..

 • 20 Μαΐου 2021, 16:44 | Μιχάλης Μανωλαράκης

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε
  ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο
  πρόγραμμα.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.

  2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε
  ζώου σε προγράμματα και εν γένει εκδηλώσεις επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών,
  πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, καθώς και σε επιδείξεις ή άλλες καλλιτεχνικές
  ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών
  παραδόσεων δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια
  δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση (Η ΑΠΟΚΌΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ, π χ. φωτογραφίες με πόνυ, φίδια κλπ.
  ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  ❖ 8. Νέα παράγραφος με βάσει τον Ν. 2017/92 Απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:13 | Όλγα Λιάρα

  Τάσσομαι υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε
  ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο
  πρόγραμμα.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.

  2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε
  ζώου σε προγράμματα και εν γένει εκδηλώσεις επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών,
  πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, καθώς και σε επιδείξεις ή άλλες καλλιτεχνικές
  ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών
  παραδόσεων δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια
  δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΦΠΟ και Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού
  ❖ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση (Η ΑΠΟΚΌΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ, π χ. φωτογραφίες με πόνυ, φίδια κλπ.
  ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  ❖ 8. Νέα παράγραφος με βάσει τον Ν. 2017/92 Απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ.

 • 20 Μαΐου 2021, 15:44 | Νικολινα Γκαγκαρα

  Η χρησιμοποίηση ζώων σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων οι οποίες δεν έχουν σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους εφόσον φέρουν βεβαίωση μη κακοποίησης από κτηνίατρο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

 • 20 Μαΐου 2021, 14:27 | Βηθλεέμ

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων
  Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 14:29 | Χριστίνα Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:00 | Ζωή Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:29 | Ράνια Αργυροπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:53 | Ιφιγένεια Καραμάνη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:22 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:39 | Καίτη Παπαδοπούλου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:06 | Τζουλιάνα Μαγρίζου

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:20 | Νανά Λιάπη

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:53 | ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΠΟΥΖΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:26 | Μαρία Καρπούζα

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 3: Ο Νομοθέτης γράφει «Να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους». Πρέπει σε αυτό το σημείο να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψιν ότι με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ζώα (π.χ. πόνυ και φίδια σε εκδηλώσεις, αρνάκια σε φάτνες κλπ.) με σκοπό την προσέλκυση παιδιών για φωτογράφιση και κατά συνέπεια πώληση άλλων προϊόντων. Επειδή το κέρδος δεν είναι άμεσο, δεν σημαίνει ότι τα ζώα αποφεύγουν το φόβο, την ταλαιπωρία και άρα την κακοποίηση.
  Παρ. 8: «Η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας». Δηλαδή αν πρόκειται για ένα λουνα-παρκ ή πανηγύρι το οποίο ταλαιπωρεί τα ζώα τις βραδινές ώρες και την επόμενη δε θα υπάρχει, μπορεί το όργανο να αρνηθεί να παραστεί για να διαπιστώσει την παράβαση την ίδια μέρα; Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι επιτόπιος, χωρίς συζήτηση, χωρίς παραθυράκια για τους παραβάτες.
  Πρόταση για νέα προσθήκη: Να απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ (με βάσει το Ν. 2017/92). Όλοι έχουμε δει για παράδειγμα χρυσόψαρα να δίνονται ως δώρο στα λούνα-παρκ, ακόμη και σε οικογένειες που δεν είναι έτοιμες να φροντίσουν υπεύθυνα ένα κατοικίδιο. Ας βοηθήσουμε να εκλείψει το φαινόμενο. Τα ζώα δεν είναι ούτε δώρα, ούτε παιχνίδια.

 • 20 Μαΐου 2021, 12:40 | φιλοζωική περιβαλλοντική δράση εθελοντών π. Φάληρου – ν. Σμύρνης

  Να προστεθεί και η απαγόρευση χρησιμοποίησης του ζώου σε καλλιστεία και εκθέσεις για αποκόμιση οικονομικού όφελους του ιδιοκτήτη.

 • 20 Μαΐου 2021, 11:06 | Διαμάντω Σεβαστού

  Ναι στη συμμετοχή ζώων στις λαϊκές παραδόσεις, όχι στην κακοποίηση!Τα ζώα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επαρχίας δεν μπορεί να λείπουν από τα έθιμα

 • 20 Μαΐου 2021, 09:18 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.

  2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε
  ζώου σε προγράμματα και εν γένει εκδηλώσεις επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών,
  πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, καθώς και σε επιδείξεις ή άλλες καλλιτεχνικές
  ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών
  παραδόσεων δεν εξαιρούνται από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια
  δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση (Η ΑΠΟΚΌΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ, π χ. φωτογραφίες με πόνυ, φίδια κλπ.

  ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  ❖ 8. Νέα παράγραφος με βάσει τον Ν. 2017/92 Απαγορεύεται η παραχώρηση ζώου ως ανταμοιβή ή πριμ.

 • 20 Μαΐου 2021, 09:00 | Γιάννης

  Ένα μεγάλο όχι στο νομοσχέδιο των επικίνδυνων δήθεν φιλοζωων

 • 20 Μαΐου 2021, 09:29 | Α.Α

  Διαφωνώ

 • 20 Μαΐου 2021, 09:31 | Στέλιος

  Ναι στην χρήση ζώων στις παραδόσεις κ στα έθιμα χωρίς βέβαια κακοποίηση,η κακοποίηση να διώκεται

 • 20 Μαΐου 2021, 08:44 | ΛΙΑ ΠΛΙΟΣΚΑ

  Να συμπληρωθεί στην παρ 4 του άρθρου 14 ¨καθώς και η εκτροφή των ζώων αυτών για χρήση σε εργαστήρια, έρευνες και πειράματα¨.

 • 20 Μαΐου 2021, 07:53 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 03:52 | Μαίρη

  Να δηλωθεί ρητά ότι απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου για κάθε είδους θεάματα.
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ζώο σε υπαίθρια δημόσια έκθεση για οποιαδήποτε επιχείρηση.